نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پشتِ هیچستان، چترِ خواهش باز است تا نسیم عطشی در بن برگی بدود، زنگ باران به صدا می‌آید. آدم این‌جا تنهاست و در این تنهایی، سایه نارونی تا ابدیت جاری است. #سهراب_سپهری

پشتِ هیچستان، چترِ خواهش باز است تا نسیم عطشی در بن برگی بدود، زنگ باران به صدا می‌آید. آدم این‌جا تنهاست و در این تنهایی، سایه نارونی تا ابدیت جاری است. #سهراب_سپهری

بهمن 1395
3K
به سراغ من اگر می آیید پشت هیچستانم پشت هیچستان رگ های هوا پر قاصد هایی است که خبر می آرند از گل وا شده ی دورترین نقطه ی خاک پشت هیچستان چتر خواهش باز ...

به سراغ من اگر می آیید پشت هیچستانم پشت هیچستان رگ های هوا پر قاصد هایی است که خبر می آرند از گل وا شده ی دورترین نقطه ی خاک پشت هیچستان چتر خواهش باز است تا نسیم عطشی در بن برگی بدود زنگ باران به صدا می آید آدم ...

آبان 1394
879
به سراغ من اگر می آیید, پشت هیچستانم... پشت هیچستان رگ های هوا پر قاصد هایی است, که خبر می آرند از گل وا شده ی دورترین نقطه ی خاک... پشت هیچستان چتر خواهش باز ...

به سراغ من اگر می آیید, پشت هیچستانم... پشت هیچستان رگ های هوا پر قاصد هایی است, که خبر می آرند از گل وا شده ی دورترین نقطه ی خاک... پشت هیچستان چتر خواهش باز است, تا نسیم عطشی در بن برگی بدود... زنگ باران به صدا می آید, آدم ...

دی 1392
951
به سراغ من اگر می آیید پشت هیچستانم پشت هیچستان رگ های هوا پر قاصد هایی است که خبر می آرند از گل وا شده ی دورترین نقطه ی خاک پشت هیچستان چتر خواهش باز ...

به سراغ من اگر می آیید پشت هیچستانم پشت هیچستان رگ های هوا پر قاصد هایی است که خبر می آرند از گل وا شده ی دورترین نقطه ی خاک پشت هیچستان چتر خواهش باز است تا نسیم عطشی در بن برگی بدود زنگ باران به صدا می آید آدم ...

خرداد 1395
2K
@sher_matn_parsi به سراغ من اگر می آیید پشت هیچستانم پشت هیچستان رگ های هوا پر قاصد هایی است که خبر می آرند از گل وا شده ی دورترین نقطه ی خاک پشت هیچستان چتر خواهش ...

@sher_matn_parsi به سراغ من اگر می آیید پشت هیچستانم پشت هیچستان رگ های هوا پر قاصد هایی است که خبر می آرند از گل وا شده ی دورترین نقطه ی خاک پشت هیچستان چتر خواهش باز است تا نسیم عطشی در بن برگی بدود زنگ باران به صدا می آید ...

دی 1394
912
به سراغ من اگر می آیید پشت هیچستانم پشت هیچستان رگ های هوا پر قاصد هایی است که خبر می آرند از گل وا شده ی دورترین نقطه ی خاک پشت هیچستان چتر خواهش باز ...

به سراغ من اگر می آیید پشت هیچستانم پشت هیچستان رگ های هوا پر قاصد هایی است که خبر می آرند از گل وا شده ی دورترین نقطه ی خاک پشت هیچستان چتر خواهش باز است تا نسیم عطشی در بن برگی بدود زنگ باران به صدا می آید آدم ...

مرداد 1394
925
به سراغ من اگر می‌آیید، پشت هیچستانم. پشت هیچستان جایی است. پشت هیچستان رگ‌های هوا، پر قاصدهایی است که خبر می‌آرند، از گل واشده دورترین بوته خاک. روی شن‌ها هم، نقش‌های سم اسبان سواران ظریفی ...

به سراغ من اگر می‌آیید، پشت هیچستانم. پشت هیچستان جایی است. پشت هیچستان رگ‌های هوا، پر قاصدهایی است که خبر می‌آرند، از گل واشده دورترین بوته خاک. روی شن‌ها هم، نقش‌های سم اسبان سواران ظریفی است که صبح به سر تپه معراج شقایق رفتند. پشت هیچستان، چتر خواهش باز است: ...

مرداد 1395
3K
به سراغ من اگر می آیید، پشت هیچستانم. پشت هیچستان جایی است. پشت هیچستان رگ های هوا ، پر قاصد ها ییست که خبر می آرند، از گل واشده ی دورترین بوته ی خاک . ...

به سراغ من اگر می آیید، پشت هیچستانم. پشت هیچستان جایی است. پشت هیچستان رگ های هوا ، پر قاصد ها ییست که خبر می آرند، از گل واشده ی دورترین بوته ی خاک . روی شنها هم نقشهای سم اسبان سواران ظریفی است که صبح،به سر تپهی معراج شقایق ...

مهر 1392
984
به سراغ من اگر می آیید پشت هیچستانم پشت هیچستان جای است پشت هیچستان رگهای هوا، پر قاصدهایی است که خبر می آرند، از گل واشدۀ دورترین بوتۀ خاک روی شن ها هم نقش های ...

به سراغ من اگر می آیید پشت هیچستانم پشت هیچستان جای است پشت هیچستان رگهای هوا، پر قاصدهایی است که خبر می آرند، از گل واشدۀ دورترین بوتۀ خاک روی شن ها هم نقش های سم اسبان سواران ظریفی است که صبح به سر تپۀ معراج شقایق رفتند پشت هیچستان، ...

تیر 1394
776