تاریخ بی سانسور

parvizpayedar

برپا باد خویشفرمائی گرائی و دانشگرائی ، همگاه (همزمان) با نابودی خرافه گرائی ، کهنه پرستی و انگارگرائی (ایدآلیسم)

خویشفرمائی گرائی ، فرآوریشیوه ای (شیوهء تولیدی) است که در آن ، همهء مردم (بجز کودکان و نوجوانان) ، هم دارای سرمایهء مادی و هم دارای سرمایهء آروینی (تجربه ای) هستند ، و تنها خودشانند که برای خودشان «ارزش آفرینی» می کنند ؛ و بهره کشی انسان از انسان را نمی توان در این فرآوریشیوه یافت . بواژگانی دیگر ، در این فرآوریشیوه ، «مزدبگیر» (کارگر یا کارمند) ، «برده» ، و یا «رعیت» را نمی توان یافت . خویشفرماها ، یا به تنهائی کار می کنند ؛ و یا با هم یک «رسه داری همیاریانه» (شرکت تعاونی) را پدید می آورند . «تک خویشفرماها» ، و «رسه داری های همیاریانه خویشفرمائی» ، با بستن یک "پیمان نوشتاری" (قرارداد) ، و یا با بستن یک "پیمان گفتاری" ، با خریداران «کالاها» یا «یاری هایشان» (خدماتشان) داد و ستد می کنند.

یک خواربارفروش که سرمایهء خود را برای کرایه کردن یک فروشگاه و خرید کالاهای فروشگاهش هزینه می کند ، و خود به تنهائی به فروش کالاهای فروشگاهش می پردازد ، یک خویشفرماست . اگر بجای یک نفر ، دو یا چند نفر با هم ، چنین فروشگاهی را باز کنند و خودشان به فروش کالاهایشان بپردازند ، آنها یک «رسه داری همیاریانه (شرکت تعاونی) خویشفرمائی» را پدید آورده اند . ولی اگر آن خویشفرما ، و یا آن چند خویشفرما ، یک یا چند مزدبگیر را بکار بگیرند (استخدام کنند) ، به سرمایه دارانی کوچک دگرش خواهند یافت (تبدیل خواهند شد).

خویشفرمایانی هم هستند که «یاری های» (خدمات) خود را می فروشند ؛ نمونه ای از این گونه خویشفرمایان ، تاکسی داران هستند که هم دارای تاکسی هستند ، و هم خود با این تاکسی به جابجا کردن شهروندان می پردازند . پزشکی که در درمانکدهء (مطب) خودش ، بتنهائی به کار پزشکی می پردازد ، و همچنین اندزه دان (مهندس) ، یا دادشناسی (وکیلی) که بتنهائی در کارکدهء (دفتر) خود کار می کند نیز ، از خویشفرمایان هستند . اکنون بخوبی آشکار می شود که هریک از ما در درازای (طول) روز ، از خویشفرمایان فراوانی ، کالاها یا «یاری های» (خدمات) بارهء (مورد) نیاز خودمان را خریداری می کنیم.


«خویشفرمائی گرائی» ، از پیرامون سال 11000 پ.ز. {پیش از زادروز (میلاد)} ، همگاه با دستیابی انسان به فناوری «نوسنگی» در «تپه آسیاب» { در پدفراز (جنوب) شهر امروزی کرمانشاه } پدید آمد . فناوری «نوسنگی» ، هنگامی پدید آمد که انسان به فناوری های «کشاورزی» ، «دامپروری» و «خانه سازی» دست یافت ؛ و از وابستگی به زندگی در کوهستان و غارهای آن ، و همچنین از شکار کردن جانوران کوهستان رهائی یافت . با پیشرفت فناوری و پدید آمدن هنگامه های (دوره های) «مس – سنگی» ، «برنز» ، و «آهن» ، «خویشفرمائی گرائی» همچنان پایدار ماند ، ولی با تازش های «سامی تبارها» ، «یونانی تبارها» و «عرب های حجاز» به «ایران» ، سرانجام «خویشفرمائی گرائی» به زور شمشیر برچیده شد ، و بجای آن «برده دار سالاری» در ایران و دیگر کشورهای جهان ، برپاشد . سپس در سال 301 زادروزی (میلادی) ، دیوکلتین (امپراتور روم) با پدید آوردن دگرش هائی (تغییراتی) کوچک در «برده دار سالاری» ، «رعیت دار سالاری» را پدید آورد ؛ و سرانجام در سال 1300 زادروزی (میلادی) ، «مزدبگیردارسالاری» {سرمایه داری} در فلورانس ایتالیا جوانه زد و سپس رفته رفته (بتدریج) ، در دیگر جاهای دنیا نیز برپا شد .

آنچه که در هر سه فرآوریشیوهء (شیوهء تولید) بالا ، بی دگرش (بی تغییر) مانده است ؛ بی سرمایه ماندن مردم است ، که از آغاز برپا شدن «برده دارسالاری» به زور شمشیر ، پدید آمده است . آنچه که آشکار است ، فرآوریشیوهء سپسین (بعدی) جهان ، باید «خویشفرمائی گرائی» باشد . بدین مینو (معنی) که سرمایه های به زور گرفته شده از نیاکان ما مردم جهان ، به ما فرزندان آنها پس داده شود . یادآوری می کنم که همهء نابسامانیهای جهان امروز ، از نبود ترازش (تعادل) در پخشبندی (توزیع) سرمایه ها میان مردم پدید آمده است . برپایهء آمار سازمان جهانی آکسفام ، 82 درصد ثروت جهان ، در اختیار تنها یک درصد از جمعیت کره زمین است .

من بر این باورم که تنها راه شدنی (ممکن) برای برونرفت از آشوبی که ایران امروز را فراگرفته است ، اینستکه فرآوریشیوهء «مزدبگیرداری» {سرمایه داری} را از میهنمان بزدائیم ، و فرآوریشیوهء «خویشفرمائی گرائی» را برپا سازیم . بواژگانی دیگر ، ما مزدبگیران و بیکاران امروز ایران ، باید سرمایه های زورگیری (غصب) شدهء نیاکان باستانی خودمان ، بدست مرزدران (متجاوزین) «عرب» و «ترک» را ، دوباره بدست آوریم . برای به انجام رساندن این کار ، گام های زیر باید برداشته شوند :

1
سرمایهء نهادهای سودآورشی (اقتصادی) ، مانند کارخانه ها ، کشتزارها ، رسه داری ها (شرکت ها) ، دبستان ها ، دبیرستان ها ، دانشگاه ها و .... میان مزدبگیران آن نهادها ، بخش (تقسیم) بشود ، و به این روش ، مزدبگیران ایران به خویشفرمایان دگرش یابند (تبدیل شوند) . اندازهء رسهء (سهم) هر «مزدبگیر پیشین» ، رهمندی (رابطه) خواهد داشت با تراز (سطح) «گواهیشناسهء دانش آموختگی» (مدرک تحصیلی) ، و اندازهء «آروین کاری» (تجربهء کاری) او ؛ ولی به هر روی ، بخشامد (نسبت) بیشترین رسه (سهم) به کمترین رسه ، نباید از 10 به 1 بیشتر باشد . دارندهء (مالک) پیشین هر نهاد سودآورشی ، میتواند از دارندهء بیشترین رسهء (سهم) همان نهاد سودآورشی ، کمی بیشتر دارای رسه (سهم) باشد .

2
همهء «نو خویشفرمایان» یا «نو رسه داران» (نو سهامداران) ، و همچنین دارندهء (مالک) پیشین هر نهاد سودآورشی ، برای داشتن درآمد ، تنها باید به کار خود پشتنهی (تکیه) داشته باشند ؛ بواژگانی دیگر ، اگر «نو خویشفرمایان» و نیز«دارندهء (مالک) پیشین نهاد سودآورشی» کار نکنند ، سود رسهء آنها ، میان دیگر رسه داران بخش (تقسیم) خواهد شد ؛ مگر اینکه رهائی (مرخصی) از کار گرفته باشند ، و یا بازنشسته شده باشند . دارندهء (مالک) پیشین هر نهاد سودآورشی ، میتواند در بخش راهبری (اداری) آن نهاد کار کند ؛ ولی باید دانست که سرپرستی (مدیریت) هر نهاد سودآورشی ، به شیوهء گروهی است و با نگره گیری (رای گیری) از همهء رسه داران (سهامداران) یا همان «خویشفرمایان» آن نهاد ، انجام خواهد گرفت . باید رونهش (توجه) داشت که کسی نمیتواند رسه های (سهم های) خود را بفروشد و با پول آن ، بنمونه (مثلا) به گشت و گزار (سفر تفریحی) برود ؛ چون هر خویشفرمائی باید تنها با سود رسه هایش ، هزینه های گوناگون خود را بپردازد ؛ گرچه بخشی از سود رسه های (سهم های) هر خویشفرمائی ، باید برای افزایش سرمایهء خود آن خویشفرما ، هزینه شود . با اینچگونی (با این حال) ، بیرون آمدن از یک «رسه داری» و «تک خویشفرما» شدن ، یا رفتن از یک رسه داری (شرکت) ، به یک رسه داری دیگر ، کارهائی شدنی (ممکن) خواهند بود.

3
برای فراهم کردن سرمایه برای بیکاران ، و دگرش دادن (تبدیل کردن) آنها به «خویشفرما» ، باید از سرمایه های کشور برداشت شود . این دسته از خویشفرمایان ، دو راه در پیش روی خود خواهند داشت : آنها هم میتوانند از راه همکاری با دیگر خویشفرمایان ، «همیاریه» (تعاونی) خود را پدید بیاورند ، و یا «تک خویشفرما» شوند و بتنهائی کار کنند ؛ مانند تاکسی داران گرامی . آن ویژگی های خویشفرمائیگرائی ، که در بالا از آنها یاد کرده ام ، در اینجا نیز برپا (برقرار) خواهد بود.
__________________________________________________________________________


دربارهء پایه های فلسفی دانشگرائی (سکولاریسم)
---------------------------------------------
دیوید هیوم (1776-1711) ، خردشناس (فیلسوف) اسکاتلندی ، در سال 1748 زادروزی (میلادی) ، با چاپ و پخش کردن نوشتار (کتاب) خود بنام «پژوهش دربارهء پیبرش (فهم) آدمی» ، و پیشرفت دادن "شناخت شناسی" «آروین گرا» (تجربه گرا ، امپریسیست) ، که «جان لاک» آنرا بدست داده بود (ارائه کرده بود) ؛ و با پاسخ کوبنده ای که به جورج برکلی داد ، به خردشناسی (فلسفه) پایان بخشید ، و کوبش (ضربهء) پایانی را بر پیکر جهانبینی نادانشگرا (غیر سکولار - دینی) فرود آورد ، و نادرست بودن آنرا بیکاستانه (کاملا) پااستوار (ثابت) نمود . بواژگانی دیگر ، هیوم کاری کرد که خردشناسی (فلسفه) ، یافتن «گوهر» جهان هستی را کنار بگذارد ، و به هنگامهء (دورهء) «پاریابی (آنالیز) زبان» پابگذارد (وارد شود) . ولی باید دانست که خردشناسان (فیلسوفان) انگارگرا (ایدآلیست) ، برای دویست سال زیر بار پایان یافتن خردشناسی (فلسفه) نمی رفتند ، و کوشش می کردند که همچنان خردشناسی (فلسفه) انگارگرا (ایدآلیست) را زنده بنمایانند ؛ ولی به هر روی ، امروز کار به جائی رسیده که همهء خردشناسان ، به این گزارهء «دیوید هیوم» تن داده اند ، و پذیرفته اند که «دانش» ، تنها ابزار انسان ، برای شناخت پیرامونش و چیره شدنش بر دشواری هایش (مشکلاتش) است.
___________________________________________________________________________

دربارهء بایدی (ضروری) بودن زدودن واژه های بیگانه از زبان پارسی
------------------------------------------------------------
هم میهنان ، امروزه پیرامون (حدود) 70 درصد واژه هائی که در " زبان پارسی" بکار میروند، "عربی" هستند ؛ گرچه باید دانست که در "فرهنگ عمید" ، "فرهنگ معین" ، و دیگر فرهنگها ، برابرهای (معادل های) پارسی این واژه های عربی ، دردست (موجود) هستند ؛ و همچنین ، تاکنون برابرهای (معادل های) نوین بسیاری نیز ساخته شده اند . ولی با اینچگونی (با این حال) ، بسیاری از ما ناخودآگاهانه ، این واژه های عربی را هر روزه بکار می بریم ؛ همچنین باید دانست که کسانی هم یافت میشوند که در بکارگیری این واژه های عربی پافشاری ویژه ای دارند ، و بواژگانی دیگر (بعبارتی دیگر) از سوی دشمنان "ایران و ایرانیان و زبان پارسی" گماشته شده اند که بهره گیری از این واژه های عربی را گسترش بدهند .
هم میهنان ، گرچه بکارگیری «واژه های پارسی کمتر بکارگرفته شده» ، و یا «واژه های پارسی نوین» ، در آغاز کمی دشوار باشد ؛ ولی باید دانست که تنها آغاز کردن این کار است که نیروی زیادی میخواهد ؛ و هنگامی که این گام را پشت سر گذاشتید ، خواهید دید که این کار به آسانی پیش میرود . پس هم میهنان ، بیائید برای زدودن این واژه های عربی و دیگر واژه های بیگانه از زبان پارسی ، با هم بکوشیم ! رونهیدنی (قابل توجه) است که در سروده های خیام و فردوسی ؛ شمار واژه های عربی ، بیشتر از دو درصد نیست .
هم میهنان گرامی ، من یک "واژه نامهء عربی به پارسی" نوشته ام ، که در آن ، همهء برابر های (معادل های) پارسی واژه های بیگانه را آورده ام ، پایابراین (بنابراین) اگر پارسی یک واژهء بیگانه را خواستید ، خرسند خواهم شد که آنها را با شما درمیان بگذارم .
____________________________________________________________________________

دربارهء بایدیگی (ضرورت) پژوهش کردن در زمینهء دانشهای بانی (علوم انسانی) ، بویژه در زمینهء تاریخ
------------------------------------------
اهریمن (شیطان) ، با دست و زبان آدم های " کم دانش" و "بی دانش" ، کارهای پلید خود را به انجام می رساند ؛ پس بیائید برای ناکام کردن اهریمن ، دانسته های (معلومات) خود و نزدیکانمان را در زمینهء "تاریخ" ، "پیش از تاریخ" ، و دیگر "دانش های همایه ای" (علوم اجتماعی) بالا ببریم .

کسانی که گذشتهء خود را از یاد برده اند ،
بارها گرفتار شکست های گذشتهء خود ، در ریخت هائی دیگر خواهند شد !

"پایدار" نام خانوادگی من نیست .

دنبال کنندگان گرامی ، ویرایش هفتم فرستهء (پست) « پول بدون پشتوانه ، و راهبردهای (سیاست های) پشتوانه مند کردن پول» را بدست داده ام ؛ خواهشمندم آنرا دوباره بخوانید. نشانی این فرسته (پست) ، ...

دنبال کنندگان گرامی ، ویرایش هفتم فرستهء (پست) « پول بدون پشتوانه ، و راهبردهای (سیاست های) پشتوانه مند کردن پول» را بدست داده ام ؛ خواهشمندم آنرا دوباره بخوانید. نشانی این فرسته (پست) ، برابر است با : http://wisgoon.com/pin/2465...

۴ ساعت پیش
2K
زیستگاه گستری آدم های اندیشگر کالبد امروزی (بخش 2) __________________________________________________ گسترده گوئی (توضیح) ویژهء این فرسته ، اینستکه : در پیرامون سال 68000 پیش از زادروز (قبل از میلاد) ، کوه آتشفشانی توبا ، جایگرفته ...

زیستگاه گستری آدم های اندیشگر کالبد امروزی (بخش 2) __________________________________________________ گسترده گوئی (توضیح) ویژهء این فرسته ، اینستکه : در پیرامون سال 68000 پیش از زادروز (قبل از میلاد) ، کوه آتشفشانی توبا ، جایگرفته در اندونزی ، فوران کرد ؛ و بخش بزرگی از «انسانهای اندیشگر کالبد امروزی» ، ...

۱ روز پیش
3K
زیستگاه گستری آدم های اندیشگر کالبد امروزی (بخش 1) (ویرایش 2) __________________________________________________________ برای آندسته از دنبال کنندگان که نمی توانند نشانی اینترنتی ششمین پژوهشپایهء فرستهء (پست) «تاریخچهء پدید آمدن فرآوریشیوه ها (شیوه های تولید) {بخش ...

زیستگاه گستری آدم های اندیشگر کالبد امروزی (بخش 1) (ویرایش 2) __________________________________________________________ برای آندسته از دنبال کنندگان که نمی توانند نشانی اینترنتی ششمین پژوهشپایهء فرستهء (پست) «تاریخچهء پدید آمدن فرآوریشیوه ها (شیوه های تولید) {بخش 1} » را باز کنند ، این فرسته و فرستهء سپسین (بعدی) را فراهم کرده ...

۱ روز پیش
4K
تاریخچهء پدید آمدن فرآوریشیوه ها (شیوه های تولید) {بخش 1} (ویرایش2) ____________________________________________________________________________ فرآوریشیوهء (شیوهء تولید) برابری گرائی (از 2500000 پ.ز. تا 11000 پ.ز.){1} ___________________________________________________________________ در هنگامهء (دورهء) ابرفرآوریشیوهء

تاریخچهء پدید آمدن فرآوریشیوه ها (شیوه های تولید) {بخش 1} (ویرایش2) ____________________________________________________________________________ فرآوریشیوهء (شیوهء تولید) برابری گرائی (از 2500000 پ.ز. تا 11000 پ.ز.){1} ___________________________________________________________________ در هنگامهء (دورهء) ابرفرآوریشیوهء "برابری گرائی" ، هرکس به اندازهء توانش کار می کرده است ، ولی به اندازهء نیازش از کارآوردها (محصولات کار) بهره مند ...

۲ روز پیش
7K
سرنوشت «جدائی خواهان» ، و «ستمگران بزرگ» ___________________________________________________ کسانیکه خواهان جدا کردن بخشی از کشور هستند ، و کسانیکه به مردم ستم می کنند ، سرنوشتی جز

سرنوشت «جدائی خواهان» ، و «ستمگران بزرگ» ___________________________________________________ کسانیکه خواهان جدا کردن بخشی از کشور هستند ، و کسانیکه به مردم ستم می کنند ، سرنوشتی جز "نابودی" و "بدنامی در تاریخ" نیست.

۳ روز پیش
6K
برپا باد

برپا باد "خویشفرمائی گرائی" ، که در آن ، همهء مردم دارای سرمایهء و کار خودشان هستند . ______________________________________________________ در فرآوریشوهء (شیوهء تولید) «سرمایه داری» ، که امروزه در سراسر جهان برپا است ، درصد بسیار کمی از انسان های جهان ، دارای سرمایه هستند ؛ ولی در فرآوریشیوهء «خویشفرمائی ...

۳ روز پیش
5K
برپا باد «سرمایه داری فراگیر» یا همان «خویشفرمائی گرائی» ______________________________________________________ فرآوریشوه ای (آن شیوهء تولید) که امروزه در سراسر جهان برپا است ، «سرمایه داری نافراگیر» است ؛ به این مینو (معنی) که درصد بسیار ...

برپا باد «سرمایه داری فراگیر» یا همان «خویشفرمائی گرائی» ______________________________________________________ فرآوریشوه ای (آن شیوهء تولید) که امروزه در سراسر جهان برپا است ، «سرمایه داری نافراگیر» است ؛ به این مینو (معنی) که درصد بسیار کمی از انسان های جهان ، دارای سرمایه هستند ؛ ولی در فرآوریشیوهء «خویشفرمائی گرائی» ...

۳ روز پیش
4K
بازسازی نگاره ای (تصویری) درون

بازسازی نگاره ای (تصویری) درون "دانشکدهء ستاره شناسی شهر اوروک" ______________________________________________________ این نگاره (تصویر) ، بازسازی نگاره ای (تصویری) درون "دانشکدهء ستاره شناسی شهر اوروک" می باشد . این نگاره و چندین نگارهء دیگر ، بدست یک نهاد آلمانی که در شهر برلین است ، از روی گواهیشناسه های (مدارک) ...

۴ روز پیش
10K
بازسازی نگاره ای (تصویری) «دانشکدهء ستاره شناسی شهر اوروک» ______________________________________________________ «دانشکدهء ستاره شناسی شهر اوروک» نامی است که من برای «پرستشگاه آنو» یا «پرستشگاه سپید» ، برگزیده ام ، چون این ساختمان ، برونانه (واقعا) ...

بازسازی نگاره ای (تصویری) «دانشکدهء ستاره شناسی شهر اوروک» ______________________________________________________ «دانشکدهء ستاره شناسی شهر اوروک» نامی است که من برای «پرستشگاه آنو» یا «پرستشگاه سپید» ، برگزیده ام ، چون این ساختمان ، برونانه (واقعا) ، یک دانشکدهء ستاره شناسی بوده است . این نگاره (تصویر) و چندین نگارهء دیگر ...

۴ روز پیش
10K
برای دسترسی داشتن به روند نابریدهء (قطع نشدهء) تاریخ ایران ، برگهء (پیج) من در «تورمان همایه ای» (شبکهء اجتماعی) «پینترست» ، با نشانی زیر را دنبال کنید : https://www.pinterest.com/History_of_Iran/boards/

برای دسترسی داشتن به روند نابریدهء (قطع نشدهء) تاریخ ایران ، برگهء (پیج) من در «تورمان همایه ای» (شبکهء اجتماعی) «پینترست» ، با نشانی زیر را دنبال کنید : https://www.pinterest.com/H...

۱ هفته پیش
4K
ویکی پدیا خوب است ولی ... (ویرایش 3) ___________________________________________________________________ دنبال کنندگان گرامی ، باید از « ویکی پدیای انگلیسی » بسیار سپاسگزار بود که در زمینه های گوناگون دانش ، نوشتاره های (مقالات) خوب بسیاری ...

ویکی پدیا خوب است ولی ... (ویرایش 3) ___________________________________________________________________ دنبال کنندگان گرامی ، باید از « ویکی پدیای انگلیسی » بسیار سپاسگزار بود که در زمینه های گوناگون دانش ، نوشتاره های (مقالات) خوب بسیاری را بدست میدهد (ارائه می کند) ؛ ولی باید دانست که این دانشنامه (دایره المعارف) ...

۱ هفته پیش
4K
قلمروی ایرانی تبارها در سال 800 پیش از زادروز (قبل از میلاد) __________________________________________________________________ دنبال کنندگان گرامی ، همانجور که پیش از این گفته ام ، در کارنگارهء (نقشهء) فرستهء (پست) « قلمروگستری هندواروپائیان ، از ...

قلمروی ایرانی تبارها در سال 800 پیش از زادروز (قبل از میلاد) __________________________________________________________________ دنبال کنندگان گرامی ، همانجور که پیش از این گفته ام ، در کارنگارهء (نقشهء) فرستهء (پست) « قلمروگستری هندواروپائیان ، از سال 1800 تا 800 پیش از زادروز» ، میبایست که همهء «هاتیا» (آسیای صغیر یا ...

۱ هفته پیش
4K
پول بدون پشتوانه ، و راهبردهای (سیاست های) پشتوانه مند کردن پول (ویرایش 7 ) __________________________________________________________________________ کاسته شدن از ارزش «پول ایران» و افزایش ارزش «دلار» ، «یورو» ، و «پوند» ، با بی پشتوانه ...

پول بدون پشتوانه ، و راهبردهای (سیاست های) پشتوانه مند کردن پول (ویرایش 7 ) __________________________________________________________________________ کاسته شدن از ارزش «پول ایران» و افزایش ارزش «دلار» ، «یورو» ، و «پوند» ، با بی پشتوانه شدن «پول ایران» و افزایش اندازهء «نقدینگی» رهمندی (ارتباط) دارد . «نقدینگی» ، همان پول ...

۱ هفته پیش
8K
قلمروگستری هندواروپائیان ، از سال 1800 تا 800 پیش از زادروز (قبل از میلاد) (ویرایش 2): افزوده شدن بند (پاراگراف) سوم گسترده گوئی دربارهء سومریان ، و بند {19} _____________________________________________________________________ همانجور که در کارنگارهء (نقشهء) ...

قلمروگستری هندواروپائیان ، از سال 1800 تا 800 پیش از زادروز (قبل از میلاد) (ویرایش 2): افزوده شدن بند (پاراگراف) سوم گسترده گوئی دربارهء سومریان ، و بند {19} _____________________________________________________________________ همانجور که در کارنگارهء (نقشهء) سال 1800 پیش از زادروز (قبل از میلاد) می بینید ، بخش هائی از مردم ...

۲ هفته پیش
5K
قلمروگستری هندواروپائیان ، از سال 2600 تا 2000 پیش از زادروز (قبل از میلاد) _____________________________________________________________________ در پیرامون (حدود) سال 2650 پیش از زادروز (قبل از میلاد) ، بخشی از هندو اروپائیان «درهء دانوب» به فراز ...

قلمروگستری هندواروپائیان ، از سال 2600 تا 2000 پیش از زادروز (قبل از میلاد) _____________________________________________________________________ در پیرامون (حدود) سال 2650 پیش از زادروز (قبل از میلاد) ، بخشی از هندو اروپائیان «درهء دانوب» به فراز (شمال) «آداکمان (شبه جزیرهء) یونان» کوچ کردند و مردم یونانی را پدید آوردند . ولی ...

۲ هفته پیش
7K
قلمروگستری هندواروپائیان ، از سال 3100 تا 2900 پیش از زادروز (قبل از میلاد) (ویرایش 2) ________________________________________________________ هندواروپائیان ، پس از گسترش رو به خاور خود در سال 3300 پیش از زادروز (قبل از میلاد) ...

قلمروگستری هندواروپائیان ، از سال 3100 تا 2900 پیش از زادروز (قبل از میلاد) (ویرایش 2) ________________________________________________________ هندواروپائیان ، پس از گسترش رو به خاور خود در سال 3300 پیش از زادروز (قبل از میلاد) ، از سال 3000 پ.ز. به گسترش خود به سوی فراز (شمال) و پدفراز (جنوب) ...

۲ هفته پیش
5K
قلمروگستری آدمهای اندیشگر امروزین-کالبد ، از 53800 تا 50000 پ.ز. ____________________________________________________ آدمهای اندیشگر امروزین-کالبد ، پس از قلمروگستری خود در سرتاسر رشته کوه زاگرس ، در پیرامون (حدود) سال 52000 پیش از زادروز (قبل از ...

قلمروگستری آدمهای اندیشگر امروزین-کالبد ، از 53800 تا 50000 پ.ز. ____________________________________________________ آدمهای اندیشگر امروزین-کالبد ، پس از قلمروگستری خود در سرتاسر رشته کوه زاگرس ، در پیرامون (حدود) سال 52000 پیش از زادروز (قبل از میلاد) ، به سرزمین «هاتیا» (آناتولی یا آسیای صغیر) پا گذارده اند (وارد شده اند) ...

۲ هفته پیش
5K
خاستگاه هندواروپائی ها ، نخستین روستای جهان بنام «تپه آسیاب» است ، که در سال 11000 پیش از زادروز ساخته شد. ________________________________________________________________________ راهبردگزاران (سیاستگزاران) باختر (غرب) ، از آنجا که دوست دارند خاستگاه اروپائیان را ...
عکس بلند

خاستگاه هندواروپائی ها ، نخستین روستای جهان بنام «تپه آسیاب» است ، که در سال 11000 پیش از زادروز ساخته شد. ________________________________________________________________________ راهبردگزاران (سیاستگزاران) باختر (غرب) ، از آنجا که دوست دارند خاستگاه اروپائیان را «یونان» بدانند ، نمی گذارند (اجازه نمی دهند) که دانشمندان باستانشناس و تاریخدان ، یافته ...

۲ هفته پیش
5K
قلمروگستری ایرانی تبارهای دارای ابرفناوری نوسنگی به سوی فراز (شمال) دو دریای کاسیان (کاسپین) و سیاه ، در پیرامون سال 6900 پ.ز. ، آغازگر ابرفناوری نوسنگی در اروپا _____________________________________________________________________ با رونهش (توجه) به این کارنگاره ...

قلمروگستری ایرانی تبارهای دارای ابرفناوری نوسنگی به سوی فراز (شمال) دو دریای کاسیان (کاسپین) و سیاه ، در پیرامون سال 6900 پ.ز. ، آغازگر ابرفناوری نوسنگی در اروپا _____________________________________________________________________ با رونهش (توجه) به این کارنگاره (نقشه) ، و پژوهشپایهء (منبع تحقیق) این فرسته (پست) ، می توان دید که با ...

۲ هفته پیش
3K
روند قلمروگستری «پیش ایرانیان» به آسیای میانه ، و از آنجا به فراز (شمال) دریای کاسیان (کاسپین) و دریای سیاه _________________________________________________________________________ برای آندسته از دنبال کنندگانی که شاید نتوانسته باشند پژوهشپایهء (منبع تحقیق) سوم (1) ...

روند قلمروگستری «پیش ایرانیان» به آسیای میانه ، و از آنجا به فراز (شمال) دریای کاسیان (کاسپین) و دریای سیاه _________________________________________________________________________ برای آندسته از دنبال کنندگانی که شاید نتوانسته باشند پژوهشپایهء (منبع تحقیق) سوم (1) فرستهء (پست) «ایران ، توران ، و سرمت» را باز کنند ، این فرسته (پست) ...

۲ هفته پیش
6K