نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بِهترینـ متنـ دنیاعـ{🌍 🌟 }^^ بِهـ مآ گُفتنـ بازے کُنیمـ #🎳 🏁 گفتیمـ با کیـ؟ #👐 😕 گُفتنـ باعـ دُنیا #🌏 🌱 تا خواصتیمـ بپرسیمـ باظے چیـ #🎮 🍭 صوٺـ آغاز بازیوعـ زدنـ #📢 🎌 ...

بِهترینـ متنـ دنیاعـ{🌍 🌟 }^^ بِهـ مآ گُفتنـ بازے کُنیمـ #🎳 🏁 گفتیمـ با کیـ؟ #👐 😕 گُفتنـ باعـ دُنیا #🌏 🌱 تا خواصتیمـ بپرسیمـ باظے چیـ #🎮 🍭 صوٺـ آغاز بازیوعـ زدنـ #📢 🎌 فقطـ فهمیدیمـ خُدا توے تیمـ ماسٺـ #🔮 ✨ بازے شُروعـ شُد و دنیا پُشتـ سرهمـ ...

۱۱ شهریور 1398
1K
👑 👑 بِهترینـ متنـ دنیاعـ{🌍 🌟 }^^ بِهـ مآ گُفتنـ بازے کُنیمـ #🎳 🏁 گفتیمـ با کیـ؟ #👐 😕 گُفتنـ باعـ دُنیا #🌏 🌱 تا خواصتیمـ بپرسیمـ باظے چیـ #🎮 🍭 صوٺـ آغاز بازیوعـ زدنـ ...

👑 👑 بِهترینـ متنـ دنیاعـ{🌍 🌟 }^^ بِهـ مآ گُفتنـ بازے کُنیمـ #🎳 🏁 گفتیمـ با کیـ؟ #👐 😕 گُفتنـ باعـ دُنیا #🌏 🌱 تا خواصتیمـ بپرسیمـ باظے چیـ #🎮 🍭 صوٺـ آغاز بازیوعـ زدنـ #📢 🎌 فقطـ فهمیدیمـ خُدا توے تیمـ ماسٺـ #🔮 ✨ بازے شُروعـ شُد و دنیا ...

۲۹ خرداد 1398
1K
👑 👑 بِهترینـ متنـ دنیاعـ{🌍 🌟 }^^ بِهـ مآ گُفتنـ بازے کُنیمـ#🎳 🏁 گفتیمـ با کیـ؟#👐 😕 گُفتنـ باعـ دُنیا#🌏 🌱 تا خواصتیمـ بپرسیمـ باظے چیـ#🎮 🍭 صوٺـ آغاز بازیوعـ زدنـ#📢 🎌 فقطـ فهمیدیمـ خُدا ...

👑 👑 بِهترینـ متنـ دنیاعـ{🌍 🌟 }^^ بِهـ مآ گُفتنـ بازے کُنیمـ#🎳 🏁 گفتیمـ با کیـ؟#👐 😕 گُفتنـ باعـ دُنیا#🌏 🌱 تا خواصتیمـ بپرسیمـ باظے چیـ#🎮 🍭 صوٺـ آغاز بازیوعـ زدنـ#📢 🎌 فقطـ فهمیدیمـ خُدا توے تیمـ ماسٺـ#🔮 ✨ بازے شُروعـ شُد و دنیا پُشتـ سرهمـ بهمونـ گُلـ میزد#🍃 ⚽ ...

۱۲ مهر 1397
174
🌌 🌌 بِهترینـ متنـ دنیاعـ{🌍 🌟 }^^ بِهـ مآ گُفتنـ بازے کُنیمـ#🎳 🏁 گفتیمـ با کیـ؟#👐 😕 گُفتنـ باعـ دُنیا#🌏 🌱 تا خواصتیمـ بپرسیمـ باظے چیـ#🎮 🍭 صوٺـ آغاز بازیوعـ زدنـ#📢 🎌 فقطـ فهمیدیمـ خُدا ...

🌌 🌌 بِهترینـ متنـ دنیاعـ{🌍 🌟 }^^ بِهـ مآ گُفتنـ بازے کُنیمـ#🎳 🏁 گفتیمـ با کیـ؟#👐 😕 گُفتنـ باعـ دُنیا#🌏 🌱 تا خواصتیمـ بپرسیمـ باظے چیـ#🎮 🍭 صوٺـ آغاز بازیوعـ زدنـ#📢 🎌 فقطـ فهمیدیمـ خُدا توے تیمـ ماسٺـ#🔮 ✨ بازے شُروعـ شُد و دنیا پُشتـ سرهمـ بهمونـ گُلـ میزد#🍃 ⚽ ...

۵ مهر 1397
203
بِهترینـ متنـ دنیاعـ{🌍 🌟 }^^ بِهـ مآ گُفتنـ بازے کُنیمـ#🎳 🏁 گفتیمـ با کیـ؟#👐 😕 گُفتنـ باعـ دُنیا#🌏 🌱 تا خواصتیمـ بپرسیمـ باظے چیـ#🎮 🍭 صوٺـ آغاز بازیوعـ زدنـ#📢 🎌 فقطـ فهمیدیمـ خُدا توے تیمـ ...

بِهترینـ متنـ دنیاعـ{🌍 🌟 }^^ بِهـ مآ گُفتنـ بازے کُنیمـ#🎳 🏁 گفتیمـ با کیـ؟#👐 😕 گُفتنـ باعـ دُنیا#🌏 🌱 تا خواصتیمـ بپرسیمـ باظے چیـ#🎮 🍭 صوٺـ آغاز بازیوعـ زدنـ#📢 🎌 فقطـ فهمیدیمـ خُدا توے تیمـ ماسٺـ#🔮 ✨ بازے شُروعـ شُد و دنیا پُشتـ سرهمـ بهمونـ گُلـ میزد#🍃 ⚽ وَلیـ نمیدونمـ ...

۷ مرداد 1397
128
خواهَـر واقِعیته ؟😨 نُچـ😐 اَز اینـ اَلکیـاسـ ؟😂 نُچـ😏 اَز یِه پِدَر و مـادَرید ؟😟 نُچـ😐 😇 فامیلـ و قومـ و خویشید ؟👪 نُچـ😶 چِهرَتونـ بِـ هَمـ شَبیـهِ ؟👍 نُچـ🙈 خِیلیـ وَقتـِ میشنـاسیشـ ؟😳 چِـه ...

خواهَـر واقِعیته ؟😨 نُچـ😐 اَز اینـ اَلکیـاسـ ؟😂 نُچـ😏 اَز یِه پِدَر و مـادَرید ؟😟 نُچـ😐 😇 فامیلـ و قومـ و خویشید ؟👪 نُچـ😶 چِهرَتونـ بِـ هَمـ شَبیـهِ ؟👍 نُچـ🙈 خِیلیـ وَقتـِ میشنـاسیشـ ؟😳 چِـه فَرقیـ میکُنِه😌 پَـ چـِرا بِشـ میگیـ خواهَـرَمـ ؟😋 چـونـ کـِ اینـ یه حِسِه خاصِه کـِ ...

۳ مرداد 1397
153
خواهَـر واقِعیته ؟😨 نُچـ😐 اَز اینـ اَلکیـاسـ ؟😂 نُچـ😏 اَز یِه پِدَر و مـادَرید ؟😟 نُچـ😐 😇 فامیلـ و قومـ و خویشید ؟👪 نُچـ😶 چِهرَتونـ بِـ هَمـ شَبیـهِ ؟👍 نُچـ🙈 خِیلیـ وَقتـِ میشنـاسیشـ ؟😳 چِـه ...

خواهَـر واقِعیته ؟😨 نُچـ😐 اَز اینـ اَلکیـاسـ ؟😂 نُچـ😏 اَز یِه پِدَر و مـادَرید ؟😟 نُچـ😐 😇 فامیلـ و قومـ و خویشید ؟👪 نُچـ😶 چِهرَتونـ بِـ هَمـ شَبیـهِ ؟👍 نُچـ🙈 خِیلیـ وَقتـِ میشنـاسیشـ ؟😳 چِـه فَرقیـ میکُنِه😌 پَـ چـِرا بِشـ میگیـ خواهَـرَمـ ؟😋 چـونـ کـِ اینـ یه حِسِه خاصِه کـِ ...

۳۰ خرداد 1397
194
بِهترینـ متنـ دنیاعـ{🌍 🌟 }^^ بِهـ مآ گُفتنـ بازے کُنیمـ#🎳 🏁 گفتیمـ با کیـ؟#👐 😕 گُفتنـ باعـ دُنیا#🌏 🌱 تا خواصتیمـ بپرسیمـ باظے چیـ#🎮 🍭 صوٺـ آغاز بازیوعـ زدنـ#📢 🎌 فقطـ فهمیدیمـ خُدا توے تیمـ ...

بِهترینـ متنـ دنیاعـ{🌍 🌟 }^^ بِهـ مآ گُفتنـ بازے کُنیمـ#🎳 🏁 گفتیمـ با کیـ؟#👐 😕 گُفتنـ باعـ دُنیا#🌏 🌱 تا خواصتیمـ بپرسیمـ باظے چیـ#🎮 🍭 صوٺـ آغاز بازیوعـ زدنـ#📢 🎌 فقطـ فهمیدیمـ خُدا توے تیمـ ماسٺـ#🔮 ✨ بازے شُروعـ شُد و دنیا پُشتـ سرهمـ بهمونـ گُلـ میزد#🍃 ⚽ وَلیـ نمیدونمـ ...

۲۸ اردیبهشت 1397
607
ممکنِهـ فردا بمیریـ[🐻 🎈 ] پَسـ اونـ تیـ شِرتو بخَر •👗 🍭 • راجبـ چیزیـ کهـ میخوایـُ و مهمهـ حرفـ بزنـ •🌼 • پوݪـ خرجـ کُنـ •👑 👼 • بستنیـ بخورٓ •🍧 🍰 • بِشـ ...

ممکنِهـ فردا بمیریـ[🐻 🎈 ] پَسـ اونـ تیـ شِرتو بخَر •👗 🍭 • راجبـ چیزیـ کهـ میخوایـُ و مهمهـ حرفـ بزنـ •🌼 • پوݪـ خرجـ کُنـ •👑 👼 • بستنیـ بخورٓ •🍧 🍰 • بِشـ بگٓـو دوسِشـ داریـ •🌠 😻 • اینقَد بخوابـ تا خورشید بیدارتـ کُنهـ •⛅ 🌸 • ...

۱۲ اردیبهشت 1397
3K
خواهَـر واقِعیته ؟😨 نُچـ😐 اَز اینـ اَلکیـاسـ ؟😂 نُچـ😏 اَز یِه پِدَر و مـادَرید ؟😟 نُچـ😐 😇 فامیلـ و قومـ و خویشید ؟👪 نُچـ😶 چِهرَتونـ بِـ هَمـ شَبیـهِ ؟👍 نُچـ🙈 خِیلیـ وَقتـِ میشنـاسیشـ ؟😳 چِـه ...

خواهَـر واقِعیته ؟😨 نُچـ😐 اَز اینـ اَلکیـاسـ ؟😂 نُچـ😏 اَز یِه پِدَر و مـادَرید ؟😟 نُچـ😐 😇 فامیلـ و قومـ و خویشید ؟👪 نُچـ😶 چِهرَتونـ بِـ هَمـ شَبیـهِ ؟👍 نُچـ🙈 خِیلیـ وَقتـِ میشنـاسیشـ ؟😳 چِـه فَرقیـ میکُنِه😌 پَـ چـِرا بِشـ میگیـ خواهَـرَمـ ؟😋 چـونـ کـِ اینـ یه حِسِه خاصِه کـِ ...

۲۶ بهمن 1396
28
مُتَنَفِرَمْ اَزْ تویے کِهـ دیوارِ بُلَنْدَمْ رآ دیدےْ ، ولےْ بهـ دُنْبالِ هَماטּ آجُرِ لَق دیوآرَمْ بودےْ کِهـ . . . مَرا رآ فُروْ بریزےْ . . . تآ مَرا اِنْکآر کُنےْ . . . ...

مُتَنَفِرَمْ اَزْ تویے کِهـ دیوارِ بُلَنْدَمْ رآ دیدےْ ، ولےْ بهـ دُنْبالِ هَماטּ آجُرِ لَق دیوآرَمْ بودےْ کِهـ . . . مَرا رآ فُروْ بریزےْ . . . تآ مَرا اِنْکآر کُنےْ . . . وَ اَزْ رُویَم رَد شَوےْ . . . eshgokhiyanat@

۸ آذر 1396
7
آستینِت خونیہ -خَفشو +اتاقِتـَم ک باز پُر دودِ -خُبـ کـِ چیـ +مگ قَسَم نخوردے نَکُنے دیگـ اینکارارو -مَگ قَسَم نَخورد مِثِ بَقیه تَنهام نزاره

آستینِت خونیہ -خَفشو +اتاقِتـَم ک باز پُر دودِ -خُبـ کـِ چیـ +مگ قَسَم نخوردے نَکُنے دیگـ اینکارارو -مَگ قَسَم نَخورد مِثِ بَقیه تَنهام نزاره

۳ خرداد 1396
38
x|رِفیقآتُو نِگآهـ، |رُقَبآتَنـ| دَر اَصل|x x|-_- میمآلَنـ |میگَنـ| چآکِریمـ دَربَستـ|x x|تیز میکُنَنـ دَندونـ |وآسِهـ| پولُ نآموسِتـ|x x|کآرِشونـ کِهـ گیر بآشِهـ |هَر روز| میآنـ پآبوسِتـ|x x|وآـی اَز اونـ روزـی کِهـ |مُحتآجِ| خَلق شیـ تُو|x x|وِلِتـ میکُنَنـ ...

x|رِفیقآتُو نِگآهـ، |رُقَبآتَنـ| دَر اَصل|x x|-_- میمآلَنـ |میگَنـ| چآکِریمـ دَربَستـ|x x|تیز میکُنَنـ دَندونـ |وآسِهـ| پولُ نآموسِتـ|x x|کآرِشونـ کِهـ گیر بآشِهـ |هَر روز| میآنـ پآبوسِتـ|x x|وآـی اَز اونـ روزـی کِهـ |مُحتآجِ| خَلق شیـ تُو|x x|وِلِتـ میکُنَنـ تآ تو |مَنجِلآبـ| غَرق شیُـ...|x x|...میگَنـ |حَوآسِتُو| جَمع کُنـ بِهـ جآ اینکِهـ گُرگـ بِشیـ|x ~x ...

۳۰ مهر 1395
136
وَلیـ تَهـ تَهِشـ یِهـ چیـ هَسـ کِهـ روحِتو تآ تَهـ میـ جَوِه: چِرآ مَنو نَخوآستـ؟

وَلیـ تَهـ تَهِشـ یِهـ چیـ هَسـ کِهـ روحِتو تآ تَهـ میـ جَوِه: چِرآ مَنو نَخوآستـ؟

۱۸ مهر 1395
11
#مـنـ میخـواستم بهتـریـنـ دنــ🌏 ــیآرو واسهـ تو بسازمـ #مـن جوونیـمـ چشــ👀 ـآتـ رفتـ #ولۍ بازمـ دلهـ تو جای دیگهـ بود ##تـو 👈 فقـطـ اومدی بهـ دلم امیـد دادی و رفتیـ #تو👈 گفتی محـدودتـ کردمـ ، ...

#مـنـ میخـواستم بهتـریـنـ دنــ🌏 ــیآرو واسهـ تو بسازمـ #مـن جوونیـمـ چشــ👀 ـآتـ رفتـ #ولۍ بازمـ دلهـ تو جای دیگهـ بود ##تـو 👈 فقـطـ اومدی بهـ دلم امیـد دادی و رفتیـ #تو👈 گفتی محـدودتـ کردمـ ، گفتی ازادی و رفتیـ #دلهـ تو جایـ دیگهـ بود... #🌸 دارم از یادتـو میرمـ کمـو ...

۱ مهر 1395
279
چشاشـ خیسهـ خیسـ شدهـ ... هلشـ میدیـ یهـ گوشهـ ... صدای هقـ هقـ هاشـ کلـ فضا رو پر میکنهـ ... با چشایـ قرمز نگاتـ میکنهـ با چشایـ قرمز التماستـ میکنهـ ... و تو میگیـ : ...

چشاشـ خیسهـ خیسـ شدهـ ... هلشـ میدیـ یهـ گوشهـ ... صدای هقـ هقـ هاشـ کلـ فضا رو پر میکنهـ ... با چشایـ قرمز نگاتـ میکنهـ با چشایـ قرمز التماستـ میکنهـ ... و تو میگیـ : -ها؟چیهـ؟د چتهـ لامصبـ؟لالـ شدیـ؟دیگهـ چقد بگمـ؟چقد بگمـ این دو کلمهـ رو بهتـ؟چرا انقد عذابمـ میدیـ؟چرا؟چند ...

۲۹ شهریور 1395
230
شکـوندیـ هَر چیـ بود، بَد یآ خوبـ ، لخته‍ خونـ بَست و سَر و بچه‍ غولـ سآختیـ از رو مشکـلآتـ وسطِ ر شکـوندیـ هَر چیـ بود، بَد یآ خوبـ ، لخته‍ خونـ بَست و سَر ...

شکـوندیـ هَر چیـ بود، بَد یآ خوبـ ، لخته‍ خونـ بَست و سَر و بچه‍ غولـ سآختیـ از رو مشکـلآتـ وسطِ ر شکـوندیـ هَر چیـ بود، بَد یآ خوبـ ، لخته‍ خونـ بَست و سَر و بچه‍ غولـ سآختیـ از رو مشکـلآتـ وسطِ راه‍ دور،با یه‍ نور،خام و کور ذره‍ ...

۳۱ خرداد 1395
53
خواهَـر واقِعیته ؟ نُچـ اَز اینـ اَلکیـاسـ ؟ نُچـ اَز یِه پِدَر و مـادَرید ؟ نُچـ فامیلـ و قومـ و خویشید ؟ نُچـ چِهرَتونـ بِـ هَمـ شَبیـهِ ؟ نُچـ خِیلیـ وَقتـِ میشنـاسیشـ ؟ چِـه فَرقیـ ...

خواهَـر واقِعیته ؟ نُچـ اَز اینـ اَلکیـاسـ ؟ نُچـ اَز یِه پِدَر و مـادَرید ؟ نُچـ فامیلـ و قومـ و خویشید ؟ نُچـ چِهرَتونـ بِـ هَمـ شَبیـهِ ؟ نُچـ خِیلیـ وَقتـِ میشنـاسیشـ ؟ چِـه فَرقیـ میکُنِه پَـ چـِرا بِشـ میگیـ خواهَـرَمـ ؟ چـونـ کـِ اینـ یه حِسِه خاصِه کـِ دَرکِتـ ...

۲۹ خرداد 1395
28