paniz1274

آنقدر#دوستت دارم که...
#پروانه ها گیج می شوند
گل ها#تعجب می کنند
و باران#دلش آب می افتد ...