nyma16

off


میروم این بار.....

با اینکه خیلی دلتنگت هستم.!

رفتنم را خوب تماشا کن...!

شاید دیگر هرگز امدنم را به چشم نبینی...

و اگر هم روزی برگردم ادم دیروزی نیستم .

این حساب کاربری خصوصی میباشد