ویژه کنید
عکس و تصویر ولنتاین چیست؟ ولنتاین یعنے پشت در زایشگاه منتظر بمونے تا بچہ ات سالم بدنیا بیاد ...

ولنتاین چیست؟

ولنتاین یعنے پشت در زایشگاه منتظر بمونے تا
بچہ ات سالم بدنیا بیاد ببینیش...
ولنتاین یعنے همسرت زل بزنہ بہت بگہ
چقدر بودن در کنارت آرومم مےکنہ...
ولنتاین یعنے وقتے از سر کار برمےگردے خونہ، صداے شوخے و خندهء خانواده پشت در
حس بشہ...

ولنتاین یعنے مریضت از بیمارستان مرخص بشہ ببریش خونہ حسابے بہش برسے...
ولنتاین یعنے پدرت با دیدن تو زیر لب بگہ
الہے شکر...
ولنتاین یعنے یہویے همہء رسانہ ها اعلام کنند همہء مرزهاے کرهء زمین برداشتہ شد...

ولنتاین یعنے همہء ما بابانوئل بشیم...
ولنتاین یعنے همہء انسانہاے روے زمین یڪ روز کودڪ بشن و قلکہاشونو بشکنند و تمام پولہا رو بطور مساوے بین همہ تقسیم کنند...
ولنتاین یعنے براے مادرت قول چراغ جادو بشے تا صدات کرد حتے تو خیالش، تو حاضر بشے بگے جانم مادر...

ولنتاین یعنے وقتے سرت را مےندازے پایین راه برے، چشمت بہ کفش پاره اے نخوره...
ولنتاین یعنے قاضے و پزشکہاے ما بیکار بشن...
ولنتاین یعنے دست هیچ انسانے بالا نرود
مگر براے دعا و نوازش...

ولنتاین یعنے طورے زندگے کنیم کہ هرگز
نہ دروغ بگوییم و نہ دروغ بشنویم...
ولنتاین یعنے اگہ دستت خالیہ با
فکرت کمڪ کنے...
ولنتاین یعنے مواد فروشہا بہ جاے مواد
گل دست مردم بدن...

ولنتاین یعنے تو همین مجازے آنقدر صادق باشیم و صادقانہ بگیم و خالصانہ عمل کنیم کہ
تمام دنیا را سبز کنیم...
ولنتاین یعنے سرخ شدن گونہء دختر
وقتے باباش بہش خیره مےشہ...
ولنتاین یعنے تمام خستگےهاتو بزارے پشت در و
با سلامے شاد کہ بوے زندگے بده
وارد خونہ بشے...

ولنتاین یعنے اگہ خون جوونامون زیاد شد
نگذاریم زمین بریزه...

ولنتاین یعنے مردن بر اثر کہولت سن...

" ولنتاین همتون مبارڪ "

🌷 شبتون خدایی🌷

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

کانال رسمی ویسگون در تلگرام

http://telegram.me/wisgoon

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...