تاریخ بدون سانسور

parvizpayedar

یکدستی مردم ایران ، پس از تازش عرب ها و ترک ها به ایران ، از میان رفت ؛ و چنددستگی پدید آمد (ویرایش 7)
---------------------------------------------------------------------
پیشگفتار::::::::::::::
رونهش (توجه) داشته باشید که سی و چهار درصد از خوزستانی های ما ، ایرانیان عرب زبان شده هستند ، که از میهن پرست ترین و دوستداشتنی ترین ایرانیان هستند . همچنین ، هم میهنان آتورپاتگانی (آذربایجانی) ما ، ترک نیستند ؛ بلکه «ایرانیان به زور ترک زبان شده» هستند . این دگرش (تغییر) زبان از سال 1407 ، که سال آغازین فرمانروائی «ترک های قره قویونلو» بر ایران است ، آغاز شده است.
---------------------------------------------------------------------
عرب ها پس از براه انداختن 17 جنگ ، از سال 633 تا 652 زادروزی (میلادی) (1) ، و زورگیری کردن (غصب) ایران ، در اندازهء بسیار زیادی ، با دختران و بانوان ایرانی آمیزش کردند ، و دارای فرزندانی دورگه شدند . با گذشت سالها و سده ها ، اندازهء ژن عرب در خون این فرزندان دورگه ، کمتر و کمتر گردید ، چون شمار (تعداد) ایرانیان زیاد و شمار عرب ها کم بوده است . ولی باید دانست که از همان سال 652 زادروزی ، این مردان عرب ، فرزندان دورگهء خود را با فرهنگ «عربی – اسلامی» پروراندند (تربیت کردند) ، و این پرورش (تربیت) ، که بسیار هم سختگیرانه بوده است ، در میان خانواده های دو رگه ، زاد در زاد (نسل اندر نسل) ، تا به امروز دنبال شده است.

در سال 935 زادروزی ، خاندان بویه (آل بویه) که از نوادگان ساسانیان و از سرزمین پهلوان خیز دیلم (در استان گیلان) بودند ، با جنگهائی که کردند ، توانستند بخش بزرگی از ایران را از چنگ خلافت بنی عباس در بیاورند و فرمانروائی خود را در آن برپا کنند (2) . سپس در روز 28 آذر ماه (19 دسامبر) سال 945 زادروزی (میلادی) ، جوانترین پسر بویه ، که احمد معزالدوله نام داشت ، با دلاوری های خود ، خلافت عباسیان را برانداخت (3) و در میاندورود دجله فرات ، به پایتختی بغداد ، فرمانروائی (حکومت) ایرانی خود را برپا کرد . عرب ها و امپراتوری بیزانس (امپراتوری روم شرقی) که این شکست را نمی توانستند تاب بیاورند ، «ترک های غزنوی و سلجوقی» را بجای (به نیابت از) خود ، به جنگ با ایران آزاد شده فرستادند ؛ و این ترک ها ، ایران را زورگیری (غصب) کردند ، و بهمراه دیگر ترک ها ، تا سال 1925 زادروزی (میلادی) ، بر ایران فرمانروائی کردند ؛ گرچه همانجور که میدانید ، از سال 1255 تا 1405 زادروزی ، مغول ها بر ایران فرمانروائی داشته اند . در اینجا بد نیست یادآوری شود که این همپیمانی باختریان (غربی ها) با عرب ها و ترک ها ، هنوز هم پابرجا مانده است.

بمانند «عرب ها» ، «ترک ها» که پیش از تاختن به ایران ، بدست عرب ها مسلمان شده بودند ، پس از زورگیری (غصب) کردن ایران ، به آمیزش با دختران و بانوان ایرانی روی آوردند ، و دارای فرزندانی دو رگه شدند . «ترک ها» این فرزندان دورگهء خود را با فرهنگ «ترکی – اسلامی» پروراندند (تربیت کردند) ، ولی در این باره (مورد) نیز ، بمانند فرزندان دورگهء «عرب – ایرانی» ، اندازهء ژن ترک در این فرزندان دورگه «ایرانی – ترک» ، رفته رفته کمتر و کمتر شد ، چون شمار (تعداد) ایرانیان زیاد و شمار ترک ها کم بوده است.

این کمتر شدن ژن عرب و ترک در فرزندان دورگه ، تا به امروز بگونه ای پیش رفته است که چهرهء این فرزندان دورگه ، بیکاستانه (کاملا) مانند چهرهء «ایرانیان نیامیخته با عربها و ترکها» گردیده است ، پایابراین (بنابراین) امروزه ، بازشناسی (تشخیص) «ایرانیان دورگه» از «ایرانیان نیامیخته با عربها و ترکها» ، بویژه دربارهء (در مورد) دورگه های «ایرانی – عرب» ، ناشدنی (غیرممکن) شده است ؛ ولی به چرائی (به دلیل) همین پرورش های (تربیت های) بسیار سختگیرانهء «عربی – اسلامی» و «ترکی – اسلامی» ، این انسانهای دورگه ، با پافشاری بسیار بسیار زیادی ، خود را «مسلمان دو آتیشه» و یا «ترک مسلمان دو آتیشه» میدانند ، گرچه اندازهء ژن های ایرانی آنها ، کمتر از 99 درصد نیست . در پایان میتوان فزبندی (جمعبندی) کرد که امروزه در ایران ، دو دستهء زیر ، زندگی می کنند:


1- ایرانیان نیامیخته با عرب ها و ترک ها
---------------------------------------

2- دو رگه ها و سه رگه ها
{ اسلامگرایان ، مارکسیست ها ، مارکسیست های اسلامی ، باخترگرایان (غرب گرایان) ، و جدائی خواهان (تجزیه طلبان)}
--------------------------------------------------------

2-1 دورگه های «عرب – ایرانی»
2-2 دورگه های «ترک – ایرانی»
2-3 سه رگه های «عرب – ترک – ایرانی »
ویژگی های «کرداری – پنداری» دورگه های «عرب-ایرانی اسلامگرا»
---------------------------------------------------------------

دورگه های «عرب – ایرانی» از پرداختن به تاریخ «ایران باستان» (ایران پیش از تازش عرب ها) خوششان نمی آید ، و آنرا «هنگامهء نادانی» (عصر جهالت) ارزیابی می کنند ؛ ولی دربارهء همهء گاهبرش های (مقاطع زمانی) «تاریخ اسلام» ، شمار زیادی سریال تلویزیونی و فیلم سینمائی بسیار پرهزینه می سازند . آنها همچنین بسیار دوست دارند که در هنگام سخن گفتن ، بجای واژه های فارسی ، واژه های عربی را بکار ببرند و به فراگیر (رایج) کردن فرهنگ اسلامی بپردازند .


ویژگی های «کرداری – پنداری» دورگه های «ترک-ایرانی اسلامگرا»
---------------------------------------------------------------

دورگه های «ترک – ایرانی اسلامگرا» نیز از پرداختن به تاریخ «ایران باستان» خوششان نمی آید ، و همچنین بسیار دوست دارند که فرهنگ اسلامی را فراگیر کنند و به زبان ترکی سخن بگویند .ویژگی های «کرداری – پنداری» «مارکسیست ها» (بخشی از دورگه ها و سه رگه ها)
---------------------------------------------------------------
در ویرایش سپسین (بعدی) ، بدست داده خواهند شد (ارائه خواهند شد).ویژگی های «کرداری – پنداری» «مارکسیست های اسلامی» (بخشی از دورگه ها و سه رگه ها)
----------------------------------------------------------------------
در ویرایش سپسین (بعدی) ، بدست داده خواهند شد (ارائه خواهند شد).ویژگی های «کرداری – پنداری» «باخترگرایان» (غرب گرایان) (بخشی از دورگه ها و سه رگه ها)
----------------------------------------------------------------------
در ویرایش سپسین (بعدی) ، بدست داده خواهند شد (ارائه خواهند شد).


فزبندی (جمعبندی) ویژگی های «کرداری – پنداری» دورگه ها و سه رگه ها
---------------------------------
ولی از آنجا که هم عرب ها و هم ترک ها ، دارای یک «تاریخ و فرهنگ سرافرازساز (افتخار کردنی)» نیستند ، پایابراین (بنابراین) برخی از آنها ، برای هماوردی (رقابت) کردن با «ایرانیان نیامیخته با عرب ها و ترک ها» که به فرهنگ و تاریخ باستان خود سرافرازند (مفتخرند) ، به دلیریداستانهای (حماسه های) «یونان باستان» روی می آورند ، و هر از چند گاهی از آنها یاد می کنند ، ولی یاد کردن از دلیریداستانهای (حماسه های) ایرانی و «تاریخ باستان» ایران ، یک کار ناروا (حرام) بشمار می آید . همین گروه از دورگه های «عرب – ایرانی» و «ترک – ایرانی» و «سه رگه ها» ، به همان چرائی بالایادشده (فوق الذکر) به فرهنگ باختری (غربی) امروزی بسیار گرایش پیدا کرده اند {2}.گرایش ها و ویژگی های «ایرانیان نیامیخته با عرب ها و ترک ها»
----------------------------------------------------------
«ایرانیان نیامیخته با عرب ها و ترک ها» می خواهند که دنبال کنندگان و زنده نگهداران راه و روش و باورهای شاهنشاهی های ایران باستان باشند ، و بویژه خواهان نابود شدن فراوریشیوهء مزدبگیردارسالاری {سرمایه داری} و برپاشدن فراوریشیوهء (شیوهء تولید) خویشفرمائیگرائی هستند ؛ گرچه به چرائی هائی (به دلایلی) این پروانه (اجازه) را می دهند که فرآوریشیوهء مزدبگیرداری {سرمایه داری} ، برای گاهبازه ای (مدت زمانی) برپا بماند ؛ ولی به هر روی ، این مزدبگیرداری {سرمایه داری} باید بیکاستانه (کاملا) مردمی باشد . هنگامه های (دوره های) ایران باستان برابرند با:

1- هنگامهء روستائی ایران (از 11000 تا 5500 پیشازادروز)
2- شهر-کشورهای جدا از هم (از 5500 تا 4500 پیشازادروز)
3- پادشاهی های جدا از هم (از 4500 تا 3400 پیشازادروز)
4- شاهنشاهی ایران (شاهیخاندان ایلامیان) 3400 تا 614 پیشازادروز
5- شاهنشاهی ایران (شاهیخاندان ماد) 614 تا 559 پیشازادروز
6- شاهنشاهی ایران (شاهیخاندان هخامنشیان) 559 تا 330 پیشازادروز
7- شاهنشاهی ایران (شاهیخاندان اشکانیان) 250 پیشازادروز تا 224 زادروزی
8- شاهنشاهی ایران (شاهیخاندان ساسانیان) 224 تا 645 زادروزی


برای دیدن پژوهشپایه ها (منابع تحقیق) و «گسترده گوئی های (توضیحات) بیشتر» این نوشتاره (مقاله) ، نشانی زیر را باز کنید:
http://wisgoon.com/pin/25550027/


__________________________________________________________________________

دربارهء بایدی (ضروری) بودن زدودن واژه های بیگانه از زبان پارسی
------------------------------------------------------------
هم میهنان ، امروزه پیرامون (حدود) 70 درصد واژه هائی که در " زبان پارسی" بکار میروند، "عربی" هستند ؛ گرچه باید دانست که در "فرهنگ عمید" ، "فرهنگ معین" ، و دیگر فرهنگها ، برابرهای (معادل های) پارسی این واژه های عربی ، دردست (موجود) هستند ؛ و همچنین ، تاکنون برابرهای (معادل های) نوین بسیاری نیز ساخته شده اند . ولی با اینچگونی (با این حال) ، بسیاری از ما ناخودآگاهانه ، این واژه های عربی را هر روزه بکار می بریم ؛ همچنین باید دانست که کسانی هم یافت میشوند که در بکارگیری این واژه های عربی پافشاری ویژه ای دارند ، و بواژگانی دیگر (بعبارتی دیگر) از سوی دشمنان "ایران و ایرانیان و زبان پارسی" گماشته شده اند که بهره گیری از این واژه های عربی را گسترش بدهند .
هم میهنان ، گرچه بکارگیری «واژه های پارسی کمتر بکارگرفته شده» ، و یا «واژه های پارسی نوین» ، در آغاز کمی دشوار باشد ؛ ولی باید دانست که تنها آغاز کردن این کار است که نیروی زیادی میخواهد ؛ و هنگامی که این گام را پشت سر گذاشتید ، خواهید دید که این کار به آسانی پیش میرود . پس هم میهنان ، بیائید برای زدودن این واژه های عربی و دیگر واژه های بیگانه از زبان پارسی ، با هم بکوشیم ! رونهیدنی (قابل توجه) است که در سروده های خیام و فردوسی ؛ شمار واژه های عربی ، بیشتر از دو درصد نیست .
هم میهنان گرامی ، من یک "واژه نامهء عربی به پارسی" نوشته ام ، که در آن ، همهء برابر های (معادل های) پارسی واژه های بیگانه را آورده ام ، پایابراین (بنابراین) اگر پارسی یک واژهء بیگانه را خواستید ، خرسند خواهم شد که آنها را با شما درمیان بگذارم .

____________________________________________________________________________

دربارهء بایدیگی (ضرورت) پژوهش کردن در زمینهء دانشهای همایه ای (علوم اجتماعی) ، بویژه در زمینهء تاریخ
------------------------------------------
اهریمن (شیطان) ، با دست و زبان آدم های " کم دانش" و "بی دانش" ، کارهای پلید خود را به انجام می رساند ؛ پس بیائید برای ناکام کردن اهریمن ، دانسته های (معلومات) خود و نزدیکانمان را در زمینهء "تاریخ" ، "پیش از تاریخ" ، و دیگر "دانش های همایه ای" (علوم اجتماعی) بالا ببریم .

________________________________________________________________________

دربارهء پایه های فلسفی دانشگرائی
---------------------------------------------
دیوید هیوم (1776-1711) ، خردشناس (فیلسوف) اسکاتلندی ، در سال 1748 زادروزی (میلادی) ، با چاپ و پخش کردن نوشتار (کتاب) خود بنام «پژوهش دربارهء پیبرش (فهم) آدمی» ، و پیشرفت دادن "شناخت شناسی" «آروین گرا» (تجربه گرا ، امپریسیست) ، که «جان لاک» آنرا بدست داده بود (ارائه کرده بود) ؛ و با پاسخ کوبنده ای که به جورج برکلی داد ، به خردشناسی (فلسفه) پایان بخشید ، و کوبش (ضربهء) پایانی را بر پیکر جهانبینی نادانشگرا فرود آورد ، و نادرست بودن آنرا بیکاستانه (کاملا) پااستوار (ثابت) نمود . بواژگانی دیگر ، هیوم کاری کرد که خردشناسی (فلسفه) ، یافتن «گوهر» جهان هستی را کنار بگذارد ، و به هنگامهء (دورهء) «پاریابی (آنالیز) زبان» پابگذارد (وارد شود) . ولی باید دانست که خردشناسان (فیلسوفان) انگارگرا (ایدآلیست) ، برای دویست سال زیر بار پایان یافتن خردشناسی (فلسفه) نمی رفتند ، و کوشش می کردند که همچنان خردشناسی (فلسفه) انگارگرا (ایدآلیست) را زنده بنمایانند ؛ ولی به هر روی ، امروز کار به جائی رسیده که همهء خردشناسان ، به این گزارهء «دیوید هیوم» تن داده اند ، و پذیرفته اند که «دانش» ، تنها ابزار انسان ، برای شناخت پیرامونش و چیره شدنش بر دشواری هایش (مشکلاتش) است.

___________________________________________________________________________


کسانی که گذشتهء خود را از یاد برده اند ،
بارها گرفتار شکست های گذشتهء خود ، در ریخت هائی دیگر خواهند شد !

"پایدار" نام خانوادگی من نیست .

زنده باد یکپارچگی و همپیمانی همهء ایرانیان ، از آذربایجان تا سیستان و بلوچستان ، و از خوزستان تا خراسان ، برای «دانش-پایه» کردن راهبردگزاری (سیاستگزاری) و چمگزاری (قانونگزاری) کشور ؛ و همچنین جایگزین کردن «خرافات گرائی» با «فرهنگ دانشی» در نزد مردم .
__________________________________________________________________

بیگمان ، فرآوریشیوهء (شیوهء تولید) سپسین (بعدی) جهان ، خویشفرمائیگرائی است ؛ ولی پیراچگونی (شرط) نخست رسیدن به این خواسته (هدف) در ایران ، دانشگرا شدن راهبردگزاری (سیاستگزاری) و چمگزاری (قانونگزاری) کشور ، و همچنین جایگزین شدن «خرافات گرائی» با «فرهنگ دانشی» در نزد مردم است.

خواهشمندم برای آشنائی با «خویشفرمائیگرائی» به نشانی های زیر بروید:
http://wisgoon.com/pin/25078046/
http://wisgoon.com/pin/24844373/

تاریخ کوتاه ایران و جهان-326 (ویرایش 2) ____________________________________________ در سال 85 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «پادشاهی ارمنستان» ، بخشی از خاک ایران را به قلمروی خود افزود (1). این سرزمین زورگیری شده بدست «پادشاهی ارمنستان» ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-326 (ویرایش 2) ____________________________________________ در سال 85 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «پادشاهی ارمنستان» ، بخشی از خاک ایران را به قلمروی خود افزود (1). این سرزمین زورگیری شده بدست «پادشاهی ارمنستان» ، با استانهای امروزی «آذربایجان خاوری» ، «آذربایجان باختری» و «زنجان» ، برابر بوده است. ...

۶ ساعت پیش
1K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-325 ________________________________________________ در سال 87 پ. {پبشازادروز}(قبل میلاد) ، «مهرداد پنجم» (1) پادشاه «پادشاهی پونت» (2) ، قلمروهای دو پادشاهی کوچک «گالاتیا» و «کوماژن» را به قلمروی خود افزود (3) ؛ ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-325 ________________________________________________ در سال 87 پ. {پبشازادروز}(قبل میلاد) ، «مهرداد پنجم» (1) پادشاه «پادشاهی پونت» (2) ، قلمروهای دو پادشاهی کوچک «گالاتیا» و «کوماژن» را به قلمروی خود افزود (3) ؛ و همچنین قلمروی «گزینامردمی (جمهوری) رم» در هاتیا (آسیای صغیر یا آناتولی) را به قلمروی ...

۷ ساعت پیش
2K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-324 ________________________________________________ در سال 93 پ. {پبشازادروز}(قبل میلاد) ، «مهرداد دوم» ، شاهنشاه «ایران اشکانی» ، بخش بزرگی از «پادشاهی سلوکی» ، که برابر با سرزمین «لوانت خاوری» بود را به ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-324 ________________________________________________ در سال 93 پ. {پبشازادروز}(قبل میلاد) ، «مهرداد دوم» ، شاهنشاه «ایران اشکانی» ، بخش بزرگی از «پادشاهی سلوکی» ، که برابر با سرزمین «لوانت خاوری» بود را به قلمروی «شاهنشاهی ایران اشکانی» افزود (1)(2). پژوهشپایه ها (منابع تحقیق): (1) http://geacron.com/home-en/ (2) https://en.wikipedia.org/wi...

۸ ساعت پیش
2K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-323 ___________________________________________ در سال 94 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «گزینامردمی (جمهوری) رم» ، «پادشاهی کاپادوکیه» و بخش کوچکی از باختر «پادشاهی مصر» را به قلمروی خود افزود (1). یادآوری می شود ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-323 ___________________________________________ در سال 94 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «گزینامردمی (جمهوری) رم» ، «پادشاهی کاپادوکیه» و بخش کوچکی از باختر «پادشاهی مصر» را به قلمروی خود افزود (1). یادآوری می شود که این دو پادشاهی ، هردو از استان های «شاهنشاهی ایران هخامنشی» بوده اند . ...

۹ ساعت پیش
2K
برای خواندن ریخت (شکل) یکپارچهء این هفت فرسته (پست) ، نشانی زیر را باز کنید: http://wisgoon.com/pin/25550027/ ولی برخی از پژوهشپایه های آن باز نمی شوند ، پس بجای آنها ، نشانی های زیر را باز ...

برای خواندن ریخت (شکل) یکپارچهء این هفت فرسته (پست) ، نشانی زیر را باز کنید: http://wisgoon.com/pin/2555... ولی برخی از پژوهشپایه های آن باز نمی شوند ، پس بجای آنها ، نشانی های زیر را باز کنید : پژوهشپایه ها (منابع تحقیق): (1) http://wisgoon.com/pin/2403... (2) https://en.wikipedia.org/wi...https://fa.wikipedia.org/wi... (3) https://fa.wikipedia.org/wi...

۲۰ ساعت پیش
3K
پژوهشپایه ها (منابع تحقیق): (1) http://wisgoon.com/pin/24031655/ (2) https://en.wikipedia.org/wiki/Buyid_dynasty https://fa.wikipedia.org/wiki/آل_بویه (3) https://fa.wikipedia.org/wiki/معزالدوله_دیلمی _______________________________________________________________________ برای خواندن ریخت (شکل) یکپارچهء این هفت فرسته (پست) ، نشانی زیر را باز کنید: http://wisgoon.com/pin/25550027/

پژوهشپایه ها (منابع تحقیق): (1) http://wisgoon.com/pin/2403... (2) https://en.wikipedia.org/wi...https://fa.wikipedia.org/wi... (3) https://fa.wikipedia.org/wi... _______________________________________________________________________ برای خواندن ریخت (شکل) یکپارچهء این هفت فرسته (پست) ، نشانی زیر را باز کنید: http://wisgoon.com/pin/2555...

۲۱ ساعت پیش
4K
گرایش ها و ویژگی های «ایرانیان نیامیخته با عرب ها و ترک ها» ---------------------------------------------------------- «ایرانیان نیامیخته با عرب ها و ترک ها» می خواهند که دنبال کنندگان و زنده نگهداران راه و روش و باورهای ...

گرایش ها و ویژگی های «ایرانیان نیامیخته با عرب ها و ترک ها» ---------------------------------------------------------- «ایرانیان نیامیخته با عرب ها و ترک ها» می خواهند که دنبال کنندگان و زنده نگهداران راه و روش و باورهای شاهنشاهی های ایران باستان باشند ، و بویژه خواهان نابود شدن فراوریشیوهء مزدبگیردارسالاری {سرمایه داری} ...

۲۱ ساعت پیش
4K
ویژگی های «کرداری – پنداری» دورگه های «ترک-ایرانی اسلامگرا» --------------------------------------------------------------- دورگه های «ترک – ایرانی اسلامگرا» نیز از پرداختن به تاریخ «ایران باستان» خوششان نمی آید ، و همچنین بسیار دوست دارند که فرهنگ اسلامی ...

ویژگی های «کرداری – پنداری» دورگه های «ترک-ایرانی اسلامگرا» --------------------------------------------------------------- دورگه های «ترک – ایرانی اسلامگرا» نیز از پرداختن به تاریخ «ایران باستان» خوششان نمی آید ، و همچنین بسیار دوست دارند که فرهنگ اسلامی را فراگیر کنند و به زبان ترکی سخن بگویند. فزبندی (جمعبندی) ویژگی های «کرداری – ...

۲۱ ساعت پیش
3K
در پایان میتوان فزبندی (جمعبندی) کرد که امروزه در ایران ، دو دستهء زیر ، زندگی می کنند: 1- ایرانیان نیامیخته با عرب ها و ترک ها 2- دو رگه ها و سه رگه ها ...

در پایان میتوان فزبندی (جمعبندی) کرد که امروزه در ایران ، دو دستهء زیر ، زندگی می کنند: 1- ایرانیان نیامیخته با عرب ها و ترک ها 2- دو رگه ها و سه رگه ها {اسلامگرایان ، مارکسیست ها ، مارکسیست های اسلامی ، باخترگرایان (غرب گرایان)} ویژگی های «کرداری ...

۲۲ ساعت پیش
3K
بمانند «عرب ها» ، «ترک ها» که پیش از تاختن به ایران ، بدست عرب ها مسلمان شده بودند ، پس از زورگیری (غصب) کردن ایران ، به آمیزش با دختران و بانوان ایرانی روی ...

بمانند «عرب ها» ، «ترک ها» که پیش از تاختن به ایران ، بدست عرب ها مسلمان شده بودند ، پس از زورگیری (غصب) کردن ایران ، به آمیزش با دختران و بانوان ایرانی روی آوردند ، و دارای فرزندانی دو رگه شدند . «ترک ها» این فرزندان دورگهء خود ...

۲۲ ساعت پیش
3K
و این پرورش (تربیت) ، که بسیار هم سختگیرانه بوده است ، در میان خانواده های دو رگه ، زاد در زاد (نسل اندر نسل) ، تا به امروز دنبال شده است. در سال 935 ...

و این پرورش (تربیت) ، که بسیار هم سختگیرانه بوده است ، در میان خانواده های دو رگه ، زاد در زاد (نسل اندر نسل) ، تا به امروز دنبال شده است. در سال 935 زادروزی ، خاندان بویه (آل بویه) که از نوادگان ساسانیان و از سرزمین پهلوان خیز ...

۲۲ ساعت پیش
3K
یکدستی مردم ایران ، پس از تازش عرب ها و ترک ها به ایران ؛ از میان رفته ، و دودستگی پدید آمده است (ویرایش 8) _________________________________________________________________________ پیشگفتار:::::::رونهش (توجه) داشته باشید که سی و چهار ...

یکدستی مردم ایران ، پس از تازش عرب ها و ترک ها به ایران ؛ از میان رفته ، و دودستگی پدید آمده است (ویرایش 8) _________________________________________________________________________ پیشگفتار:::::::رونهش (توجه) داشته باشید که سی و چهار درصد از خوزستانی های ما ، ایرانیان عرب زبان شده هستند ، که از میهن ...

۲۲ ساعت پیش
3K
رونهیده ام (منظورم) از فرستهء (پست) پیش ، اینستکه : «همهء مرزدری هائی (تجاوزاتی) که تا کنون به کشورمان ایران شده ، به ایرانیان و به شهرنشینی (تمدن) و حتی به زیست بوم (طبیعت) ایران ...

رونهیده ام (منظورم) از فرستهء (پست) پیش ، اینستکه : «همهء مرزدری هائی (تجاوزاتی) که تا کنون به کشورمان ایران شده ، به ایرانیان و به شهرنشینی (تمدن) و حتی به زیست بوم (طبیعت) ایران ، آسیب فراوانی رسانده است». بیائید دوستدار آشتی (صلح) باشیم ، و نه دوستدار جنگ.

۱ روز پیش
4K
این گفته که : «ایرانیان ، پس از تازش های پرشمار بیگانگان ، هنوز سربلند هستند و همهء مرزدران (متجاوزان) رفته اند» ، گفتهء نادرستی است ؛ چون ایران که در هنگامهء هخامنشیان ، تنها ...

این گفته که : «ایرانیان ، پس از تازش های پرشمار بیگانگان ، هنوز سربلند هستند و همهء مرزدران (متجاوزان) رفته اند» ، گفتهء نادرستی است ؛ چون ایران که در هنگامهء هخامنشیان ، تنها ابرکشور (ابرقدرت) جهان بود ، اکنون به کشوری دگرش یافته (تبدیل شده) که در آمارگیری ...

۱ روز پیش
5K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-322 _____________________________________________ در سال 95 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، بخشی از استان های پدفراز خاوری (جنوب شرقی) «ایران هخامنشی» ، که پس از چندین بار دست بدست شدن ، در این ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-322 _____________________________________________ در سال 95 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، بخشی از استان های پدفراز خاوری (جنوب شرقی) «ایران هخامنشی» ، که پس از چندین بار دست بدست شدن ، در این هنگام به دست «پادشاهی هندی- یونانی» افتاده بود ؛ با فرماندهی درست «مهرداد دوم» در ...

۳ روز پیش
6K
در ویرایش دوم فرستهء (پست) « تاریخ کوتاه ایران و جهان-320 » افزوده ام که : در سال 99 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، بخشی از استان های فراز خاوری (شمال شرقی) «ایران هخامنشی» ، که ...

در ویرایش دوم فرستهء (پست) « تاریخ کوتاه ایران و جهان-320 » افزوده ام که : در سال 99 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، بخشی از استان های فراز خاوری (شمال شرقی) «ایران هخامنشی» ، که پس از چندین بار دست بدست شدن ، در این هنگام به دست «توخاری ها» ...

۳ روز پیش
2K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-321 (ویرایش 2) _______________________________________ در سال 99 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، بخشی از استان های فراز خاوری (شمال شرقی) «ایران هخامنشی» ، که پس از چندین بار دست بدست شدن ، ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-321 (ویرایش 2) _______________________________________ در سال 99 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، بخشی از استان های فراز خاوری (شمال شرقی) «ایران هخامنشی» ، که پس از چندین بار دست بدست شدن ، در این هنگام به دست «توخاری ها» (یوئه ژی ها) افتاده بود ؛ با فرماندهی ...

۳ روز پیش
2K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-320 (ویرایش 2) ______________________________________ در سال 104 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «مهرداد پنجم» (1) پادشاه «پادشاهی پونت» (2) ، قلمروهای دو پادشاهی کوچک «پافلاگونیا» و «بیسینیا» را به قلمروی خود افزود ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-320 (ویرایش 2) ______________________________________ در سال 104 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «مهرداد پنجم» (1) پادشاه «پادشاهی پونت» (2) ، قلمروهای دو پادشاهی کوچک «پافلاگونیا» و «بیسینیا» را به قلمروی خود افزود و همسایهء «گزینامردمی (جمهوری) رم» شد (3). چون «پادشاهی پونت» و دیگر پادشاهی های هاتیا ...

۳ روز پیش
2K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-319 (ویرایش 3) ____________________________________________ در سال 107 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «امپراتوری چین» ، در پدفراز (جنوب) قلمروی «ترک ها و مغول ها» (شیونگ نو) ، قلمروی خود را گسترش داد ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-319 (ویرایش 3) ____________________________________________ در سال 107 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «امپراتوری چین» ، در پدفراز (جنوب) قلمروی «ترک ها و مغول ها» (شیونگ نو) ، قلمروی خود را گسترش داد (1). همچنین ، «پادشاهی پونت» ، در باختر و فراز (شمال) دریای سیاه ، قلمروی ...

۳ روز پیش
2K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-318 ______________________________________________ در پیرامون سال 120 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، عبری ها برپایهء سامانهء شماره نویسی

تاریخ کوتاه ایران و جهان-318 ______________________________________________ در پیرامون سال 120 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، عبری ها برپایهء سامانهء شماره نویسی "یونانی های کلاسیک" ، شماره نویسی الفبائی خود را پدید آوردند (1). پژوهشپایه (منبع تحقیق): (1) https://en.wikipedia.org/wi...

۳ روز پیش
2K