نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شفت حبک أجانی وشایل أشواک یدک باب الکلب ویقول أحبک یل طولک حلو وبرسمک احتاریت ویل وجهک کمر یاهو الیرسمک شاعر حبیبی وجیت اغازل بیک وأکتب بالعشک واتمثل بأسمک إذا ویای انته الدنیه جنه تصیر ...

شفت حبک أجانی وشایل أشواک یدک باب الکلب ویقول أحبک یل طولک حلو وبرسمک احتاریت ویل وجهک کمر یاهو الیرسمک شاعر حبیبی وجیت اغازل بیک وأکتب بالعشک واتمثل بأسمک إذا ویای انته الدنیه جنه تصیر واعوف الدنیه کلها وأسکن بجنتک یا أجمل اسم وبکل حرف إحساس کلبی اشتاکلک والرووح عاشکتک

۱۳ مهر 1396
10K
واتشلبه إعله طولک شوگ یردم شوگ بلچن من تطخ تناش یل مالک تنین بسچة الحلوات شما اعیشک احسک هم بعد تنعاش وأچل إعلیک لیل وچل عله إمحبین

واتشلبه إعله طولک شوگ یردم شوگ بلچن من تطخ تناش یل مالک تنین بسچة الحلوات شما اعیشک احسک هم بعد تنعاش وأچل إعلیک لیل وچل عله إمحبین

۳ اسفند 1395
3K
اشکد مشتاق الک بس انته ماجیت کتبت احروووف اسمک علوســــــــــــــــــــــاده حبیبی اللیل مایرحم بالفراک شسولفلک عله اللیل وعنـــــــــــــــــــــــــاده بس ماقصر الله وبالحلم جیت صحیح الله ولاینسه عبــــــــــــــــــــــــــــــاده کلتلک وینک انته هوااای مشتاااااق علیک الکلب ماینزع ...

اشکد مشتاق الک بس انته ماجیت کتبت احروووف اسمک علوســــــــــــــــــــــاده حبیبی اللیل مایرحم بالفراک شسولفلک عله اللیل وعنـــــــــــــــــــــــــاده بس ماقصر الله وبالحلم جیت صحیح الله ولاینسه عبــــــــــــــــــــــــــــــاده کلتلک وینک انته هوااای مشتاااااق علیک الکلب ماینزع ســـــــــــــــــــــــــــــوااده عشکتک وطن غافی ابنص العیوووون شما نبعد یظل حبک عبـــــــــــــــــــــــــــــاده تعال وکافی کلش والله ...

۳۰ دی 1395
1K
یل تارس عیونی چفوف تطلب ثار أنا تارس عیونک رازقی ونعناع.. أنة ساکت مثل بسمار بالتابوت وضحکّتک بالعرس توصل لسابع گاع.. وهی المشکلة الیعّشگ عیون کبار یظل طول العمر ما یدری بیمن ضاع.. ما أرید ...

یل تارس عیونی چفوف تطلب ثار أنا تارس عیونک رازقی ونعناع.. أنة ساکت مثل بسمار بالتابوت وضحکّتک بالعرس توصل لسابع گاع.. وهی المشکلة الیعّشگ عیون کبار یظل طول العمر ما یدری بیمن ضاع.. ما أرید الوداع یصیر عین بعین مر شگّگنی ریح وخل أموت شراع !. . .

۲۶ آذر 1395
5K
رادینصحنی نصیحه گلی شوف انه اجیک من الاخیر صاحب ای وحده تعجبک!اخذرقمها....انطی رقمک احچی واتونس وسولف حبهابس عوف الظمیرومن تشوف ابنیه احله عوف ذیچ..شوف های وانطی رقمک من جدیدوعیش عیشه کالأمیرگتله شکراع النصیحه بس سوأل؟وارداجیک ...

رادینصحنی نصیحه گلی شوف انه اجیک من الاخیر صاحب ای وحده تعجبک!اخذرقمها....انطی رقمک احچی واتونس وسولف حبهابس عوف الظمیرومن تشوف ابنیه احله عوف ذیچ..شوف های وانطی رقمک من جدیدوعیش عیشه کالأمیرگتله شکراع النصیحه بس سوأل؟وارداجیک من الأخیرگلی گول..گتله ممکن رقم اختک؟!گلی اتأدب یاحقیرگتله اسف∞شوعله اختک مارضیت؟!وبنات الناس چن لعبه بدیک ...

۲۴ آذر 1395
2K
ای آفتاب عالمتاب نگاهی به پر کاهی ریان بن صلت می گوید #امام_رضا علیه السلام شعری از جناب عبدالمطلب رحمه الله خواند : مردم همه بر روزگار عیب می گیرند و روزگار ما هیچ عیبی ...

ای آفتاب عالمتاب نگاهی به پر کاهی ریان بن صلت می گوید #امام_رضا علیه السلام شعری از جناب عبدالمطلب رحمه الله خواند : مردم همه بر روزگار عیب می گیرند و روزگار ما هیچ عیبی جز خود ما ندارد. بر روزگار عیب می گیریم در حالی که عیب در خود ...

۱۰ آذر 1395
4K
$ إلیٰ ألطالبة $ من چنت طالب أنه و حولی کثره إمنل بنات بشتیاق إلدرس أدرسه مالی خلگ إلطالبات جیت أطلب علم گایل موش إید إلدارسات فجئه ضیعت إلمبادء گلبی من صد فد فتات مرت ...

$ إلیٰ ألطالبة $ من چنت طالب أنه و حولی کثره إمنل بنات بشتیاق إلدرس أدرسه مالی خلگ إلطالبات جیت أطلب علم گایل موش إید إلدارسات فجئه ضیعت إلمبادء گلبی من صد فد فتات مرت و ما باوعتلی عمری صافحلی إلممات و من مشت إشویه عنی إردود ردتلی إلحیات صح ...

۳۰ مرداد 1395
4K
علیمن شفت نفسک ...کثرو الحبوک... یل بایع ثگل ...ویای لا تنغر...منو گلک چبیر...وتترس عیون ...النجمه شما عله ابعین ...البشر یصغر

علیمن شفت نفسک ...کثرو الحبوک... یل بایع ثگل ...ویای لا تنغر...منو گلک چبیر...وتترس عیون ...النجمه شما عله ابعین ...البشر یصغر

۱۱ خرداد 1395
686
گمر یضوی ابسمانه الیوم هَل هَل ابفرح و ابشوگ عرس الاخو هَل هِل عطر یا لمت الخوان هل هیـــــــــل عسل ینگط علی افواه الخویــــــــــه تدری درب الخوه یعبر علی جسر الحاسدین اوتدری ذوق اوعطر یجری ...

گمر یضوی ابسمانه الیوم هَل هَل ابفرح و ابشوگ عرس الاخو هَل هِل عطر یا لمت الخوان هل هیـــــــــل عسل ینگط علی افواه الخویــــــــــه تدری درب الخوه یعبر علی جسر الحاسدین اوتدری ذوق اوعطر یجری علی کید الکایدن اوتدری الحب ورده تزهر فی براری الغافلین لا تنشد جاک البیه هیبه ...

۸ خرداد 1395
26K
یوم من الایام چنت گاعد بلبیت چان یندگ الباب !! رحت فتحت الباب لگیت ولد یگلی الحگ صدیقک تعارک ویه جماعه لعبوا بی طوبه طیحو حظه نعلو والدیه روح لحگ عله آنی اتخبلت گلت صدگ ...

یوم من الایام چنت گاعد بلبیت چان یندگ الباب !! رحت فتحت الباب لگیت ولد یگلی الحگ صدیقک تعارک ویه جماعه لعبوا بی طوبه طیحو حظه نعلو والدیه روح لحگ عله آنی اتخبلت گلت صدگ تحچی یاگاع انشگی وبلعینی ...یکتلون صدیقی وانی عایش یا عیبه العیبه ابسع لبست نعالی واخذت ...

۷ خرداد 1395
1K
. علیمــن شفت نفسک کثرو #الحبّــــوک یل بایــع ثگــــــــــُل ویای لٱ #تنّغر منــو گلک چبیــــــر وتترس #عیون النجمشما عله ابعین البشر #یصــــــغر ..

. علیمــن شفت نفسک کثرو #الحبّــــوک یل بایــع ثگــــــــــُل ویای لٱ #تنّغر منــو گلک چبیــــــر وتترس #عیون النجمشما عله ابعین البشر #یصــــــغر ..

۲۹ اردیبهشت 1395
1K
ما اریدک دمع یل ماردتنی عیون ولاراید گلب یشتاک بالگوه ضمیتک گمر من ضلمت دنیای صفه الغیری ضواک ویای ماضوه

ما اریدک دمع یل ماردتنی عیون ولاراید گلب یشتاک بالگوه ضمیتک گمر من ضلمت دنیای صفه الغیری ضواک ویای ماضوه

۳۰ فروردین 1395
806
کل عمرک ذلیل وعایش أبدنیاک ... عجیبه أشلون خایب تعشگ ألذله ... أسولفلک بعد لو أختصر ویاک ... یاألعایش أویای أدور ألزله ... شیفید ألکلام وعقلک أزغیرون ... لأن طبعی لغز ماتگدر أتحله ... ألف ...

کل عمرک ذلیل وعایش أبدنیاک ... عجیبه أشلون خایب تعشگ ألذله ... أسولفلک بعد لو أختصر ویاک ... یاألعایش أویای أدور ألزله ... شیفید ألکلام وعقلک أزغیرون ... لأن طبعی لغز ماتگدر أتحله ... ألف مره گلتلک منی أسمع دوم ... لاتسمع کلام ألبیهم ألخله ... أشد حبل ألموده وردت ...

۲۵ اسفند 1394
463
شگد مشتاق الک بس انته ماجیت کتبت احروووف اسمک علوســــــــــــــــــــــاده حبیبی اللیل مایرحم بالفراک شسولفلک عله اللیل وعنـــــــــــــــــــــــــاده بس ماقصر الله وبالحلم جیت صحیح الله ولاینسه عبــــــــــــــــــــــــــــــاده گلتلک وینک انته هوااای مشتاااااق علیک الگلب ماینزع ...

شگد مشتاق الک بس انته ماجیت کتبت احروووف اسمک علوســــــــــــــــــــــاده حبیبی اللیل مایرحم بالفراک شسولفلک عله اللیل وعنـــــــــــــــــــــــــاده بس ماقصر الله وبالحلم جیت صحیح الله ولاینسه عبــــــــــــــــــــــــــــــاده گلتلک وینک انته هوااای مشتاااااق علیک الگلب ماینزع ســـــــــــــــــــــــــــــوااده عشگتک وطن غافی ابنص العیوووون شما نبعد یظل حبک عبـــــــــــــــــــــــــــــاده تعال وکافی کلش والله ...

۱ اسفند 1394
2K
عتاب بین حبیبتین الحبیب لیش عفتینی او نسیتی او لیش ضیعتی السنین او لیش ما هـزچ ضمیرچ دمعتی او ذاک الحنین انتی مـو گلتیلی أرجـــع یمتـه یمعـــــوده تجین الحبیبه آنه ما عفتک حبیبی انت مـا ...

عتاب بین حبیبتین الحبیب لیش عفتینی او نسیتی او لیش ضیعتی السنین او لیش ما هـزچ ضمیرچ دمعتی او ذاک الحنین انتی مـو گلتیلی أرجـــع یمتـه یمعـــــوده تجین الحبیبه آنه ما عفتک حبیبی انت مـا تدری ابعذابی الدنیا بعدک حاربتنی او ذبلت زهره شبابی انت لا تعتب علیــه اویاک مــا ...

۳۰ بهمن 1394
2K
ما اریدک دمع یل ماردتنی عیون ولاراید گلب یشتاک بالگوه ضمیتک گمر من ضلمت دنیای صفه الغیری ضواک ویای ماضوه

ما اریدک دمع یل ماردتنی عیون ولاراید گلب یشتاک بالگوه ضمیتک گمر من ضلمت دنیای صفه الغیری ضواک ویای ماضوه

۲۳ بهمن 1394
740
تخبلت بغیابک تعرف اشلون یاهو الی اشوفه اثقاب ابویهه امضیع خنجرک لا تخاف هو ابخیر قبل اشویه فات ابگلبی مستعجل تدری بغیابک اشینزل من العین جمر حتی ابجهنم ماکو منه عذاب الگبرضگته ابفرگتی اویاک بس ...

تخبلت بغیابک تعرف اشلون یاهو الی اشوفه اثقاب ابویهه امضیع خنجرک لا تخاف هو ابخیر قبل اشویه فات ابگلبی مستعجل تدری بغیابک اشینزل من العین جمر حتی ابجهنم ماکو منه عذاب الگبرضگته ابفرگتی اویاک بس المات یعرف شنهو قصدی نفط ودموع الک رشیت الهدوم فرحنی اوتعال ابعود شخاط مثل ضابط ...

۱۹ بهمن 1394
11K
شگد مشتاق الک بس انته ماجیت کتبت احروووف اسمک علوســــــــــــــــــــــاده حبیبی اللیل مایرحم بالفراک شسولفلک عله اللیل وعنـــــــــــــــــــــــــاده بس ماقصر الله وبالحلم جیت صحیح الله ولاینسه عبــــــــــــــــــــــــــــــاده گلتلک وینک انته هوااای مشتاااااق علیک الگلب ماینزع ...

شگد مشتاق الک بس انته ماجیت کتبت احروووف اسمک علوســــــــــــــــــــــاده حبیبی اللیل مایرحم بالفراک شسولفلک عله اللیل وعنـــــــــــــــــــــــــاده بس ماقصر الله وبالحلم جیت صحیح الله ولاینسه عبــــــــــــــــــــــــــــــاده گلتلک وینک انته هوااای مشتاااااق علیک الگلب ماینزع ســـــــــــــــــــــــــــــوااده عشگتک وطن غافی ابنص العیوووون شما نبعد یظل حبک عبـــــــــــــــــــــــــــــاده تعال وکافی کلش والله ...

۲۶ دی 1394
3K
کل عمرک ذلیل وعایش أبدنیاک ... عجیبه أشلون خایب تعشگ ألذله ... أسولفلک بعد لو أختصر ویاک ... یاألعایش أویای أدور ألزله ... شیفید ألکلام وعقلک أزغیرون ... لأن طبعی لغز ماتگدر أتحله ... ألف ...

کل عمرک ذلیل وعایش أبدنیاک ... عجیبه أشلون خایب تعشگ ألذله ... أسولفلک بعد لو أختصر ویاک ... یاألعایش أویای أدور ألزله ... شیفید ألکلام وعقلک أزغیرون ... لأن طبعی لغز ماتگدر أتحله ... ألف مره گلتلک منی أسمع دوم ... لاتسمع کلام ألبیهم ألخله ... أشد حبل ألموده وردت ...

۲۰ دی 1394
2K