کیمیا

negin1324

دیگر حوصله ای برای غصه خوردن و بغض کردن و درد کشیدن ندارم
وقتی ببینم چیزی یا کسی عذابم می دهد ؛ نمی سوزم ! یا می سازمش ، یا کاملا رهایش می کنم
اسمش منطقی شدن نیست ، آدم از یک جایی به بعد ، خسته می شود ... همین !


   ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌ ️

   ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌

بیشتر  بیشتر