ویژه کنید
عکس و تصویر ۱۱ نورس یولیدی یعوچیتی ، رچیچ الشوف.. جیت اتلمس الحیطان و أشم اسوالفک یا یمه ...

۱۱ نورس

یولیدی
یعوچیتی ،
رچیچ الشوف..
جیت اتلمس الحیطان
و أشم اسوالفک یا یمه بالدخان
یه شیّال الحمل..
گالولی صرت رماد ،
ریّض رایدہ أشتمّک
ما متعودة بلیّاک دورلی گبر یمک
تانینی..
أخاف اتأخر اشویه
عزیز و نوّخن بالگاع رجلیه
أرید النار أحاچیها و أگلها..
أعزاز ،
گصّیت الگصیبه و طاح..
من بین الشَعَر لأهواز
دلینی اعله أصابیعک..
محبسک طایح اعله الگاع
یه ربّان السفینه نشوف
چفیتک الحمرا اشراع
باعتنه الدول ورقه ...
و لعب بینه الزمان قمار
یه نورس..
کل جرف من عدنه یطلب ثار
قرینه حروفکم عالریح مکتوبة
و درینه شصار
حرگوک و مشو بجنازتک یبچون
طبخو زاد فاتحتک ...
و رشّو سمهم بماعون
یه یما المثل هذا الیوم راضعتک
یا یما بشرف هالگاع فاطمتک
شجاع و چلمتک چلمة
علیک الوطن کله ینوح
بچّیت العلم یا یمه و النجمة
خل نموت ،
گبل لا تنولد أحلامنه..
بتابوت ،
یومیه الصبح نلبس ذنبنه..
و نطلع من البیت
سوالفنه ،
و لبسنه ،
و حتی أسامینه..
ذنب محسوب
خل نموت ملینه نعیش ذنوب..

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...