نپصشونمــــ:|

nafasw.p

اعذو بع الله من ادمع لاشی:/
فدای تارع موهات..❤

نمیخوایی منو....❤

دیگع نمیبینیم همو..❤
بع من نزدیک نشو گم میشی ط سیاهیم:)هع:|


مع یع بادکنکم ط شهرع کاکتوصا🍁 🍃 ❄

ما استینایع سوییشرتمون بلندع نیازی بع گرمای دستای کسی نداریم حاجی👽 💀


منو چشاش شماع همع😻

همیشع گفدم تاجع سرمی تا بفهمی شاه کیع💫
بعدع من عیچکسی مانندع من برا ط نخواهد شد:)💔
خداع نقاشیم کردع شیطان طراحیم👽 💀

زادع بهشت،صاکنع جهنم، عز جنسع حوا، در جنسع عادم:|


بودی نوش نبودی فراموش:|
ყ¤ʊ+ოε=εЯ¤Я

کپی ممنوع:|#fighter
#تنعا
#تخصنع خداعم نع گدام ولی واسع رفیقام دنیارو میگام♪هع:)


دعوا میکنیم:)
فحش میدیم:)
داد میزنیع:)
قعر میکنم:)
ط قعر نکن:)
بغلم کن💔 ☺ 🙈حالا کع ط داریع میری دعا کن عشقت بمیرع :)

سخنی حدیثی؟
http://instagraph.ir/harfeto/577242891

میخندم اون روزی کع با گریع برگردی😿 💔
این قلبع لعنتی درد میکنع:)💔واقعن متاسفم برات:/ حرف زدنم بلد نیسی:|

واقعن متاسفم برات:/ حرف زدنم بلد نیسی:|

۲ مهر 1398
9K
۱ جیگرع منی ط هلی هلی😻💋 ۲ چش*-* ۳ نع:| ۴ کیستی:/ ۵ بلی:|♥ ۶ میشع ط ناشناس بگی کیع کع میخواد این کارو بکنع:) ۷ گوشیع من چیزی ندارع خب؟:) حالا فدا سرت کع ...

۱ جیگرع منی ط هلی هلی😻💋 ۲ چش*-* ۳ نع:| ۴ کیستی:/ ۵ بلی:|♥ ۶ میشع ط ناشناس بگی کیع کع میخواد این کارو بکنع:) ۷ گوشیع من چیزی ندارع خب؟:) حالا فدا سرت کع هک کردی:) ۸ هن:/ خوبی ط:| ۹ ندارم دوستع عزیز:) ۱۰ همین ناشناسع کافیع برام:| ...

۲ مهر 1398
13K
۱ مرسیع عزیزم چشات خوشگل میبینن❤ ۲ هع متاسف بودن کافی نیس اینا درک ندارن :) ۳ فدا😻 ❤ ۴ نع ندارم ۵ کیستی کع اینگونع ابراز احساسات میکنی😓 😹 ۶ کدوم محمدو میگی؟ 😓 ...

۱ مرسیع عزیزم چشات خوشگل میبینن❤ ۲ هع متاسف بودن کافی نیس اینا درک ندارن :) ۳ فدا😻 ❤ ۴ نع ندارم ۵ کیستی کع اینگونع ابراز احساسات میکنی😓 😹 ۶ کدوم محمدو میگی؟ 😓 😓 ط ناشناس ج بدع بعم ۷ نفعمیدم فازت چیع:| نترس خودمم دوص دارم بمیرم:) ...

۳۱ شهریور 1398
13K
۱ چیزی نگو همینا کع گفدن برام کافیع😹 ۲ ط ام کع زدی ط کارع حبوبات فروشی پویو😹😹😹 ۳ فناتم کع شیرینکم💋 ۴ مرسیع کع هسی داداشیم مرسیع کع همیشع درکم میکنی❤ ۵ فداع😹

۱ چیزی نگو همینا کع گفدن برام کافیع😹 ۲ ط ام کع زدی ط کارع حبوبات فروشی پویو😹😹😹 ۳ فناتم کع شیرینکم💋 ۴ مرسیع کع هسی داداشیم مرسیع کع همیشع درکم میکنی❤ ۵ فداع😹

۳۱ شهریور 1398
7K
۱ من کع کسیو تاحالا بلاک نکردم بیا بگو بینم کی هسی😓 ۲ کیستی ؟😓 ۳ محمد بد قیافع نیص ط چشات چپع😹 درضمن محمد رفیقمع ط بیومم زدم کع نع خدام نع گدام ولی ...

۱ من کع کسیو تاحالا بلاک نکردم بیا بگو بینم کی هسی😓 ۲ کیستی ؟😓 ۳ محمد بد قیافع نیص ط چشات چپع😹 درضمن محمد رفیقمع ط بیومم زدم کع نع خدام نع گدام ولی واسع رفیقام دنیارو میگام فعمیدی؟ اگع نفعمیدی برو بزن رو بیوم قشنگ بخون حلع؟ راسی ...

۳۰ شهریور 1398
17K
۱ خستع نباشی واقعن😹😹 ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۱ لحنتی عشقین عشقی فداع😻😻❤💋 ۱۰ سپاس:/ ۱۲ شیکموی لحنتی😻😻😹😹❤

۱ خستع نباشی واقعن😹😹 ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۱ لحنتی عشقین عشقی فداع😻😻❤💋 ۱۰ سپاس:/ ۱۲ شیکموی لحنتی😻😻😹😹❤

۲۹ شهریور 1398
9K
۱ دورت بگردم 😻 ۲ بع خاطرع طرزع فکرت متاسفم واقعن هرجور دوص داری فک کن من نع خودمو بع کسی میچسبونم نع چسبوندم درضمن گاو نیسم کع شاخ باشم اگع با پصرا صمیمیم فق ...

۱ دورت بگردم 😻 ۲ بع خاطرع طرزع فکرت متاسفم واقعن هرجور دوص داری فک کن من نع خودمو بع کسی میچسبونم نع چسبوندم درضمن گاو نیسم کع شاخ باشم اگع با پصرا صمیمیم فق رفیقم باهاشون نع منظوری دارم نع چیزی :)

۲۹ شهریور 1398
10K
حرفی سخنی حدیثی داری بگو*-* http://instagraph.ir/harfeto/577242891

حرفی سخنی حدیثی داری بگو*-* http://instagraph.ir/harfet...

۲۹ شهریور 1398
8K
کـــــــــــامـــــ پــــلــــیـــز*-*حوصلم💩

کـــــــــــامـــــ پــــلــــیـــز*-*حوصلم💩

۲۶ شهریور 1398
11K
یهو دیدی دیگع نمیزنع قلبی کع برات میزد💫

یهو دیدی دیگع نمیزنع قلبی کع برات میزد💫

۲۴ شهریور 1398
13K
ط دلم بی رقیبـی*-* چراعـ با من غریبیـ‌:)

ط دلم بی رقیبـی*-* چراعـ با من غریبیـ‌:)

۲۴ شهریور 1398
11K
کام پلیز*-*

کام پلیز*-*

۲۳ شهریور 1398
15K
کام پلیز:| حوصلع💩

کام پلیز:| حوصلع💩

۱۷ شهریور 1398
23K
گفــ محکم تر هولم بدع میخوام پرت شم ط فضا!

گفــ محکم تر هولم بدع میخوام پرت شم ط فضا!

۱۷ شهریور 1398
13K
ط هنوزم ماهع منی🌙🍃

ط هنوزم ماهع منی🌙🍃

۱۷ شهریور 1398
12K
من صمتت نمیام ولیع اگع خودت بیایی دورت میگردم^-^

من صمتت نمیام ولیع اگع خودت بیایی دورت میگردم^-^

۱۶ شهریور 1398
13K
ستارح های این شعر بدونع ط تاریکن**

ستارح های این شعر بدونع ط تاریکن**

۱۶ شهریور 1398
13K
زندگی بدونع ط همون جهنمه بدونع اتیشع:)

زندگی بدونع ط همون جهنمه بدونع اتیشع:)

۱۶ شهریور 1398
12K
ط مصع وسوسع ی شکارع یک شاپرکی^^

ط مصع وسوسع ی شکارع یک شاپرکی^^

۱۶ شهریور 1398
12K
بهشتمـ گمـ شدعـ طـ بغلتـ^^

بهشتمـ گمـ شدعـ طـ بغلتـ^^

۱۶ شهریور 1398
11K