newday

newday

من مخی ندارم که کسی بزنه .
حوصله هم ندارم که مخ کسی رو بزنم.
فاز من رو داره خیلی با شما فرق داره

😢😢😢

😢😢😢

16 ساعت پیش
87
حرفهایت را طناب داری کردم به دور گردنم

حرفهایت را طناب داری کردم به دور گردنم

16 ساعت پیش
2K
......

......

16 ساعت پیش
87
....

....

1 روز پیش
2K
😢😢😢😢

😢😢😢😢

1 روز پیش
2K
....

....

1 روز پیش
2K
😅😅

😅😅

1 روز پیش
3K
......

......

1 روز پیش
2K
که نیست😑

که نیست😑

1 روز پیش
2K
رفقا غماتون نصف نصف

رفقا غماتون نصف نصف

1 روز پیش
2K
🙂

🙂

1 روز پیش
2K
😑

😑

1 روز پیش
2K
هه

هه

1 روز پیش
2K
❤

1 روز پیش
2K
.

.

1 روز پیش
2K
به سلامتیت رفیق

به سلامتیت رفیق

1 روز پیش
2K
.

.

1 روز پیش
1K
مردم شهر به پا شید

مردم شهر به پا شید

5 روز پیش
272
😑😑😑

😑😑😑

5 روز پیش
270
.

.

5 روز پیش
3K