نپصشونـــمـ:|

nafasw.p

اعذو بع الله من ادمع لاشی:/فدای تارع موهات..❤
نمیخوایی منو....❤
دیگع نمیبینیم همو..❤
بع من نزدیک نشو گم میشی ط سیاهیم:)هع:|


مع یع بادکنکم ط شهرع کاکتوصا🍁 🍃 ❄

ما استینایع سوییشرتمون بلندع نیازی بع گرمای دستای کسی نداریم حاجی👽 💀


منو چشاش شماع همع😻

همیشع گفدم تاجع سرمی تا بفهمی شاه کیع💫
بعدع من عیچکسی مانندع من برا ط نخواهد شد:)💔
خداع نقاشیم کردع شیطان طراحیم👽 💀

زادع بهشت،صاکنع جهنم، عز جنسع حوا، در جنسع عادم:|


بودی نوش نبودی فراموش:|
ყ¤ʊ+ოε=εЯ¤Яکپی ممنوع:|


#تنعا
#تخص

عمیرمعـ😻 ♥ @Y.LDW
عصیصع دلمعـ😻 @danial.mo خصیصمع😻 😹 @mohamadslr4500
شیرینکمع😻 @blacklife15
دلبرمع😻 @yasi_82
قندع عصلمع😻 @Mylove...R...


نع خداعم نع گدام ولی واسع رفیقام دنیارو میگام♪هع:)


اون مخع گندتو شستشو بدع خواهشا هر دختری کع خوعش رفتاری میکنع لاشی نیس اگع باعات خوعش رفتاری میکنم فک نکن خبریع فک نکن من لاشیم نع حجی من لاشی نیسم فق ع بچگی یاد گرفدم با طرفع مقابلم معربون باشم حتی اگع دشمنم باشع حتی اگع یارو نظرع بدی داشتع باشع ط یی کع بع من میگی لاشی اول فرقع معربون و خوعش رفتاری با لاس زدنو بفعم بعد بع من بگو لاشی هع😏

بیشتر  بیشتر