۲ روز پیش
3K
تنهایی تو دنیایی که ادماش زیادن ادماش ادمن ولی انسان نیستن بعضیا احساس ندارن بعضیا منطق ندارن بعضیا شعور ندارن بعضیا دل ندارن بعضیا خوبی ندارن بعضیا دین ندارن بعضیا ناموس ندارن بعضیا فرهنگ ندارن ...

تنهایی تو دنیایی که ادماش زیادن ادماش ادمن ولی انسان نیستن بعضیا احساس ندارن بعضیا منطق ندارن بعضیا شعور ندارن بعضیا دل ندارن بعضیا خوبی ندارن بعضیا دین ندارن بعضیا ناموس ندارن بعضیا فرهنگ ندارن بعضیا ادب ندارن بعضیا عشق ندارن بعضیادلدار ندارن بعضیا همدرد ندارن بعضیا رفیق ندارن بعضیا ...

۱ هفته پیش
9K