تاریخ بی سانسور

parvizpayedar

برپا باد خویشفرمائی گرائی

خویشفرمائی گرائی ، فرآوریشیوه ای (شیوهء تولیدی) است که در آن ، همهء مردم (بجز کودکان و نوجوانان) ، هم دارای سرمایهء مادی و هم دارای سرمایهء آروینی (تجربه ای) هستند ، و تنها خودشانند که برای خودشان «ارزش آفرینی» می کنند ؛ و بهره کشی انسان از انسان را نمی توان در این فرآوریشیوه یافت . بواژگانی دیگر ، در این فرآوریشیوه ، «مزدبگیر» (کارگر یا کارمند) ، «برده» ، و یا «رعیت» را نمی توان یافت . خویشفرماها ، یا به تنهائی کار می کنند ؛ و یا با هم یک «همیاری رسه داری» (شرکت تعاونی) را پدید می آورند . «تک خویشفرماها» ، و «همیاری رسه داری های خویشفرمائی» ، با بستن یک "پیمان نوشتاری" (قرارداد) ، و یا با بستن یک "پیمان گفتاری" ، با خریداران «کالاها» یا «یاری هایشان» (خدماتشان) داد و ستد می کنند.

یک خواربارفروش که سرمایهء خود را برای کرایه کردن یک فروشگاه و خرید کالاهای فروشگاهش هزینه می کند ، و خود به تنهائی به فروش کالاهای فروشگاهش می پردازد ، یک خویشفرماست . اگر بجای یک نفر ، دو یا چند نفر با هم ، چنین فروشگاهی را باز کنند و خودشان به فروش کالاهایشان بپردازند ، آنها یک «همیاری رسه داری (شرکت تعاونی) خویشفرمائی» را پدید آورده اند . ولی اگر آن خویشفرما ، و یا آن چند خویشفرما ، یک یا چند مزدبگیر را بکار بگیرند (استخدام کنند) ، به سرمایه دارانی کوچک دگرش خواهند یافت (تبدیل خواهند شد).

خویشفرمایانی هم هستند که «یاری های» (خدمات) خود را می فروشند ؛ نمونه ای از این گونه خویشفرمایان ، تاکسی داران هستند که هم دارای تاکسی هستند ، و هم خود با این تاکسی به جابجا کردن شهروندان می پردازند . پزشکی که در درمانکدهء (مطب) خودش ، بتنهائی به کار پزشکی می پردازد ، و همچنین اندزه دان (مهندس) ، یا دادشناسی (وکیلی) که بتنهائی در کارکدهء (دفتر) خود کار می کند نیز ، از خویشفرمایان هستند . اکنون بخوبی آشکار می شود که هریک از ما در درازای (طول) روز ، از خویشفرمایان فراوانی ، کالاها یا «یاری های» (خدمات) بارهء (مورد) نیاز خودمان را خریداری می کنیم.


«خویشفرمائی گرائی» ، از پیرامون سال 11000 پ.ز. {پیش از زادروز (میلاد)} ، همگاه با دستیابی انسان به فناوری «نوسنگی» در «تپه آسیاب» { در پدفراز (جنوب) شهر امروزی کرمانشاه } پدید آمد . فناوری «نوسنگی» ، هنگامی پدید آمد که انسان به فناوری های «کشاورزی» ، «دامپروری» و «خانه سازی» دست یافت ؛ و از وابستگی به زندگی در کوهستان و غارهای آن ، و همچنین از شکار کردن جانوران کوهستان رهائی یافت . با پیشرفت فناوری و پدید آمدن هنگامه های (دوره های) «مس – سنگی» ، «برنز» ، و «آهن» ، «خویشفرمائی گرائی» همچنان پایدار ماند ، ولی با تازش های «سامی تبارها» ، «یونانی تبارها» و «عرب های حجاز» به «ایران» ، سرانجام «خویشفرمائی گرائی» به زور شمشیر برچیده شد ، و بجای آن «برده دار سالاری» در ایران و دیگر کشورهای جهان ، برپاشد . سپس در سال 301 زادروزی (میلادی) ، دیوکلتین (امپراتور روم) با پدید آوردن دگرش هائی (تغییراتی) کوچک در «برده دار سالاری» ، «رعیت دار سالاری» را پدید آورد ؛ و سرانجام در سال 1300 زادروزی (میلادی) ، «مزدبگیردارسالاری» {سرمایه داری} در فلورانس ایتالیا جوانه زد و سپس رفته رفته (بتدریج) ، در دیگر جاهای دنیا نیز برپا شد . ولی همانجور که میدانید ، آنچه که در هر سه فرآوریشیوهء (شیوهء تولید) بالا ، بی دگرش (بی تغییر) مانده است ؛ بی سرمایه ماندن مردم است ، که از آغاز برپا شدن «برده دارسالاری» به زور شمشیر ، پدید آمده است . آنچه که آشکار است ، فرآوریشیوهء سپسین (بعدی) جهان ، باید «خویشفرمائی گرائی» باشد . بدین مینو (معنی) که سرمایه های به زور گرفته شده از نیاکان ما مردم جهان ، به ما فرزندان آنها پس داده شود . یادآوری می کنم که همهء نابسامانیهای جهان امروز ، از نبود ترازش (تعادل) در پخشبندی (توزیع) سرمایه ها میان مردم پدید آمده است . برپایهء آمار سازمان جهانی آکسفام ، 82 درصد ثروت جهان ، در اختیار تنها یک درصد از جمعیت کره زمین است . در یکی از فرسته های (پست های) برگه ام (پیجم ، صفحه ام) به روند پدید آمدن فرآوریشیوه ها پرداخته ام . نشانی این فرسته ، برابر است با :
http://wisgoon.com/pin/22683857/«جمهوری اسلامی ایران» تنها کشوری در جهان است که دارای «حکومت دینی» (حکومت غیر سکولار و نادانشگرا ) است ، چون اصل «ولایت فقیه» را در قانون اساسی اش آورده است ، و به آن کنش (عمل) میکند ؛ و با سردادن شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» در مهمترین نشست های حکومتی و راهپیمائی های حکومتی اش ، برای پشتیبانان «حکومت غیر دینی» (مخالفان اصل ولایت فقیه و موافقان حکومت سکولار و دانشگرا) ، آرزوی مرگ می کند . ولی این فقط یک شعار نیست ، چون در عمل نیز «جمهوری اسلامی ایران» ، سر پشتیبانان بسیار پرشمار «حکومت غیر دینی» را با پنبه از تن جدا می کند ؛ می پرسید چگونه؟ نخست اینکه با بیکار کردن چند ده میلیون مخالفان خودش ، آنها را از فرزندآوری باز میدارد ؛ و همزمان سیاست افزایش دادن جمعیت موافقان خود را در پیش می گیرد ، تا جمعیت موافقان خودش را افزایش دهد . دوم اینکه «جمهوری اسلامی ایران» با بیکار کردن مخالفان خود ، آنها را با «مشکلات مالی» ، «مشکلات خانوادگی» ، «مشکلات تغذیه ای» ، «مشکلات ناشی از محرومیت جنسی ناشی از نداشتن همسر» ، «مشکل نداشتن فرزند و ادامه نیافتن نسلش» و دیگر مشکلات روبرو میکند . اگر با این مشکلات ، مرگ به سراغ این پشتیبانان «حکومت غیر دینی» نیاید ، دست کم آنها را به نابراهی های (انحرافات) گوناگون رفتاری می کشاند ، و آنها را به مرده های متحرک تبدیل میکند .
رونهیدنی (قابل توجه) است که همهء کشورهای «خاورمیانه» ، «آسیای میانه» و «شمال آفریقا» ؛ مانند ترکیه ، الجزایر ، تونس ، مصر ، مراکش ، اردن ، امارات متحدهء عربی ، عمان ، کویت ، عربستان ، قطر ، پاکستان ، تاجیکستان ، ازبکستان ، و .... ؛ همه دارای «حکومت غیر دینی (سکولار)» هستند . لیبی ، سوریه ، عراق و یمن نیز پیش از اینکه بدست پشتیبان «حکومت دینی سنی و شیعه» به ویرانی کشیده بشوند ، دارای «حکومت غیر دینی (سکولار)» بوده اند . ایران نیز پیش از انقلاب ، دارای «حکومت غیر دینی (سکولار)» بوده است.

ناپذیرندگان (مخالفان) «جدائی دین از فرمانروائی (حکومت)» و «نادانشگرایان تندرو (افراطی)» را بلاک می کنم . یک «نادانشگرای تندرو (افراطی)» کسی است که دانش تاریخ ، که دانستنش برای هرکسی بایدی (ضروری) است ، را نمی داند ؛ و پایابراین (بنابراین) تبهکاران (جنایتکاران) تاریخ ، و بویژه آنهائی که در درازای تاریخ به «ایرانی تبارها» بسیار ستم کرده اند را نمی شناسد ، و به آنها و باورشان (عقیدهء آنها) دلبستگی (علاقهء) فراوانی دارد .

دیوید هیوم (1776-1711) ، خردشناس (فیلسوف) اسکاتلندی ، در سال 1748 زادروزی (میلادی) ، با چاپ و پخش کردن نوشتار (کتاب) خود بنام «پژوهش دربارهء پیبرش (فهم) آدمی» ، و پیشرفت دادن "شناخت شناسی" «آروین گرا» (تجربه گرا ، امپریسیست) ، که «جان لاک» آنرا بدست داده بود (ارائه کرده بود) ؛ به خردشناسی (فلسفه) پایان بخشید ، و کوبش (ضربهء) پایانی را بر پیکر جهانبینی نادانشگرا (غیر سکولار - دینی) فرود آورد ، و نادرست بودن آنرا بیکاستانه (کاملا) پااستوار (ثابت) نمود . بواژگانی دیگر ، هیوم کاری کرد که خردشناسی (فلسفه) ، یافتن «گوهر» جهان هستی را کنار بگذارد ، و به هنگامهء (دورهء) «پاریابی (آنالیز) زبان» پابگذارد (وارد شود) . ولی باید دانست که خردشناسان (فیلسوفان) انگارگرا (ایدآلیست) ، برای دویست سال زیر بار پایان یافتن خردشناسی (فلسفه) نمی رفتند ، و کوشش می کردند که همچنان خردشناسی (فلسفه) انگارگرا (ایدآلیست) را زنده بنمایانند ؛ ولی به هر روی ، امروز کار به جائی رسیده که همهء خردشناسان ، به این گزارهء «دیوید هیوم» تن داده اند ، و پذیرفته اند که «دانش» ، تنها ابزار انسان ، برای شناخت پیرامونش و چیره شدنش بر دشواری هایش (مشکلاتش) است.


هم میهنان ، امروزه پیرامون (حدود) 70 درصد واژه هائی که در " زبان پارسی" بکار میروند، "عربی" هستند ؛ گرچه باید دانست که در "فرهنگ عمید" ، "فرهنگ معین" ، و دیگر فرهنگها ، برابرهای (معادل های) پارسی این واژه های عربی ، دردست (موجود) هستند ؛ و همچنین ، تاکنون برابرهای (معادل های) نوین بسیاری نیز ساخته شده اند . ولی با اینچگونی (با این حال) ، بسیاری از ما ناخودآگاهانه ، این واژه های عربی را هر روزه بکار می بریم ؛ همچنین باید دانست که کسانی هم یافت میشوند که در بکارگیری این واژه های عربی پافشاری ویژه ای دارند ، و بواژگانی دیگر (بعبارتی دیگر) از سوی دشمنان "ایران و ایرانیان و زبان پارسی" گماشته شده اند که بهره گیری از این واژه های عربی را گسترش بدهند .
هم میهنان ، گرچه این شدنیگی (امکان) هست که بکارگیری واژه های پارسی "دردست (موجود) ولی کم بکار گرفته شده" ، و نیز "واژه های نوین" ، در آغاز کمی دشوار باشد ؛ ولی باید دانست که تنها آغاز کردن این کار است که نیروی زیادی میخواهد ؛ و هنگامی که این گام را پشت سر گذاشتید ، خواهید دید که پس از آن ، این کار به آسانی پیش میرود . پس هم میهنان ، بیائید برای زدودن این واژه های عربی و دیگر واژه های بیگانه از زبان پارسی ، با هم بکوشیم ! رونهیدنی (قابل توجه) است که در سروده های خیام و فردوسی ؛ شمار واژه های عربی ، بیشتر از دو درصد نیست .
هم میهنان گرامی ، من یک "واژه نامهء عربی به پارسی" نوشته ام ، که در آن ، همهء برابر های (معادل های) پارسی واژه های بیگانه را آورده ام ، پایابراین (بنابراین) اگر پارسی یک واژهء بیگانه را خواستید ، خرسند خواهم شد که آنها را با شما درمیان بگذارم .

اهریمن (شیطان) ، با دست و زبان آدم های " کم دانش" و "بی دانش" ، کارهای پلید خود را به انجام می رساند ؛ پس بیائید برای ناکام کردن اهریمن ، دانسته های (معلومات) خود و نزدیکانمان را در زمینهء "تاریخ" ، "پیش از تاریخ" ، و دیگر "دانش های همایه ای" (علوم اجتماعی) بالا ببریم .

کسانی که گذشتهء خود را از یاد برده اند ،
بارها گرفتار شکست های گذشتهء خود ، در ریخت هائی دیگر خواهند شد !

"پایدار" نام خانوادگی من نیست .

تون جبغو (1) (2) (3) (4) ، پنجمین خاقان ترک ___________________________________________________________________________ این پلید تاریخ جهان ، مزدور هراکلیوس (5) امپراتور روم خاوری شد و «جنگ سوم ترک ها با ایران ساسانی» (6) را آغاز کرد. ...

تون جبغو (1) (2) (3) (4) ، پنجمین خاقان ترک ___________________________________________________________________________ این پلید تاریخ جهان ، مزدور هراکلیوس (5) امپراتور روم خاوری شد و «جنگ سوم ترک ها با ایران ساسانی» (6) را آغاز کرد. ________________________________________________________________________ پژوهشپایه ها (منابع تحقیق): (1) https://alchetron.com/Tong-... (2) https://en.wikipedia.org/wi... (3) https://www.google.com/sear...: (4) https://fa.wikipedia.org/wi... (5) https://fa.wikipedia.org/wi... ...

۲۳ ساعت پیش
4K
برای دسترسی داشتن به روند نابریدهء (قطع نشدهء) تاریخ ایران ، برگهء (پیج) من در «تورمان همایه ای» (شبکهء اجتماعی) «پینترست» ، با نشانی زیر را دنبال کنید : https://www.pinterest.com/History_of_Iran/boards/ ___________________________________________________________________________ دنبال کنندگان گرامی ، ...

برای دسترسی داشتن به روند نابریدهء (قطع نشدهء) تاریخ ایران ، برگهء (پیج) من در «تورمان همایه ای» (شبکهء اجتماعی) «پینترست» ، با نشانی زیر را دنبال کنید : https://www.pinterest.com/H... ___________________________________________________________________________ دنبال کنندگان گرامی ، من در ویسگون دو گونه فرسته (پست) دارم : 1- گونهء نخست ، «فرسته های ...

۳ روز پیش
8K
ریشهء نام آذربایجان (ویرایش 2) _____________________________________________________ ترک های زورگیرندهء (غاصب) ایران ، واژهء «آذربایگان» را «آذربایجان» ، آوایش (تلفظ) می کرده اند . واژهء «آذربایگان» ، که مینوی (معنی) آن «جایگاه آتش» است ، آوایش ...

ریشهء نام آذربایجان (ویرایش 2) _____________________________________________________ ترک های زورگیرندهء (غاصب) ایران ، واژهء «آذربایگان» را «آذربایجان» ، آوایش (تلفظ) می کرده اند . واژهء «آذربایگان» ، که مینوی (معنی) آن «جایگاه آتش» است ، آوایش (تلفظ) واژهء «آتورپاتگان» ، به زبان «پارسی میانه» است . «آتورپاتگان» ، نام یکی از ...

۳ روز پیش
4K
ساتراپی های هخامنشیان _____________________________________ «ساتراپی» ، نام بخشی از قلمروی شاهنشاهی های «ماد» ، «هخامنشیان» ، «اشکانیان» ، و «ساسانیان» بوده است ، که دارای فرمانروای ویژهء خود بوده است . نگارهء (تصویر) این فرسته ...

ساتراپی های هخامنشیان _____________________________________ «ساتراپی» ، نام بخشی از قلمروی شاهنشاهی های «ماد» ، «هخامنشیان» ، «اشکانیان» ، و «ساسانیان» بوده است ، که دارای فرمانروای ویژهء خود بوده است . نگارهء (تصویر) این فرسته (پست) ، ساتراپی های شاهنشاهی هخامنشیان را نشان میدهد (1). پژوهشپایه ها (منابع تحقیق): (1) ...

۳ روز پیش
4K
20 مهر ماه (11 اکتبر) : روز جهانی دختر _______________________________________________ نمایندگان کشورهای جهان در سازمان ملل متحد ، از سال 2012 زادروزی (میلادی) ، روز 20 مهرماه (11 اکتبر) را روز جهانی دختر نامگذاری کرده ...

20 مهر ماه (11 اکتبر) : روز جهانی دختر _______________________________________________ نمایندگان کشورهای جهان در سازمان ملل متحد ، از سال 2012 زادروزی (میلادی) ، روز 20 مهرماه (11 اکتبر) را روز جهانی دختر نامگذاری کرده اند . هدف نمایندگان کشورهای جهان از این نامگذاری ، پدید آوردن فرصت های اجتماعی ...

۳ روز پیش
3K
نگوئید

نگوئید "مردم آذری زبان" ، بگوئید "مردم آذری" _______________________________________________ چون «زبان آذری» یکی از زیرشاخه های زبان پارسی بوده است ، که چند سده پس از روان (رایج شدن) زبان ترکی در آذربایجان ، از میان رفت (1) (2) ؛ و چون اکنون از «مردم آذری زبان» کسی بجا نمانده ...

۵ روز پیش
6K
به «زبان ترکی» نگوئید «زبان آذری» ________________________________________________ به «زبان ترکی» نگوئید «زبان آذری» ، چون «زبان آذری» یکی از زیرشاخه های زبان پارسی بوده است ، که چند سده پس از روان (رایج شدن) زبان ...

به «زبان ترکی» نگوئید «زبان آذری» ________________________________________________ به «زبان ترکی» نگوئید «زبان آذری» ، چون «زبان آذری» یکی از زیرشاخه های زبان پارسی بوده است ، که چند سده پس از روان (رایج شدن) زبان ترکی در آذربایجان ، از میان رفت (1) (2) ؛ گرچه در برخی از روستاهای ...

۵ روز پیش
6K
دنبال کنندگان گرامی ، فرستهء (پست)

دنبال کنندگان گرامی ، فرستهء (پست) "بگوئید آذری ، نگوئید ترک" را ویرایش کرده ام ؛ خواهشمندم که آنرا دوباره بخوانید . سپاس.

۵ روز پیش
6K
بگوئید آذری ، نگوئید ترک (ویرایش 2) ______________________________________________ نود درصد مردم آتورپاتگان (آذربایجان) ، بمانند مغول ها و ترک ها از «نژاد زرد» {1} نیستند ، بلکه از «نژاد سفید» {1} و از «تبار ایرانی» ...

بگوئید آذری ، نگوئید ترک (ویرایش 2) ______________________________________________ نود درصد مردم آتورپاتگان (آذربایجان) ، بمانند مغول ها و ترک ها از «نژاد زرد» {1} نیستند ، بلکه از «نژاد سفید» {1} و از «تبار ایرانی» {1} هستند ؛ ولی برای «راستی آزمائی» این گفتهء من ، نیازی نیست که مردم ...

۱ هفته پیش
5K
پیوست فرستهء (پست) «تاریخ دشمنی ترک ها با ایران و ایرانی (بخش 1)» _______________________________________________ سرزمین آغازین (اصلی) و نیاکانی ترک ها ، دشت جایگرفته در خاور (شرق) کوهستان آلتائی {1} است . امروزه این دشت ...

پیوست فرستهء (پست) «تاریخ دشمنی ترک ها با ایران و ایرانی (بخش 1)» _______________________________________________ سرزمین آغازین (اصلی) و نیاکانی ترک ها ، دشت جایگرفته در خاور (شرق) کوهستان آلتائی {1} است . امروزه این دشت ، بخش فرازی (شمالی) کشور مغولستان میباشد . در سال 552 زادروزی (میلادی) ، ترک ...

۱ هفته پیش
3K
تاریخ دشمنی های ترک ها با ایران و ایرانی (بخش یک) ___________________________________________________________ «ترک ها» مردمی دامدار ، کوچ نشین ، و «درنده خو» بوده اند ، که به سفارش امپراتوری روم خاوری (بیزانس) ، از ...

تاریخ دشمنی های ترک ها با ایران و ایرانی (بخش یک) ___________________________________________________________ «ترک ها» مردمی دامدار ، کوچ نشین ، و «درنده خو» بوده اند ، که به سفارش امپراتوری روم خاوری (بیزانس) ، از سال 588 تا 629 زادروزی (میلادی) سه جنگ خود با ساسانیان را آغاز و دنبال ...

۱ هفته پیش
4K
تازش ترک های سلجوقی به شاهنشاهی ایران ، در هنگامهء فرمانروائی خاندان قهرمان بوئیان از 1035 تا 1056 زادروزی (میلادی) ___________________________________________________________________________________________ پس از اینکه ایرانیان ، با فرمانروائی خاندان قهرمان بویه ، توانستند جلوی پیشروی ...

تازش ترک های سلجوقی به شاهنشاهی ایران ، در هنگامهء فرمانروائی خاندان قهرمان بوئیان از 1035 تا 1056 زادروزی (میلادی) ___________________________________________________________________________________________ پس از اینکه ایرانیان ، با فرمانروائی خاندان قهرمان بویه ، توانستند جلوی پیشروی ترکان غزنوی پلید را بگیرند ، و توان آنها را از میان ببرند ، عرب ...

۱ هفته پیش
5K
تازش ترک های غزنوی به شاهنشاهی ایران ، در هنگامهء فرمانروائی خاندان قهرمان بوئیان از 977 تا 1040 زادروزی (میلادی) __________________________________________________________________________________________ در سال 861 زادروزی ، رادمان پورماهک (یعقوب لیث صفاری) برپد (علیه) خلافت بنی ...

تازش ترک های غزنوی به شاهنشاهی ایران ، در هنگامهء فرمانروائی خاندان قهرمان بوئیان از 977 تا 1040 زادروزی (میلادی) __________________________________________________________________________________________ در سال 861 زادروزی ، رادمان پورماهک (یعقوب لیث صفاری) برپد (علیه) خلافت بنی عباس ، خیزشی را برپا کرد ، ولی نتوانست این خلافت را به زیر بکشد ...

۱ هفته پیش
5K
نبردهای عرب ها با ایران ساسانی از 633 تا 652 زادروزی (میلادی) ______________________________________________________ 1- نبرد زنجیر (سلاسل) 633 زادروزی https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Chains https://fa.wikipedia.org/wiki/نبرد_زنجیر 2- نبرد رود (آوریل 633 ز.) https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_River https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87 3- نبرد ولجه (می 633) https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Walaja ...

نبردهای عرب ها با ایران ساسانی از 633 تا 652 زادروزی (میلادی) ______________________________________________________ 1- نبرد زنجیر (سلاسل) 633 زادروزی https://en.wikipedia.org/wi...https://fa.wikipedia.org/wi... 2- نبرد رود (آوریل 633 ز.) https://en.wikipedia.org/wi...https://fa.wikipedia.org/wi... 3- نبرد ولجه (می 633) https://en.wikipedia.org/wi...https://fa.wikipedia.org/wi... 4- نبرد الیس (می 633) https://en.wikipedia.org/wi...https://fa.wikipedia.org/wi... 5- نبرد حیره (می 633) https://en.wikipedia.org/wi...https://fa.wikipedia.org/wi... ...

۱ هفته پیش
6K
سه تازش ترک ها به ایران ساسانی از سال 588 تا 629 زادروزی و کارکرد (نقش) این سه تازش ترک ها در شکست خوردن ایران ساسانی از عرب ها (ویرایش 2) ___________________________________________________________________________ این کارنگاره (نقشه) ...

سه تازش ترک ها به ایران ساسانی از سال 588 تا 629 زادروزی و کارکرد (نقش) این سه تازش ترک ها در شکست خوردن ایران ساسانی از عرب ها (ویرایش 2) ___________________________________________________________________________ این کارنگاره (نقشه) ، راهریسهء (مسیر) لشگرکشی ترک ها ، از فراز (شمال) مغولستان تا باختر (غرب) دریای ...

۱ هفته پیش
6K
مردم شناسی ایران (ویرایش 4) __________________________________________________ عرب ها پس از اینکه به سفارش «امپراتوری روم خاوری» (بیزانس) ، جنگهای سالهای 630 تا 645 زادروزی را براه انداختند ، و ایران را زورگیری (غصب) کردند ؛ ...

مردم شناسی ایران (ویرایش 4) __________________________________________________ عرب ها پس از اینکه به سفارش «امپراتوری روم خاوری» (بیزانس) ، جنگهای سالهای 630 تا 645 زادروزی را براه انداختند ، و ایران را زورگیری (غصب) کردند ؛ در اندازه ای بسیار زیاد ، با دختران و بانوان ایرانی آمیزش کردند ، و ...

۱ هفته پیش
6K
بابک خرم دین ، از نژاد سفید ، و ایرانی تبار بوده است ؛ و نه از نژاد زرد و ترک تبار _________________________________________________________________ برخی از آذربایجانی هائی که خود را «ترک» می دانند ، و ...

بابک خرم دین ، از نژاد سفید ، و ایرانی تبار بوده است ؛ و نه از نژاد زرد و ترک تبار _________________________________________________________________ برخی از آذربایجانی هائی که خود را «ترک» می دانند ، و نه «ایرانی تباران و آریائی هائی که به زور ترک زبان شده اند» ؛ بنادرستی ...

۱ هفته پیش
7K
آغاز فرمانروائی تیرهء (طایفهء) ترک «قره قویونلو» بر فراز باختری (شمال غربی) قلمروی ایران از سال 1407 زادروزی (میلادی) و آغاز روند دگرش (تغییر) دادن زبان مردم آتورپاتگان (آذربایجان) از پارسی به ترکی ، به ...

آغاز فرمانروائی تیرهء (طایفهء) ترک «قره قویونلو» بر فراز باختری (شمال غربی) قلمروی ایران از سال 1407 زادروزی (میلادی) و آغاز روند دگرش (تغییر) دادن زبان مردم آتورپاتگان (آذربایجان) از پارسی به ترکی ، به زور شمشیر. _____________________________________________________________________ در سال 861 زادروزی ، رادمان پورماهک (یعقوب لیث صفاری) برپد (علیه) ...

۱ هفته پیش
6K
نژادها (ویرایش پنجم) _____________________________________ الف – نژاد سفید _________________________________________________________ الف-1 هندواروپائی ها _____________________________________ الف -1-1 هند و اروپائی های خاوری (شرقی) _______________________________________________ الف -1-1-1 ایرانی های بلنددشت (فلات) ایران،عراق، سوریه ، قفقاز و آسیای میانه ...

نژادها (ویرایش پنجم) _____________________________________ الف – نژاد سفید _________________________________________________________ الف-1 هندواروپائی ها _____________________________________ الف -1-1 هند و اروپائی های خاوری (شرقی) _______________________________________________ الف -1-1-1 ایرانی های بلنددشت (فلات) ایران،عراق، سوریه ، قفقاز و آسیای میانه که با عرب ها و ترک های تاخته به ایران نیامیخته اند. الف -1-1-2 هاتی ...

۱ هفته پیش
5K
روند ساخته شدن سامانهء شماره نویسی

روند ساخته شدن سامانهء شماره نویسی "سومری – هندی" ، که سامانهء شماره نویسی امروزی جهان است _______________________________________________________________ باختریان (غربی ها) ، که همپیمان عرب ها هستند ، سامانهء شماره نویسی کنونی را ، " شماره نویسی عربی" نامگذاری کرده اند (1) ، و تاریخ را به سود عرب ها ...

۲ هفته پیش
6K