neo 1377

neo1376

لایک،فالو ،ان فالو = لایک ،فالو ،ان فالو ،کپی ازاد ،میام ویس لحظه را شاد باشم برخی پست ها و تفکرات وعقایدبرخی از دوستان روح روانم اعصابم داغون میکند پس اون شخص بلاک میکنم تا خودم داغون نشم دوست گرامی نظرت محترم ولی خودم مهم تر هستم

#شاهنامه #۱۲۷ #خسروپرویز پادشاهی خسروپرویز سی‌وهشت سال بود . وقتی خسرو ازکودتا درباریان مطلع شد روانه پایتخت گشت و بر تخت نشست شبانگاه خسرو به نزد پدر رفت و به پایش افتاد : اکنون هرچه ...

#شاهنامه #۱۲۷ #خسروپرویز پادشاهی خسروپرویز سی‌وهشت سال بود . وقتی خسرو ازکودتا درباریان مطلع شد روانه پایتخت گشت و بر تخت نشست شبانگاه خسرو به نزد پدر رفت و به پایش افتاد : اکنون هرچه بگویی اطاعت می‌کنم . فقط صبر کن تا از شر بهرام راحت شویم وقتی بهرام ...

۴ ساعت پیش
12K
#شاهنامه #۱۲۸ #خسرو پرویز خسرو با تعدادی از یارانش به‌سوی روم فرار کرد اما گستهم و بندوی آهسته رفتند . خسرو عصبانی شد و گفت : چرا آهسته می‌آیید خسرو مبهوت شد وبه خیانت ان ...

#شاهنامه #۱۲۸ #خسرو پرویز خسرو با تعدادی از یارانش به‌سوی روم فرار کرد اما گستهم و بندوی آهسته رفتند . خسرو عصبانی شد و گفت : چرا آهسته می‌آیید خسرو مبهوت شد وبه خیانت ان دو پی برد گفت: فقط می‌توانم به خدا تکیه کنم . اما آن دو برگشتند ...

۴ ساعت پیش
9K
۴ ساعت پیش
414
۴ ساعت پیش
1K
۴ ساعت پیش
1K
۴ ساعت پیش
1K
۴ ساعت پیش
1K
#شاهنامه #۱۲۵ #_خسرو_نوشیروان به کسری خبر رسید که قیصر مرد و تاج‌وتخت را به پسرش سپرد . کسری پیکی را با نامه نزد قیصر جدید فرستاد و در نامه گفت : خداوند عمر تو را ...

#شاهنامه #۱۲۵ #_خسرو_نوشیروان به کسری خبر رسید که قیصر مرد و تاج‌وتخت را به پسرش سپرد . کسری پیکی را با نامه نزد قیصر جدید فرستاد و در نامه گفت : خداوند عمر تو را طولانی کند . . شنیدم که جانشین پدر شدی . از اسب و سلاح و ...

۲ روز پیش
20K
#شاهنامه #۱۲۶ #هرمزد پادشاهی هرمزد دوازده سال بود ابتدا به نیکی رفتارکرد اما بعد ازمدتی بدکردار شد روزی سپاه ساوه به ایران حمله کردن شاه با صدهزار سپاهی آماده جنگ‌شد . شاه کمک بهرام چوبین ...

#شاهنامه #۱۲۶ #هرمزد پادشاهی هرمزد دوازده سال بود ابتدا به نیکی رفتارکرد اما بعد ازمدتی بدکردار شد روزی سپاه ساوه به ایران حمله کردن شاه با صدهزار سپاهی آماده جنگ‌شد . شاه کمک بهرام چوبین پیروز شد اما شاه به بهرام توجه نمیکرد وخدماتش رانادیده گرفت روزی بهرام به‌سوی دشت ...

۲ روز پیش
10K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
بخون #کتاب #دنکیشوت #سروانتس

بخون #کتاب #دنکیشوت #سروانتس

۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
#شاهنامه #۱۲۴ #نوشیروان ‍ خشم کسری از بوذرجمهر روزی کسری برای شکار با بوذرجمهر و همراهان راهی مرغزار شد و در میانه راه برای استراحت توقف کرد و استراحت نمود . همیشه بر بازوی شاه ...

#شاهنامه #۱۲۴ #نوشیروان ‍ خشم کسری از بوذرجمهر روزی کسری برای شکار با بوذرجمهر و همراهان راهی مرغزار شد و در میانه راه برای استراحت توقف کرد و استراحت نمود . همیشه بر بازوی شاه بازوبندی پرگهر قرار داشت که در آن هنگام بازوبند از دستش افتاد . کلاغی پرید ...

۴ روز پیش
30K
#شاهنامه #۱۲۳ #نوشیروان #کلیه‌ و دمنه #پادشاهی_خسرو_نوشیروان ‍ پیدا کردن کلیله‌ودمنه در هند و فرستادن آن به ایران توسط برزویه طبی شادان برزین گوید : برزویه طبیب روزی به نزد کسری رفت و گفت : ...

#شاهنامه #۱۲۳ #نوشیروان #کلیه‌ و دمنه #پادشاهی_خسرو_نوشیروان ‍ پیدا کردن کلیله‌ودمنه در هند و فرستادن آن به ایران توسط برزویه طبی شادان برزین گوید : برزویه طبیب روزی به نزد کسری رفت و گفت : امروز در دفترچه هندوان مطلبی دیدم که نوشته بود : گیاهی است رخشان چون پرند ...

۴ روز پیش
41K
۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
4K