نَکیصآ |:

nakisaw

من با نِگام حرفامو زَدَم
تو چِشات کور بود :)

بِ دوس دخترت میگی سک*س نیاز دو طَرفه، به آبجیت میگی روسَریتو بکش جلو؟ درود بر پِدرت

بِ دوس دخترت میگی سک*س نیاز دو طَرفه، به آبجیت میگی روسَریتو بکش جلو؟ درود بر پِدرت

۱ اسفند 1398
2K