ویژه کنید
عکس و تصویر در نعت #حضرت_رسول_اکرم_ص ثنا باد بر جان پیغمبرش 🌸 محّمد فرستاده و بهترش که بُد ...

در نعت #حضرت_رسول_اکرم_ص

ثنا باد بر جان پیغمبرش 🌸 محّمد فرستاده و بهترش
که بُد بر در #دین_یزدان کلید 🌸 جهان یکسر از بهر او شد پدید
بدو داد دادار پیغام خویش 🌸 بپیوست با نام نام خویش
ز پیغمبران او پسین بُد درست 🌸 ولیک او شود زنده زیشان نخست
یکی تن وی و خلق چندین هزار 🌸 برون آمد و کرد دین آشکار
ببرد از همه گوی پیغمبری 🌸 که با او کسی را نبد برتری
خبر زآنچه بگذشت یا بود خواست 🌸 زکس ناشنیده همه گفت راست
به یک چشم زد از دل سنگ سخت 🌸 به معجز برآورد نوبر درخت
دل دنیی از دیو بی بیم کرد 🌸 مه آسمان را به دو نیم کرد
ز هامون به چرخ برین شد سوار 🌸 سخن گفت بر عرش با کردگار
گه رستخیز آب کوثر وراست 🌸 لوا و #شفاعت سراسر وراست
مر اندامش ایزد یکایک ستود 🌸 هنرهاش را بر هنر برفزود
ورا بُد به #معراج رفتن ز جای 🌸 به یک شب شدن گرد هر دو سرای
مه از هر #فرشته بُدش پایگاه 🌸 بر از #قاب_قوسین به یزدانش راه
#سرافیل همرازش و هم نشست 🌸 #براق_اسب و #جبریل فرمان پرست
همیدونش بر ساق عرشست نام 🌸 نُبی معجز او را ز ایزد پیام
به چندین بزرگی جهاندار راست🌸 بدو داد پاک این جهان او نخواست
نمود آنچه بایست هر خوب و زشت 🌸 ره #دوزخ و راه خرم #بهشت
چنان کرد دین را به شمشیر تیز 🌸 که هزمان بود بیش تا رستخیز
ز #یزدان و از ما هزاران درود 🌸 مر او را و یارانش را برفزود
شعر از #اسدی_توسی #گرشاسپ_‌نامه

#گنجینه_علوی_ساوجی
@srazsaveh
#فرهنگ_و_ادب #ادبیات #شعر #ابونصر #شاعر_ایرانی #شاعر_قرن_پنجم #سراینده_اثر_حماسی_گرشاسب_نامه #تبریز #پیروی_از_شاهنامه_فردوسی #شف24014
#Asadi_Tusi

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...