ویژه کنید
عکس و تصویر کآمبک 😐 🎉 تولد دآریم *-* وجدآنی دم آذریآ گرم بآع 😐 💖 تولد کیوتیع ...

کآمبک 😐 🎉
تولد دآریم *-*
وجدآنی دم آذریآ گرم بآع 😐 💖
تولد کیوتیع منع *-*💜
بآ اینکع یه سآلع دوستیم ولی انگآر از خیلی وقت پیش میشنآسمش 😻 💫
کسی ک رفتآرآی منو تحمل میکنع و نقطه جوشش میرع بآلآ ولی بآزم کنآرمع 😂 🌹
بع چرت و پرتآم گوش میدع😞 کلی از دستم حرص میخورع 😅 💖
بآ اینکع تو گذشتع مشکلآت بچه گانه ای دآشتیم ولی نذآشتیم بع دوستیمون لطمع بزنع و نخااااهد زد 😐 👊
زیگولی من تولدت مبآرک😻 ❣
یوآر یکی از فردآی مهم این مآی لآیف👀 🍃
همیشع کنآرم بمون 👭 همیشع همینجوری بآش💫
ممنون بع خآطر همه چیز و ببخشید اگ بضی وقتآ عصبآنیت میکنم😭 (چیکا کونم شیطونی دردسر دآرع 😋 )
ولی بدون وقتی عصبی میشی خ کیوت میشیییی😻 🍃
بهت قول میدم همیشع زیر گآزو خآموش کنم😂 💚
دوست دآرم از نوع بینهآیتش ❤
بی هپی 😻 🎉
#HBD#MY#CUTE
#LOVE#YOU
#mark#jb#markbum#got7

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...