ویژه کنید
عکس و تصویر عتاب بین حبیبتین الحبیب لیش عفتینی او نسیتی او لیش ضیعتی السنین او لیش ما ...

عتاب بین حبیبتین

الحبیب
  
لیش عفتینی او نسیتی او لیش ضیعتی السنین   

او لیش ما هـزچ ضمیرچ دمعتی او ذاک الحنین
                                         
انتی مـو گلتیلی أرجـــع یمتـه یمعـــــوده تجین

الحبیبه

آنه ما عفتک حبیبی انت مـا تدری ابعذابی         

الدنیا بعدک حاربتنی او ذبلت زهره شبابی
                                         
انت لا تعتب علیــه اویاک مــا ینفع عتابی

الحبیب
     
لا الومچ وبگه أعاتب یل نسیتی اوعود حبنه        

لا تگولین أشبدیه او ذنب وکتی او مو ذنبنه
                                       
إحنه ذبلنه المحبه او شــوک حطینه أبدربنه

الحبیبه
   

فـدوه لا تقسه إبعتابک انت کل عقلک أعوف      

وآنه أحس روحی حمامه او بس عله ادیارک تطوف
   
وزرعت حبک ابگلبی ای لیش خضر بیه اوف    

او عینی من حاربهه شوفک حرمت بعدک تشوف

الحبیب
  
چان حبک سر وجودی معلگ آمالی علیچ        

هسه ضیعتی المحبه اوآنه هم ضعت من ادیچ
                                   

رحتی بس أخذتی روحی جدمی ما یخطی او یجیچ

الحبیبه
  
من ردت أکتب عتــابی تبچی ویای الحروف              

چان سیف الدنیه ضدی او أحن من کل السیوف
                                 
انت لو فعلا تحبنی چا صرت عکس االحروف   

الحبیب
 
یاضرف و أحساسی شاعر حزنی وی أحساسه بات   

او حبنه راح او ماله رجعــه او بگت بس الذکـریات
                                
یا حیاه العنهه تحچی او إحنــــه کلشی البینه مات

الحبیبه
 
موتت حبنه ابسهوله او بالعجل شفتک نسیت               

اتضح حبک روایه او بیهه بس آنه الهویت
                              
آنه ماریدک تـردلی انت من گلبــی انتهیت        


دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...