ویژه کنید
عکس و تصویر بِهترینـ متنـ دنیاعـ{🌍 🌟 }^^ بِهـ مآ گُفتنـ بازے کُنیمـ#🎳 🏁 گفتیمـ با کیـ؟#👐 😕 ...

بِهترینـ متنـ دنیاعـ{🌍 🌟 }^^

بِهـ مآ گُفتنـ بازے کُنیمـ#🎳 🏁
گفتیمـ با کیـ؟#👐 😕
گُفتنـ باعـ دُنیا#🌏 🌱
تا خواصتیمـ بپرسیمـ باظے چیـ#🎮 🍭
صوٺـ آغاز بازیوعـ زدنـ#📢 🎌
فقطـ فهمیدیمـ خُدا توے تیمـ ماسٺـ#🔮 ✨
بازے شُروعـ شُد و دنیا پُشتـ سرهمـ بهمونـ گُلـ میزد#🍃 ⚽
وَلیـ نمیدونمـ چرا هروقتـ بهـ نتایجـ باظے نگاعـ میکردمـ برابر بودشـ#🔄 🐱
تو همینـ فکر بودمـ#😮 💫
کِہ‌خُدا زد پُشٺموخندیدوگُفتـ#💖
:نِڳرانـ نبّاݜـ!حاݪآ توےِ وقتـ اضافِہ‌میبریمـ‌حاݪآ باظےکُنـ#⚾
گُفٺمـ:عآخِہ‌چیطورے#:open_hands_sign:😿
بآزَمـ خندید و گفٺـ#😸 🎹
:خیݪےسادهـ:) 💿 👑
ٺو فقط بہ منـ ݐاصـ بدهـ باقیشـ بآ منـ... ✨ 🏆
پَسـ الهیـ بِہ‌امید ٺو💗 :))))


#هرگونهـ_کپیـ_پیگرد_جرخوردن_خواهد_داشت:))
چونـ خودمـ نوشتمشـ *-*
همهـ کپشناممـ خودمـ مینویسمـ پسـ هیچ کس حق نداره کپیشون کنهههههههه😡 😡 😠
وگرنهـ بعد کپیـ یهـ جر لاپاتـ میبینیـ😹 👐
~*-*~^^~••~∞~

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...