تاریخ بدون سانسور

parvizpayedar

زنده باد یکپارچگی و همپیمانی همهء ایرانیان ، از آذربایجان تا سیستان و بلوچستان ، و از خوزستان تا خراسان ، برای «دانش-پایه» کردن راهبردگزاری (سیاستگزاری) و چمگزاری (قانونگزاری) کشور ؛ و همچنین جایگزین کردن «خرافات گرائی» با «فرهنگ دانشی» در نزد مردم .
__________________________________________________________________

بیگمان ، فرآوریشیوهء (شیوهء تولید) سپسین (بعدی) جهان ، خویشفرمائیگرائی است ؛ ولی پیراچگونی (شرط) نخست رسیدن به این خواسته (هدف) در ایران ، دانشگرا شدن راهبردگزاری (سیاستگزاری) و چمگزاری (قانونگزاری) کشور ، و همچنین جایگزین شدن «خرافات گرائی» با «فرهنگ دانشی» در نزد مردم است.

خواهشمندم برای آشنائی با «خویشفرمائیگرائی» به نشانی زیر بروید:
http://wisgoon.com/pin/24844373/

_________________________________________________________________________

یکدستی مردم ایران ، پس از تازش عرب ها و ترک ها به ایران ، از میان رفت ؛ و دودستگی پدید آمد (ویرایش 5)
---------------------------------------------------------------------
پیشگفتار::::::::::::::
رونهش (توجه) داشته باشید که هم میهنان آتورپاتگانی (آذربایجانی) ما ، ترک نیستند ؛ بلکه «ایرانیان به زور ترک زبان شده» هستند . این دگرش (تغییر) زبان از سال 1407 ، که سال آغازین فرمانروائی «ترک های قره قویونلو» بر ایران است ، آغاز شده است {1}.
---------------------------------------------------------------------
عرب ها پس از براه انداختن 17 جنگ ، از سال 633 تا 652 زادروزی (میلادی) (1) ، و زورگیری کردن (غصب) ایران ، در اندازهء بسیار زیادی ، با دختران و بانوان ایرانی آمیزش کردند ، و دارای فرزندانی دورگه شدند . با گذشت سالها و سده ها ، اندازهء ژن عرب در خون این فرزندان دورگه ، کمتر و کمتر گردید ، چون شمار (تعداد) ایرانیان زیاد و شمار عرب ها کم بوده است . ولی باید دانست که از همان سال 652 زادروزی ، این مردان عرب ، فرزندان دورگهء خود را با فرهنگ «عربی – اسلامی» پروراندند (تربیت کردند) ، و این پرورش (تربیت) ، که بسیار هم سختگیرانه بوده است ، در میان خانواده های دو رگه ، زاد در زاد (نسل اندر نسل) ، تا به امروز دنبال شده است.

در سال 935 زادروزی ، خاندان بویه (آل بویه) که از نوادگان ساسانیان و از سرزمین پهلوان خیز دیلم (در استان گیلان) بودند ، با جنگهائی که کردند ، توانستند بخش بزرگی از ایران را از چنگ خلافت بنی عباس در بیاورند و فرمانروائی خود را در آن برپا کنند (2) . سپس در روز 28 آذر ماه (19 دسامبر) سال 945 زادروزی (میلادی) ، جوانترین پسر بویه ، که احمد معزالدوله نام داشت ، با دلاوری های خود ، خلافت عباسیان را برانداخت (3) و در میاندورود دجله فرات ، به پایتختی بغداد ، فرمانروائی (حکومت) ایرانی خود را برپا کرد . عرب ها و امپراتوری بیزانس (امپراتوری روم شرقی) که این شکست را نمی توانستند تاب بیاورند ، «ترک های غزنوی و سلجوقی» را بجای (به نیابت از) خود ، به جنگ با ایران آزاد شده فرستادند ؛ و این ترک ها ، ایران را زورگیری (غصب) کردند ، و بهمراه دیگر ترک ها ، تا سال 1925 زادروزی (میلادی) ، بر ایران فرمانروائی کردند ؛ گرچه همانجور که میدانید ، از سال 1255 تا 1405 زادروزی ، مغول ها بر ایران فرمانروائی داشته اند . در اینجا بد نیست یادآوری شود که این همپیمانی باختریان (غربی ها) با عرب ها و ترک ها ، هنوز هم پابرجا مانده است.

بمانند «عرب ها» ، «ترک ها» که پیش از تاختن به ایران ، بدست عرب ها مسلمان شده بودند ، پس از زورگیری (غصب) کردن ایران ، به آمیزش با دختران و بانوان ایرانی روی آوردند ، و دارای فرزندانی دو رگه شدند . «ترک ها» این فرزندان دورگهء خود را با فرهنگ «ترکی – اسلامی» پروراندند (تربیت کردند) ، ولی در این باره (مورد) نیز ، بمانند فرزندان دورگهء «عرب – ایرانی» ، اندازهء ژن ترک در این فرزندان دورگه «ایرانی – ترک» ، رفته رفته کمتر و کمتر شد ، چون شمار (تعداد) ایرانیان زیاد و شمار ترک ها کم بوده است.

این کمتر شدن ژن عرب و ترک در فرزندان دورگه ، تا به امروز بگونه ای پیش رفته است که چهرهء این فرزندان دورگه ، بیکاستانه (کاملا) مانند چهرهء «ایرانیان نیامیخته با عربها و ترکها» گردیده است ، پایابراین (بنابراین) امروزه ، بازشناسی (تشخیص) «ایرانیان دورگه» از «ایرانیان نیامیخته با عربها و ترکها» ، بویژه دربارهء (در مورد) دورگه های «ایرانی – عرب» ، ناشدنی (غیرممکن) شده است ؛ ولی به چرائی (به دلیل) همین پرورش های (تربیت های) بسیار سختگیرانهء «عربی – اسلامی» و «ترکی – اسلامی» ، این انسانهای دورگه ، با پافشاری بسیار بسیار زیادی ، خود را «مسلمان دو آتیشه» و یا «ترک مسلمان دو آتیشه» میدانند ، گرچه اندازهء ژن های ایرانی آنها ، کمتر از 99 درصد نیست . در پایان میتوان فزبندی (جمعبندی) کرد که امروزه در ایران ، دو دستهء زیر ، زندگی می کنند:


1- ایرانیان نیامیخته با عرب ها و ترک ها
---------------------------------------

2- دو رگه ها و سه رگه ها
(اسلامگرایان ، مارکسیست ها ، و مارکسیست های اسلامی)
--------------------------------------------------------

2-1 دورگه های «عرب – ایرانی»
2-2 دورگه های «ترک – ایرانی»
2-3 سه رگه های «عرب – ترک – ایرانی »
ویژگی های «کرداری – پنداری» دورگه های «عرب-ایرانی اسلامگرا»
---------------------------------------------------------------

دورگه های «عرب – ایرانی» از پرداختن به تاریخ «ایران باستان» (ایران پیش از تازش عرب ها) خوششان نمی آید ، و آنرا «هنگامهء نادانی» (عصر جهالت) ارزیابی می کنند ؛ ولی دربارهء همهء گاهبرش های (مقاطع زمانی) «تاریخ اسلام» ، شمار زیادی سریال تلویزیونی و فیلم سینمائی بسیار پرهزینه می سازند . آنها همچنین بسیار دوست دارند که در هنگام سخن گفتن ، بجای واژه های فارسی ، واژه های عربی را بکار ببرند و به فراگیر (رایج) کردن فرهنگ اسلامی بپردازند .


ویژگی های «کرداری – پنداری» دورگه های «ترک-ایرانی اسلامگرا»
---------------------------------------------------------------

دورگه های «ترک – ایرانی اسلامگرا» نیز از پرداختن به تاریخ «ایران باستان» خوششان نمی آید ، و همچنین بسیار دوست دارند که فرهنگ اسلامی را فراگیر کنند و به زبان ترکی سخن بگویند .ویژگی های «کرداری – پنداری» دورگه و سه رگه های «مارکسیست»
---------------------------------------------------------------
در ویرایش سپسین (بعدی) ، بدست داده خواهند شد (ارائه خواهند شد).ویژگی های «کرداری – پنداری» دورگه و سه رگه های «اسلامگرا-مارکسیست»
----------------------------------------------------------------------
در ویرایش سپسین (بعدی) ، بدست داده خواهند شد (ارائه خواهند شد).
فزبندی (جمعبندی) ویژگی های «کرداری – پنداری» دورگه ها و سه رگه ها
---------------------------------
ولی از آنجا که هم عرب ها و هم ترک ها ، دارای یک «تاریخ و فرهنگ سرافرازساز (افتخار کردنی)» نیستند ، پایابراین (بنابراین) برخی از آنها ، برای هماوردی (رقابت) کردن با «ایرانیان نیامیخته با عرب ها و ترک ها» که به فرهنگ و تاریخ باستان خود سرافرازند (مفتخرند) ، به دلیریداستانهای (حماسه های) «یونان باستان» روی می آورند ، و هر از چند گاهی از آنها یاد می کنند ، ولی یاد کردن از دلیریداستانهای (حماسه های) ایرانی و «تاریخ باستان» ایران ، یک کار ناروا (حرام) بشمار می آید . همین گروه از دورگه های «عرب – ایرانی» و «ترک – ایرانی» و «سه رگه ها» ، به همان چرائی بالایادشده (فوق الذکر) به فرهنگ باختری (غربی) امروزی بسیار گرایش پیدا کرده اند {2}.گرایش ها و ویژگی های «ایرانیان نیامیخته با عرب ها و ترک ها»
----------------------------------------------------------
«ایرانیان نیامیخته با عرب ها و ترک ها» می خواهند که دنبال کنندگان و زنده نگهداران راه و روش و باورهای شاهنشاهی های ایران باستان باشند ، و بویژه خواهان نابود شدن فراوریشیوهء مزدبگیردارسالاری {سرمایه داری} و برپاشدن فراوریشیوهء (شیوهء تولید) خویشفرمائیگرائی هستند ؛ گرچه به چرائی هائی (به دلایلی) این پروانه (اجازه) را می دهند که فرآوریشیوهء مزدبگیرداری {سرمایه داری} ، برای گاهبازه ای (مدت زمانی) برپا بماند ؛ ولی به هر روی ، این مزدبگیرداری {سرمایه داری} باید بیکاستانه (کاملا) مردمی باشد . شاهنشاهی های ایران باستان برابرند با:

1- شاهنشاهی ایران (شاهیخاندان ایلامیان) 3400 تا 614 پیشازادروز
2- شاهنشاهی ایران (شاهیخاندان ماد) 614 تا 559 پیشازادروز
3- شاهنشاهی ایران (شاهیخاندان هخامنشیان) 559 تا 330 پیشازادروز
4- شاهنشاهی ایران (شاهیخاندان اشکانیان) 250 پیشازادروز تا 224 زادروزی
5- شاهنشاهی ایران (شاهیخاندان ساسانیان) 224 تا 645 زادروزی

-
برای دیدن پژوهشپایه ها (منابع تحقیق) و «گسترده گوئی های (توضیحات) بیشتر» این نوشتاره (مقاله) ، نشانی زیر را باز کنید:
http://wisgoon.com/pin/25091206/


__________________________________________________________________________

دربارهء بایدی (ضروری) بودن زدودن واژه های بیگانه از زبان پارسی
------------------------------------------------------------
هم میهنان ، امروزه پیرامون (حدود) 70 درصد واژه هائی که در " زبان پارسی" بکار میروند، "عربی" هستند ؛ گرچه باید دانست که در "فرهنگ عمید" ، "فرهنگ معین" ، و دیگر فرهنگها ، برابرهای (معادل های) پارسی این واژه های عربی ، دردست (موجود) هستند ؛ و همچنین ، تاکنون برابرهای (معادل های) نوین بسیاری نیز ساخته شده اند . ولی با اینچگونی (با این حال) ، بسیاری از ما ناخودآگاهانه ، این واژه های عربی را هر روزه بکار می بریم ؛ همچنین باید دانست که کسانی هم یافت میشوند که در بکارگیری این واژه های عربی پافشاری ویژه ای دارند ، و بواژگانی دیگر (بعبارتی دیگر) از سوی دشمنان "ایران و ایرانیان و زبان پارسی" گماشته شده اند که بهره گیری از این واژه های عربی را گسترش بدهند .
هم میهنان ، گرچه بکارگیری «واژه های پارسی کمتر بکارگرفته شده» ، و یا «واژه های پارسی نوین» ، در آغاز کمی دشوار باشد ؛ ولی باید دانست که تنها آغاز کردن این کار است که نیروی زیادی میخواهد ؛ و هنگامی که این گام را پشت سر گذاشتید ، خواهید دید که این کار به آسانی پیش میرود . پس هم میهنان ، بیائید برای زدودن این واژه های عربی و دیگر واژه های بیگانه از زبان پارسی ، با هم بکوشیم ! رونهیدنی (قابل توجه) است که در سروده های خیام و فردوسی ؛ شمار واژه های عربی ، بیشتر از دو درصد نیست .
هم میهنان گرامی ، من یک "واژه نامهء عربی به پارسی" نوشته ام ، که در آن ، همهء برابر های (معادل های) پارسی واژه های بیگانه را آورده ام ، پایابراین (بنابراین) اگر پارسی یک واژهء بیگانه را خواستید ، خرسند خواهم شد که آنها را با شما درمیان بگذارم .

____________________________________________________________________________

دربارهء بایدیگی (ضرورت) پژوهش کردن در زمینهء دانشهای همایه ای (علوم اجتماعی) ، بویژه در زمینهء تاریخ
------------------------------------------
اهریمن (شیطان) ، با دست و زبان آدم های " کم دانش" و "بی دانش" ، کارهای پلید خود را به انجام می رساند ؛ پس بیائید برای ناکام کردن اهریمن ، دانسته های (معلومات) خود و نزدیکانمان را در زمینهء "تاریخ" ، "پیش از تاریخ" ، و دیگر "دانش های همایه ای" (علوم اجتماعی) بالا ببریم .

________________________________________________________________________

دربارهء پایه های فلسفی دانشگرائی
---------------------------------------------
دیوید هیوم (1776-1711) ، خردشناس (فیلسوف) اسکاتلندی ، در سال 1748 زادروزی (میلادی) ، با چاپ و پخش کردن نوشتار (کتاب) خود بنام «پژوهش دربارهء پیبرش (فهم) آدمی» ، و پیشرفت دادن "شناخت شناسی" «آروین گرا» (تجربه گرا ، امپریسیست) ، که «جان لاک» آنرا بدست داده بود (ارائه کرده بود) ؛ و با پاسخ کوبنده ای که به جورج برکلی داد ، به خردشناسی (فلسفه) پایان بخشید ، و کوبش (ضربهء) پایانی را بر پیکر جهانبینی نادانشگرا فرود آورد ، و نادرست بودن آنرا بیکاستانه (کاملا) پااستوار (ثابت) نمود . بواژگانی دیگر ، هیوم کاری کرد که خردشناسی (فلسفه) ، یافتن «گوهر» جهان هستی را کنار بگذارد ، و به هنگامهء (دورهء) «پاریابی (آنالیز) زبان» پابگذارد (وارد شود) . ولی باید دانست که خردشناسان (فیلسوفان) انگارگرا (ایدآلیست) ، برای دویست سال زیر بار پایان یافتن خردشناسی (فلسفه) نمی رفتند ، و کوشش می کردند که همچنان خردشناسی (فلسفه) انگارگرا (ایدآلیست) را زنده بنمایانند ؛ ولی به هر روی ، امروز کار به جائی رسیده که همهء خردشناسان ، به این گزارهء «دیوید هیوم» تن داده اند ، و پذیرفته اند که «دانش» ، تنها ابزار انسان ، برای شناخت پیرامونش و چیره شدنش بر دشواری هایش (مشکلاتش) است.

___________________________________________________________________________


کسانی که گذشتهء خود را از یاد برده اند ،
بارها گرفتار شکست های گذشتهء خود ، در ریخت هائی دیگر خواهند شد !

"پایدار" نام خانوادگی من نیست .

تاریخ کوتاه ایران و جهان-135 _____________________________________________________ در پیرامون سال 1321 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، پادشاهی ایرانی تبار «آشور» ، بخشی از قلمروی پادشاهی یونانی تبار «هیتی» {1} را به خاک خود افزود (1) . در اینجا ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-135 _____________________________________________________ در پیرامون سال 1321 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، پادشاهی ایرانی تبار «آشور» ، بخشی از قلمروی پادشاهی یونانی تبار «هیتی» {1} را به خاک خود افزود (1) . در اینجا دو نکته را باید یادآوری کنم: 1- شگفت انگیز نیست که «نرم افزار جئاکرون» ، ...

۳ ساعت پیش
1K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-134 _____________________________________________________ در پیرامون سال 1340 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «شوپ پیلومای یکم» ، پادشاه یونانی تبار «پادشاهی هیتی» {1} ، بجاماندهء (بقیهء) قلمروی پادشاهی ایرانی تبار «میتانی» {2} را نیز به ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-134 _____________________________________________________ در پیرامون سال 1340 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «شوپ پیلومای یکم» ، پادشاه یونانی تبار «پادشاهی هیتی» {1} ، بجاماندهء (بقیهء) قلمروی پادشاهی ایرانی تبار «میتانی» {2} را نیز به خاک خود افزود (1) . «شوپ پیلومای یکم» ، همچنین بخش فرازی (شمالی) «لوانت فرازی» ...

۴ ساعت پیش
1K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-133 _____________________________________________________ در پیرامون سال 1342 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «شوپ پیلومای یکم» ، پادشاه یونانی تبار «پادشاهی هیتی» {1} ، به پادشاهی ایرانی تبار «میتانی» {2} تاخت و نیمی از قلمروی ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-133 _____________________________________________________ در پیرامون سال 1342 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «شوپ پیلومای یکم» ، پادشاه یونانی تبار «پادشاهی هیتی» {1} ، به پادشاهی ایرانی تبار «میتانی» {2} تاخت و نیمی از قلمروی آنرا به خاک خود افزود (1) . «شوپ پیلومای یکم» همچنین ، بخشی از سرزمینهای ...

۱ روز پیش
7K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-132 _________________________________________________________ در پیرامون سال 1344 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «پادشاهی هیتی» {1} توانست ، دوباره به قلمروی بزرگ خود دست یابد (1). در اینجا دو نکته را باید یادآوری کنم: 1- ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-132 _________________________________________________________ در پیرامون سال 1344 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «پادشاهی هیتی» {1} توانست ، دوباره به قلمروی بزرگ خود دست یابد (1). در اینجا دو نکته را باید یادآوری کنم: 1- شگفت انگیز نیست که «نرم افزار جئاکرون» ، «شاهنشاهی ایران» {در هنگامهء فرمانروائی شاهیخاندان ایلامیان} ...

۲ روز پیش
5K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-131 _________________________________________________________ در پیرامون سال 1350 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، و در سومین یا دومین سال فرمانروائی فرعون «آخه ناتن» {1} ، مصر بخشی از قلمروی خود در «لوانت باختری» را ازدست ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-131 _________________________________________________________ در پیرامون سال 1350 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، و در سومین یا دومین سال فرمانروائی فرعون «آخه ناتن» {1} ، مصر بخشی از قلمروی خود در «لوانت باختری» را ازدست داد (1). در اینجا دو نکته را باید یادآوری کنم: 1- شگفت انگیز نیست که ...

۲ روز پیش
5K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-130 (ویرایش 2) _________________________________________________________ در پیرامون سال 1353 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «آشور اوبالیت یکم» که در سال 1365 پ. به فرمانروائی «شهر آشور» از «پادشاهی میتانی» رسیده بود ، خیزشی را ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-130 (ویرایش 2) _________________________________________________________ در پیرامون سال 1353 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «آشور اوبالیت یکم» که در سال 1365 پ. به فرمانروائی «شهر آشور» از «پادشاهی میتانی» رسیده بود ، خیزشی را برپاکرد و بخشی از قلمروی «پادشاهی میتانی» را زورگیری کرد ، و در این سرزمین ...

۲ روز پیش
5K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-129 (ویرایش 2) _________________________________________________________ در پیرامون سال 1438 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، در پی تازش تیره ای (طایفه ای) بنام «کاسکی ها» {1} که در خاور دریای سیاه میزیستند ، قلمروی «پادشاهی ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-129 (ویرایش 2) _________________________________________________________ در پیرامون سال 1438 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، در پی تازش تیره ای (طایفه ای) بنام «کاسکی ها» {1} که در خاور دریای سیاه میزیستند ، قلمروی «پادشاهی هیتی» کاهش یافت (1)(2). به باور نویسندهء نوشتارهء ویکی پدیا ، «کاسکی ها» ، از ...

۲ روز پیش
5K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-128 _________________________________________________________ در سال 1456 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، توتمس سوم {1} ، فرعون مصر ، پس از اینکه بخشی دیگر از «لوانت باختری» را به قلمروی خود افزود ، و همسایهء ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-128 _________________________________________________________ در سال 1456 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، توتمس سوم {1} ، فرعون مصر ، پس از اینکه بخشی دیگر از «لوانت باختری» را به قلمروی خود افزود ، و همسایهء پادشاهی ایرانی تبار «میتانی» گردید ، برآن شد که دستکم بخشی از «پادشاهی میتانی» را ...

۲ روز پیش
5K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-127 (ویرایش 3) _________________________________________________________ در سال 1459 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، پادشاهی ایرانی تبار

تاریخ کوتاه ایران و جهان-127 (ویرایش 3) _________________________________________________________ در سال 1459 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، پادشاهی ایرانی تبار "کاسیان" {1} ، قلمروی پادشاهی "سرزمین دریائی" {2} را به خاک خود افزود (1)(2)(3)(4) . در اینجا دو نکته را باید یادآوری کنم: 1- شگفت انگیز نیست که «نرم افزار جئاکرون» ، «شاهنشاهی ...

۳ روز پیش
7K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-126 (ویرایش 2) _________________________________________________________ در سال 1471 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، پادشاهی ایرانی تبار

تاریخ کوتاه ایران و جهان-126 (ویرایش 2) _________________________________________________________ در سال 1471 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، پادشاهی ایرانی تبار "میتانی" {1} ، "شهر – کشور" ایرانی تبار آشور را به قلمروی خود افزود (1). در اینجا دو نکته را باید یادآوری کنم: 1- شگفت انگیز نیست که «نرم افزار جئاکرون» ، «شاهنشاهی ...

۳ روز پیش
7K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-125 _________________________________________________ در پیرامون سال 1500 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، برپایهء «دب (خط) آواجی (هجائی) میخی» که در پیرامون سال 2520 پ. در «شاهنشاهی ایران» نوآوری شده بود ، «دب (خط) الفبائی» ...
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران و جهان-125 _________________________________________________ در پیرامون سال 1500 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، برپایهء «دب (خط) آواجی (هجائی) میخی» که در پیرامون سال 2520 پ. در «شاهنشاهی ایران» نوآوری شده بود ، «دب (خط) الفبائی» "کنعانی آغازین" در «لوانت باختری» {1} نوآوری شد (1). پژوهشپایه (منبع تحقیق): (1) https://sites.utexas.edu/ds.... گسترده ...

۳ روز پیش
7K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-124 (ویرایش 2) __________________________________________ در پیرامون سال 1500 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «پادشاهی یونان» {1} برپا شد و همچنین ، پادشاهی ایرانی تبار «میتانی» بخش کوچکی از قلمروی پادشاهی نیمه ایرانی نیمه ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-124 (ویرایش 2) __________________________________________ در پیرامون سال 1500 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «پادشاهی یونان» {1} برپا شد و همچنین ، پادشاهی ایرانی تبار «میتانی» بخش کوچکی از قلمروی پادشاهی نیمه ایرانی نیمه یونانی «هیتی» را به خاک خود افزود (1). در اینجا دو نکته را باید یادآوری ...

۳ روز پیش
6K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-123 (ویرایش 2) __________________________________________ در پیرامون سال 1505 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، قلمروی «پادشاهی مصر» {1} بسیار گسترش یافت (1) ؛ و از آن میان ، بیشتر سرزمین «لوانت باختری» {2} را ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-123 (ویرایش 2) __________________________________________ در پیرامون سال 1505 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، قلمروی «پادشاهی مصر» {1} بسیار گسترش یافت (1) ؛ و از آن میان ، بیشتر سرزمین «لوانت باختری» {2} را به خاک خود افزود و به آنچه که در کارنگارهء (نقشه) می بینید رسید (1). ...

۳ روز پیش
6K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-122 (ویرایش 4) __________________________________________ در پیرامون سال 1530 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «پادشاهی بابل» که بدست «سامی تبارهای {1} زورگیرندهء سومر{2}» برپا شده بود ؛ بدست «کاسی ها» {3} که تیره ای ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-122 (ویرایش 4) __________________________________________ در پیرامون سال 1530 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «پادشاهی بابل» که بدست «سامی تبارهای {1} زورگیرندهء سومر{2}» برپا شده بود ؛ بدست «کاسی ها» {3} که تیره ای (طایفه ای) ایرانی از «شاهنشاهی ایران» بودند ، سرنگون شد (1)(2) ؛ و «پادشاهی سومر» ...

۴ روز پیش
9K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-121 __________________________________________ در پیرامون سال 1555 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، قلمروی «پادشاهی هیتی» {1} افزایش یافت (1). گرچه در «پادشاهی هیتی» ، پادشاه ، ارتشیان ، و پیرامون پنج درصد از مردم ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-121 __________________________________________ در پیرامون سال 1555 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، قلمروی «پادشاهی هیتی» {1} افزایش یافت (1). گرچه در «پادشاهی هیتی» ، پادشاه ، ارتشیان ، و پیرامون پنج درصد از مردم ، یونانی تبار بوده اند ؛ ولی پیرامون نودوپنج درصد مردم این پادشاهی ، «ایرانی ...

۵ روز پیش
6K
دشمنان برونمرزی «ایرانیان نیامیخته با عرب ها و ترک های تاخته به ایران» (ویرایش 8) _______________________________________________________________________ رهبرادها (احزاب) و فرمانروائی های (حکومت های) کشورهای زیر را باید دشمنان برونمرزی «ایرانیان نیامیخته با عرب ها و ...

دشمنان برونمرزی «ایرانیان نیامیخته با عرب ها و ترک های تاخته به ایران» (ویرایش 8) _______________________________________________________________________ رهبرادها (احزاب) و فرمانروائی های (حکومت های) کشورهای زیر را باید دشمنان برونمرزی «ایرانیان نیامیخته با عرب ها و ترک های تاخته به ایران» {1} دانست: 1- انگلیس {2} 2- همپیمان ساتراپ های آمریکا ...

۵ روز پیش
8K
یکدستی مردم ایران ، پس از تازش عرب ها و ترک ها به ایران ؛ از میان رفته ، و دودستگی پدید آمده است (ویرایش 6) _________________________________________________________________________ پیشگفتار:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: رونهش (توجه) داشته باشید که سی و ...

یکدستی مردم ایران ، پس از تازش عرب ها و ترک ها به ایران ؛ از میان رفته ، و دودستگی پدید آمده است (ویرایش 6) _________________________________________________________________________ پیشگفتار:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: رونهش (توجه) داشته باشید که سی و چهار درصد از خوزستانی های ما ، ایرانیان عرب زبان شده هستند ، که از ...

۵ روز پیش
8K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-120 _______________________________________ پیشنگریه پردازان (فرضیه پردازان) روند گسترش

تاریخ کوتاه ایران و جهان-120 _______________________________________ پیشنگریه پردازان (فرضیه پردازان) روند گسترش "هند و اروپائیان" ، در این کارنگارهء (نقشهء) خودشان ، درستدانی (ادعا) کرده اند که در سال 1590 پ. {پیشازادروز} (قبل میلاد) ، که با کوچ (مهاجرت) بخشی از مردم همایهء (جامعهء) "بلخ و مرو" {1} ، به ...

۶ روز پیش
6K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-119 __________________________________________________ در پیرامون سال 1590 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، تیرهء «ایرانی تبار» {1}

تاریخ کوتاه ایران و جهان-119 __________________________________________________ در پیرامون سال 1590 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، تیرهء «ایرانی تبار» {1} "میتانی ها" {2} که زیستندگان فراز (شمال) «میاندورود دجله فرات» بودند ، پادشاهی خود را برپا کردند (1). در اینجا دو نکته را باید یادآوری کنم: 1- شگفت انگیز نیست که «نرم ...

۶ روز پیش
6K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-118 ________________________________________ در پیرامون سال 1660 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، سومریانی که در هنگام قلمروگستری «شهر-کشور» سامی تبار «بابل» ، به «شاهنشاهی ایران» پناه برده بودند ، با یاری ایران به پدفراز ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-118 ________________________________________ در پیرامون سال 1660 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، سومریانی که در هنگام قلمروگستری «شهر-کشور» سامی تبار «بابل» ، به «شاهنشاهی ایران» پناه برده بودند ، با یاری ایران به پدفراز (جنوب) «سومر زورگیری شده» {پادشاهی بابل} تاختند و پدفراز (جنوب) آنرا پس گرفتند و در ...

۶ روز پیش
6K