ویژه کنید
عکس و تصویر شگد مشتاق الک بس انته ماجیت کتبت احروووف اسمک علوســــــــــــــــــــــاده حبیبی اللیل مایرحم بالفراک شسولفلک ...

شگد مشتاق الک بس انته ماجیت
کتبت احروووف اسمک علوســــــــــــــــــــــاده
حبیبی اللیل مایرحم بالفراک
شسولفلک عله اللیل وعنـــــــــــــــــــــــــاده
بس ماقصر الله وبالحلم جیت
صحیح الله ولاینسه عبــــــــــــــــــــــــــــــاده
گلتلک وینک انته هوااای مشتاااااق
علیک الگلب ماینزع ســـــــــــــــــــــــــــــوااده
عشگتک وطن غافی ابنص العیوووون
شما نبعد یظل حبک عبـــــــــــــــــــــــــــــاده
تعال وکافی کلش والله ملیت
بشفافک عسل حب وسعــــــــــــــــــــــــــاده
شفت اشکاااال غیرک بس الک
حنیت یانبض الگلب انته ومــــــــــــــــــــــــراده

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...