تاریخ بی سانسور

parvizpayedar

برپا باد خویشفرمائی گرائی

خویشفرمائی گرائی ، فرآوریشیوه ای (شیوهء تولیدی) است که در آن ، همهء مردم (بجز کودکان و نوجوانان) ، هم دارای سرمایهء مادی و هم دارای سرمایهء آروینی (تجربه ای) هستند ، و تنها خودشانند که برای خودشان «ارزش آفرینی» می کنند ؛ و بهره کشی انسان از انسان را نمی توان در این فرآوریشیوه یافت . بواژگانی دیگر ، در این فرآوریشیوه ، «مزدبگیر» (کارگر یا کارمند) ، «برده» ، و یا «رعیت» نمی توان یافت . خویشفرماها ، یا به تنهائی کار می کنند ؛ و یا با هم یک «همیاری رسه داری» (شرکت تعاونی) را پدید می آورند . «تک خویشفرماها» ، و «همیاری رسه داری های خویشفرمائی» ، با بستن یک "پیمان نوشتاری" (قرارداد) ، و یا با بستن یک "پیمان گفتاری" ، با خریداران «کالاها» یا «یاری هایشان» (خدماتشان) داد و ستد می کنند.

یک خواربارفروش که سرمایهء خود را برای کرایه کردن یک فروشگاه و خرید کالاهای فروشگاهش هزینه می کند ، و خود به تنهائی به فروش کالاهای فروشگاهش می پردازد ، یک خویشفرماست . اگر بجای یک نفر ، دو یا چند نفر با هم ، چنین فروشگاهی را باز کنند و خودشان به فروش کالاهایشان بپردازند ، آنها یک «همیاری رسه داری (شرکت تعاونی) خویشفرمائی» را پدید آورده اند . ولی اگر آن خویشفرما ، و یا آن چند خویشفرما ، یک یا چند مزدبگیر را بکار بگیرند (استخدام کنند) ، به سرمایه دارانی کوچک دگرش خواهند یافت (تبدیل خواهند شد).

خویشفرمایانی هم هستند که «یاری های» (خدمات) خود را می فروشند ؛ نمونه ای از این گونه خویشفرمایان ، تاکسی داران هستند که هم دارای تاکسی هستند ، و هم خود با این تاکسی به جابجا کردن شهروندان می پردازند . پزشکی که در درمانکدهء (مطب) خودش ، بتنهائی به کار پزشکی می پردازد ، و همچنین اندزه دان (مهندس) ، یا دادشناسی (وکیلی) که بتنهائی در کارکدهء (دفتر) خود کار می کند نیز ، از خویشفرمایان هستند . اکنون بخوبی آشکار می شود که هریک از ما در درازای (طول) روز ، از خویشفرمایان فراوانی ، کالاها یا «یاری های» (خدمات) بارهء (مورد) نیاز خودمان را خریداری می کنیم.


«خویشفرمائی گرائی» ، از پیرامون سال 11000 پ.ز. {پیش از زادروز (میلاد)} ، همگاه با دستیابی انسان به فناوری «نوسنگی» در «تپه آسیاب» { در پدفراز (جنوب) شهر امروزی کرمانشاه } پدید آمد . فناوری «نوسنگی» ، هنگامی پدید آمد که انسان به فناوری های «کشاورزی» ، «دامپروری» و «خانه سازی» دست یافت ؛ و از وابستگی به زندگی در کوهستان و غارهای آن ، و همچنین از شکار کردن جانوران کوهستان رهائی یافت . با پیشرفت فناوری و پدید آمدن هنگامه های (دوره های) «مس – سنگی» ، «برنز» ، و «آهن» ، «خویشفرمائی گرائی» همچنان پایدار ماند ، ولی با تازش های «سامی تبارها» ، «یونانی تبارها» و «عرب های حجاز» به «ایران» ، سرانجام «خویشفرمائی گرائی» به زور شمشیر برچیده شد ، و بجای آن «برده دار سالاری» در ایران و دیگر کشورهای جهان ، برپاشد . سپس در سال 330 زادروزی (میلادی) ، کنستانتین (امپراتور روم) با پدید آوردن دگرش هائی (تغییراتی) کوچک در «برده دار سالاری» ، «رعیت دار سالاری» را پدید آورد ؛ و سرانجام در سال 1300 زادروزی (میلادی) ، «مزدبگیردارسالاری» {سرمایه داری} در فلورانس ایتالیا جوانه زد و سپس رفته رفته (بتدریج) ، در دیگر جاهای دنیا نیز برپا شد . ولی همانجور که میدانید ، آنچه که در هر سه فرآوریشیوهء (شیوهء تولید) بالا ، بی دگرش (بی تغییر) مانده است ؛ بی سرمایه ماندن مردم است ، که از آغاز برپا شدن «برده دارسالاری» به زور شمشیر ، پدید آمده است . آنچه که آشکار است ، فرآوریشیوهء سپسین (بعدی) جهان ، باید «خویشفرمائی گرائی» باشد . بدین مینو (معنی) که سرمایه های به زور گرفته شده از نیاکان ما مردم جهان ، به ما فرزندان آنها پس داده شود . یادآوری می کنم که همهء نابسامانیهای جهان امروز ، از نبود ترازش (تعادل) در پخشبندی (توزیع) سرمایه ها میان مردم پدید آمده است . برپایهء آمار سازمان جهانی آکسفام ، 82 درصد ثروت جهان ، در اختیار تنها یک درصد از جمعیت کره زمین است . در یکی از فرسته های (پست های) برگه ام (پیجم ، صفحه ام) به روند پدید آمدن فرآوریشیوه ها پرداخته ام . نشانی این فرسته ، برابر است با :
http://wisgoon.com/pin/22683857/«جمهوری اسلامی ایران» تنها کشوری در جهان است که دارای «حکومت دینی» (حکومت غیر سکولار و نادانشگرا ) است ، چون اصل «ولایت فقیه» را در قانون اساسی اش آورده است ، و به آن کنش (عمل) میکند ؛ و با سردادن شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» در مهمترین نشست های حکومتی و راهپیمائی های حکومتی اش ، برای پشتیبانان «حکومت غیر دینی» (مخالفان اصل ولایت فقیه و موافقان حکومت سکولار و دانشگرا) ، آرزوی مرگ می کند . ولی این فقط یک شعار نیست ، چون در عمل نیز «جمهوری اسلامی ایران» ، سر پشتیبانان بسیار پرشمار «حکومت غیر دینی» را با پنبه از تن جدا می کند ؛ می پرسید چگونه؟ نخست اینکه با بیکار کردن چند ده میلیون مخالفان خودش ، آنها را از فرزندآوری باز میدارد ؛ و همزمان سیاست افزایش دادن جمعیت موافقان خود را در پیش می گیرد ، تا جمعیت موافقان خودش را افزایش دهد . دوم اینکه «جمهوری اسلامی ایران» با بیکار کردن مخالفان خود ، آنها را با «مشکلات مالی» ، «مشکلات خانوادگی» ، «مشکلات تغذیه ای» ، «مشکلات ناشی از محرومیت جنسی ناشی از نداشتن همسر» ، «مشکل نداشتن فرزند و ادامه نیافتن نسلش» و دیگر مشکلات روبرو میکند . اگر با این مشکلات ، مرگ به سراغ این پشتیبانان «حکومت غیر دینی» نیاید ، دست کم آنها را به نابراهی های (انحرافات) گوناگون رفتاری می کشاند ، و آنها را به مرده های متحرک تبدیل میکند .
رونهیدنی (قابل توجه) است که همهء کشورهای «خاورمیانه» ، «آسیای میانه» و «شمال آفریقا» ؛ مانند ترکیه ، الجزایر ، تونس ، مصر ، مراکش ، اردن ، امارات متحدهء عربی ، عمان ، کویت ، عربستان ، قطر ، پاکستان ، تاجیکستان ، ازبکستان ، و .... ؛ همه دارای «حکومت غیر دینی (سکولار)» هستند . لیبی ، سوریه ، عراق و یمن نیز پیش از اینکه بدست پشتیبان «حکومت دینی سنی و شیعه» به ویرانی کشیده بشوند ، دارای «حکومت غیر دینی (سکولار)» بوده اند . ایران نیز پیش از انقلاب ، دارای «حکومت غیر دینی (سکولار)» بوده است.

ناپذیرندگان (مخالفان) «جدائی دین از فرمانروائی (حکومت)» و «نادانشگرایان تندرو (افراطی)» را بلاک می کنم . یک «نادانشگرای تندرو (افراطی)» کسی است که دانش تاریخ ، که دانستنش برای هرکسی بایدی (ضروری) است ، را نمی داند ؛ و پایابراین (بنابراین) تبهکاران (جنایتکاران) تاریخ ، و بویژه آنهائی که در درازای تاریخ به «ایرانی تبارها» بسیار ستم کرده اند را نمی شناسد ، و به آنها و باورشان (عقیدهء آنها) دلبستگی (علاقهء) فراوانی دارد .

دیوید هیوم (1776-1711) ، خردشناس (فیلسوف) اسکاتلندی ، در سال 1748 زادروزی (میلادی) ، با چاپ و پخش کردن نوشتار (کتاب) خود بنام «پژوهش دربارهء پیبرش (فهم) آدمی» ، و پیشرفت دادن "شناخت شناسی" «آروین گرا» (تجربه گرا ، امپریسیست) ، که «جان لاک» آنرا بدست داده بود (ارائه کرده بود) ؛ به خردشناسی (فلسفه) پایان بخشید ، و کوبش (ضربهء) پایانی را بر پیکر جهانبینی نادانشگرا (غیر سکولار - دینی) فرود آورد ، و نادرست بودن آنرا بیکاستانه (کاملا) پااستوار (ثابت) نمود . بواژگانی دیگر ، هیوم کاری کرد که خردشناسی (فلسفه) ، یافتن «گوهر» جهان هستی را کنار بگذارد ، و به هنگامهء (دورهء) «پاریابی (آنالیز) زبان» پابگذارد (وارد شود) . ولی باید دانست که خردشناسان (فیلسوفان) انگارگرا (ایدآلیست) ، برای دویست سال زیر بار پایان یافتن خردشناسی (فلسفه) نمی رفتند ، و کوشش می کردند که همچنان خردشناسی (فلسفه) انگارگرا (ایدآلیست) را زنده بنمایانند ؛ ولی به هر روی ، امروز کار به جائی رسیده که همهء خردشناسان ، به این گزارهء «دیوید هیوم» تن داده اند ، و پذیرفته اند که «دانش» ، تنها ابزار انسان ، برای شناخت پیرامونش و چیره شدنش بر دشواری هایش (مشکلاتش) است.


هم میهنان ، امروزه پیرامون (حدود) 70 درصد واژه هائی که در " زبان پارسی" بکار میروند، "عربی" هستند ؛ گرچه باید دانست که در "فرهنگ عمید" ، "فرهنگ معین" ، و دیگر فرهنگها ، برابرهای (معادل های) پارسی این واژه های عربی ، دردست (موجود) هستند ؛ و همچنین ، تاکنون برابرهای (معادل های) نوین بسیاری نیز ساخته شده اند . ولی با اینچگونی (با این حال) ، بسیاری از ما ناخودآگاهانه ، این واژه های عربی را هر روزه بکار می بریم ؛ همچنین باید دانست که کسانی هم یافت میشوند که در بکارگیری این واژه های عربی پافشاری ویژه ای دارند ، و بواژگانی دیگر (بعبارتی دیگر) از سوی دشمنان "ایران و ایرانیان و زبان پارسی" گماشته شده اند که بهره گیری از این واژه های عربی را گسترش بدهند .
هم میهنان ، گرچه این شدنیگی (امکان) هست که بکارگیری واژه های پارسی "دردست (موجود) ولی کم بکار گرفته شده" ، و نیز "واژه های نوین" ، در آغاز کمی دشوار باشد ؛ ولی باید دانست که تنها آغاز کردن این کار است که نیروی زیادی میخواهد ؛ و هنگامی که این گام را پشت سر گذاشتید ، خواهید دید که پس از آن ، این کار به آسانی پیش میرود . پس هم میهنان ، بیائید برای زدودن این واژه های عربی و دیگر واژه های بیگانه از زبان پارسی ، با هم بکوشیم ! رونهیدنی (قابل توجه) است که در سروده های خیام و فردوسی ؛ شمار واژه های عربی ، بیشتر از دو درصد نیست .
هم میهنان گرامی ، من یک "واژه نامهء عربی به پارسی" نوشته ام ، که در آن ، همهء برابر های (معادل های) پارسی واژه های بیگانه را آورده ام ، پایابراین (بنابراین) اگر پارسی یک واژهء بیگانه را خواستید ، خرسند خواهم شد که آنها را با شما درمیان بگذارم .

اهریمن (شیطان) ، با دست و زبان آدم های " کم دانش" و "بی دانش" ، کارهای پلید خود را به انجام می رساند ؛ پس بیائید برای ناکام کردن اهریمن ، دانسته های (معلومات) خود و نزدیکانمان را در زمینهء "تاریخ" ، "پیش از تاریخ" ، و دیگر "دانش های همایه ای" (علوم اجتماعی) بالا ببریم .

کسانی که گذشتهء خود را از یاد برده اند ،
بارها گرفتار شکست های گذشتهء خود ، در ریخت هائی دیگر خواهند شد !

"پایدار" نام خانوادگی من نیست .

دوستان گرامی ، من یک مهندس معمار بیکار هستم ، و بدنبال پیدا کردن کار هستم . من پیش از این ، در چند شرکت مهندسین مشاور در کار طراحی ساختمانهای گوناگون بوده ام . همه طرح های من ، دارای نوآوری های زیادی بوده اند .

پیوست پنجم «تاریخ کوتاه ایران –43» (ویرایش 2) __________________________________________________ بازسازی نگاره ای «نبوکد نزار دوم» ، همسر «شهبانو هومئیتی» (آمیتیس). یادآوری می کنم که «نبوکد نزار دوم» (562-605 پ.ز.) ، دومین شاهنشاه «سومر نوین» بود ...

پیوست پنجم «تاریخ کوتاه ایران –43» (ویرایش 2) __________________________________________________ بازسازی نگاره ای «نبوکد نزار دوم» ، همسر «شهبانو هومئیتی» (آمیتیس). یادآوری می کنم که «نبوکد نزار دوم» (562-605 پ.ز.) ، دومین شاهنشاه «سومر نوین» بود {1} ؛ و «هومئیتی» (آمیتیس) نیز ، همانجور که می دانید ، دختر «هووَخشَترَه» شاهنشاه ...

۳ هفته پیش
14K
پیوست دوم «تاریخ کوتاه ایران –43 » (ویرایش 3) ________________________________________ یک «بازسازی نگاره ای» (بازسازی تصویری) از «شهبانو هومئیتی» (آمیتیس) . یادآوری می کنم که «شهبانو ماندانا» خواهر کوچکتر «شهبانو هومئیتی» (آمیتیس) است. همانجور که ...

پیوست دوم «تاریخ کوتاه ایران –43 » (ویرایش 3) ________________________________________ یک «بازسازی نگاره ای» (بازسازی تصویری) از «شهبانو هومئیتی» (آمیتیس) . یادآوری می کنم که «شهبانو ماندانا» خواهر کوچکتر «شهبانو هومئیتی» (آمیتیس) است. همانجور که می دانید ، «شهبانو ماندانا» مادر «کوروش بزرگ» و همسر «کمبوجیه» (پادشاه پارس) بود . ...

۳ هفته پیش
14K
تاریخ کوتاه ایران - 4 (ویرایش 3) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: پدید آمدن

تاریخ کوتاه ایران - 4 (ویرایش 3) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: پدید آمدن "شهرنشینی" و دین "مزدا یسنا" بدست سومریان "ایرانی نژاد" ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: در پیرامون سال 11000 پ.ز. {1} مردم "تپه آسیاب" {2} {در پدفراز (جنوب) شهر امروزی کرمانشاه } ، پس از دست یافتن به فرآوریشیوهء «خویشفرمائی گرائی {3} با فناوری نوسنگی» ...

۳ هفته پیش
14K
دنبال کنندگان گرامی ، خواهشمندم برگهء (پیج ، صفحهء) من در

دنبال کنندگان گرامی ، خواهشمندم برگهء (پیج ، صفحهء) من در "رسانهء مردمی" (شبکهء اجتماعی) «پینترست» را نیز دنبال کنید ، چون این برگهء من بیکاستساز (کامل کنندهء) برگهء ویسگون من است . سپاس:::::: نشانی : https://www.pinterest.com/H...

۴ هفته پیش
5K
تاریخ کوتاه ایران – 32 (ویرایش 5) {آخرین گویه (جمله) افزوده شد} ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: در سال 745 پ.ز. {پیش زادروز (قبل میلاد)} ،
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران – 32 (ویرایش 5) {آخرین گویه (جمله) افزوده شد} ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: در سال 745 پ.ز. {پیش زادروز (قبل میلاد)} ، "سامی تبارهائی" که در قلمروی "پادشاهی آشور" زندگی می کردند ، برپد (علیه) پادشاه آشور ، یک "جنگ درونی (داخلی)" براه انداختند و همهء هموندان (اعضای) خاندان پادشاهی ...

۲ فروردین 1397
5K
نوروز بر همگان خجسته باد

نوروز بر همگان خجسته باد

۲۹ اسفند 1396
7K
پیوست «تاریخ کوتاه ایران –41 » ____________________________________________________________________________ آشوریان ، که از سال 2450 پ.ز. به سرنام (بعنوان) یک همایه (جامعه) پا گرفتند ، و پادشاهی خود را از سال 1975 تا 609 پ.ز. ، برپا ...
عکس بلند

پیوست «تاریخ کوتاه ایران –41 » ____________________________________________________________________________ آشوریان ، که از سال 2450 پ.ز. به سرنام (بعنوان) یک همایه (جامعه) پا گرفتند ، و پادشاهی خود را از سال 1975 تا 609 پ.ز. ، برپا داشته اند ؛ تیره ای (طایفه ای) «ایرانی تبار» بوده اند که همچون بسیاری از ...

۲۹ اسفند 1396
7K
پیوست «تاریخ کوتاه ایران –6 » (ویرایش 2) _________________________________________________________________________ دلیریداستان (حماسهء) «شامهات ، انکیدو ، و گیلگمش» و رهمندی (ارتباط) آن با آزادی شهر سومری {1} «لاگاش» در سال 2169 پ.ز. _________________________________________________________________________ همانجور که میدانید ...

پیوست «تاریخ کوتاه ایران –6 » (ویرایش 2) _________________________________________________________________________ دلیریداستان (حماسهء) «شامهات ، انکیدو ، و گیلگمش» و رهمندی (ارتباط) آن با آزادی شهر سومری {1} «لاگاش» در سال 2169 پ.ز. _________________________________________________________________________ همانجور که میدانید ، نخستین «سرودهء» (اثر ادبی) جهان ، که دلیریداستان (حماسهء) «شامهات (1)، انکیدو(2) و گیلگمش» ...

۲۵ اسفند 1396
6K
دنبال کنندگان گرامی ، چرائی (دلیل) اینکه یک هفته است که در زمینهء «تاریخ کوتاه ایران» ، فرسته ای (پستی) را بدست نداده ام (ارائه نکرده ام) ؛ اینستکه بایدی (ضروری) شده بود که برای ...

دنبال کنندگان گرامی ، چرائی (دلیل) اینکه یک هفته است که در زمینهء «تاریخ کوتاه ایران» ، فرسته ای (پستی) را بدست نداده ام (ارائه نکرده ام) ؛ اینستکه بایدی (ضروری) شده بود که برای پیدا کردن چند «درستی» (حقیقت) تاریخی ، دست به پژوهش بزنم ؛ ولی بدانید که ...

۲۳ اسفند 1396
7K
«روسیه» ، که ریخت تازهء «امپراتوری روم خاوری» (بیزانس) است ، یکی از باختریان (غربی ها) و دشمن خونی «ایرانی تبارها» و «ایران» است . چین ، کرهء فرازی (کرهء شمالی) ، قزاقستان ، ترکمنستان ...
عکس بلند

«روسیه» ، که ریخت تازهء «امپراتوری روم خاوری» (بیزانس) است ، یکی از باختریان (غربی ها) و دشمن خونی «ایرانی تبارها» و «ایران» است . چین ، کرهء فرازی (کرهء شمالی) ، قزاقستان ، ترکمنستان ، و .... نیز در این دشمنی کردن ، «امپراتوری روم خاوری» (بیزانس) را یاری ...

۱۹ اسفند 1396
6K
دنبال کنندگان گرامی ، فرستهء (پست) «تاریخ کوتاه ایران-41» را ویرایش کرده ام ؛ خواهشمندم آنرا دوباره بخوانید . سپاس.

دنبال کنندگان گرامی ، فرستهء (پست) «تاریخ کوتاه ایران-41» را ویرایش کرده ام ؛ خواهشمندم آنرا دوباره بخوانید . سپاس.

۱۷ اسفند 1396
6K
پیوست «تاریخ کوتاه ایران - 46» _______________________________________ نگارهء (تصویر) این فرسته (پست) ، یکی از نخستین نمونه های یک

پیوست «تاریخ کوتاه ایران - 46» _______________________________________ نگارهء (تصویر) این فرسته (پست) ، یکی از نخستین نمونه های یک "ستاره یاب" (اسطرلاب) سومری را نشان میدهد ، که سفالی است . باید دانست که سومریان {1}، پیشگامان ستاره شناسی در جهان بوده اند(1) . آنها نخستین کسانی بودند که توانستند ...

۱۳ اسفند 1396
11K
تاریخ کوتاه ایران - 46 _______________________________________ گسترش بی مانند شهر بابل و ساخت «زیگورات اتمناکی» (برج بابل) ________________________________________________ {ویرایش 4: دگرش دادن برابر (معادل) پارسی جمعیت ::: شمار : جمعیت } ________________________________________________________________ گسترش بی مانند ...

تاریخ کوتاه ایران - 46 _______________________________________ گسترش بی مانند شهر بابل و ساخت «زیگورات اتمناکی» (برج بابل) ________________________________________________ {ویرایش 4: دگرش دادن برابر (معادل) پارسی جمعیت ::: شمار : جمعیت } ________________________________________________________________ گسترش بی مانند شهر بابل ، یکی دیگر از کارهای «نبوکد نزار دوم» {1} بوده است . «برنامه ...

۱۳ اسفند 1396
12K
تاریخ کوتاه ایران - 45 (ویرایش 2) _______________________________________ ساخت دیوار پدافندی شهر بابل ________________________________________________ دیوار پدافندی شهر بابل ، که دارای 16 کیلومتر درازا ، هفت ونیم متر پهنا ، و 250 بلندجانپناه (برج دفاعی) ...

تاریخ کوتاه ایران - 45 (ویرایش 2) _______________________________________ ساخت دیوار پدافندی شهر بابل ________________________________________________ دیوار پدافندی شهر بابل ، که دارای 16 کیلومتر درازا ، هفت ونیم متر پهنا ، و 250 بلندجانپناه (برج دفاعی) بوده است (1)(2) ، یکی دیگر از ساخته های «نبوکد نزار دوم» {1} است . ...

۱۳ اسفند 1396
12K
پیوست دوم «تاریخ کوتاه ایران -44 » _______________________________________ بازسازی دروازهء ایشتار در موزهء پرگامون شهر برلین آلمان (1)(2). پژوهشپایه ها (منابع تحقیق): (1) https://en.wikipedia.org/wiki/Pergamon_Museum (2) https://en.wikipedia.org/wiki/Ishtar_Gate

پیوست دوم «تاریخ کوتاه ایران -44 » _______________________________________ بازسازی دروازهء ایشتار در موزهء پرگامون شهر برلین آلمان (1)(2). پژوهشپایه ها (منابع تحقیق): (1) https://en.wikipedia.org/wi... (2) https://en.wikipedia.org/wi...

۱۲ اسفند 1396
12K
پیوست یک «تاریخ کوتاه ایران -44 » _______________________________________ یک نمونه از «برجسته نگاره های» دروازهء ایشتار (1) پژوهشپایه ها (منابع تحقیق): (1) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Striding_lion_of_Ishtar_from_Babylon_-_%C3%84gyptisches_Museum_-_Munich_-_Germany_2017.jpg

پیوست یک «تاریخ کوتاه ایران -44 » _______________________________________ یک نمونه از «برجسته نگاره های» دروازهء ایشتار (1) پژوهشپایه ها (منابع تحقیق): (1) https://commons.wikimedia.o...

۱۲ اسفند 1396
11K
تاریخ کوتاه ایران - 44 ______________________________________ ساخت دروازهء ایشتار ______________________________________ پس از به شاهنشاهی رسیدن «نبوکد نزار دوم» {1} در سال 605 پ.ز. ، کشور «سومر نوین» رفته رفته (بتدریج) ، به شکوفائی همه سویه ...

تاریخ کوتاه ایران - 44 ______________________________________ ساخت دروازهء ایشتار ______________________________________ پس از به شاهنشاهی رسیدن «نبوکد نزار دوم» {1} در سال 605 پ.ز. ، کشور «سومر نوین» رفته رفته (بتدریج) ، به شکوفائی همه سویه ای (همه جانبه ای) دست یافت . من بر آنم که در چند فرسته (پست) ...

۱۲ اسفند 1396
4K
پیوست چهارم «تاریخ کوتاه ایران –43 » ________________________________________ سامانهء آبیاری گیاهان «کاخ شهبانو هومئیتی» (باغهای معلق بابل) ، بر پایهء نوشتار (کتاب) «استرابو» {1} تاریخدان ، جغرافی دان ، و خردشناس (فیلسوف) سدهء یکم پیش ...

پیوست چهارم «تاریخ کوتاه ایران –43 » ________________________________________ سامانهء آبیاری گیاهان «کاخ شهبانو هومئیتی» (باغهای معلق بابل) ، بر پایهء نوشتار (کتاب) «استرابو» {1} تاریخدان ، جغرافی دان ، و خردشناس (فیلسوف) سدهء یکم پیش از زادروز (میلاد) (1). پژوهشپایه (منبع تحقیق): (1) https://www.ancientworldwon... گسترده گوئی های (توضیحات) بیشتر: {1} ...

۱۰ اسفند 1396
9K
پیوست سوم «تاریخ کوتاه ایران –43 » ________________________________________ یک «بازسازی نگاره ای» (بازسازی تصویری) از بازدید «نبوکدنزار دوم» و «شهبانو هومئیتی» (آمیتیس) از روند ساخت «باغهای آویختهء سومر» (باغ های معلق بابل)

پیوست سوم «تاریخ کوتاه ایران –43 » ________________________________________ یک «بازسازی نگاره ای» (بازسازی تصویری) از بازدید «نبوکدنزار دوم» و «شهبانو هومئیتی» (آمیتیس) از روند ساخت «باغهای آویختهء سومر» (باغ های معلق بابل)

۱۰ اسفند 1396
9K
پیوست دوم «تاریخ کوتاه ایران – 43» ________________________________________ یک «بازسازی نگاره ای» (بازسازی تصویری) از شهبانو ماندانا ، همسر کمبوجیه و مادر کوروش بزرگ و خواهر کوچکتر «شهبانو هومئیتی» (آمیتیس) . چون نتوانستم یک «بازسازی ...

پیوست دوم «تاریخ کوتاه ایران – 43» ________________________________________ یک «بازسازی نگاره ای» (بازسازی تصویری) از شهبانو ماندانا ، همسر کمبوجیه و مادر کوروش بزرگ و خواهر کوچکتر «شهبانو هومئیتی» (آمیتیس) . چون نتوانستم یک «بازسازی نگاره ای» (بازسازی تصویری) از «شهبانو هومئیتی» (آمیتیس) پیدا کنم ؛ از خواهر ایشان ، ...

۹ اسفند 1396
9K