ویژه کنید
عکس و تصویر تاریخ پدید آمدن و گسترش فرآوریشیوهء خویشفرمائیگرائی از سال 11000 پ.ز. (قبل از میلاد) ________________________________________________________ ...


تاریخ پدید آمدن و گسترش فرآوریشیوهء خویشفرمائیگرائی از سال 11000 پ.ز. (قبل از میلاد)
________________________________________________________
پس از اینکه در پیرامون سال 11000 پ.ز. {1} ، زیستندگان (ساکنین) جائی بنام "تپه آسیاب" ، در چند کیلومتری پدفراز (جنوب) شهر امروزی کرمانشاه ، به فناوری نوسنگی دست یافتند ؛ و بواژگانی دیگر ، به فناوری های "کشاورزی" "دامپروری" و "خانه سازی" دست یافتند ، و از وابستگی به زندگی در کوهستان و اشکف های (غارهای) {1} آن ، و همچنین از شکار کردن جانوران کوهستان رهائی یافتند ؛ کم کم پدید آمدن دیگر نوآوری های فرجا (مهم) ، یکی پس از دیگری آغاز شدند . تندی (سرعت) همسنجانه (نسبتا) زیاد پدید آمدن این نوآوری ها ، به آن اندازه بوده است که همهء باستانشناسان ، آغاز فناوری نوسنگی را " تنددگرش نوسنگی" (انقلاب نوسنگی) {1} نامیده اند (1) (2) (3) (4) (5) . این نوآوری ها برابرند با :

1- آغاز رامسازی جانورانی مانند بز ، گوسفند ، و گاو
2- آغاز کشاورزی
3-آغاز ساخته شدن ابزارهائی برای "شمارش"
4- آغاز یکجانشینی و ساخته شدن خانه های بادوام و هماهنگ با اقلیم
5- آغاز بخشبندی همایه ای کار (تقسیم اجتماعی کار)
6- آغاز پادشاهی ها
7- پدید آمدن نخستین ارتش ها
8- آغاز بافته شدن پارچه
9- ساخته شدن شخم ابزار
10- افزایش شتابان سرشماره (جمعیت) مردم
12- ساخته شدن شبکه های پیچیدهء آبیاری و آبرسانی (از پیرامون سال 6150 پ.ز.)
13- شناخته شدن پدیدهء "نماد" (سمبل) و گسترش دین
14- آغاز "دارایش کسویژه ای افزارهای فرآوری" (مالکیت خصوصی وسایل تولید) و پدید آمدن ابرفرآوریشیوهء "خویشفرمائی گرائی" و پدید آمدن "مردمگروه ها" (طبقات) و "زنجیره رده مند" (سلسله مراتبی) شدن همایه (جامعه)

اگر بخواهیم با بکارگیری واژه های "برده" ، "رعیت" ، و "مزدبگیر" ، که در آن هنگام هنوز پدید نیامده بودند {2} ، دربارهء ابرفرآوریشیوهء "خویشفرمائی گرائی" ، گسترده گوئی کنیم (توضیح دهیم) ، باید بگوئیم که : خویشفرمائی گرائی ، فرآوریشیوه ای است که در آن ، همهء مردم (بجز کودکان و نوجوانان) ، هم دارای سرمایهء مادی و آروینی (تجربه ای) هستند ؛ و هم کار می کنند و "برده" ، "رعیت" ، و "مزدبگیر" ندارند . همچنین باید گفت که : گرچه در هنگامهء (دورهء) برپائی ابرفرآوریشیوهء "برابری گرائی" ؛ هرکس به اندازهء توانش کار می کرد ، و به اندازهء نیازش از کارآوردها (محصولات کار) بهره مند می شد ؛ ولی در هنگامهء "خویشفرمائی گرائی" ؛ هرکس به اندازهء توانش کار می کرد ، و به اندازهء کاری که کرده بود ، از کارآوردها (محصولات کار) بهره مند می شد . پدید آمدن این دگرش (تغییر) در اندازهء بهره مندی "همایوندان" (اعضای جامعه) {1} از کارآوردها ، به شایدگی (احتمال) فراوان ، بدین چرائی (دلیل) پیش آمد که برای نخستین بار در جهان ، و در پی روی دادن "تنددگرش نوسنگی" (انقلاب نوسنگی) ، "دارایش کسویژه ای افزارهای فرآوری" (مالکیت خصوصی وسایل تولید) ، برپاشده بود .
زیر شاخه های" ابرفرآوریشیوهء خویشفرمائیگرائی" برابرند با :

1- فرآوریشیوهء "خویشفرمائیگرائی" با فناوری نوسنگی (از 11000 پ.ز تا 2500 پ.ز.)
{3} 2- فرآوریشیوهء "خویشفرمائیگرائی" با فناوری مس سنگی (از 5350 پ.ز تا 1400 پ.ز.)
3- فرآوریشیوهء "خویشفرمائیگرائی" با فناوری برنز (از 3800 پ.ز تا 560 پ.ز.)
4- فرآوریشیوهء "خویشفرمائیگرائی" با فناوری آهن (از 1200 پ.ز تا 645 زادروزی)

در بارهء پدید آمدن پادشاهی ها باید گفت که : مردم ، با آغاز شدن هنگامهء نوسنگی ، بایدی (ضروری) دانستند که کسی را از میان خودشان برگزینند ، تا سرپرستی کارهای بزرگی همچون "پدافند در برابر راهزنان و دشمنان" ، "ساخت سامانه های آبیاری" ، "داوری میان مردم" و... را به دوش بگیرد ، و پادشاه نام بگیرد . اگر پادشاه "سپرده کارهایش" (وظایفش) را بخوبی انجام می داد ، از او می خواستند که راه و روش پادشاهی را به فرزندش آموزش دهد ، تا پس از او بر تخت پادشاهی بنشیند ؛ ولی اگر او نمی توانست این "سپرده کارهایش" را بخوبی انجام دهد ، او را برکنار ، و کس دیگری را بجای او بر تخت پادشاهی می نشاندند . در بارهء شیوهء پرداخت هزینه های "همایه داری" (ادارهء جامعه) نیز باید گفت که مردم ، این کار را به روش های گوناگونی مانند کار کردن بی دستمزد برای ساخت سازه های "همه سودرسان" (عام المنفعه) ، یاری رساندن به ارتش به سرنام (بعنوان) سرباز یا فرمانده جنگی ، و یا دادن بخشی از کشتبار یا دام خود ، و یا پرداخت زر و سیم و گوهر به پادشاه ، انجام می داده اند.


پژوهشپایه ها (منابع تحقیق):
(1)
https://en.wikipedia.org/wiki/Neolithic_Revolution
(2)
http://h2g2.com/approved_entry/A2054675
(3)
https://www.researchgate.net/publication/248055...
(4)
http://www.diffen.com/difference/Neolithic_vs_P...
(5)
http://d-scholarship.pitt.edu/23357/1/51.2.bart...

گسترده گوئی های (توضیحات) بیشتر:

{1}
واژه نامه:
پ.ز. : پیش از زادروز (میلاد)
اشکف (زیر "ا" و زبر "ک") : غار
تنددگرش (پیش "ت" ، زیر دومین "د" ، زبر "گ" ، زیر "ر") : انقلاب
دارایش کسویژه ای (زبر "ک") : مالکیت خصوصی
همایوندان (زبر "ه" و "و") : اعضای جامعه
جنگ کارنگاره هائی (پیش "ج" و زیر "ن" ) : مجموعه نقشه هائی

{2}
همانجور که میدانید ، در هنگامهء خویشفرمائی گرائی ، "برده" ، "رعیت" ، و "مزدبگیر" و واژه های نمایندهء این پدیده ها ، هنوز پدید نیامده بودند.

{3}
اینکه گاه (زمان) پایان یک فرآوریشیوه ، همان گاه (زمان) آغاز فرآوریشیوهء سپسین (بعدی) نیست ، بنمونه (مثلا) پایان "فرآوریشیوهء نو سنگی" سال 2500 پ.ز. است ، ولی آغاز "فرآوریشیوهء مس سنگی" سال 5350 پ.ز. است ؛ بدین چرائی (دلیل) است که مردم سرزمین های گوناگون ، همگاهانه (همزمان) به یک فرآوریشیوه دست نمی یافتند ؛ بلکه برخی دیرتر به یک فرآوریشیوه می رسیدند ، و دیرتر هم فرآوریشیوهء سپسین (بعدی) را آغاز می کردند .دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

کانال رسمی ویسگون در تلگرام

http://telegram.me/wisgoon

ارسال دیدگاه

Loading...