ویژه کنید
عکس و تصویر تاریخ پدید آمدن و گسترش فرآوریشیوهء خویشفرمائیگرائی از سال 11000 پ.ز. (قبل از میلاد) ________________________________________________________ ...

تاریخ پدید آمدن و گسترش فرآوریشیوهء خویشفرمائیگرائی از سال 11000 پ.ز. (قبل از میلاد)
________________________________________________________
در پیرامون (در حدود) سال 11000 پ. (پیشازادروز) ، مردمان جائی بنام "تپه آسیاب" (1)، که باستانیجای (سایت باستانی) آن ، در پدفراز (جنوب) شهر امروزی کرمانشاه جای دارد ، برای نخستین بار در جهان ، به فرآوریشیوهء «خویشفرمائیگرائی با فناوری نوسنگی» (2) دست یافتند . همهء باستانشناسان ، آغاز فناوری «نوسنگی» را " تنددگرش نوسنگی" (انقلاب نوسنگی) نامیده اند (3) (4) (5) (6) (7) ، چون با آغاز این فناوری ، شمار زیادی از نوآوری های زیرساختی (زیربنائی) و روساختی (روبنائی) نیز ، پدید آمدند . این نوآوری ها برابرند با:

1- آغاز کشاورزی
2- آغاز رامسازی جانورانی مانند بز ، گوسفند ، و گاو
3- آغاز یکجانشینی (8) ، و پدید آمدن نخستین روستاهای جهان ، با دستیابی به فناوری ساخت خانه های بادوام و هماهنگ با اقلیم
4- آغاز برگزینش شایسته ترین روستائی ، برای راهبری (اداره کردن) روستا
5- آغاز پدید آمدن «دارایش خودین افزارهای فرآوری» (مالکیت خصوصی وسایل تولید) و بواژگانی دیگر ،«دارایش خودین سرمایه»
6- آغاز فرآوریشیوهء (شیوهءتولید) «خویشفرمائی گرائی»
7- آغاز ساخته شدن ابزارهائی برای "شمارش"
8- آغاز بافته شدن پارچه
9- ساخته شدن شخم ابزار
10- افزایش شتابان سرشمارهء (جمعیت) مردم
11- ساخته شدن شبکه های آبیاری و آبرسانی


همانجور که می بینید ، آغاز شدن فرآوریشیوهء (شیوهءتولید) «خویشفرمائی گرائی» ، یکی از نوآوری های «تنددگرش نوسنگی» (انقلاب نوسنگی) است . فرآوریشیوهء (شیوهءتولید) «خویشفرمائی گرائی» ، دارای سه ویژگی زیر بوده است:

1- همهء «کنشگران سودآورشی» (فعالان اقتصادی) این فرآوریشیوه (شیوهءتولید) ، ناهمانند با «کنشگران سودآورشی» (فعالان اقتصادی) فرآوریشیوهء «برابری گرائی» {1} ، دارای «ابزارهای فرآوری کسین» (ابزار تولید شخصی) خود بوده اند.

2- همهء «کنشگران سودآورشی» (فعالان اقتصادی) این فرآوریشیوه (شیوهءتولید) ، بمانند «کنشگران سودآورشی» (فعالان اقتصادی) فرآوریشیوهء «برابری گرائی» ، روند فرآوری (تولید) را ، با همکاری هم پیش می برده اند.

3- ناهمانند با هنگامهء برپائی «برابری گرائی» ، که در آن هر کس باندازهء نیازش ، از «کارآورد» (محصول کار) رسه (سهم) می برد ؛ در هنگامهء برپائی فرآوریشیوهء (شیوهءتولید) «خویشفرمائی گرائی» ؛ هر«کنشگر سودآورشی» (فعال اقتصادی) ، درخور (متناسب) با کارکردش (نقشش) در روند فرآوری (تولید) ، از «کارآورد» (محصول کار) رسه (سهم) می برده است . به سرنام نمونه (بعنوان مثال) ، آنهائی که در روند فرآوری ، کارکرد (نقش) رهبری را داشتند ، از رسهء (سهم) بیشتری از «کارآورد» (محصول کار) ، برخوردار می شده اند . بااینچگونی (با اینحال) باید گفت که در فرآوریشیوهء «خویشفرمائی گرائی» ، پدیده هائی همچون «مزدبگیری کردن» {مانند «کارگری یا کارمندی کردن» امروزه روز} ، «بردگی کردن» ، و «رعیتی کردن» ، یافت نمی شد {2}.

بواژگانی دیگر ، باید گفت که : گرچه در هنگامهء (دورهء) برپائی ابرفرآوریشیوهء "برابری گرائی" ؛ هرکس به اندازهء توانش کار می کرد ، و به اندازهء نیازش از کارآوردها (محصولات کار) بهره مند می شد ؛ ولی در هنگامهء "خویشفرمائی گرائی" ؛ هرکس به اندازهء توانش کار می کرد ، و به اندازهء کاری که کرده بود ، از کارآوردها (محصولات کار) بهره مند می شد . پدید آمدن این دگرش (تغییر) در اندازهء بهره مندی "همایوندان" (اعضای جامعه) {1} از کارآوردها ، به شایدگی (احتمال) فراوان ، بدین چرائی (دلیل) پیش آمد که برای نخستین بار در جهان ، و در پی روی دادن "تنددگرش نوسنگی" (انقلاب نوسنگی) ، "دارایش کسویژه ای افزارهای فرآوری" (مالکیت خصوصی وسایل تولید) ، برپاشده بود .
زیر شاخه های" ابرفرآوریشیوهء خویشفرمائیگرائی" برابرند با :

1- فرآوریشیوهء "خویشفرمائیگرائی" با فناوری نوسنگی (از 11000 پ.ز تا 2500 پ.ز.)
{3} 2- فرآوریشیوهء "خویشفرمائیگرائی" با فناوری مس سنگی (از 5350 پ.ز تا 1400 پ.ز.)
3- فرآوریشیوهء "خویشفرمائیگرائی" با فناوری برنز (از 3800 پ.ز تا 560 پ.ز.)
4- فرآوریشیوهء "خویشفرمائیگرائی" با فناوری آهن (از 1200 پ.ز تا 645 زادروزی)

در بارهء پدید آمدن پادشاهی ها باید گفت که : مردم ، با آغاز شدن هنگامهء نوسنگی ، بایدی (ضروری) دانستند که کسی را از میان خودشان برگزینند ، تا سرپرستی کارهای بزرگی همچون "پدافند در برابر راهزنان و دشمنان" ، "ساخت سامانه های آبیاری" ، "داوری میان مردم" و... را به دوش بگیرد ، و پادشاه نام بگیرد . اگر پادشاه "سپرده کارهایش" (وظایفش) را بخوبی انجام می داد ، از او می خواستند که راه و روش پادشاهی را به فرزندش آموزش دهد ، تا پس از او بر تخت پادشاهی بنشیند ؛ ولی اگر او نمی توانست این "سپرده کارهایش" را بخوبی انجام دهد ، او را برکنار ، و کس دیگری را بجای او بر تخت پادشاهی می نشاندند . در بارهء شیوهء پرداخت هزینه های "همایه داری" (ادارهء جامعه) نیز باید گفت که مردم ، این کار را به روش های گوناگونی مانند کار کردن بی دستمزد برای ساخت سازه های "همه سودرسان" (عام المنفعه) ، یاری رساندن به ارتش به سرنام (بعنوان) سرباز یا فرمانده جنگی ، و یا دادن بخشی از کشتبار یا دام خود ، و یا پرداخت زر و سیم و گوهر به پادشاه ، انجام می داده اند.پژوهشپایه ها (منابع تحقیق):

(1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%BE%D9%8...


(2)
https://en.wikipedia.org/wiki/Neolithic


(3)
https://en.wikipedia.org/wiki/Neolithic_Revolution


(4)
http://h2g2.com/approved_entry/A2054675


(5)
https://www.researchgate.net/publication/248055...


(6)
http://www.diffen.com/difference/Neolithic_vs_P...


(7)
http://d-scholarship.pitt.edu/23357/1/51.2.bart...


(8)
نوشتارهء (مقالهء) «یکجانشینی» در ویکی پدیا فارسی:
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9%E2%8...گسترده گوئی های (توضیحات) بیشتر:

{1}
واژه نامه:
پ.ز. : پیش از زادروز (میلاد)
تنددگرش (پیش "ت" ، زیر دومین "د" ، زبر "گ" ، زیر "ر") : انقلاب
دارایش خودین : مالکیت خصوصی
همایوندان (زبر "ه" و "و") : اعضای جامعه
جنگ کارنگاره هائی (پیش "ج" و زیر "ن" ) : مجموعه نقشه هائی

{2}
همانجور که میدانید ، در هنگامهء خویشفرمائی گرائی ، "برده" ، "رعیت" ، و "مزدبگیر" و واژه های نمایندهء این پدیده ها ، هنوز پدید نیامده بودند.

{3}
اینکه گاه (زمان) پایان یک فرآوریشیوه ، همان گاه (زمان) آغاز فرآوریشیوهء سپسین (بعدی) نیست ، بنمونه (مثلا) پایان "فرآوریشیوهء نو سنگی" سال 2500 پ.ز. است ، ولی آغاز "فرآوریشیوهء مس سنگی" سال 5350 پ.ز. است ؛ بدین چرائی (دلیل) است که مردم سرزمین های گوناگون ، همگاهانه (همزمان) به یک فرآوریشیوه دست نمی یافتند ؛ بلکه برخی دیرتر به یک فرآوریشیوه می رسیدند ، و دیرتر هم فرآوریشیوهء سپسین (بعدی) را آغاز می کردند .

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...