ویژه کنید
عکس و تصویر خــــدایــــا.. حرفــــــام گـــــوش کـــــن.... خــــــدایا......... اصــــلــاحــــواســــت بــــه مــــن هســــتــــ... حــــواســت بــــه ایــــن اشــــڪ هایــــے ڪــه ...

خــــدایــــا..
حرفــــــام گـــــوش کـــــن....

خــــــدایا.........
اصــــلــاحــــواســــت بــــه مــــن هســــتــــ...
حــــواســت بــــه ایــــن اشــــڪ هایــــے ڪــه مــــیــــریــــزم هســــتــــ؟؟
حــــواســت بــــه ایــــن دل شــــڪــســــتــــم هســــتــــ؟؟؟
خــــدایایــــه عــــمــــرِ دارم غــــصــــه مــــیــــخــــورمــــ
هر ڪــے مــــنــــو مــــیبــــیــــنــــه مــــیــــگــــه غــــصــــه نــــخــــور روزاے خــــوبــــم مــــیــــرســــه
خــــدایــــا...
پــس ایــــن روزاے خــــوب ڪــجــــاســــتــــ؟؟؟
روزای خــــوب مــــن رو گــــذاشــــتــــے واســــه بــــعــــد مــــرگــــمــــ؟؟ای گــــذاشــــتــــےواســــه چــــنــــد ســــال دیــــگــــه؟؟؟
خــــدایامــــن الــــان روزاے خــــوب مــــیــــخــــوام چــــنــــد ســــال دیــــگــــه فــــایــــده نــــداره...
خــــدایاعــــمــــرم ـرفــــتــــ
خــــدایــــا جــــوونــــیــــم رفــــتــــ
ایــــن روزاے خــــوب قــــراره ڪــے بــــرســــه؟؟؟
مــــگــــه نــــگــــفــــتــــے از رگ گــــردن بــــه مــــن نــــزدیــــڪ تــــریــــ
مــــگــــه نــــگــــفــــتــــے بــــنــــده ام دلــــت از همــــه جــــا بــــریــــد بــــیــــا پــــیــــش خــــودم درداے دلــــت رو بــــه مــــن بــــگــــو
خــــدایــــا...الان امدم بهت بگم ....
حــــواســت ـبـــه مــــن بــــاشــــه...
یــــڪم ــــفــــقــــطـ ـیــــڪــم بــــه مــــن نــــگــــاه ڪــنــــ
مــــن ڪــه ازت چــــیــــز زیــــادے نــــمــــیــــخــــوامــــ
یــــڪــم فــــقــــط جــــون بــــده بــــه زنــــدگــــیــــمــــ
یــــڪــم دســــتــــم رو بــــگــــیــــر از زمــــیــــن بــــلــــنــــدم ڪــنــــ
یــــڪــم بــــغــــلــــم ڪــنــــ،اشــــڪــامــوپــــاڪ ڪــن بــــگــــو غــــصــــه نــــخــــور مــــن هســــتــــمــــ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

کانال رسمی ویسگون در تلگرام

http://telegram.me/wisgoon

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...