ویژه کنید
عکس و تصویر ‌ ✍ نقدهایم به هیچ وجه کتمان کننده بسیاری ازجوانانی نیست که درفضای مجازی هم ...

‌ ✍ نقدهایم به هیچ وجه کتمان کننده بسیاری ازجوانانی نیست که درفضای مجازی هم بسیارمتین و با عفت کامل رفتارمیکنند
👈 بی مقدمه اصل مطلب:شبکه های مجازی چندسالی است بصورت جدی جزوی اززندگی اکثریت ماشده
👈 وبه نظر من دیگرنمیشودبه آن فضای مجازی گفت
👈 زیراهم اکنون درحقیقت زندگی ما بسیارتاثیرگذار است
👈 استفاده ازاین شبکه هاهم نه تنهاایرادی نداردبلکه بسیارمیتوانددرترویج فرهنگ وگفتمان اسلامی وانقلابی موثرباشد
👈 البته به یک شرط.وآن رعایت تقوااست#تقوا_در_عرصه_مجازی
👈 مسئله ای که چندوقتی است به صورت جدی ذهن من رادرگیرکرده وباعث ناراحتی ام شده مسئله کم رنگ شدن حدود محرم و نامحرمی درفضای مجازی است
👈 دراینجااصلا کاری به افراد غیرمعتقدوغیرمذهبی ندارم چون آنهاکه تکلیفشان مشخص است ودرصحرای قیامت ودرهمین دنیااثرات بی دینی و بی حیایی خودراخواهنددید
👈 بلکه مخاطب صحبتم افرادمذهبی وانقلابی وبخصوص جوانان دانشجوی ارزشی است
👈 متاسفانه دربین خواهران وبرادران همسنگرومذهبی ام مواردی رامی بینم که بسیاردرد آوراست
👈 افرادی که درفضای حقیقی بسیاربه شئونات مذهبی و رعایت حریمهاحساس هستندامادرفضای مجازی ازروی کم توجهی رفتارهایی انجام میدهندکه مصداق بارز بی تقوایی وازبین رفتن حریم باشد
👈 همه ماجوانان ارزشی به احکام ورعایت شئون مربوط به محرم ونامحرمی اعتقادداریم
👈 امابعضاشاهدیم که این موارددراین شبکه های موبایلی نادیده گرفته میشود
👈 پسران ودختران پاک ومطهری که دربرابربسیار از هجمه های دشمنان برای ترویج فساد مقاومت کرده اندونگاه و قلب و دامان خود را حفظ نموده اند،به دلیل بعضی کم توجهی ها درحال کم کردن حیای خودهستند
👈 دانشجویان مذهبی رامیشناسم که متاسفانه بعضا شخصی ترین اتفاقات واحساسات ورویدادهای زندگی خودرادراین شبکه های مجازی منتشر میکنندبرای عموم!بخصوص دراینستاگرام
👈 مثلا پسری که عکسهای خودتفریحاتش رامنتشر میکند
👈 یادختری که حتی ازبهشت زهرا رفتن عکس گرفتنش رامنتشرمیکند
👈 ازنظر من انتشارهیچکدام ازاین مطالب بعضابدنیست امابه شرطی که جلوی نامحرم ها منتشرنشود
👈 آن پسرارزشی آیادرفضای حقیقی حاضر است عکس های تفریح های خودرا به دختران نامحرم هم دانشگاهی اش نشان دهد؟هرگز
👈 آیاآن دخترباحیاو عفیف حاضراست برای پسران نامحرم دانشگاهشان خاطره رفتن به بهشت زهراراتعریف کند؟هرگز
👈 متاسفانه تردرمواردی هم دیده ام که این مطلب فلان پسریاآن مطلب فلان دختر،توسط همدیگه لایک هم میشه!بگذریم که خیلی هاممکنه ازاین لایک کردن هاچه برداشت الکی ای نکنند
⛔ اینهااثرات خطوات شیطان ودشمن است⬆ ️

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...