تاریخ بدون سانسور

parvizpayedar

زنده باد یکپارچگی و همپیمانی همهء ایرانیان ، از آذربایجان تا سیستان و بلوچستان ، و از خوزستان تا خراسان ، برای دانشگرا کردن راهبردگزاری (سیاستگزاری) و چمگزاری (قانونگزاری) کشور.


بیگمان ، فرآوریشیوهء (شیوهء تولید) سپسین (بعدی) جهان ، خویشفرمائیگرائی است ؛ ولی پیراچگونی (شرط) نخست رسیدن به این خواسته (هدف) ، دانشگرا شدن راهبردگزاری (سیاستگزاری) و چمگزاری (قانونگزاری) کشور است.

خواهشمندم برای آشنائی با «خویشفرمائیگرائی» به نشانی زیر بروید:
http://wisgoon.com/pin/24844373/

_________________________________________________________________________

یکدستی مردم ایران ، پس از تازش عرب ها و ترک ها به ایران ، از میان رفت ؛ و دودستگی پدید آمد (ویرایش 5)
---------------------------------------------------------------------
پیشگفتار::::::::::::::
رونهش (توجه) داشته باشید که هم میهنان آتورپاتگانی (آذربایجانی) ما ، ترک نیستند ؛ بلکه «ایرانیان به زور ترک زبان شده» هستند . این دگرش (تغییر) زبان از سال 1407 ، که سال آغازین فرمانروائی «ترک های قره قویونلو» بر ایران است ، آغاز شده است {1}.
---------------------------------------------------------------------
عرب ها پس از براه انداختن 17 جنگ ، از سال 633 تا 652 زادروزی (میلادی) (1) ، و زورگیری کردن (غصب) ایران ، در اندازهء بسیار زیادی ، با دختران و بانوان ایرانی آمیزش کردند ، و دارای فرزندانی دورگه شدند . با گذشت سالها و سده ها ، اندازهء ژن عرب در خون این فرزندان دورگه ، کمتر و کمتر گردید ، چون شمار (تعداد) ایرانیان زیاد و شمار عرب ها کم بوده است . ولی باید دانست که از همان سال 652 زادروزی ، این مردان عرب ، فرزندان دورگهء خود را با فرهنگ «عربی – اسلامی» پروراندند (تربیت کردند) ، و این پرورش (تربیت) ، که بسیار هم سختگیرانه بوده است ، در میان خانواده های دو رگه ، زاد در زاد (نسل اندر نسل) ، تا به امروز دنبال شده است.

در سال 935 زادروزی ، خاندان بویه (آل بویه) که از نوادگان ساسانیان و از سرزمین پهلوان خیز دیلم (در استان گیلان) بودند ، با جنگهائی که کردند ، توانستند بخش بزرگی از ایران را از چنگ خلافت بنی عباس در بیاورند و فرمانروائی خود را در آن برپا کنند (2) . سپس در روز 28 آذر ماه (19 دسامبر) سال 945 زادروزی (میلادی) ، جوانترین پسر بویه ، که احمد معزالدوله نام داشت ، با دلاوری های خود ، خلافت عباسیان را برانداخت (3) و در میاندورود دجله فرات ، به پایتختی بغداد ، فرمانروائی (حکومت) ایرانی خود را برپا کرد . عرب ها و امپراتوری بیزانس (امپراتوری روم شرقی) که این شکست را نمی توانستند تاب بیاورند ، «ترک های غزنوی و سلجوقی» را بجای (به نیابت از) خود ، به جنگ با ایران آزاد شده فرستادند ؛ و این ترک ها ، ایران را زورگیری (غصب) کردند ، و بهمراه دیگر ترک ها ، تا سال 1925 زادروزی (میلادی) ، بر ایران فرمانروائی کردند ؛ گرچه همانجور که میدانید ، از سال 1255 تا 1405 زادروزی ، مغول ها بر ایران فرمانروائی داشته اند . در اینجا بد نیست یادآوری شود که این همپیمانی باختریان (غربی ها) با عرب ها و ترک ها ، هنوز هم پابرجا مانده است.

بمانند «عرب ها» ، «ترک ها» که پیش از تاختن به ایران ، بدست عرب ها مسلمان شده بودند ، پس از زورگیری (غصب) کردن ایران ، به آمیزش با دختران و بانوان ایرانی روی آوردند ، و دارای فرزندانی دو رگه شدند . «ترک ها» این فرزندان دورگهء خود را با فرهنگ «ترکی – اسلامی» پروراندند (تربیت کردند) ، ولی در این باره (مورد) نیز ، بمانند فرزندان دورگهء «عرب – ایرانی» ، اندازهء ژن ترک در این فرزندان دورگه «ایرانی – ترک» ، رفته رفته کمتر و کمتر شد ، چون شمار (تعداد) ایرانیان زیاد و شمار ترک ها کم بوده است.

این کمتر شدن ژن عرب و ترک در فرزندان دورگه ، تا به امروز بگونه ای پیش رفته است که چهرهء این فرزندان دورگه ، بیکاستانه (کاملا) مانند چهرهء «ایرانیان نیامیخته با عربها و ترکها» گردیده است ، پایابراین (بنابراین) امروزه ، بازشناسی (تشخیص) «ایرانیان دورگه» از «ایرانیان نیامیخته با عربها و ترکها» ، بویژه دربارهء (در مورد) دورگه های «ایرانی – عرب» ، ناشدنی (غیرممکن) شده است ؛ ولی به چرائی (به دلیل) همین پرورش های (تربیت های) بسیار سختگیرانهء «عربی – اسلامی» و «ترکی – اسلامی» ، این انسانهای دورگه ، با پافشاری بسیار بسیار زیادی ، خود را «مسلمان دو آتیشه» و یا «ترک مسلمان دو آتیشه» میدانند ، گرچه اندازهء ژن های ایرانی آنها ، کمتر از 99 درصد نیست . در پایان میتوان فزبندی (جمعبندی) کرد که امروزه در ایران ، دو دستهء زیر ، زندگی می کنند:


1- ایرانیان نیامیخته با عرب ها و ترک ها
_____________________________________________


2- دو رگه ها و سه رگه ها (که همان اسلامگرایان ایران هستند)
____________________________________________

دورگه های «عرب – ایرانی» (2-1)
دورگه های «ترک – ایرانی» (2-2)
سه رگه های «عرب – ترک – ایرانی » (2-3)
گرایش ها و ویژگی های «کرداری – پنداری» دورگه ها و سه رگه ها (اسلامگرایان)
____________________________________________________________________

دورگه های «عرب – ایرانی» از پرداختن به تاریخ «ایران باستان» (ایران پیش از تازش عرب ها) خوششان نمی آید ، و آنرا «هنگامهء نادانی» (عصر جهالت) ارزیابی می کنند ؛ ولی دربارهء همهء گاهبرش های (مقاطع زمانی) «تاریخ اسلام» ، شمار زیادی سریال تلویزیونی و فیلم سینمائی بسیار پرهزینه می سازند . آنها همچنین بسیار دوست دارند که در هنگام سخن گفتن ، بجای واژه های فارسی ، واژه های عربی را بکار ببرند و به فراگیر (رایج) کردن فرهنگ اسلامی بپردازند . دورگه های «ترک – ایرانی» نیز از پرداختن به تاریخ «ایران باستان» خوششان نمی آید ، و همچنین بسیار دوست دارند که فرهنگ اسلامی را فراگیر کنند و به زبان ترکی سخن بگویند . اگر بخواهم فزبندی (جمعبندی) کنم ، باید بگویم که اسلامگرایان امروز ایران ، همان فز (جمع) «دو رگه ها» و «سه رگه های» ایران هستند.

ولی از آنجا که هم عرب ها و هم ترک ها ، دارای یک «تاریخ و فرهنگ سرافرازساز (افتخار کردنی)» نیستند ، پایابراین (بنابراین) برای هماوردی (رقابت) کردن با «ایرانیان نیامیخته با عرب ها و ترک ها» که به فرهنگ و تاریخ باستان خود سرافرازند (مفتخرند) ، به دلیریداستانهای (حماسه های) «یونان باستان» روی می آورند ، و هر از چند گاهی از آنها یاد می کنند ، ولی یاد کردن از دلیریداستانهای (حماسه های) ایرانی و «تاریخ باستان» ایران ، یک کار ناروا (حرام) بشمار می آید . همین گروه از دورگه های «عرب – ایرانی» و «ترک – ایرانی» و «سه رگه ها» ، به همان چرائی بالایادشده (فوق الذکر) به فرهنگ باختری (غربی) امروزی بسیار گرایش پیدا کرده اند {2}.گرایش ها و ویژگی های «ایرانیان نیامیخته با عرب ها و ترک ها»
_________________________________________________
«ایرانیان نیامیخته با عرب ها و ترک ها» دنبال کنندگان و زنده نگهداران راه و روش و باورهای پادشاهی ها و شاهنشاهی های ایران باستان هستند ، که برابرند با:

1- پادشاهی های «ایلام» و «سومر»
2- پادشاهی «ماد»
3- شاهنشاهی هخامنشی
4- شاهنشاهی اشکانیان
5- شاهنشاهی ساسانیان


برای دیدن پژوهشپایه ها (منابع تحقیق) و «گسترده گوئی های (توضیحات) بیشتر» این نوشتاره (مقاله) ، نشانی زیر را باز کنید:
http://wisgoon.com/pin/25091206/


__________________________________________________________________________

دربارهء بایدی (ضروری) بودن زدودن واژه های بیگانه از زبان پارسی
------------------------------------------------------------
هم میهنان ، امروزه پیرامون (حدود) 70 درصد واژه هائی که در " زبان پارسی" بکار میروند، "عربی" هستند ؛ گرچه باید دانست که در "فرهنگ عمید" ، "فرهنگ معین" ، و دیگر فرهنگها ، برابرهای (معادل های) پارسی این واژه های عربی ، دردست (موجود) هستند ؛ و همچنین ، تاکنون برابرهای (معادل های) نوین بسیاری نیز ساخته شده اند . ولی با اینچگونی (با این حال) ، بسیاری از ما ناخودآگاهانه ، این واژه های عربی را هر روزه بکار می بریم ؛ همچنین باید دانست که کسانی هم یافت میشوند که در بکارگیری این واژه های عربی پافشاری ویژه ای دارند ، و بواژگانی دیگر (بعبارتی دیگر) از سوی دشمنان "ایران و ایرانیان و زبان پارسی" گماشته شده اند که بهره گیری از این واژه های عربی را گسترش بدهند .
هم میهنان ، گرچه بکارگیری «واژه های پارسی کمتر بکارگرفته شده» ، و یا «واژه های پارسی نوین» ، در آغاز کمی دشوار باشد ؛ ولی باید دانست که تنها آغاز کردن این کار است که نیروی زیادی میخواهد ؛ و هنگامی که این گام را پشت سر گذاشتید ، خواهید دید که این کار به آسانی پیش میرود . پس هم میهنان ، بیائید برای زدودن این واژه های عربی و دیگر واژه های بیگانه از زبان پارسی ، با هم بکوشیم ! رونهیدنی (قابل توجه) است که در سروده های خیام و فردوسی ؛ شمار واژه های عربی ، بیشتر از دو درصد نیست .
هم میهنان گرامی ، من یک "واژه نامهء عربی به پارسی" نوشته ام ، که در آن ، همهء برابر های (معادل های) پارسی واژه های بیگانه را آورده ام ، پایابراین (بنابراین) اگر پارسی یک واژهء بیگانه را خواستید ، خرسند خواهم شد که آنها را با شما درمیان بگذارم .

____________________________________________________________________________

دربارهء بایدیگی (ضرورت) پژوهش کردن در زمینهء دانشهای همایه ای (علوم اجتماعی) ، بویژه در زمینهء تاریخ
------------------------------------------
اهریمن (شیطان) ، با دست و زبان آدم های " کم دانش" و "بی دانش" ، کارهای پلید خود را به انجام می رساند ؛ پس بیائید برای ناکام کردن اهریمن ، دانسته های (معلومات) خود و نزدیکانمان را در زمینهء "تاریخ" ، "پیش از تاریخ" ، و دیگر "دانش های همایه ای" (علوم اجتماعی) بالا ببریم .

________________________________________________________________________

دربارهء پایه های فلسفی دانشگرائی
---------------------------------------------
دیوید هیوم (1776-1711) ، خردشناس (فیلسوف) اسکاتلندی ، در سال 1748 زادروزی (میلادی) ، با چاپ و پخش کردن نوشتار (کتاب) خود بنام «پژوهش دربارهء پیبرش (فهم) آدمی» ، و پیشرفت دادن "شناخت شناسی" «آروین گرا» (تجربه گرا ، امپریسیست) ، که «جان لاک» آنرا بدست داده بود (ارائه کرده بود) ؛ و با پاسخ کوبنده ای که به جورج برکلی داد ، به خردشناسی (فلسفه) پایان بخشید ، و کوبش (ضربهء) پایانی را بر پیکر جهانبینی نادانشگرا فرود آورد ، و نادرست بودن آنرا بیکاستانه (کاملا) پااستوار (ثابت) نمود . بواژگانی دیگر ، هیوم کاری کرد که خردشناسی (فلسفه) ، یافتن «گوهر» جهان هستی را کنار بگذارد ، و به هنگامهء (دورهء) «پاریابی (آنالیز) زبان» پابگذارد (وارد شود) . ولی باید دانست که خردشناسان (فیلسوفان) انگارگرا (ایدآلیست) ، برای دویست سال زیر بار پایان یافتن خردشناسی (فلسفه) نمی رفتند ، و کوشش می کردند که همچنان خردشناسی (فلسفه) انگارگرا (ایدآلیست) را زنده بنمایانند ؛ ولی به هر روی ، امروز کار به جائی رسیده که همهء خردشناسان ، به این گزارهء «دیوید هیوم» تن داده اند ، و پذیرفته اند که «دانش» ، تنها ابزار انسان ، برای شناخت پیرامونش و چیره شدنش بر دشواری هایش (مشکلاتش) است.

___________________________________________________________________________


کسانی که گذشتهء خود را از یاد برده اند ،
بارها گرفتار شکست های گذشتهء خود ، در ریخت هائی دیگر خواهند شد !

"پایدار" نام خانوادگی من نیست .

تاریخ کوتاه ایران و جهان-25 ______________________________________________________ در سال 4400 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، شهر «شوش» ، چهارمین شهر جهان پس از «چغامیش» ، «چشمه علی» ، و «شهر باستانی پردیس» ساخته شد. _________________________________________________________________ در پیرامون ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-25 ______________________________________________________ در سال 4400 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، شهر «شوش» ، چهارمین شهر جهان پس از «چغامیش» ، «چشمه علی» ، و «شهر باستانی پردیس» ساخته شد. _________________________________________________________________ در پیرامون سال 4400 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، شهر «شوش» (1)، که چهارمین شهر جهان پس از ...

۲ ساعت پیش
674
بازدیدکنندگان گرامی «برگهء تاریخ بدون سانسور» ، «تاریخ کوتاه ایران و جهان-16 » را ویرایش کرده ام ، پس خواهشمندم که آنرا دوباره بخوانید.

بازدیدکنندگان گرامی «برگهء تاریخ بدون سانسور» ، «تاریخ کوتاه ایران و جهان-16 » را ویرایش کرده ام ، پس خواهشمندم که آنرا دوباره بخوانید.

۳ ساعت پیش
805
بازدیدکنندگان گرامی «برگهء تاریخ بدون سانسور» ، رج (خط) دوم فرستهء (پست) «تاریخ کوتاه ایران و جهان-24 » را ویرایش کرده ام ، پس خواهشمندم که آنرا دوباره بخوانید.

بازدیدکنندگان گرامی «برگهء تاریخ بدون سانسور» ، رج (خط) دوم فرستهء (پست) «تاریخ کوتاه ایران و جهان-24 » را ویرایش کرده ام ، پس خواهشمندم که آنرا دوباره بخوانید.

۷ ساعت پیش
1K
ویرایش تاریخ کوتاه ایران و جهان-24 (ویرایش 2) ______________________________________________________ پیرامون سال 5500 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، چرخ کوزه گری آغازین ، بدست مردم «ایرانی تبار» «لر» نوآوری شد (1). سفالگر برای ساختن یک آوند سفالی ...

ویرایش تاریخ کوتاه ایران و جهان-24 (ویرایش 2) ______________________________________________________ پیرامون سال 5500 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، چرخ کوزه گری آغازین ، بدست مردم «ایرانی تبار» «لر» نوآوری شد (1). سفالگر برای ساختن یک آوند سفالی با بکارگیری این نخستین گونهء چرخ کوزه گری ، اندازه ای (مقداری) از گل کوزه ...

۹ ساعت پیش
2K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-23 (ویرایش 2) __________________________________________________ «چشمه علی» {1} در پیرامون سال 5500 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، دومین روستای جهان پس از «چغامیش» بود که به فناوری «مس سنگی آغازین» دست یافت (1)(2). ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-23 (ویرایش 2) __________________________________________________ «چشمه علی» {1} در پیرامون سال 5500 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، دومین روستای جهان پس از «چغامیش» بود که به فناوری «مس سنگی آغازین» دست یافت (1)(2). بخش بالائی نگارهء (تصویر) این فرسته (پست) ، یک آوند (ظرف) سفالی از هنگامهء «مس ...

۱۰ ساعت پیش
2K
تاریخ کوتاه ایران و جهان – 22 ______________________________________________________________________ نقش پدید آمده بر روی یک آوند (ظرف) سفالی از شهر چغامیش ، که نوازندگان را در چگونی (حال) نواختن چندین «نوا افزار» (آلت موسیقی) نشان می ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان – 22 ______________________________________________________________________ نقش پدید آمده بر روی یک آوند (ظرف) سفالی از شهر چغامیش ، که نوازندگان را در چگونی (حال) نواختن چندین «نوا افزار» (آلت موسیقی) نشان می دهد (1). پژوهشپایه (منبع تحقیق): (1) https://en.wikipedia.org/wi...

۱ روز پیش
4K
تاریخ کوتاه ایران و جهان – 21 ______________________________________________________________________ فرآورده های (تولیدات) سفالی بسیار فرجای (مهم) شهر چغامیش (بخش دو)(1) پژوهشپایه (منبع تحقیق): (1) https://en.wikipedia.org/wiki/Chogha_Mish

تاریخ کوتاه ایران و جهان – 21 ______________________________________________________________________ فرآورده های (تولیدات) سفالی بسیار فرجای (مهم) شهر چغامیش (بخش دو)(1) پژوهشپایه (منبع تحقیق): (1) https://en.wikipedia.org/wi...

۱ روز پیش
4K
تاریخ کوتاه ایران و جهان – 20 ______________________________________________________________________ فرآورده های (تولیدات) سفالی بسیار فرجای (مهم) شهر چغامیش (بخش یک) (1) پژوهشپایه (منبع تحقیق) : (1) https://en.wikipedia.org/wiki/Chogha_Mish
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران و جهان – 20 ______________________________________________________________________ فرآورده های (تولیدات) سفالی بسیار فرجای (مهم) شهر چغامیش (بخش یک) (1) پژوهشپایه (منبع تحقیق) : (1) https://en.wikipedia.org/wi...

۱ روز پیش
4K
تاریخ کوتاه ایران و جهان – 19 (ویرایش 2) ______________________________________________________________________ در پیرامون 5500 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، مردم روستای چغامیش ، که از تیرهء «لر» بودند ، برای نخستین بار در تاریخ ، به فناوری ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان – 19 (ویرایش 2) ______________________________________________________________________ در پیرامون 5500 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، مردم روستای چغامیش ، که از تیرهء «لر» بودند ، برای نخستین بار در تاریخ ، به فناوری "مس سنگی آغازین" دست یافتند (1) ، و بدنبال آن در پیرامون سال 5400 پ. ...

۲ روز پیش
5K
تاریخ کوتاه ایران و جهان - 18 ____________________________________________________________ از سال 6500 پ. {پیشازادروز} (قبل میلاد) ، سومریان «ایرانی تبار» ، پوشاک خود را نوآوری کردند ________________________________________________________________________ «ایرانی تبارهائی» که از تیرهء «لر» بودند ، در ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان - 18 ____________________________________________________________ از سال 6500 پ. {پیشازادروز} (قبل میلاد) ، سومریان «ایرانی تبار» ، پوشاک خود را نوآوری کردند ________________________________________________________________________ «ایرانی تبارهائی» که از تیرهء «لر» بودند ، در پیرامون سال 6500 پ. {پیشازادروز} (قبل میلاد) ، به "دجله فرات پدفرازی (جنوبی)" پاگذاردند ، ...

۲ روز پیش
4K
تاریخ کوتاه ایران و جهان – 17 ______________________________________________________________________ پس از اینکه در پیرامون 6500 پیشازادروز ، بدست مردم «لر» در «چغاممی» ، «سامانهء آببند و آبیاری» نوآوری شد ، فناوری نوسنگی توانست به پدفراز (جنوب) ...
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران و جهان – 17 ______________________________________________________________________ پس از اینکه در پیرامون 6500 پیشازادروز ، بدست مردم «لر» در «چغاممی» ، «سامانهء آببند و آبیاری» نوآوری شد ، فناوری نوسنگی توانست به پدفراز (جنوب) دجله-فرات پابگذارد. _________________________________________________________________________ همانجور که پیش از این گفته ام ، پس از اینکه در ...

۲ روز پیش
4K
تاریخ کوتاه ایران و جهان – 16 (ویرایش 3) ______________________________________________________________________ در پیرامون سال 7000 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، روستای «شوش» و در پیرامون سال 6800 پ. ، روستای «چغامیش» ؛ هر دو در فراز (شمال) ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان – 16 (ویرایش 3) ______________________________________________________________________ در پیرامون سال 7000 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، روستای «شوش» و در پیرامون سال 6800 پ. ، روستای «چغامیش» ؛ هر دو در فراز (شمال) دشت خوزستان ، بدست ایرانی تبارهای «لر» ساخته شدند (1)(2) . خیلی پیش از این ...

۲ روز پیش
4K
تاریخ کوتاه ایران و جهان - 15 ____________________________________________________________ در پیرامون سال 6900 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، با قلمروگستری ایرانی تبارهای دارای فناوری نوسنگی ، تا دشت
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران و جهان - 15 ____________________________________________________________ در پیرامون سال 6900 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، با قلمروگستری ایرانی تبارهای دارای فناوری نوسنگی ، تا دشت "پونتی - کاسپی" ، زمینهء پاگذاری (ورود) فناوری نوسنگی به «اروپا» ، «آسیای میانه» و «هند» فراهم شد. _____________________________________________________________________ در پیرامون سال 6900 پ. ...

۲ روز پیش
4K
تاریخ کوتاه ایران و جهان -14 ______________________________________ رام شدن اسب در لرستان ، برای نخستین بار در جهان ، در پیرامون سال 7500 پیشازادروز (قبل میلاد) ____________________________________________________________________________ در پیرامون سال 7500 پ. {پیشازادروز} (قبل میلاد) ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان -14 ______________________________________ رام شدن اسب در لرستان ، برای نخستین بار در جهان ، در پیرامون سال 7500 پیشازادروز (قبل میلاد) ____________________________________________________________________________ در پیرامون سال 7500 پ. {پیشازادروز} (قبل میلاد) ، در زاگرس پدفرازی (جنوبی) ، مردم ایرانی تبار از تیرهء «لر» ، برای نخستین ...

۲ روز پیش
4K
تاریخ کوتاه ایران و جهان – 13 (ویرایش 7) __________________________________________________________________ «زمین نگاری» (جغرافیای) نژادها در سال 9700 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ____________________________________________________________________ رنگ سبز : نژاد سفید (1) رنگ زرد : تبار کنگوئی از نژاد سیاه ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان – 13 (ویرایش 7) __________________________________________________________________ «زمین نگاری» (جغرافیای) نژادها در سال 9700 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ____________________________________________________________________ رنگ سبز : نژاد سفید (1) رنگ زرد : تبار کنگوئی از نژاد سیاه رنگ بنفش : تبار کاپوئی از نژاد سیاه (2[ رنگ آبی : نژاد زرد (نژاد ...

۲ روز پیش
4K
یکدستی مردم ایران ، پس از تازش عرب ها و ترک ها به ایران ؛ از میان رفته ، و دودستگی پدید آمده است (ویرایش 5) _________________________________________________________________________ پیشگفتار:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: رونهش (توجه) داشته باشید که هم میهنان ...

یکدستی مردم ایران ، پس از تازش عرب ها و ترک ها به ایران ؛ از میان رفته ، و دودستگی پدید آمده است (ویرایش 5) _________________________________________________________________________ پیشگفتار:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: رونهش (توجه) داشته باشید که هم میهنان آتورپاتگانی (آذربایجانی) ما ، ترک نیستند ؛ بلکه «ایرانیان به زور ترک زبان شده» هستند ...

۲ روز پیش
4K
بازدیدکنندگان برگهء «تاریخ بدون سانسور» ، ویرایش چهارم فرستهء (پست) «تاریخ کوتاه ایران و جهان-11» را بدست داده ام (ارائه کرده ام) ، پس خواهشمندم که این فرستهء (پست) را دوباره بخوانید.

بازدیدکنندگان برگهء «تاریخ بدون سانسور» ، ویرایش چهارم فرستهء (پست) «تاریخ کوتاه ایران و جهان-11» را بدست داده ام (ارائه کرده ام) ، پس خواهشمندم که این فرستهء (پست) را دوباره بخوانید.

۲ روز پیش
4K
تاریخ کوتاه ایران و جهان – 12 _____________________________________________________ از پیرامون سال 10500 پ. ، زیستگاه گستری تپه آسیابی ها در «بلنددشت (فلات) ایران» ، «کوه کاس» (قفقاز) ، «میاندورود دجله-فرات» ، و «هاتیا» (آسیای صغیر ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان – 12 _____________________________________________________ از پیرامون سال 10500 پ. ، زیستگاه گستری تپه آسیابی ها در «بلنددشت (فلات) ایران» ، «کوه کاس» (قفقاز) ، «میاندورود دجله-فرات» ، و «هاتیا» (آسیای صغیر یا آناتولی) آغاز شد. ______________________________________________________________________ پس از اینکه در پیرامون سال 11000 پیشازادروز ، «آدم ...

۳ روز پیش
4K
تاریخ کوتاه ایران و جهان- 11 (ویرایش 4) __________________________________________________ گسترش فناوری «نوسنگی» به «آسیای بدون چین» ، «اروپا» ، و «آفریقا» ، از پیرامون سال 10500 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) _____________________________________________________________________ از

تاریخ کوتاه ایران و جهان- 11 (ویرایش 4) __________________________________________________ گسترش فناوری «نوسنگی» به «آسیای بدون چین» ، «اروپا» ، و «آفریقا» ، از پیرامون سال 10500 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) _____________________________________________________________________ از "تپه آسیاب" (1) بوده است که فناوری نوسنگی به «آسیای بدون چین» ، «اروپا» ، و «آفریقا» راه یافته ...

۳ روز پیش
5K
اگر فرآوریشیوهء «خویشفرمائیگرائی» بخواهد در جهان برپا بشود ، باید نخست در کشور آمریکا برپا بشود و سپس در دیگر کشورها _____________________________________________________________________ من در این برگهء (پیج) خودم ، بارها از فرآوریشیوهء (شیوهء تولید) «خویشفرمائیگرائی» ...

اگر فرآوریشیوهء «خویشفرمائیگرائی» بخواهد در جهان برپا بشود ، باید نخست در کشور آمریکا برپا بشود و سپس در دیگر کشورها _____________________________________________________________________ من در این برگهء (پیج) خودم ، بارها از فرآوریشیوهء (شیوهء تولید) «خویشفرمائیگرائی» {1} سخن گفته ام . در اینجا میخواهم در همین رهمندی (رابطه) بگویم که: اگر ...

۳ روز پیش
4K