نویسنده!

najafabad

میدونم میبینی و حواست به همه چیز هست..
خدای مهربان
میدونم که نانوشته‌ها را هم می‌خوانی.
.......


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
اعتقاد و عمل در حد فهم حسابش از ریاکاری جانماز آب کشیدن جداست.
محتوای متناسب و سنگین رنگین و بامفهوم پسندیده می‌شود.
ارتباط تبلیغات و نظرات بی‌ربط و درخواستهای بی‌مورد و غیره و ذالک قطع میشود ناچار!

بیشتر  بیشتر