نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

wonton خوشگل باش ✓اما فیکـــــــــــ نباش✘ خوشتیپ باش✓ اما جلفــــــــــ نباش✘ مغرور باش✓ اما سگـــــــــــ نباش✘ مشتی باش ✓شاخ نباش✘ سلطان دلها باش ✓اما دل نشکون✘ بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی باش♥ ...

wonton خوشگل باش ✓اما فیکـــــــــــ نباش✘ خوشتیپ باش✓ اما جلفــــــــــ نباش✘ مغرور باش✓ اما سگـــــــــــ نباش✘ مشتی باش ✓شاخ نباش✘ سلطان دلها باش ✓اما دل نشکون✘ بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی باش♥ ️ خواسته همه باش ✓اما هر کسیو نخواه✘ پله بساز✓اما از کسی بالا نرو✘ بالا ...

۲ هفته پیش
0
خوشگل باش ✓اما فیکـــــــــــ نباش✘ خوشتیپ باش✓ اما جلفــــــــــ نباش✘ مغرور باش✓ اما سگـــــــــــ نباش✘ مشتی باش ✓شاخ نباش✘ سلطان دلها باش ✓اما دل نشکون✘ بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی باش♥ ️ ...

خوشگل باش ✓اما فیکـــــــــــ نباش✘ خوشتیپ باش✓ اما جلفــــــــــ نباش✘ مغرور باش✓ اما سگـــــــــــ نباش✘ مشتی باش ✓شاخ نباش✘ سلطان دلها باش ✓اما دل نشکون✘ بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی باش♥ ️ خواسته همه باش ✓اما هر کسیو نخواه✘ پله بساز✓اما از کسی بالا نرو✘ بالا باش ...

۱۹ آبان 1398
0
مغرور باش✓ اما سگـــــــــــ نباش✘ مشتی باش ✓شاخ نباش✘ سلطان دلها باش ✓اما دل نشکون✘ بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی باش♥ ️ خواسته همه باش ✓اما هر کسیو نخواه✘ پله بساز✓اما از ...

مغرور باش✓ اما سگـــــــــــ نباش✘ مشتی باش ✓شاخ نباش✘ سلطان دلها باش ✓اما دل نشکون✘ بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی باش♥ ️ خواسته همه باش ✓اما هر کسیو نخواه✘ پله بساز✓اما از کسی بالا نرو✘ بالا باش ✓اما چشمت به بالا سری باشه ⇧ دورت شلوغ کن ...

۲۸ مهر 1398
0
خوشگل باش ✓اما فیکـــــــــــ نباش✘ خوشتیپ باش✓ اما جلفــــــــــ نباش✘ مغرور باش✓ اما سگـــــــــــ نباش✘ مشتی باش ✓شاخ نباش✘ سلطان دلها باش ✓اما دل نشکون✘ بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی باش♥ ️ ...

خوشگل باش ✓اما فیکـــــــــــ نباش✘ خوشتیپ باش✓ اما جلفــــــــــ نباش✘ مغرور باش✓ اما سگـــــــــــ نباش✘ مشتی باش ✓شاخ نباش✘ سلطان دلها باش ✓اما دل نشکون✘ بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی باش♥ ️ خواسته همه باش ✓اما هر کسیو نخواه✘ پله بساز✓اما از کسی بالا نرو✘ بالا باش ...

۱ مهر 1398
0
خوشگل باش اما فیک نباش خوشتیپ باش✓ اما جلف نباش مغرور باش✓ اما بی نمک نباش مشتی باش ✓شاخ نباش سلطان دلها باش ✓اما دل نشکون بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی باش ...

خوشگل باش اما فیک نباش خوشتیپ باش✓ اما جلف نباش مغرور باش✓ اما بی نمک نباش مشتی باش ✓شاخ نباش سلطان دلها باش ✓اما دل نشکون بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی باش خواسته همه باش ✓اما هر کسیو نخواه پله بساز✓اما از کسی بالا نرو بالا باش ...

۲۶ آبان 1397
0
خوشگل باش ✓اما فیکـــــــــــ نباش✘ خوشتیپ باش✓ اما جلفــــــــــ نباش✘ مغرور باش✓ اما سگـــــــــــ نباش✘ مشتی باش ✓شاخ نباش✘ سلطان دلها باش ✓اما دل نشکون✘ بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی باش♥ ️ ...

خوشگل باش ✓اما فیکـــــــــــ نباش✘ خوشتیپ باش✓ اما جلفــــــــــ نباش✘ مغرور باش✓ اما سگـــــــــــ نباش✘ مشتی باش ✓شاخ نباش✘ سلطان دلها باش ✓اما دل نشکون✘ بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی باش♥ ️ خواسته همه باش ✓اما هر کسیو نخواه✘ پله بساز✓اما از کسی بالا نرو✘ بالا باش ...

۱۲ مهر 1397
0
Mr .خوشگل باش ✓اما فیکـــــــــــ نباش✘ خوشتیپ باش✓ اما جلفــــــــــ نباش✘ مغرور باش✓ اما سگـــــــــــ نباش✘ مشتی باش ✓شاخ نباش✘ سلطان دلها باش ✓اما دل نشکون✘ بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی باش♥ ...

Mr .خوشگل باش ✓اما فیکـــــــــــ نباش✘ خوشتیپ باش✓ اما جلفــــــــــ نباش✘ مغرور باش✓ اما سگـــــــــــ نباش✘ مشتی باش ✓شاخ نباش✘ سلطان دلها باش ✓اما دل نشکون✘ بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی باش♥ خواسته همه باش ✓اما هر کسیو نخواه✘ پله بساز✓اما از کسی بالا نرو✘ بالا باش ...

۲۷ اردیبهشت 1397
0
خوشگل باش اما فیک نباش خوشتیپ باش✓ اما جلف نباش مغرور باش✓ اما سگ نباش مشتی باش ✓شاخ نباش سلطان دلها باش ✓اما دل نشکون بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی باش خواسته ...

خوشگل باش اما فیک نباش خوشتیپ باش✓ اما جلف نباش مغرور باش✓ اما سگ نباش مشتی باش ✓شاخ نباش سلطان دلها باش ✓اما دل نشکون بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی باش خواسته همه باش ✓اما هر کسیو نخواه پله بساز✓اما از کسی بالا نرو بالا باش ✓اما ...

۱ آذر 1396
0
. خوشگل باش ✓اما فیکـــــــــــ نباش✘ خوشتیپ باش✓ اما جلفــــــــــ نباش✘ مغرور باش✓ اما سگـــــــــــ نباش✘ مشتی باش ✓شاخ نباش✘ سلطان دلها باش ✓اما دل نشکون✘ بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی باش♥ ...

. خوشگل باش ✓اما فیکـــــــــــ نباش✘ خوشتیپ باش✓ اما جلفــــــــــ نباش✘ مغرور باش✓ اما سگـــــــــــ نباش✘ مشتی باش ✓شاخ نباش✘ سلطان دلها باش ✓اما دل نشکون✘ بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی باش♥ خواسته همه باش ✓اما هر کسیو نخواه✘ پله بساز✓اما از کسی بالا نرو✘ بالا باش ...

۱۷ مرداد 1396
0
★☜تَـــــک پَــــــــــــری☞ ⇭یَنـــی قــاطــــی نَشُدَنْ با هَــر... ⇉⇇خَـــــــــــری✘✘✘ ⇚مــَــــــنْ⇛ از کسی متنفر نمیشم!! فَقَـط بیخیالش میشم!! اونـَــم یــِـــهــــــویے #

★☜تَـــــک پَــــــــــــری☞ ⇭یَنـــی قــاطــــی نَشُدَنْ با هَــر... ⇉⇇خَـــــــــــری✘✘✘ ⇚مــَــــــنْ⇛ از کسی متنفر نمیشم!! فَقَـط بیخیالش میشم!! اونـَــم یــِـــهــــــویے #

۳۰ خرداد 1396
0
داش وحید: خوشگل باش اما فیک نباش خوشتیپ باش✓ اما جلف نباش مغرور باش✓ اما سگ نباش مشتی باش ✓شاخ نباش سلطان دلها باش ✓اما دل نشکون بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی ...

داش وحید: خوشگل باش اما فیک نباش خوشتیپ باش✓ اما جلف نباش مغرور باش✓ اما سگ نباش مشتی باش ✓شاخ نباش سلطان دلها باش ✓اما دل نشکون بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی باش خواسته همه باش ✓اما هر کسیو نخواه پله بساز✓اما از کسی بالا نرو بالا ...

۱ خرداد 1396
0
مغرور باش✓ اما سگـــــــــــ نباش✘ مشتی باش ✓ شاخ نباش✘ ♡سلطان دلها باش ✓اما دل شکن نباش ♡ ♥ ️♥ ️بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی باش♥ ️♥ ️ خواسته همه باش ✓ ...

مغرور باش✓ اما سگـــــــــــ نباش✘ مشتی باش ✓ شاخ نباش✘ ♡سلطان دلها باش ✓اما دل شکن نباش ♡ ♥ ️♥ ️بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی باش♥ ️♥ ️ خواسته همه باش ✓ اما هر کسیو نخواه✘ ••°پله بساز اما از کسی بالا نرو✘ بالا باش ✓ اما ...

۱۷ اردیبهشت 1396
0
〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 مغرور باش✓ اما سگـــــــــــ نباش✘ مشتی باش ✓ شاخ نباش✘ ♡سلطان دلها باش ✓اما دل شکن نباش ♡ ♥ ️♥ ️بزار همه عاشقت ...

〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 مغرور باش✓ اما سگـــــــــــ نباش✘ مشتی باش ✓ شاخ نباش✘ ♡سلطان دلها باش ✓اما دل شکن نباش ♡ ♥ ️♥ ️بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی باش♥ ️♥ ️ خواسته همه باش ✓ اما هر کسیو ...

۲۱ فروردین 1396
0
〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 مغرور باش✓ اما سگـــــــــــ نباش✘ مشتی باش ✓ شاخ نباش✘ ♡سلطان دلها باش ✓اما دل شکن نباش ♡ ♥ ️♥ ️بزار همه عاشقت ...

〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 مغرور باش✓ اما سگـــــــــــ نباش✘ مشتی باش ✓ شاخ نباش✘ ♡سلطان دلها باش ✓اما دل شکن نباش ♡ ♥ ️♥ ️بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی باش♥ ️♥ ️ خواسته همه باش ✓ اما هر کسیو ...

۱۷ فروردین 1396
0
مغرور باش✓ اما سگـــــــــــ نباش✘ مشتی باش ✓ شاخ نباش✘ ♡سلطان دلها باش ✓اما دل شکن نباش ♡ ♥ ️♥ ️بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی باش♥ ️♥ ️ خواسته همه باش ✓ ...

مغرور باش✓ اما سگـــــــــــ نباش✘ مشتی باش ✓ شاخ نباش✘ ♡سلطان دلها باش ✓اما دل شکن نباش ♡ ♥ ️♥ ️بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی باش♥ ️♥ ️ خواسته همه باش ✓ اما هر کسیو نخواه✘ ••°پله بساز اما از کسی بالا نرو✘ بالا باش ✓ اما ...

۱۰ فروردین 1396
0
ılıll|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|llılı ṃḯḻḁḓ ılıll|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|llılı: ☜تَـــــک پَــــــــــــری☞↻ ⇭یَنـــی قــاطــــی نَشُدَنْ با هَــر... ⇉⇇خَـــــــــــری✘✘✘ ⇚مــَــــــنْ⇛ از کسی متنفر نمیشم!! فَقَـط بیخیالش میشم!! اونـَــم یــِـــهــــــویے ❂✘ →گــــــــــــفتم

ılıll|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|llılı ṃḯḻḁḓ ılıll|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|llılı: ☜تَـــــک پَــــــــــــری☞↻ ⇭یَنـــی قــاطــــی نَشُدَنْ با هَــر... ⇉⇇خَـــــــــــری✘✘✘ ⇚مــَــــــنْ⇛ از کسی متنفر نمیشم!! فَقَـط بیخیالش میشم!! اونـَــم یــِـــهــــــویے ❂✘ →گــــــــــــفتم "بوســــــــــــیدن" روبــــــــــــلدی؟ از خوشــــــــــــحالی پر درآورد وگفــــــــــــت آره بــــــــــــلدم! گفتم: مــــــــــــنو خاطراتــــــــــــمو "ببوــــــــــــس"بزارکنار هررررررررری!!!→❂ ✘ آهـای تـویی کـه بـه تـوان رسـونـدمت⇑ خـیـلی راحـتـم مـیبرمـت زیـر رادیــ√ـکال گـفـتـم ...

۱ اسفند 1395
0
4 رمان آقای مغرور ، خانم لجباز قسمت دهم چشم ها رو باز کردم و بعدازخوندن آیه الکرسی رفتم داخل.یه سالن بزرگ بود که یک طرفش یه سالن خیلی بزرگ بود که خیلی رفت وآمد ...

4 رمان آقای مغرور ، خانم لجباز قسمت دهم چشم ها رو باز کردم و بعدازخوندن آیه الکرسی رفتم داخل.یه سالن بزرگ بود که یک طرفش یه سالن خیلی بزرگ بود که خیلی رفت وآمد توش زیاد بود.اما دقیق داخلش رو نمی تونستم ببینم.چندتا دیگه دربود که بسته بودن.باصدای مردی ...

۱۱ آبان 1395
0
خوشگل باش ✓اما فیکـــــــــــ نباش✘ خوشتیپ باش✓ اما جلفــــــــــ نباش✘ مغرور باش✓ اما سگـــــــــــ نباش✘ مشتی باش ✓شاخ نباش✘ سلطان دلها باش ✓اما دل نشکون✘ بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی باش♥ ️ ...

خوشگل باش ✓اما فیکـــــــــــ نباش✘ خوشتیپ باش✓ اما جلفــــــــــ نباش✘ مغرور باش✓ اما سگـــــــــــ نباش✘ مشتی باش ✓شاخ نباش✘ سلطان دلها باش ✓اما دل نشکون✘ بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی باش♥ ️ خواسته همه باش ✓اما هر کسیو نخواه✘ پله بساز✓اما از کسی بالا نرو✘ بالا باش ...

۱۶ مهر 1395
0