نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سادات به اشتراک بگذارید تا دوستان بدانند سادات کیستند... سادات کیستند؟ سادات همان‌هایی هستند که فاطمه زهرا، با آنهمه جراحت در روزهای آخر عمرش وصیت کرد و از امیرالمومنین، خواست که

سادات به اشتراک بگذارید تا دوستان بدانند سادات کیستند... سادات کیستند؟ سادات همان‌هایی هستند که فاطمه زهرا، با آنهمه جراحت در روزهای آخر عمرش وصیت کرد و از امیرالمومنین، خواست که "علی جان! سلام مرا به تمام فرزندانی که از نسل من تا روز قیامت خواهند آمد، برسان" سادات همان‌هایی ...

۲۹ شهریور 1395
209
ﻓﺮﺩا ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎﻳﻲ... ﺩﻟﻢ ﻧﻤﻴﺨﻮاﻫﺪ ﻭﻗﺘﻲ ﺁﻣﺪﻱ,ﺑﺒﻴﻨﻲ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ(س) ﺭا ﻧﮕﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻡ آقا ﻓﻘﻄ ﺑﻴﺎ

ﻓﺮﺩا ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎﻳﻲ... ﺩﻟﻢ ﻧﻤﻴﺨﻮاﻫﺪ ﻭﻗﺘﻲ ﺁﻣﺪﻱ,ﺑﺒﻴﻨﻲ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ(س) ﺭا ﻧﮕﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻡ آقا ﻓﻘﻄ ﺑﻴﺎ

۳ دی 1394
36
ﻓﺮﺩا ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎﻳﻲ... ﺩﻟﻢ ﻧﻤﻴﺨﻮاﻫﺪ ﻭﻗﺘﻲ ﺁﻣﺪﻱ,ﺑﺒﻴﻨﻲ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ(س) ﺭا ﻧﮕﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻡ آقا ﻓﻘﻄ ﺑﻴﺎ

ﻓﺮﺩا ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎﻳﻲ... ﺩﻟﻢ ﻧﻤﻴﺨﻮاﻫﺪ ﻭﻗﺘﻲ ﺁﻣﺪﻱ,ﺑﺒﻴﻨﻲ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ(س) ﺭا ﻧﮕﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻡ آقا ﻓﻘﻄ ﺑﻴﺎ

۱۹ آذر 1394
29
. ﺑﺪ ﺷﺪﻩ اﻳﻢ ... اﺯﻭﻗﺘﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺖ ﺑﺮﻣﻬﺎﻱ ﺗﺎﻱپي ... ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩاﺭﻡ ﻫﺎﻱ اﺱ اﻡ اﺳﻲ .. ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻓﻴﺲ ﺑﻮﻛﻲ ﻻﻳﻨﻲ ﻭﻳﭽﺘﻲ ﻭاﻳﺒﺮﻱ.... ﺑﺪ ﺷﺪﻩ اﻳﻢ.. اﺯ ﻭﻗﺘﻲ ﻫﺮﻛﺪاﻡ ...

. ﺑﺪ ﺷﺪﻩ اﻳﻢ ... اﺯﻭﻗﺘﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺖ ﺑﺮﻣﻬﺎﻱ ﺗﺎﻱپي ... ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩاﺭﻡ ﻫﺎﻱ اﺱ اﻡ اﺳﻲ .. ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻓﻴﺲ ﺑﻮﻛﻲ ﻻﻳﻨﻲ ﻭﻳﭽﺘﻲ ﻭاﻳﺒﺮﻱ.... ﺑﺪ ﺷﺪﻩ اﻳﻢ.. اﺯ ﻭﻗﺘﻲ ﻫﺮﻛﺪاﻡ اﺯ ﻛﺎﻧﺘﻜﺖ ﻫﺎي ﻟﻴﺴﺘﻤﺎﻥ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﻮﺷﺖ... **ﻗﻠﺐ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺥ ** ﺭا ﺭﻭاﻧﻪ ﺗﻜﺴﺖ ﻛﺮﺩﻳﻢ و ...

۲ تیر 1393
25