۱ آبان 1398
1
خدایا ته نشین شد آرزوهایم ، کمی هم بزن زندگی ام را

خدایا ته نشین شد آرزوهایم ، کمی هم بزن زندگی ام را

۲۶ مهر 1398
1
💢💢

💢💢

۲۵ مهر 1398
1