نپصشونـــمـ:|

nafasw.p

اعذو بع الله من ادمع لاشی:/فدای تارع موهات..❤
نمیخوایی منو....❤
دیگع نمیبینیم همو..❤

ما استینایع سوییشرتمون بلندع نیازی بع گرمای دستای کسی نداریم حاجی👽 💀
منو چشاش شماع همع😻

همیشع گفدم تاجع سرمی تا بفهمی شاه کیع💫 🌟


کاش بشع عاخرع قصع جایی برسم کع بگم دیدی تونصتم🔥
خداع نقاشیم کردع شیطان طراحیم👽 💀بودی نوش نبودی فراموش:|


ყ¤ʊ+ოε=εЯ¤Я

#تنعا
#تخص

دلبرمعـ😻 @Mylove...R...
شیرینکمع😻 @blacklife15
قندع عصلمع😻 @yasi_82

واسع دیدنع چشاش پرع دردع دلمـ...**♪

واسع دیدنع چشاش پرع دردع دلمـ...**♪

۱۴ دقیقه پیش
416
حتی فیکتم ط این شعرع شلوغ نی....^^

حتی فیکتم ط این شعرع شلوغ نی....^^

۲۰ دقیقه پیش
588
کی با جون و دل میخواس چشاطـو.....💔:)

کی با جون و دل میخواس چشاطـو.....💔:)

۲۱ دقیقه پیش
916
قعرمانیمـ مبارکتونـ😻 🔥

قعرمانیمـ مبارکتونـ😻 🔥

۳ روز پیش
19K
قلبعـ اهنمیو با اهن ربایع ط چشات جذب کردیع:)

قلبعـ اهنمیو با اهن ربایع ط چشات جذب کردیع:)

۴ روز پیش
5K
دلـ تنگمـ ولیعـ حالاعـ کعـ رفدیـ دیگعـ برنگرد:)

دلـ تنگمـ ولیعـ حالاعـ کعـ رفدیـ دیگعـ برنگرد:)

۵ روز پیش
3K
زادع بهشت،صاکنع جهنم، عز جنسع حوا، در جنسع عادم:|

زادع بهشت،صاکنع جهنم، عز جنسع حوا، در جنسع عادم:|

۱ هفته پیش
10K
طـ رفتیـ و قلبعـ منـ افسردعـ شد....:)

طـ رفتیـ و قلبعـ منـ افسردعـ شد....:)

۱ هفته پیش
7K
الهیـ کعـ بمیرمـ بشمـ خاطرعـ واسطـ💫

الهیـ کعـ بمیرمـ بشمـ خاطرعـ واسطـ💫

۱ هفته پیش
7K
اون جا زد مع جا خوردم اون یکیع جا گرفـــ♪

اون جا زد مع جا خوردم اون یکیع جا گرفـــ♪

۱ هفته پیش
7K
گریح کردم عاروم وقتی کع بلند میخندیدح♥

گریح کردم عاروم وقتی کع بلند میخندیدح♥

۱ هفته پیش
6K
کام پلیز😻🔥💦 #موقت:|

کام پلیز😻🔥💦 #موقت:|

۱ هفته پیش
11K
#موقت:| لایک نکنین کام بزارین😸

#موقت:| لایک نکنین کام بزارین😸

۱ هفته پیش
10K
+ قلبت تند تند میزنع -- فداع سرش:) + گونع هات خیسع -- فداع سرش:) + نفست گرف لعنتی -- فداع سرش:) + بدبخ ط داری میمیری -- خوع فداع سرش.....:)💔

+ قلبت تند تند میزنع -- فداع سرش:) + گونع هات خیسع -- فداع سرش:) + نفست گرف لعنتی -- فداع سرش:) + بدبخ ط داری میمیری -- خوع فداع سرش.....:)💔

۲ هفته پیش
7K
+چیکارش بودی؟ --بانگاهش زندگیمو میباختم اقای قاضی:)

+چیکارش بودی؟ --بانگاهش زندگیمو میباختم اقای قاضی:)

۲ هفته پیش
6K
ط رو دیدع رد دادع قلبم😻 #قفلی

ط رو دیدع رد دادع قلبم😻 #قفلی

۳ هفته پیش
10K
این قلبع بی احساس من یع روزی مالع ط بود...♪

این قلبع بی احساس من یع روزی مالع ط بود...♪

۳ هفته پیش
13K
ط چطور دلت تنگ نمیشع وقتی من وسط هجوم این همع دلتنگی خودمو گم کردم🙃🌙؟!

ط چطور دلت تنگ نمیشع وقتی من وسط هجوم این همع دلتنگی خودمو گم کردم🙃🌙؟!

۲۰ خرداد 1398
14K
صدایع شکستنم گوشع دنیارو کر کرد اما ط نشنیدیع...:)

صدایع شکستنم گوشع دنیارو کر کرد اما ط نشنیدیع...:)

۱۹ خرداد 1398
16K
جرئت میخواد سرد باشے ولی بخندے:)

جرئت میخواد سرد باشے ولی بخندے:)

۱۹ خرداد 1398
13K