عادل

nazanin.tamana

مهربان خوزستانی..عشقم نازگل نفس دایی

ما ز هر صاحب دلی یک رشته فن آموختیم.....!!! عشق از لیلی و صبر از کوه کن آموختیم.....!! گریه از مرغ سحر، خودسوزی از پروانه ها...!!! صد سرا ویرانه شد، تا ساختن آموختیم....!!!

ما ز هر صاحب دلی یک رشته فن آموختیم.....!!! عشق از لیلی و صبر از کوه کن آموختیم.....!! گریه از مرغ سحر، خودسوزی از پروانه ها...!!! صد سرا ویرانه شد، تا ساختن آموختیم....!!!

۲۴ اردیبهشت 1395
69
۲۴ اردیبهشت 1395
55
۲۴ اردیبهشت 1395
55
بچه بختیاری.افتخارایران

بچه بختیاری.افتخارایران

۲۴ اردیبهشت 1395
72
نسرین جووووووووون برگرد

نسرین جووووووووون برگرد

۲۳ اردیبهشت 1395
56
تقدیم ب آجی نسرین وهمه دوستایی ک ازش حمایت میکنن

تقدیم ب آجی نسرین وهمه دوستایی ک ازش حمایت میکنن

۲۳ اردیبهشت 1395
58
۲۳ اردیبهشت 1395
56
۲۳ اردیبهشت 1395
56
میرم پیش نسرین خانم دست پرمهرشومیبوسم ومیگم برگردباشخصیتاش منتظــــــــــرتن برگرد

میرم پیش نسرین خانم دست پرمهرشومیبوسم ومیگم برگردباشخصیتاش منتظــــــــــرتن برگرد

۲۳ اردیبهشت 1395
57
۲۲ اردیبهشت 1395
57
من که آواره ترین ابر بهارم بی تو شانه ای امن ندارم که ببارم بی تو باد می آید و دستان تو از من دورند به زمین ریخته گل های انارم بی تو خشکم و ...

من که آواره ترین ابر بهارم بی تو شانه ای امن ندارم که ببارم بی تو باد می آید و دستان تو از من دورند به زمین ریخته گل های انارم بی تو خشکم و لخت تر از آنکه کلاغان حتی خانه ای امن بسازند کنارم بی تو تازه این ...

۲۲ اردیبهشت 1395
55
۲۲ اردیبهشت 1395
57
۲۲ اردیبهشت 1395
58
۲۲ اردیبهشت 1395
57
۲۲ اردیبهشت 1395
56
۲۲ اردیبهشت 1395
55
۲۲ اردیبهشت 1395
53
دلم یک کوچه میخواهد پر از خاموشی مطلق و یک باران بی هنگام که آغوشش پناه چشم خیس من شود شاید... و مشتی خاک باران خورده و مطبوع که استشمام بوی تازه اش راه نفس ...

دلم یک کوچه میخواهد پر از خاموشی مطلق و یک باران بی هنگام که آغوشش پناه چشم خیس من شود شاید... و مشتی خاک باران خورده و مطبوع که استشمام بوی تازه اش راه نفس را وا کند امشب که شاید از سر من دست بردارد این بغض نمک نشناس... ...

۲۲ اردیبهشت 1395
77
۲۲ اردیبهشت 1395
53
۲۲ اردیبهشت 1395
54