۲۶ بهمن 1397
5K
۲۶ بهمن 1397
8K
۲۶ بهمن 1397
8K
۵ دی 1396
7K
۵ دی 1396
7K
۵ دی 1396
7K
۵ دی 1396
3K
همی که نزدیکتر از جانی و پنهان ز نگه... هجر تو خوشترم آید ز وصال دگران....

همی که نزدیکتر از جانی و پنهان ز نگه... هجر تو خوشترم آید ز وصال دگران....

۴ دی 1396
6K
آغوشی باش و مرا به اندازه ی تمام اشتباهاتم بغل کن.. بدون آنکه حرفی میانمان رد و بدل شود،... فقط نگاه باشد و سکوت... صدای نفست باشد و لبخند عاشقانه ات... عشق من.. من محتاج ...

آغوشی باش و مرا به اندازه ی تمام اشتباهاتم بغل کن.. بدون آنکه حرفی میانمان رد و بدل شود،... فقط نگاه باشد و سکوت... صدای نفست باشد و لبخند عاشقانه ات... عشق من.. من محتاج چنین آرامشی ام

۴ دی 1396
5K
۴ دی 1396
6K
۴ دی 1396
5K
شکیرا

شکیرا

۴ دی 1396
5K
بیانسه

بیانسه

۴ دی 1396
7K
صندوق پست متفاوت

صندوق پست متفاوت

۳ دی 1396
8K
صندوق پست متفاوت

صندوق پست متفاوت

۳ دی 1396
8K
ستون های سینما!!! ممکنه ستون ها رو نبینیم، اما این دلیل بر نبودشان نیست.

ستون های سینما!!! ممکنه ستون ها رو نبینیم، اما این دلیل بر نبودشان نیست.

۳ دی 1396
5K
۱ دی 1396
7K
۱ دی 1396
7K
۱ دی 1396
4K
۱ دی 1396
3K