ویژه کنید
عکس و تصویر •○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○• 🌹 نـــ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم 🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_هفتاد_و_یکم #سوره_ی_پنجم #بخش_اول قاشقم را ...

•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•

🌹 نـــ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم 🌹
#آیه_های_جنون
#قسمت_هفتاد_و_یکم
#سوره_ی_پنجم
#بخش_اول
قاشقم را روے برنج ها میڪشم و بازے بازے میڪنم،مادرم مے گوید:چرا با غذات بازے بازے میڪنے؟!
بدون اینڪہ منتظر جوابے از جانب من باشد رو بہ پدرم ادامہ میدهد:از دو سہ روز پیش ڪہ تنها رفت بیرون یہ جورے شدہ!
آب دهانم را قورت میدهم و سعے میڪنم بہ پدرم نگاہ نڪنم،میترسم چشم در چشم بشویم و چیزے ڪہ آشفتہ ام ڪردہ از چشمانم بخواند.
پدرم جدے مے خواندم:آیہ!
بدون اینڪه‌ نگاهش ڪنم لب میزنم:بعلہ؟!
نورا و یاسین متعجب نگاهم میڪنند،پدرم با تحڪم مے گوید:وقتے صدات میڪنم برگرد نگام ڪن و جواب بدہ!
سرم را بلند میڪنم اما بہ پدرم نگاہ نمیڪنم،قاشق و چنگالش را ڪنار بشقاب میگذارد.
_چیزے شدہ؟
همانطور ڪہ از پشت میز بلند میشوم مے
گویم:نمیدونم!
نگاهے بہ جمع مے اندازم و ادامہ میدهم:اشتها ندارم،نوش جونتون!
همہ متعجب نگاهم میڪنند،بے توجہ بہ سمت حیاط مے روم.
دست بہ سینہ ڪنج حیاط مے ایستم و آسمانِ شب را تماشا میڪنم،تیر ماہ هم رو بہ پایان است و مردادِ سردِ امسال بے قرار رسیدن است.
صدایے بہ جز صداے جیر جیرڪ ها در گوشم نمے پیچد،دو سہ دقیقہ اے ڪہ میگذارد صداے نورا از داخل خانہ مے آید:آیہ! موبایلت دارہ زنگ میخورہ!
نفس عمیقے میڪشم و بہ سمت خانہ میروم،نگاهے بہ پذیرایے مے اندازم تا موبایلم را پیدا ڪنم ڪہ روے اپن مے بینمش.
با قدم هاے بلند خودم را نزدیڪ آشپزخانہ مے رسانم و موبایل را برمیدارم. ڪنجڪاو بہ نام تماس گیرندہ نگاہ میڪنم.
"مطهره"
_جانم مطے؟!
صداے خندانش مے پیچد:جانت سلامت خانم! سلام!
لبخند ڪم رنگے میزنم:سلام!
با ذوق مے گوید:فعلا احوال پرسے نمیڪنم،فردا وقت دارے بریم خرید؟
_خریدِ چے؟
مے خندد:گفتم ڪہ میخوام برم سرڪار،اون روز ڪہ داشتے میرفتے پارڪ دیدے بابا داشت با مهندس ساجدے صحبت میڪرد،بهش پیشنهاد داد من موقتا بہ جاے منشے شون برم.
دیروز با بابا رفتم شرڪت،باهام مصاحبہ ڪرد از تسلطم روے زبان انگلیسے و ڪامپیوتر خیلے خوشش اومد.
زیاد راضے نبود اما با وساطت بابا و تعهد بہ اینڪہ سریع بہ ڪارا مسلط میشم اجازہ داد تا آخر تابستون بہ عنوان منشے برم شرڪت اگہ راضے نبودن ڪہ با شروع دانشگاہ دیگہ نمیرم اگہ ام راضے باشن ڪہ مے مونم تا مرخصے منشے شون تموم بشہ.
نفس عمیقے میڪشم و چیزے نمے گویم،مطهرہ پر انرژے مے گوید:الو! آیہ هنوز پشت خطے؟!
آرام جواب میدهم:آرہ عزیزم مے شنوم!
_پس چرا ساڪتے؟!
مهربان مے گویم:چے بگم؟! من همہ ے حرفامو چند روز پیش بهت زدم!
محڪم مے گوید:میخوام شانسمو امتحان ڪنم!
سرے بہ نشانہ ے تاسف تڪان میدهم:امیدوارم هر چے برات خیرہ پیش بیاد.
_فردا میاے بریم خرید یا نہ؟
نگاهے بہ پدر و مادرم مے اندازم و جواب میدهم:از مامانو بابا اجازہ شو بگیرم خبرت میڪنم.
_باشہ عزیزم،بہ خانوادہ سلام برسون.
_بزرگے تو میرسونم،توام سلام برسون.
با خداحافظے ڪوتاهے تماس را قطع میڪنم،بعد از صحبت و اجازہ گرفتن از پدر و مادرم بہ مطهرہ پیام میدهم ڪہ میتوانم فردا همراهش براے خرید بروم.
مادرم اصرار ڪرد حالا ڪہ دارد ماہ سومِ رفتنِ هادے میرسد لباس مشڪے ام را دربیاورم یا رنگ تیرہ ے دیگرے را جایگزینش ڪنم.
شاید خودم را راضے ڪردہ باشم ڪمتر سر مزار هادے بروم،شمارہ ے همتا و یڪتا و نازنین را پاڪ ڪنم،دیگر بہ عمو مهدے و فرزانہ سَر نزنم اما دلم بہ درآوردنِ لباسِ عزا رضایت نمے دهد!
اما دلم میخواهد از لاڪِ این آیہ ے مظلوم و غمگین بیرون بیایم،باید درس خواندن را شروع ڪنم و ڪمے بہ خودم برسم.
میخواهم ڪتاب هایے ڪہ براے شهریور امتحان دارم دم دست بگذارم ڪہ یادِ شهاب مے افتم.
سریع موبایلم را برمیدارم و شمارہ اش را حذف میڪنم،همراهِ شمارہ اش حرف هایش را هم از ذهنم پاڪ میڪنم!
نباید بگذارم یڪ غریبہ با حرف هاے دروغش آرامش مان را بہ هم بریزد،حتے بیخیالِ صحبت ڪردن با پدرم میشوم!
نتیجہ اش فقط ڪدورت میان من و پدرم و بے اعتمادے میشود!
میخواهم دوبارہ زندگے را از نو آغاز ڪنم،حتے با وجودِ روحے ناآرام و قلبے شڪستہ...
توڪل میڪنم بہ پروردگار...
هرچہ سرنوشت برایمان بنویسید...
💌 💌 💌 💌 💌 💌 💌 💌 💌 💌 💌 💌 💌 💌
با شروع مرداد روزها مثل برق و باد گذشتند،رتبہ هاے ڪنڪور اعلام شد و زمان انتخاب رشتہ فرا رسید.
رتبہ ے ڪنڪورم چنگے بہ دل نمے زد،ترجیح دادم انتخاب رشتہ نڪنم و یڪ سال دیگر هم بہ خودم فرصت بدهم.
برعڪس من نورا و مطهرہ تا حدے راضے بودند و انتخاب رشتہ ڪردند.
روزها آرام میگذشت،امتحانات نهایے را با نمرہ هاے نسبتا خوبے پاس ڪردم و آمادہ شدم براے ڪنڪور سال بعد!
✍ 🏻 نویسنده:لیلے سلطانے
Instagram:Leilysoltaniii
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•
👈 ڪپے تنها با ذڪر نام نویسندہ و منبع مورد رضایت است👉
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•

🌹 نـــ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم 🌹
#آیه_های_جنون
#قسمت_هفتاد_و_یکم
#بخش_دوم
جواب انتخاب رشتہ ها هم آمد و موفقیت نورا حالم را ڪمے خوب ڪرد،قبولے در رشتہ ے مهندسے برقِ دانشگاہ تهران!
مطهرہ نتیجہ ے مورد رضایتش را نگرفتہ بود،در رشتہ ے حسابداریِ دانشگاہ آزاد قبول شد.
با این حال گفت راضے ست و نمے خواهد پشت ڪنڪور بماند.
من هم برنامہ ریزے براے ڪنڪور و درس خواندن را شروع ڪردم،هرچہ تلاش میڪردم نمے توانستم روحیہ ے سابق را داشتہ باشم.
علاقہ ام بہ هادے ڪمتر شدہ بود،بہ جایش محبتے از یڪ انسان شریف در دلم نشستہ بود!
انگار صبرے ڪہ وعدہ اش را مے دادند بہ روح و قلبم عطا شدہ بود!
تنها با اصرار مطهرہ از اوایل مرداد ماہ بہ ڪلاس ڪامپیوتر میرفتم و در روز یڪے دو ساعت از وقتم را پر میڪردم.
شهاب هم گہ گاهے خودش را نشانم میداد،تمامِ تلاشم را میڪردم از شهاب دور باشم و نخواهم بہ حرف هایش اعتماد ڪنم!
اواخر شهریور ماہ رسید،با یڪ تصمیم سادہ همہ چیز بہ ناگهان تغییر ڪرد!
از آن روز ڪہ مطهرہ گفت درگیر دانشگاہ شدہ و تمام وقت نمے تواند بہ شرڪت برود. برنامہ اش را مے تواند براے روزهاے فرد تنظیم ڪند و براے روزهاے زوج بہ منشے نیمہ وقتِ دیگرے احتیاج دارند.
اصرار ڪرد دل از بیڪارے در خانہ بڪنم و یڪ بار براے مصاحبہ بہ شرڪت بروم تا شانسم را براے منشے نیمہ وقت بودن امتحان ڪنم!
اول بہ حرفش خندیدم،اما هرچہ از روحیہ ے غمگین و لاڪِ تنهایے و بیڪارے ام گفت وسوسہ شدم!
من ڪہ دیگر مدرسہ نداشتم و ڪلاسِ خاصے براے ڪنڪور نمے رفتم،شاید علت ڪش پیدا ڪردنِ این حالت غمگین و سرد تنهایے و بیڪارے بود!
شاید وارد اجتماع و سرگرمِ ڪار شدن مے توانست علاجِ خوبے باشد!
دلم مے خواست احساسِ مسئولیت و مفید بودن ڪنم!
راضے شدم تا پدرم را براے این ڪارِ نیمہ وقت و امتحان ڪردنِ شانسم در شرڪت ساجدے ها مجاب ڪنم...
مے توانست حالم را خوب ڪند!
انگار روزهاے خوب داشت بر مے گشت...ڪم ڪم روحیہ و شیرینے روزها و آیہ ے سابق رو بہ برگشت بود...
✍ 🏻 نویسنده:لیلے سلطانے
Instagram:Leilysoltaniii
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•
👈 ڪپے تنها با ذڪر نام نویسندہ و منبع مورد رضایت است👉
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•

🌹 نـــ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم 🌹
#آیه_های_جنون
#قسمت_هفتاد_و_دوم
#سوره_ی_ششم
#بخش_اول
انگشتم را روے زنگ میفشارم و صاف مے ایستم،چند لحظہ بعد صداے خالہ نرگس،مادرِ مطهرہ از پشت آیفون مے پیچد:ڪیہ؟!
_منم خالہ جون! میشہ بگید مطهرہ بیاد؟
مهربان مے گوید:بیا تو عزیزم!
و پشت بند این‌ جملہ در باز میشود،سریع مے گویم:نہ! فعلا مزاحم نمیشم،یہ روز دیگہ حتما میام.
_باشہ آیہ جان! الان میگم مطهرہ بیاد.
تشڪر میڪنم و بہ دیوار رو بہ رو خیرہ میشوم،بعد از حرف هاے مطهرہ وسوسہ شدم خودم را اینگونہ سرگرم ڪنم.
بخاطرہ وجود شهاب تردید داشتم اما ڪجا با دیپلم و سنِ ڪم میتوانستم ڪار پیدا ڪنم؟!
سہ روز طول ڪشید تا با حرف هاے مدوام بتوانم پدرم را راضے ڪنم،در واقع نبودِ هادے راضے اش ڪرد!
پدرم خودش را مقصر مے دانست ڪہ باعث آشنایے من و هادے شدہ بود،بہ زبان نمے آورد اما از چشمان و رفتارش مے شد همہ چیز را خواند.
با اصرار من و مادرم راضے شد موقتا سرڪار بروم،وقتے فهمید میخواهم بہ شرڪت ساجدے ها بروم حرفش را پَس و مخالفت را از سَر گرفت.
باز حرف هاے من و مادرم قانعش ڪرد،راجع بہ محیط سالم و مدرڪ و سنِ ڪم!
پدرم خواست هرگاہ در محیط ڪار احساس ناراحتے ڪردم بہ او خبر بدهم و بلافاصلہ آنجا را ترڪ ڪنم.
آینہ ے جیبے ام را از ڪیفم بیرون میڪشم و چڪ میڪنم روسرے و چادرم مرتب باشد.
روسرے مشڪے بلندم را مدل لبنانے بستہ ام و همراهش مانتو و شلوار نوے مشڪے رنگے پوشیدہ ام.
آینہ را داخل ڪیفم برمیگردانم و بہ ساعت مچے ام نگاهے مے اندازم،هفت و چهل دقیقہ ے صبح را نشان میدهد. چند لحظہ بعد صداے قدم برداشتن ڪسے و پشت بندش مطهرہ مے آید.
همانطور ڪہ چادرش را مرتب میڪند مے گوید:سلام! صبح بہ خیر خانمِ آن تایم!
لبخند ڪم رنگے میزنم:سلام! عاقبتت بہ خیر مطے خانم!
در را مے بندد و مے گوید:فقط بدو بریم ڪہ راس هشت مهندس ساجدے میادو خیلے روے سروقت بودن حساسہ.
ابرویے بالا مے اندازم و چیزے نمے گویم،با قدم هاے بلند بہ سمت خیابان راہ مے افتیم.
سر خیابان ڪہ مے رسیم،مطهرہ سریع تاڪسے دربستے مے گیرد،سوار تاڪسے ڪہ میشویم مطهرہ تاڪید میڪند رانندہ سریع برود.
نگاهے بہ ساعتش مے اندازد و رو بہ من میگوید:خب مدارڪے ڪہ گفتم آوردے؟
سرم را تڪان میدهم:آرہ! فقط بہ نظرت اومدنم بے فایدہ نیست؟!
متعجب نگاهم میڪند:براے چے؟!
ناامید مے گویم:خب من دیپلمہ ام تو تقریبا دانشجوے حسابدارے شدے،تو مدرڪ ڪامپیوتر و زبان انگلیسے دارے و مسلطے اما من چے؟! زبان انگلیسے ڪہ اصلا ڪلاس نرفتم و در حد مدرسہ یہ چیزایے بلدم،ڪامپیوترم ڪہ تازہ دارم ڪلاس میرم و مدرڪ مقدماتے شو گرفتم.
لبخند مطمئنے میزند:درستہ یہ مقدار سخت گیرن اما چون منشے موقت و با حقوق ڪم میخوان اگہ زرنگ باشے و زود ڪارا رو یاد بگیرے حرفے نمیزنن.
لبم را با زبان تر میڪنم:حالا ساعت ڪارے و حقوقش چطورہ؟
_تو باید روزاے زوج از هشت صبح تا چهار بعد از ظهر شرڪت باشے،حقوق هم ڪہ بہ من ماهیانہ حدود یہ تومن میدن! شاید اولش براے تو یڪم ڪمتر باشہ تا جا بیوفتے.
ساڪت بہ خیابان زل میزنم،مطهرہ سریع مے گوید:درستہ یڪم حقوقش ڪمہ اما خب مام با شرایطے ڪہ داریم نباید توقع زیادے داشتہ باشیم از طرفے محیطش سالمہ! تو این دور و زمونہ مگہ میشہ با شرایط مشابہ ما ڪار خوب پیدا ڪرد؟! دڪتر مهندساش بیڪارن!
بہ سمتش برمیگردم:حقوقش برام مهم نیست! بابتش گلہ اے هم ندارم!
چون مطمئناً تا وقتے خونہ ے پدرے هستم بابام اجازہ نمیدہ بخوام پول خودمو خرج ڪنم و خودش هزینہ هامو میدہ.
حتے گفت اگہ قبول ڪنن حساب ڪنم در ماہ چقدر باید پول ڪرایہ ماشین یا اتوبوس بدم یہ جا بهم بدہ از حقوقم برندارم.
لبخندش پر رنگ تر میشود:خب خوبہ! پس پس انداز ڪن اگہ خدایے نڪردہ،خدایے نڪردہ سال بعد مثلِ من دانشگاہ آزاد قبول شدے بهونہ نیارن و با خیال راحت خودت برے.
حدود هفت هشت دقیقہ بعد تاڪسے مقابل ساختمان بلندے با نماے شیشہ اے متوقف میشود.
نگاهے بہ ساختمان مے اندازم و همراہ مطهرہ از تاڪسے پیادہ میشوم. دوبارہ نماے ساختمان را از نظر میگذرانم.
ساختمانے لوڪس و مدرن نزدیڪِ میدان ونڪ!
ڪمے استرس مے گیرم،بعد از چهار ماہ و چند روز حسے در وجودم پیدا شد!
بے اختیار محڪم دستِ مطهرہ را مے گیرم،با عجلہ بہ سمت ساختمان مے دود و مے گوید:بدو آیہ! فقط بدو تا نرسیدہ دفترش!
همراہ مطهرہ وارد ساختمان میشویم و سوار آسانسور شیشہ اے میشویم،مطهرہ نفسش را با شدت بیرون میدهد و بہ ساعت مچے اش اشارہ میڪند.
_دو دقیقہ موندہ!
✍ 🏻 نویسنده:لیلے سلطانے
Instagram:Leilysoltaniii
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•
👈 ڪپے تنها با ذڪر نام نویسندہ و منبع مورد رضایت است👉
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•

🌹 نـــ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم 🌹
#آیه_های_جنون
#قسمت_هفتاد_و_دوم
#بخش_دوم
بہ طبقہ ے پنجم مے رسیم،از آسانسور ڪہ پیادہ میشویم زن و مرد جوانے از ڪنارمان عبور میڪنند و بہ سمت دیگرے مے روند.
در سالن نسبتا بزرگے قرار داریم ڪہ تنها مرد جوانے پشت میزے ایستادہ و روے برگہ چیزهایے مے نویسد.
درے در سمت چپ سالن و در دیگرے در سمت راست قرار دارد،مطهرہ همانطور ڪہ بہ سمت راست مے رود مے گوید:شرڪت بہ دو بخش تقسیم میشہ،سمت چپ مربوط بہ ڪارمندا و حسابدارا و نقشہ ڪش هاست،سمت راست هم دفتر آقاے ساجدے و دو سہ تا از مهندس هاے اصلے پروژہ ها قرار دارہ.
وارد سالن دیگرے میشویم ڪہ نسبت بہ سالن اصلے ڪوچڪتر است،در ورودے دو در ڪنار هم قرار دارد.
از مقابل دو در ڪہ عبور میڪنیم آبدارخانہ را مے بینم.
چند متر آن طرف تر در قهوہ اے تیرہ اے قرار دارد.
تمام سالن با سرامیڪ هاے براقِ قهوہ اے روشن پوشیدہ و دیوارها با ڪاغذ دیوارے اے مخلوط از رنگ هاے ڪرم و طلایے و فسفرے تزئین شدہ.
میزِ ڪارے بہ رنگ قهوہ اے روشن و صندلے چرمے بہ رنگ‌ مشڪے با فاصلہ ے چند مترے از در قرار دارد.
نزدیڪ میز میشویم،ڪامپیوتر و دستگاہ هاے چاپگر و فڪس و تلفنے بہ رنگ سفید روے میز قرار دارند.
چند پوشہ و خودڪار و دفتر چرمے هم مرتب روے میز چیدہ شدہ،میز مقابل پنجرہ ے بزرگے با نور گیر عالے قرار دارد.
نگاهم را دور تا دور سالن مے چرخانم و لب میزنم:شیڪہ در عین حال سادہ!
مطهرہ ڪیفش را روے میز میگذارد و چادرش را مرتب میڪند.
_اینم دفتر درویشے ما!
لبخندے میزنم و مے گویم:همچینم درویشے نیست!
مطهرہ پشت میز مے نشیند و بہ مبلمان نزدیڪ پنجرہ اشارہ میڪند.
_بشین آیہ جان!
مقابل میز مے ایستم:نہ همینطورے راحتم!
مطهرہ نگاهے بہ دفترش مے اندازد و مے گوید:مثل اینڪہ امروز چندتا قرارم براے استخدام داریم.
مُردد نگاهے بہ مطهرہ مے اندازم و مے پرسم:من اولین نفرم ڪہ براے مصاحبہ میام؟
سرش را بہ نشانہ ے مثبت تڪان میدهد،جدے مے گویم:امیدوارم حدسے ڪہ میزنم درست نباشہ!
گنگ نگاهم میڪند،بہ چشمانش زل میزنم:تو منو پیشنهاد دادے ڪہ خیالت راحت باشہ؟!
پلڪش مے پرد،لبخند تصنعے اے تحویلم میدهد:خیالم از بابت چے راحت بشہ؟!
_از اینڪہ براے خودت رقیب نتراشے و همہ جورہ از بابت اینجا خیالت راحت باشہ!
گونہ هایش قرمز میشوند و نگاهش را از چشمانم مے گیرد،میخواهم حرفم را ادامہ بدهم ڪہ صداے قدم هاے ڪسے مانع میشود.
نگاهم را از مطهرہ میگیرم و ڪنار دیوار صاف مے ایستم،مطهرہ سریع از پشت میز بلند میشود و خجول میگوید:سلام آقاے مهندس! صبح بہ خیر!
نگاهم را بہ سمتِ مخاطبِ مطهرہ مے ڪشانم،در فاصلہ دو سہ مترے ام مهندس روزبہ ساجدے را مے بینم.
قدِ نسبتا بلند و بدن ورزیدہ اے دارد،همیشہ چهرہ اش را از دور دیدہ ام برعڪس تصوراتے ڪہ از عشقِ آتشینِ مطهرہ ساختہ ام چهرہ ے زیبایے ندارد!
نہ مے توان گفت زیباست نہ زشت! چهرہ ے معمولے و مردانہ اے دارد!
پوستے گندمین با چشم هاے درشتِ مشڪے و لب و دماغے ڪہ بہ صورتش مے آیند.
موهاے مشڪے اش را سادہ آراستہ،بہ جاے زیبایے مے توان گفت جَذبہ و جذابیتے مردانہ دارد!
ڪت و شلوار اسپرت مشڪے اے همراهِ پیراهن سورمہ اے رنگے بہ تن ڪردہ،با ژست خاصے ڪیف سامسونتِ چرمش را در دست راست گرفتہ.
نگاهے بہ ساعتِ بند چرم مشڪے رنگش مے اندازد و رو بہ مطهرہ مے گوید:انگار یڪم دیر ڪردم!
میخواهد از مقابلم عبور ڪند ڪہ مطهرہ سریع مے گوید:آقاے ساجدے!
توقف میڪند و بدون حرف بہ مطهرہ چشم مے دوزد،مطهرہ معذب من را نشان میدهد و مے گوید:دوستم ڪہ گفتہ بودم دنبال ڪارہ!
ساجدے بدون اینڪہ نگاهم ڪند مے گوید:پنج دقیقہ دیگہ بفرستیدشون داخل!
سپس وارد اتاقش میشود،مطهرہ نفس آسودہ اے میڪشد و پشت میز مے نشیند.
رو بہ مطهرہ میگویم:مطے بهتر نیست برگردم؟!
سرے تڪان میدهد:نمیدونم آیہ! خودمم نمیدونم دارم چے ڪار میڪنم!
تلفن را برمیدارد و یڪے از دڪمہ ها را مے فشارد،چند لحظہ بعد میگوید:آقا حامد! میشہ یہ لیوان آب قند برام بیارید؟
نفس عمیقے میڪشم ڪہ نگاهش بہ من مے افتدد،سریع اضافہ میڪند:لطفا یہ آبمیوہ ام بیارید!
سریع میگویم:من چیزے نمیخورم!
دو سہ دقیقہ بعد مرد میانسالے با لبخند و سینے بہ دست نزدیڪمان میشود. مطهرہ بہ احترامش بلند میشود و سلام و احوال پرسے میڪند.
حامد لیوان آب قند را روے میز میگذارد و میگوید:آبمیوہ رو بدم خانم؟
سریع میگویم:نہ خیلے ممنون! من میل ندارم!
حامد نگاهش را میان من و مطهرہ مے چرخاند،مطهرہ میگوید:بذارید خودم میخورم! زحمت ڪشیدین!
✍ 🏻 نویسنده:لیلے سلطانے

Instagram:Leilysoltaniii
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•
👈 ڪپے تنها با ذڪر نام نویسندہ و منبع مورد رضایت است👉
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•

🌹 نـــ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم 🌹
#آیه_های_جنون
#قسمت_هفتاد_و_دوم
#بخش_سوم
حامد نوش جانے میگوید و بہ سمت آبدارخانہ میرود،مطهرہ نگاهے بہ ساعت روے دیوار مے اندازد و آرام رو بہ من میگوید:فڪر ڪنم باید برے داخل!
ساڪت نگاهش میڪنم،مردد گوشے تلفن را برمیدارد و عدد یڪ را میفشارد.
چند لحظہ بعد میگوید:جناب ساجدے! دوستمو بفرستم داخل؟
_چشم!
تماس را قطع میڪند و رو بہ من مے گوید:برو داخل!
میخواهم بہ سمت اتاق بروم ڪہ مطهرہ از روے صندلے بلند میشود و با شرم میگوید:آیہ! بہ خدا من بخاطرہ خودتم گفتم!
جدے نگاهے بہ صورتش مے اندازم و چند تقہ بہ در میزنم،صداے ساجدے مے آید:بفرمایید!
نفس عمیقے میڪشم و زیر لب بسم اللہ الرحمن الرحیم مے گویم،دستگیرہ ے در را مے فشارم.
همانطور ڪہ وارد میشوم آرام مے گویم:سلام!
ساجدے جوابم را مے دهد و اشارہ میڪند بنشینم،نگاهے بہ اتاق مے اندازم.
اتاق نسبتا بزرگے است،ڪف اتاق برعڪس سالن ها با سرامیڪ هاے شیرے پوشاندہ و دیوارها با ڪاغذ دیوارے اے مخلوط از سفید و آبے آسمانے تزئین شدہ.
میز قهوہ اے تیرہ اے همراہ با صندلے چرم مشڪے انتهاے اتاق پشت بہ پنجرہ هاے شیشہ اے ڪہ سر تا سر آن قسمت را گرفتہ اند قرار دارد.
رو بہ روے میز هم چند مبل چرمے سفید رنگ قرار دارند،سمت چپ میز هم چند ڪتابخانہ ے چوبے ڪوچڪ بہ رنگ سفید ڪہ از ڪتاب ها و مقالہ هاے مختلف پر شدہ اند چیدہ شدہ.
با گفتن با اجازہ اے نزدیڪ میز میشوم و روے اولین مبل مے نشینم.
ساجدے ڪتش را درآوردہ و پشت صندلے اش انداختہ،آستین هاے پیراهن سورمہ اش را تا آرنج بالا زدہ و مشغول تماشاے صفحہ ے لپ تاپش است.
ڪیف و پوشہ ے مدارڪ را روے پایم میگذارم و انگشتانم را در هم قفل میڪنم،ڪمے استرس دارم و انگشتانم مے لرزند.
ساجدے بدون اینڪہ نگاهش را از صفحہ ے لپ تاپ بگیرید مے پرسد:چیزے میل دارید؟
بہ زور مے گویم:نہ!
گوشے تلفن را برمیدارد و مے گوید:خانم هدایت! بہ آقا حامد بگو برام بہ نسڪافہ بیارہ!
سپس گوشے را میگذارد،لپ تاپش را مے بندد و بہ من چشم مے دوزد.
جدے مے گوید:خب مے شنوم!
سریع گرہ انگشتانم را از هم باز میڪنم و پوشہ را روے میزش میگذارم‌.
نگاهے بہ پوشہ مے اندازد و مے گوید:توش چے براے خوندن هست؟!
ڪمے مڪث و سپس دهان باز میڪنم:آیہ نیازے هستم! هیجدہ سالہ،دیپلم علوم انسانے با معدل هیجدہ،تا حدے هم مسلط بہ ڪامپیوتر یعنے مدرڪ هفت مهارت اصلیش رو گرفتم و الان در حال یادگیریِ پیشرفتہ ترشم.
ابروهایش را بالا میدهد:صحیح! زبان انگلیسے چے؟
لبم را بہ دندان میگیرم:ڪلاسے نرفتم و مدرڪ ندارم،در حد همون آموزشاے مدرسہ مسلطم!
پوشہ را برمیدارد و بازش میڪند،بدون اینڪہ نگاهم ڪند مے پرسد:فرمودین چندسالتونہ؟
_هیجدہ!
زیر لب زمزمہ میڪند:اینجا شدہ ڪودڪستان!
با شنیدن جملہ اش اخم میڪنم اما چیزے نمے گویم،نفسش را خونسرد بیرون میدهد.
جدے نگاهم میڪند:هیجدہ سالتونہ و دیپلمہ اید و تشریف آوردید براے استخدام!
لحنش شماتت بار است!‌ چیزے نمے گویم،ادامہ میدهد:شما دختر آقاے مصطفے نیازے نیستید؟
محڪم میگویم:دخترشونم!
پوزخند ڪم رنگے روے لبش نشسته:پس از نظر مالے احتیاجے بہ این ڪار ندارید،براے چے اینجایید؟
جدے نگاهش میڪنم:مستقل بودن و وارد اجتماع شدن!
پوشہ را مے بندد:قرار نیست شرڪتِ من جاے بزرگ شدن شما و دوستتون باشہ! اگر خانم هدایت هم اینجا هستن فقط بخاطرہ اصرار و ڪاربلد بودن پدرشونہ!
پوزخند ڪم رنگے میزنم و بلند میشوم،همانطور ڪہ پوشہ را از روے میز برمیدارم مے گویم:و شما توقع دارید براے منشے گرے نیمہ وقتِ موقتتون یہ خانم سے سالہ ے با تجربہ و لیسانسہ و همہ فن حریف بیاد! اونم با حقوق ماهے یڪ ملیون تومن!
لبخند میزند:دقیقا!
چند تقہ بہ در میخورد،ساجدے مے گوید:بفرمایید!
در باز میشود و آقا حامد سینے بہ دست وارد میشود،لیوان نسڪافہ را روے میز میگذارد و میرود.
میخواهم خداحافظے ڪنم ڪہ مے گوید:اجازہ ندادم پوشہ رو ببرید!
نگاهے بہ پوشہ مے اندازم:مهم نیست! فڪر نڪنم شرڪت شما براے من و من براے شرڪت شما مناسب باشم.
نگاهے بہ موبایلش مے اندازد و دستش را بہ سمتم دراز میڪند:بذارید اینجا باشہ! بہ خانم هدایت میگم خبرتون ڪنہ!
با تردید پوشہ را بہ دستش مے دهم و لب میزنم:خدانگهدار!
لیوان نسڪافہ اش را بہ دست مے گیرد و سرش را تڪان میدهد:بہ پدر سلام برسونید!
سپس در موبایلش چیزے مے نویسد و مے ایستد.
همانطور ڪہ بہ سمت پنجرہ مے رود و ڪمے از نسڪافہ اش را مے نوشد مے گوید:خدانگهدار!
با قدم هاے بلند بہ سمت در میروم،میخواهم در را ببندم ڪہ بوے عطرِ ملایمش در بینے ام مے پیچد و متعجبم مے ڪند!
✍ 🏻 نویسنده:لیلے سلطانے
Instagram:Leilysoltaniii
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•
👈 ڪپے تنها با ذڪر نام نویسندہ مورد رضایت است👉
‍ ‍ •○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•

🌹 نـــ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم 🌹
#آیه_های_جنون
#قسمت_هفتاد_و_دوم
#بخش_چهارم
در را ڪہ باز میڪنم مے پرسد:راستے از وضعیت تاهلتون نگفتید!
نفسم چند لحظہ در سینہ حبس میشود،من الان بایستے زنے متاهل بودم...اگر هادے بود...
اجازہ ے بیشتر فڪر ڪردن و چیدن اگرها را بہ خودم نمے دهم،بہ زور لب میزنم:مجرد!
سپس از اتاق خارج میشوم و نفس عمیقے میڪشم،همین ڪہ خارج میشوم مطهرہ از روے صندلے بلند میشود و مضطرب مے پرسد:چے شد؟
لبخند میزنم:فڪر نڪنم شانسے داشتہ باشم!
پڪر نگاهم میڪند،بعد از ڪمے صحبت و شرح ماجراے گفتگویم با ساجدے از مطهرہ خداحافظے میڪنم و سریع از ساختمان خارج میشوم.
بے خبر و بے خیال از بازے سرنوشت بہ سمت خانہ راہ مے افتم.
گویے سورہ ے ششم نازل شدہ،سورہ ے آرامش!
❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️
از خاطرات شش سال پیش دل میڪنم و قبل از اینڪہ ڪسے وارد حیاط بشود از ڪنار در بلند میشوم.
همانطور ڪہ بہ سمت خانہ قدم برمیدارم صدایِ خندان و پر انرژے اش از خاطرات در گوشم مے پیچد:
_چرا اینطورے مے خندے؟!
_چطورے؟!
_یہ جورے ڪہ انگار فقط تو بلدے بخندے!
بغض گلویم را مے فشارد،چطور دلش آمد از خندہ هایم بگذرد؟!
✍ 🏻 نویسنده:لیلے سلطانے
Instagram:Leilysoltaniii
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•
👈 ڪپے تنها با ذڪر نام نویسندہ و منبع مورد رضایت است👉
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•

🌹 نـــ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم 🌹
#آیه_های_جنون
#قسمت_هفتاد_و_سوم
#سوره_ی_ششم
#بخش_اول
بعد از ڪمے صحبت و شرح ماجراے گفتگویم با ساجدے از مطهرہ خداحافظے میڪنم و سریع از ساختمان خارج میشوم.
بے خبر و بے خیال از بازے سرنوشت از شرڪت خارج میشوم و بہ سمت خانہ راہ مے افتم.
گویے سورہ ے ششم نازل شدہ،سورہ ے آرامش!
❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️
از خاطرات شش سال پیش دل میڪنم و قبل از اینڪہ ڪسے وارد حیاط بشود از ڪنار در بلند میشوم.
همانطور ڪہ بہ سمت خانہ قدم برمیدارم صدایِ خندان و پر انرژے اش از خاطرات در گوشم مے پیچد:
_چرا اینطورے مے خندے؟!
_چطورے؟!
_یہ جورے ڪہ انگار فقط تو بلدے بخندے!
بغض گلویم را مے فشارد،چطور دلش آمد از خندہ هایم بگذرد؟!
❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️
همانطور ڪہ نگاهم روے خطوط ڪتاب است لیوان آب هویجم را برمیدارم و نے را بہ دهان مے گیرم.
مطهرہ با خندہ مے گوید:از اون ڪتاب دل بڪن! اینطورے ڪہ فایدہ ندارہ بخونے!
ڪتاب را مے بندم و روے میز پلاستیڪے میگذارم، مے گویم:یہ بند موندہ بود براے مرور ڪردن ڪہ تو اومدے بہ زور منو از خونہ ڪشوندے بیرون.
پشت چشمے برایم نازڪ میڪند و ڪمے از آب طالبے اش را مے نوشد.
_اینم جواب خوبے من! از بین ڪتاب و جزوہ آوردمت بیرون!
لبخند میزنم:چون دیگہ خیالت راحتہ ڪار و دانشگاهتو دارے ولے من باید چند ماہ دیگہ هم استرس ڪنڪورو بڪشم و تلاش ڪنم.
لطفا رفیق ناباب نشو و بذار امسال دانشگاہ تهران قبول بشم!
سرے تڪان میدهد و بہ شوخے مے گوید:دستت درد نڪنہ حالا من شدم رفیق ناباب؟!
مے خندم:نگفتم هستے گفتم دارے میشے!
همراہ لبخند بہ چشمانم زل میزند:نمیخواے راجع بہ ڪار بپرسے؟!
گنگ نگاهش میڪنم،ادامہ میدهد:تو شرڪت! اومدے براے مصاحبہ!
آهانے مے گویم و جدے نگاهش میڪنم،ڪمے مڪث میڪند و مے گوید:تو این یہ هفتہ ڪہ چند نفر براے استخدام اومدن ڪسے مورد قبول ساجدے واقع نشد!
_چقدر بد! تو میخواے چے ڪار ڪنے؟ فڪر ڪنم ڪم ڪم باید درساے دانشگاهت شروع بشہ.
سرش را بہ نشانہ ے مثبت تڪان میدهد:آرہ! بین شرڪت و دانشگاہ موندم!
مخصوصا این چند روز ڪہ براے آگهے استخدام مے اومدن.
_میخواے استعفا بدے؟
سریع جواب میدهد:نہ! راستش خواستم رو در رو بهت خبر بدم.
متعجب نگاهش میڪنم:چیو؟!
لبش را بہ دندان میگیرد و مردد مے گوید:مهندس ساجدے خواست باهات صحبت ڪنم بیاے شرڪت گفت اگه‌ دو سہ روزہ ڪارا رو یاد بگیرے حرفے ندارہ!
ابروهایم را بالا میدهم:چے شد یهو؟! ایشون ڪہ یہ دختر خانم هیجدہ سالہ ے دیپلمہ ے بے تجربہ رو قبول نداشتن!
شانہ اے بالا مے اندازد:دیگہ مجبورہ! بیشتر از این نمیتونہ معطل ڪنہ بخواد منم بندازہ بیرون دیگہ ڪلا یہ مدت بے منشے مے مونہ.
با اتمام این جملہ مے خندد،نفس عمیقے میڪشم و مے گویم:من دیگہ نمیخوام تو اون شرڪت ڪار ڪنم! درستہ تو خونہ نهایتا شیش ساعتمو با درس خوندن پر میڪنم،بیڪارے و بے حوصلگے خواب شب هامم گرفتہ اما ترجیحم اینہ اونجا ڪار نڪنم!
متعجب نگاهم میڪند:چرا؟!
طفرہ میروم:خب دیگہ همینطورے! در ضمن من ازت خیلے ناراحتم!
منظورم را مے گیرد،گونہ هایش رنگ مے گیرند و سرش را خم میڪند.
_آیہ باور ڪن‌ اولش اصلا همچین چیزے بہ ذهنم نرسیدہ بود! بہ خدا بخاطرہ سرگرم شدن خودت گفتم.
سرش را بلند میڪند و بہ چشمانم زل میزند،با صدایے بغض آلود ادامہ میدهد:بہ جونہ بابام راست میگم! بعدش اون چیزے ڪہ تو فڪر میڪنے بہ ذهنم رسید...
نفس عمیقے میڪشم:مهم نیست! فقط لطفا یادت باشہ آدما برات حڪم ابزار نداشتہ باشن!
شرمگین‌ نگاهش را از صورتم مے گیرد،دلیل پشیمانے ام شهاب است!
درست است هر روز بہ اندازہ ے چند متر از من فاصلہ دارد و گاہ گدارے مے بینمش اما وارد شدن بہ آن شرڪت مے تواند بهانہ اے براے ڪارهاے عجیب و غریبش جور ڪند! براے اینڪہ با حرف ها و نگاہ هایش آزارم بدهد!
بے اختیار مے پرسم:راستے مهندس فراهانے از دوستاے مهندس ساجدیہ؟!
مطهرہ ڪمے فڪر میڪند و میگوید:نمیدونم! یہ ماہ پیش استعفا داد و از شرڪت رفت!
متعجب نگاهش میڪنم:مطمئنے؟! چند بار سر ساختمون دیدمش!
_آرہ! با فرزاد ساجدے بہ اختلاف خوردہ،دو سہ روز قبل استعفاشم درگیرے شدیدے بین شون پیش اومد!
_خب!
_هیچے دیگہ! فرزاد ساجدے داد میزد تو حق ندارے بدون اجازہ ے من ڪارے ڪنے،بهت اخطار دادہ بودم و این حرفا!
مهندس فراهانے ام ساڪت نگاهش میڪرد،آخر سر فرزاد داد زد یا خودت استعفا میدے یا بہ روزبہ میگم اخراجت ڪنہ!
اونم فقط پوزخند زد و گفت همچین روزایے رو میدیدم رفیق!
بعدش از شرڪت رفت بیرون تا دو سہ روز بعدش ڪہ استعفا نامہ شو آورد!
✍ 🏻 نویسنده:لیلے سلطانے
Instagram:Leilysoltaniii
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•
👈 ڪپے تنها با ذڪر نام نویسندہ و منبع مورد رضایت است👉
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•

🌹 نـــ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم 🌹
#آیه_های_جنون
#قسمت_هفتاد_و_سوم
#بخش_دوم
سر ساختمون اومدنش هم موقتہ چون خیلے از ڪاراے پروژہ بہ عهدہ ش بودہ و اگہ نباشہ یڪم اوضاع بہ هم میریزہ.
البتہ اینم بہ درخواست ساجدیِ بزرگہ تا یہ مدت ڪوتاہ ڪہ ڪارا ڪامل روے روال بیوفتہ!
مے خندم:منظورت آقا روزبہ ست؟!
گونہ هایش انارے میشوند،با شرم مے گوید:نہ! پدر آقا روزبہ و فرزاد!‌ در اصل صاحب شرڪت ایشونہ.
ڪاراے مدیریتے بہ عهدہ ے پسر ارشد و با تجربہ تر گذاشتہ شدہ،ڪاراے اجرایے و فنے بہ عهدہ ے پسر دوم!
ابروهایم را بالا میدهم:پس شرڪت خانوادگیہ!
مے خندد:آرہ! راستے چے شد از مهندس فراهانے پرسیدے؟!
لبم را بہ دندان میگیرم و مے گویم:همینطورے! آخہ تو قضیہ ے درگیرے با اون پسرہ خودش و دوستش اومدن براے ڪمڪ!
_اوهوم!
مردد مے پرسم:نمیدونے سر چے بہ اختلاف خوردن؟! یعنے دیگہ شرڪت برنمیگردہ؟!
بیخیال سر تڪان میدهد:اولے رو نمیدونم،دومے رو بعید مے دونم!
خیالم ڪمے راحت میشود،انگار همہ چیز دست بہ دست هم دادہ تا از زندگے مان دور بشود!
مطهرہ جدے مے پرسد:بہ مهندس ساجدے چے بگم؟!
آخرین جرعہ هاے آب هویجم را مے نوشم و مردد مے گویم:نمیدونم!
_من اصرارے ندارم،هر طور ڪہ خودت راحتے عزیزم! اینو جدے میگم!
با انگشتانم روے میز ضرب مے گیرم و متفڪر بہ گوشہ اے خیرہ میشوم،شهاب دارد دور میشود!
هنوز چیزهایے گنگ است،حرف هایش در ڪافے شاپ،رفتنش از شرڪت،خصومتش با پدرم،دلیلِ ترس پدرم از شهاب!
یڪ چیزے این وسط مشڪوڪ و پنهان است...
همانطور که از پشت میز بلند میشوم بہ مطهرہ مے گویم:بذار یڪم فڪر ڪنم،بهت خبر میدم!
🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟
قرآنِ ڪوچڪم را مے بوسم و داخل ڪیفم میگذارم،همانطور ڪہ گازے بہ لقمہ ے نان و پنیرم میزنم با عجلہ بہ سمت حیاط میروم.
از دو روز پیش ڪہ مطهرہ گفت شهاب از شرڪت رفتہ براے استخدام در شرڪت مجاب شدم اما دلشورہ دارم!
بعد از دو روز فڪر ڪردن و صحبت با پدرم تصمیم گرفتم خودم را مشغول ڪنم!
امروز قرار شد همراہ مطهرہ بہ شرڪت برویم تا ساجدے بار دیگر با من صحبت ڪند و مطهرہ هم ڪارها را یادم بدهد.
ڪتانے هاے مشڪے آل استارم را از جاڪفشے بیرون میڪشم و با عجلہ مے پوشم،مشغول گرہ زدن بندهایش هستم ڪہ صداے زنگ در بلند میشود.
بلند مے گویم:حتما مطهرہ ست خودم باز میڪنم‌ مامان. فعلا خداحافظے!
مادرم نزدیڪم مے آید و با لبخند نگاہ میڪند:خدا بہ همراهت عزیزدلم!
لبخند پر رنگے میزنم و مے ایستم،بوسہ ے آبدارے از گونہ اش مے گیرم و بہ سمت در میروم.
در را ڪہ باز میڪنم مطهرہ پر انرژے مے گوید:صبح بہ خیر همڪار!
از لحنش خندہ ام مے گیرد،در حالے ڪہ در را مے بندم مے گویم:صبح توام بہ خیر! راستے سلام!
مے خندد:سلام! یڪم خواب آلود بہ نظر میاے؟!
ڪیفم را روے دوشم جا بہ جا میڪنم:آرہ! تو این چند وقت شب و روزم قاطے شدہ بود. باید دوبارہ بہ روال قبل برگردم!
لبخندے میزند و چیزے نمے گوید،همانطور ڪہ پایم را روے برگ خشڪے میگذارم نفس عمیقے مے ڪشم و در دل مے گویم:نزدیڪ پنج ماہ گذشت! چندسال و چندماہ و چند روز از روزایے ڪہ بے تو میگذرہ موندہ؟!
🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟
نگاهم را بہ آینہ ے آسانسور مے دوزم و خودم را تماشا میڪنم،چند لحظہ بعد آسانسور متوقف میشود.
بے حوصلہ همراہ مطهرہ وارد شرڪت میشوم،مطهرہ بہ مردے ڪہ پشت میز نشستہ سلام میڪند و سپس بہ سمت در سمت راست میرود. نمیدانم چرا دلشورہ مے گیرم!
وارد دفتر مے شویم،نگاهے بہ سالن مے اندازم و مے گویم:مطهرہ! بہ نظرت من از پسش برمیام؟!
_چرا برنیاے؟! مگہ میخواے اتم بشڪافے؟!
بہ سمت میزش مے رود و روے صندلے مے نشیند،بہ من اشارہ میڪند:بشین!
_نمیدونم چرا از اینجا خوشم نمیاد؟!
مهربان مے گوید:چون یہ مدتہ از همہ دور شدے و نخواستے با ڪسے یا محیطے ارتباط بگیرے.
ابروهایم را بالا میدهم:شاید!
پنج دقیقہ اے میگذرد ڪہ صداے قدم هاے ڪسے مے پیچد،سر برمیگردانم ڪہ چهرہ ے آشنایے مے بینم.
فرزاد ساجدے در حالے ڪہ پوشہ اے بہ دست گرفتہ و با اخم بہ آن خیرہ شدہ نزدیڪ میز مطهرہ میشود.
چهرہ اش در هم است،پیراهن سفیدے ڪہ بہ تن دارد ڪمے چروڪ‌ شدہ و خستہ بہ نظر مے آید!
مطهرہ سریع مے ایستد و سلام میڪند،فرزاد در حالے ڪہ سر بلند میڪند جوابش را مے دهد.‌ میخواهد چیزے بگوید ڪہ نگاهش بہ من مے افتدد.
متعجب بہ صورتم خیرہ میشود،گیج از حالتش لب میزنم:سلام!
همانطور ڪہ ناشیانہ نگاهش را از صورتم مے گیرد آرام جواب میدهد:سلام!
رو بہ مطهرہ مے گوید:روزبہ نیومدہ؟!
مطهرہ نگاهے بہ ساعت مچے اش مے اندازد و مے گوید:پنج دقیقہ بہ هشت موندہ،فڪر ڪنم دو سہ دقیقہ دیگہ برسن!
✍ 🏻 نویسنده:لیلے سلطانے
Instagram:Leilysoltaniii
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•
👈 ڪپے تنها با ذڪر نام نویسندہ و منبع مورد رضایت است👉

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...