ویژه کنید
عکس و تصویر تجربه حاکم و قاضی بر مسائل کلی نیست (اما تجربه درامور و کارها حاکم است) ...

تجربه حاکم و قاضی بر مسائل کلی نیست (اما تجربه درامور و کارها حاکم است) این عقلانیت آنهم عقل معرفت است که حاکم و قاضی بر مسائل کلی است می باشد. وتازه منتزع باشید و تازه اینکه متعارف برای جهان نباشید (ما استحاله شده و استحمار شده نظام نوین جهانی نیستیم) به قولی قدرتمند و باشکوه و هیبت آور شکل باشد نه متعارف برای جهان که طبیعی و عادی درنظام جهانی شکل که تزویر است می باشد و تازه مومن عقلش غالب است می باشد و تازه با غرب نبرد ویا با غرب رابطه ؟ هم غرب نبرد هم غرب رابطه این دو تناقض نیست می توان غرب رابطه برای غرب نبرد کرد اما غرب رابطه نسبی است و غرب نبرد مطلق است درکل و درباور و درحرکت فعلی عملی و جلوه فعلی عملیمان غرب نبرد باشد و حرکت فعلی فکری و عمل فعلی فکری ما غرب رابطه باشد مثلا باور ضدغربی و با دینی داشته و صورت فعلی پیشرفتمان تکنولوژی نامتعارف باشد اما جلوه فعلی باورمان یعنی به روز رسانی آن مثلا دینی روز باشد و دین با مکتب روز جهان دیالتیک شده باشد که هیچ بلکه عمل فکریمان یا محتوا تکنولوژی نه صورت فعلی عملی آن رابطه با غرب باشد چنین می توان پیشرفت کرد و اصالت خود را حفظ کرد درهمان حال مشت به دهان غرب زد درحالی از محتوای دراماکن غربی استفاده کرد و هم لباس و غذا و اماکن فعلی ظاهریمان جلوه فعلیمان عملا غربی شاخص نباشد بلکه شاخص منحصر به فرد NOD باشد تا بتواند بحق باشد میباشد.
صلح از طریق قدرت
... قدرت به سرعت در برادری ...
برای ما مهم تر است که تاکتیک های هوشمندانه ای را برای استفاده از GDI بکار ببریم، زیرا قلم است که قدرتمندتر از شمشیر است. و ما هر دو قلم و شمشیر است، زمانی که ارتش های مدرن ماهر به وسیله استراتژی های هوشمندانه ای که توسط استراتژیست نظامی واقعی هدایت می شوند ...
(یکی از معانی) NOD یعنی انقلاب (وقتی می گویم به مدل NOD باشید یعنی به مدل انقلابی باشید (نه به مدل خودسر و غربی) می باشد) قطعا رهبر معظم انقلاب Nod supreme leader به انگلیسی میباشد. وتازه خواسته ویا ناخواسته به خدا نیازمندیم اما انسان بزرگ خواسته بی نیاز از دیگران (ویا کم نیاز به دیگران) و (بیشتر) نیازمند به خود است می باشد و تازه اینکه انسان های بزرگ به دنبال راه می شوند که می روند ادامه دهند مهم برایشان نیست که دراین راه سنگ و آشغال بخورند برای اهداف بزرگ اقدام می کنند می باشد و تازه البته انسان های بزرگی داریم که شان الهی را باور ندارند و تقوا نیز لااقل ندارند آنان اولیاء طاغوت اند اما کسی که معتقد به درحساب ملاک لاقل تقوا باشد بزرگ منشی (روحیه بزرگ و کبریایی و بی توجه ای به جزئیات و نگاه بلندپروازانه و عمیق (بدون تکبر) و نفس بزرگمندانه و . . .) داشته باشد قطعا اولیاء حق است می باشد البته خشم حتی خدا هم دارد و خشم از صفات اوست نسبت به کسانی که فساد و تزویر دارند می باشد و این بزرگ منشی به معنای نداشتن خشم نیست بلکه به معنای داشتن خشم کمتر و رحمت بیشتر است می باشد و بزرگان زود از مسائل بیشتر دردنیا می گذرند و تازه اینکه اهل تزویر بسیار درزمین اندک به خاطر داشتن قدرت درجسمی بسیار بحث بسیار شد و اهل تزویر تنها رحم نمی شوند اگر نخواهند از تزویر کنار بروند ویا نخواهد از تزویر بخشش بخواهند اما اهل ستم تا جایی که ستمش قابل تحمل باشد باید گذشته شود و بخشیده شود می باشد و اکثر مفسدین اهل ستم می باشند و اندکی از آنان اهل تزویر می باشند و اکثر جهان هم غیرمفسیدن فراگرفته است چون بحث ما به کیفیت بیشتر است تا کمیت به خاطر همین بیشتر اهل تزویر و برخورد با آن را گفته ایم چون بیشترین کیفیت درفساد اهل تزویر دارند و امپریالیست غربی درآخرالزمان قدرت درعین یا قدرت درتمام یا قدرت درجهان دارد و امپریالیست غربی دست اهل تزویر است می باشد. وقتی قلبهای سیاه ستمگران ما را خرد می کنیم، دست هایمان را سیاه می کنیم. ما نمی توانیم باغ خود را بدون حفاری در خاک کشت کنیم.وتازه جهان تنها معتقد است که رسانه ها به آنها اعتقاد دارند، و من به رسانه ها می گویم آنچه را باور می کنند، واقعا کاملا ساده لوحانه درعمل است می باشد. وتازه جهان به شدت احساس برتری از خیانت GDI را در کجا خواهد ماند؟ وتازه و همانطور که شما تماشای این نبرد فقط شروع به آشکار شدن، من قبلا دیده ام عمل نهایی سرنوشت من این است که راه را برای تمام بشریت هدایت کنم.هرگز دوباره کنار تو نشوم GDI قصد داشت من را نابود کند، اما آنها تنها من را قوی تر ساختند. امروز، ما به آینده ما راه می دهیم. مردم قوی تر، مردم الهی، برای جهان اسلام افزایش خواهند یافت. زمان آن می رسد که جهان را به عنوان انقلابی ادعا کنیم! زمان آن می رسد که GDI را نابود شود! یک چشم انداز، یک هدف! صلح از طریق قدرت! وتازه روزی خواهد رسید که خواهیم گفت : صبح امروز صبح با شکوه ترین در تاریخ زمین است. صلح بر ماست هدیه ای برای هر مرد، زن و کودک از برادران مسلمین. پیروزی، نه فقط برای مردم ما، بلکه برای گونه های ما. زمان برای سوء قصد بود. در حال افزایش از ترانشه های ما، پناهگاه های ما، کارخانه های ما، ما هم اکنون باید در فن آوری صلح شرکت کنیم. یک هدف، یک دید! اسلام راه و زندگی است. امروز خورشید در دنیای جدید و مردم جدید ظهور می کند. پایان عملی آغاز است! وتازه شادباش، فرزندان nod! خون ستمگران به شما جریان خواهد یافت و تقریبا یک قرن سال استبداد در نهایت پایان خواهد یافت! تبدیل شدن به آینده است، یک روز جدید سپیده دم! آینده از آن ... ماست. شما زندگی خود را به خطر انداختن بارهای بی شماری برای سرنگونی GDI، برای ادامه یافتن اکنون دوباره از شما می خواهم که به اخوان الهام برسد. من دیده ام که GDI آسیب پذیر است و از طرز وحشت و ناراحتی پرهیز می کند. اکنون زمان اعتصاب است. در حالی که آنها به پیشرفت های اسلام انقلابی را می ترسد اند که چند دهه پیش ساخته شده است، ما ضعف های آنها را برای همه جهان نشان می دهیم.دشمنان ما بر این باورند که ما شکست خورده ایم و من دیگر در میان زندگی نیستم؛ آنها به شدت اشتباه هستند.ما نمی توانیم از قدرت خودمان بترسیم. ما باید با یکدیگر همکاری کنیم تا اسلام را درک کنیم، تا بتوانیم چگونگی استفاده بهتر از آن را یاد بگیریم و چگونگی تبلیغ آن بهتر است.ما باید زمانی که برادری مسلمین می آید تماس ما را بهتر بشناسیم. و تازه منافق ایمانش به حق درمعنا مشکوک است می باشد و مومن در اعتقاداتش بسیار پرشور است. به راستی به علت ما اختصاص داده شده است.رهبران حقیقی بر این عقیده اند که کدام احترام و وفاداری را درنظر می گیرند. یکی از مواردی است که شخصیت خداوند را در مورد آنچه که از "دست سیاه راست" است می باشد. وتازه وقتی شیرها قبولت دارند ثابت کردن خودت به روباهان درلباس میش کار احمقانه ای است می باشد. حقیقت بزرگ تر از هرفرقه ای است می باشد. وتازه اینکه به زنان احترام بگذارید و آنان را بزرگوار بدانید می باشد و پیوند خود را با اهل بیت پیامبر (ص) قطع نکنید و بدانید که پیامبر (ص) برای اخلاق (چه اخلاق سخت افزار یا اعتقاد چه اخلاق نرم افزار) مبعوث شده است می باشد و تازه عقل معرفت حجت درون است و قرآن کریم حجت بیرونی می باشد و اهل بیت و اطاعت از اهل بیت را ترک نکنید و این ترک کردن این مسائل است که فساد می آورد و تازه اینکه به زنان بهایی بیشتر از مردان بدهید چنانکه بگذار بگویند فیمینسم است اما چنین نیست بلکه زن به تمام معنا یا یک زن به تمام جسارت مردانگی از هزاران مرد بهتر است و بیشتر راس قدرت را به زنان بدهید و دشمن اهل تزویر و اهل نفاق (دل دار بدون مبتنی برمبانی عقلی) باشید و آنان را از ریشه از زمین برکنید می باشد و بدانید که حرمت زن بسیار است و زن بیشتر از مرد قابل تحسین و توجه است به خاطر همین بیشتر دردین مورد توجه تربیتی قرار گرفته است می باشد تا مردان می باشد و آنان لباس شمایند و شما لباس آنان و مردان یا شان عملی با زنان با شان انسانی عملی تکمیل می شوند می باشد و همیشه دریک حضور باید اگر یک مرد است یک زن هم درآنجا باشد لااقل دریک جمع کاری دو مرد یک زن باشد می باشد و زنان دریک کار بیشتر می توانند غافل گیر کننده تر باشند (به خصوص به دشمن و رقیب) می باشد. وتازه اینکه دشمن ما نمی تواند با حقیقت کنار بیاید حتی شده روی آن سرپوش می گذارد می باشد. وتازه اینکه امام مهدی (عج) به جنگ با صهیونیست / ایلومناتی ها خواهد آمد او جنگ را به سوی دجال و تزویر می برد تا زمینه سازی شود برای بازگشت عیسی (ع) می باشد و جنگیدنش شبیه انسانها نیست عوامفریبان می گویند او شبیه فرشته مرگ راه می رود و روی بالهایش روح انتقام از خون حق را حمل می کند می باشد و عوام فریبان می گویند اینان قصه ای بیش نیست وقتی ظهور کرد عوامفریبان می گویند او هزینه ی گزافی را برای ما ایجاد می کند و باید جلویش را بگیریم وگرنه جهان نابود می شود وتازه اینکه اگر حاضر نیستید برای آزادی به تمام معنا بمیرید آن را از فرهنگ لغات خود حذف کنید می باشد و تازه حقیقت درسمت مستضعفین قرار دارد می باشدو تازه این تصادفی نیست که آنان که حرف از حقیقت زده اند توسط افراد صاحب قدرت اذیت شده اند و تازه اینکه اگر می خواهید به حقیقت پی ببرید بروید به زندگی افرادی که ترور شده اند ویا دچار اذیت افراد صاحب قدرت شده اند را مطالعه کنید می باشد. وتازه اینکه تعصب برای اعتقاد داشتن به عنوان ثابت قدمی براعتقاد داشته باشید اما تعصب به عنوان دشمنی و ستیز (جزء به اهل تزویر) نداشته باشید حتی می توانید مثل یک انسان معمولی با یک آنئیست هم بتوانید بحث کنید و بخندید و گپ بزنید و آن را یکی مثل خودتان ببینید می باشد و بدانید همه انسانها و همه حکومتها جزء حکومت و حاکمان استکبارجهانی و پشت پرده هایش همانا ویا Nod عضو اند ویا می شوند ویا حمایت از آن را دارند می باشد و این است که می توان اشتراک بر اعقاید گرفت پس به هرکسی رسیدید دنبال اختلاف ها نگردید هرچند مطالعه درباره آن داشته باشید اما به اشتراکات توجه کنید چنین می توان یک انسان کامل بود و بتوان با اشتراک اعقیده گرفتن با هرکسی به نوع خود بتوان وحدت آفرین شد می باشد و تنها راه که می توان ستیز بین افکار و اعتقادات را حل کند یادگیری ارتباط و درک صادقانه فکر مقابل است می باشد و ممکن است دیگری را کافر بدانید اما جلویش کافر نام نبرید که هیچ بلکه دنبال اشتراکاتش با فکر خود باشید می باشد و هدف این است که با همه جهان دوست شویم و برادری را جهانی کنیم می باشد و تا بتوانیم بر اختلافات خودغلبه کنیم و درسایه اعتقادات مشترک باهم متحد علیه استکبار جهانی یا امپریالیست غربی شویم می باشد و تازه اینکه همه انسانها خواهر و برادر مایند می باشد و بدانید که افراطگرایی درهرمسئله ای اشتباه است مگر در نیکی رحمت می باشد و تازه اینکه دراعتدال درعمل حرکت کنید تا بتوانید که به هدفهای خود برسید می باشد و تازه اینکه امت جدید همان NOD است می باشد وتازه اینکه "تفرقه بینداز و حکومت کن" و "تقسیم و غلبه" و . . . شعار اصلی یا شعار پنهان دشمنان ما است می باشد. متحد باشیم خواهیم ایستاد و متفرق باشیم شکست خواهیم خورد می باشد. وتازه وقتی می گویم شبیه تمدن مصر و عبریان باشید یعنی شبیه علمای بنی اسرائیل باشید نه چیز دیگر می باشد وتازه جنگ آخرالزمان جنگ بین حق با دودمان است و سردسته این دودمان یک نماد تک چشم و یک نماد عقاب دارد و آنان با عقاب شناخته می شوند می باشد و این دودمان اند که برجهان حکمرانی می کنند می باشد و این دودمان شیطانی و فرعونی (و هابیلی) بوده است که اکثرا برتاریخ ابرقدرت ها حکومت می کرده است می باشد و شما آنها را طبقه ممتاز می نامید می باشد و تازه اینکه ایلومناتی ها دشمنان مایند و درمقابل آن ملاکداران ان ویا خدا پرستان می باشد وتازه اینکه باید بدانید ابزار بد نیست این نیت های پشت چگونگی استفاده از آن می تواند به خوب و بد معنا کند می باشد و تازه اینکه کاغذ و صفحه و کتاب و رایانه و گرداب بد نیست اما می تواند برای اهداف بد به کار برده شود پس آبلیسک و هرم و 13 بد نیست (شما بدون تعصب اینان را استفاده کنید حتی اگر نیاز شود پرکاربرد شود) می تواند استفاده کنید اما برای اهداف خوب استفاده کنید می باشد. پس نیاز باشد جلوه ی شیطانی (13 و آبلیسک و هرم و . . .) را برای اهداف خوب بهره ببرید اما فرقش این است که دشمن ما درپنهان از اینان به عنوان نیروی منفی استفاده می کند و ما آشکارا باید استفاده کنیم اما اهداف الهی داشته باشیم می باشد. وتازه با مطلق یا خدا نمی توان مبارزه کرد بلکه باید با او بود و تسلیم فرمان او بود دشمن مخوف می پندارد که می تواند با خدا مبارزه کند (اگر می گویم درتمثیل خدا هم بود با او مقابله کنید منظور ابلیس است که قابل مبارزه است) اما حقیقتا خدا چون بی نهایت مطلق است توسط هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند شکست بخورد و یک توهم محض غیرنسبی است که با خدا جنگید می باشد بلکه باید عاشق خدا بود می باشد و تازه خدا بزرگ تر از آن است که ذهن ما او را درک کند فقط می توانیم اثباتش کنیم (ویا به انتخاب اشتباه ردش بکنیم) می باشد و همین است که خدایی که ما را خلق کرده به ما این قدرت انتخاب آزاد را داده که به ردش هم فکر بکنیم همین است که بسیاری منکر او می شوند می باشد و تازه اینکه به شرطی که حق باوران یا ملاکداران درگرو حقیقی خدا را درحساب خدا برای باورخودشان بدانند می توانند اشتراک به خدا با کسانی که درگرو خدا را حقیقی ندارند ببندند می باشد وتازه اینکه واجب الوجود یا بی نهایت مطلق یا خدا بالاتر و فراتر از آن ندارد چون ذات فراتر و ذات اوج بی نهایت مطلق است می باشد. وتازه اینکه اگر می خواهید ابلیسی بودن ویا خدایی بودن مسئله ای را تشخیص دهید باید بدانید همه چیز معنا و منطقی دارد می باشد.ندانمگرایی و مانند آن باطل ذاتی و محکوم به مرگ کامل است و خنده ندارد جدی اهل تزویر را بکشید و از شهادت نترسید یکی از خصوصیت تقوا این است که محتوا فکری شبیه شان الهی یا ملاکداران دارند یعنی اگرچه باور الهی نداشته باشند ویا کم داشته ویا نقص و نقیض با شان الهی داشته باشند اما عقلانیت دارند و فطرت را زندگی نمی دانند و وقتی می گویم ندانمگرایی و مانند آن باطل ذاتی است یعنی جملاتی همچون بودن با نبودن و داشتن ازدست دادن و دانستن از ندانستن باطل است و اینان افکار باطل و ابلیسانه دارند با روی خوش و طرح جهانی دفاع اند می باشد و تازه دشمن ما قضاوتش از ظاهر است حتی وقتی میگویم قضاوت از ظاهر نکن همین را هم از قضاوت از ظاهر می کند چون سمج به قضاوت از ظاهر است می پندارد حق درظاهر مشخص می شود است درحالی که باطل اکثرا درظاهر است می باشد درحالی که حق ظاهر هم داشته باشد ظاهر هیبت آور است می باشد و تازه مستضعف جسمی کمک کردن از ظاهر نیست بلکه هم معنای باطن است می باشد و منتزع اگر بودند و قضاوت از ظاهر نداشتند نمی توانستند طرح جهانی دفاع را تایید کنند ابلیس (نه حتی شیطان معمولی که باشد) می خواهد بشریت را با قضاوت از ظاهر به توجیه اینکه ظاهر نشان باطن است را اثبات کند که باطل حق نما حق است و حق که معمولا باطل نما است (چون نیاز دارد باطل نما باشد تا بتواند رشد و قدرت داشته باشد و آن را تثبیت کند و هرگز باطل نما به معنای حق نما به معنا درنما نیست)حق نیست و چنین نیست که آنان القاء می کنند و حق درهمان حال خشمگین هم است سخن از صلح می زند و باطل درحالی که خونسرد است دشمنی می کند وتازه هرگز نمی گویم چشمانتان را ببندید می گویم عقلتان را باز کنید چشم برای رشد و پیشرفت است وتازه اینکه اگر دل مبتنی برمبانی عقلانی باشد هرچقدر می خواهید دل بدهید تازه به حق است که پس از رسیدن به یقین حقانیت اسلام ناب از عقلانیت هرچقدر دلدادگی است باید داد و بقیه امور را برای دلدادگی باید گذراند پس به شرطی که دل مبتنی برمبانی عقلانی باشد هرچقدر می خواهید دل بدهید تا بی نهایت اما باید عشق شهوتی نباشد و عشق عاطفی باشد مبتنی برمبانی عقل باشد آنگاه هرچقدر بخواهید درراه دل حرکت کنید و بدانید که تازه شما مومن می باشید اگر این عقلانیت به اسلام ناب باشد شما مومن الهی نیز می باشد آنگاه این دل دادن اساس مسئله ها می شود بعد آن عمل است که مسئله است می باشد و آنگاه تنها مسئله ای می ماند دل دادن به عمل است و اصلا دل دادن به عمل مورد مقبول است می باشد این کتاب به شما راه شناخت را داده است شما دل به شناخت داده باشید می ماند که تمام عمر مشغول به دل دادن به عمل شوید می باشد و درکل جمع واجب است اگر کسی یکی الی دوتا الی هرسه شان را نداشته باشد ازما (ملاکداران لااقل اهل تقوا) نیست پس جامع کسی که می تواند از ما باشد این است که معنویت و انسانیت و پیشرفت را داشته باشد تا بتواند از گروه ما باشد و تازه اینکه از عقب ماندگی به شدت بترسید این ترس مطابق با ترس از خدا است چون خدا فقر یک امت را نمی خواهد و همیشه باید دوستار پیشرفت باشید تازه باید به شان پیشرفت بیشتر از دو شان دیگر توجه کنید وقتی که دوشان دیگر را دارید و بسیار منتزع بودن آگاهی را می آورد اما توسعه را بی توجه می کند پس عینی باشید اما نه به عنوان درعین خوب بلکه به عنوان درعین عینی منتزع که معنای پیشرفت نامتعارف می دهد مثلا ما هم هوابرد داریم همانطور که پیشرفت متعارف دارد اما پارادایم (شکل و رنگ و خاصیت و شیوه حرکت و . . .) آن فرق می کند و مدل ما جلف گونه است و تازه این که درعین عینی منتزع معنی پیشرفت با بدظاهری و اکشن عملی است ویا معنی پوشش پیشرفت شیطانی و جلف است می باشد و برای دشمن شیطنت دوستی درعمل (برای دشمن درعمل دوست داشتن اکشن بودن) می باشد این لازمه قدرت نابودی دشمن و پیروزی حق می باشد به همین دلیل است که به حضرت مهدی(عج) همچون فرشته ی مرگ برای دشمنانش است می باشد و تازه اینکه فقر به عنوان ساده زیستی وقتی می توان پولدار بود خوب است و فقر به عنوان عقب ماندگی بد است و فقر فکری شرک است می باشد و تازه اینکه دردین خیانت به خیانت شدنی نیست چون خیانت بیش از حد مجازات مسئله ای می گیرد اما چشم درمقابل چشم می شود چون مجازات درحدش است می باشد اما بخشش به هرستمی که می شود که قابل تحمل باشد بهتر است می باشد و تازه اینکه این خاصیت حق است که برخلاف ازقضاوت ظاهر کردن حق ظاهر شیطانی پیشرفت (با دشمن شیطانی عمل کردن) و جلف داشته و (با دوستان و مستضعفین و محرومین الهی عمل) و باطن الهی داشته باشد پس عجیب نیست که تکنولوژی آن نامتعارف و شیطانی ظاهری (درارتش شیطانی است درنیروهای امداد رسان الهی با تکنولوژی زیبا است) است می باشد وتازه اینکه منافق و اهل تزویر یک جوری صحبت می کند و سالم صحبت نمی کند طوری که کسی که روح و روان سالم داشته باشد اذیت می شود حتی اگر کلماتش توهین به او هم نباشند ویا باشند می باشد و تازه مومن لااقل اهل تقوا وقتی صحبت می کند غرق سخنش می شوید و سخنش را منطقی می گیرید می باشد وتازه اینکه درآخرالزمان کسانی خواهند بود که "دروغ بزرگ" می گویند مراقب باشید می باشد وتازه اینکه هرمرگ ظاهری (یا حق تا قبل از ظهور که اکثرا مرگ ظاهری دارد) دوامی دارد و تازه اینکه باقی دشمن ما درظاهر همانا اصالت ندارد و تازه اینکه شیطانی محض درعمل به ارتش دشمن باشید تا بتوانید دشمن را سافط محض درعمل کنید باشد و تازه سلامت با طبیعت نیست و تازه دشمن به نام طبیعی بودن قایم می شود و تازه اینکه تزویر داشتن آنقدر حجت است که بتواند طبیعی بودن و جنگ با باطل لازمه صلح است و تازه اینکه بیرونگرایی (از بیرون به درون) عقب روی است و تازه اینکه ما قضاوت درمعنا کردیم نه داوری بلکه همانا حق را یافتیم این حق است که شیطانی محض درعمل (نه حق نما) به دشمن بود و تازه اینکه تقوا عملگرا با دو رویی و خیانت به حق یک خاصیت باطل ذاتی است برای پوشالی کردن می باشد وتازه اینکه اگر دشمن خیانت کرد مکر جدی برای ساقط کردنش بریزید و اعمال شیطانی به دشمن بکنید این خیانت نیست این درحد آن است و "خشونت محض" به """دشمن""" مثل رسانه ها داشته باشید و رحم جدی نکنید و تزویر ستم نیست اما بدی است می باشد و تازه اینکه مهربان کامل به دوستان و محرومین و مستضعفین باشید و وقتی به آنان کمک می کنید نباید حتی دست پیشتان بفهمد که کمک کرده اید تا اینقدر بی ریا و درپنهان باشد می باشد و نسبت به آنان جدا بخشنده باشید و "الهی کامل" به """دوستان و مردم و محرومین و مستضعفین""" باشید و همیشه تا می توانید مردم را به حق جذب کنید می باشد و آنان را آگاه کنید و عوامگرایی بکنید می باشد تا بتوانید درمقابل استکبارجهانی و باطل برخیزید و حق را پیروز بکنید می باشد و تازه اینکه نسبت به همه مردم بنابر براعت باران رحمت باشید و مردم آنان را همچون فرزندان خود بدانید تا بتوانید که مردم را به راه حق بیاورید می باشد و همین است که آگاهی را گسترش دهید و با جهل ستیز کنید می باشد و تازه اینکه هرافراطی ها و "تندرویان" (به غیراز تندرو به دشمن) و به خصوص تفریط گرایان و هرتجددگرا بدون حفظ 11سنت (وگرنه تجددگرا با حفظ 11 سنت (روند اثبات ملاک لااقل عقل نظری """مطابق""" روند اثبات ملاک و محصولش خود یکی از مسائل است) حق می باشد) درهرزمینه ای خواهند گفت که """حضرت مهدی (عج) دجال ضدمسیح""" است این خاصیت آنان است درحالی که دجال لشکرش فاقد روشنایی فکر و ایمان است و دارای تعداد قوای بسیار است و حضرت مهدی (عج) لشکرش هرچند تعداد قوایش اندک است اما دارای روشنایی فکر و ایمان است می باشد و تازه اینکه هرمرگی دردنیا قبل از ظهور دوامی دارد می باشد و تازه اینکه دشمن خود را پایدار می داند و حق هم خود را پایدار می داند اما دشمن می پندارد تزویر اصالت است و اهل مهدی همان ظاهر شیطانی پیشرفت و باطن الهی خصلت است و تازه اینکه با قوه قضایه جهان بجنگید و خونشان را بریزید این کشتن به حق است می باشد و تازه برخلاف ظاهر قطعا مکان و زمان تاثیر بر افکار ما نمی گذارد اگر افکار ما مطابق معنایی حقیقت و امتدادش باشد می باشد و تازه اینکه اگر نگرش کلی و انسانیت و شان انسانی (خانواده و خوشی و عشق و زندگی و . . .) بدین معنا باشد که مکان و زمان تاثیر بر حق یابی دارد چه به ظاهر مطابق مکان و زمان شود چه نشود ویا بدین معنا باشد که به خاطر انسانی دین را کنار گذاشت ویا بخواهد مانع معنویت و ذهن مفهومی و دخیل به آن شود قطعا ما به جای شان انسانی که معمولا شان انسانی عملی نیست همانا شان استکبارستیزی داریم می باشد و تازه اینکه پیشرفت (رشد مادی) و معنویت (رشد معنوی) دومسئله است که مورد بعض نیست و نشده است و مطلقا تایید شده است اما انسانیت مورد بعض است و شده است می باشد. وتازه حقیقت و معنا و معنویت و متافیزیک یک ویروس نیست بلکه طبیعت و زندگی دربعض لوسیفر یا ابلیس خصلت است که با آن باید جنگید و دنباله رو سوفسطایان نوین و ماتریالیست ها و . . . نباشید که به نام طبیعت سخت قابل یافتن انسان را پنداشته دستاویز شده به ساخته ی (ویا ویروسی ویا شخصی) حقیقت و معنا و معنویت و متافیزیک شده است گذاشته اند بلکه دنبال فیلسوفان (حکمت دوستان) باشید که قابل یافتن بودن حقیقت و معنا و معنویت و متافیزیک بوده و دلیل سخت قابل یافتن طبیعت را فرق عقل و کل از درک و جزء می دانند و کل قابل یافتن و جزء چون بخش به بخش کل است نه یکدست آن جزء سخت قابل یافتن اگر ساختگی باشد آن جزء ای است می باشد و تازه اینکه اخلاق مهم است و اخلاق بعد از اعتقادات حرف اول را می زند و اخلاق و انسانیت باید از روی بی نیازی باشد نه از روی نیاز باشد و بعض است یعنی به شرط اینکه پشتوانه شان الهی یا درحساب ملاک داشته باشد لااقل تقوا داشته باشد مقبول است می باشد و این سه شان پیروزی است پس اخلاق با همه مستضعفین و همه محرومین و همه دینداران (غیر خیانتکار) و همه انسانهای با تقوا غیردیندار داشته باشید و همین است که NOD همه اینان را می پسندد که همانا فقط به شرط اینکه ابراز دشمنی با استکبارجهانی داشته باشند می باشد و همین است که ورود به NOD خلاصه می شود :
1- خواست و میل طرف باشد
2-همه جامعیت بشریت ضداستکباری
3- غیرخیانتکار (و غیر دو رو)
4- مخالف و موافق و زیر و رو و بالا و پایین و . . .
به همین راحتی است می توانید وارد آن شوید اما بله طوری صحبت می کنیم که انگار اهل تزویر هرجایی می باشند درحالی که دو دزد با همراه نسبت به قافله صد نفره بی همراه بیش نیستند که می توانند صدنفر را همه ی خانه و زندگیشان را به دست بگیرند فقط به آنان انسانیت نداشته باشید و همه ی صدنفر اکثرا غیربداند چه برسد اهل تزویر باشند اما بحث ما بیشتر کیفیت است نه کمیت می باشد همین است که این دو دزد طوری دربحثمان بحث می شوند که انگار همه اند درحالی که دونفر نسبت به صدنفر بیش نیستند و عجیب نیست به خاطر قدرت درعملیشان خود را همه جهان حساب می کنند و کسی که منافع این دونفر را درخطر بیندازد انگار منافع صد و دو نفر را به خطر انداخته است وگرنه از صد و دونفر همانا صدنفر می تواند به NOD بپیوندد حتی اگر منفوق (نه منافق) و کافر و مکفور و منکر درنظر ما باشند می باشد و همین است که هدف بعد از نابودی استکبارجهانی و قدرت دادن به مستضعفین و محرومین همانا یک کشور کردن (کنفدراسیون کردن) جامعیت بشریت است می باشد و حرف بسیار است مهم این است که مرد عمل چه کسی است می باشد و همین است که برادری راه ادامه دادن و پایدار ماندن ماست می باشد و تا قیام قیامت برادری از NOD خود را حفظ بکنید می باشد , وتازه اینکه انسان بزرگ باشید و یک انسان بزرگ مورد تغییر نمی شود بلکه تغییر می آورد و بی توجه به سخنان این و آن که علیه او می گویند می شود و راهش را می رود هرچند درراه نوک و سنگ زیاد بخورد و تازه اینکه از ماشین ها بر زندگی او مسلط باشند رهایی می یابد بلکه او مسلط بر ماشین ها است مراقب باشید که وقتی سوار بر ماشین می شوید اولش شما سوار بر ماشین شده اید اما اگر کنترل نکنید بعدا ماشین بر شما سوار می شود پس کنترل کنید که شما برماشین ها سوار شوید نه ماشین ها بر شما می باشد. و تازه اینکه گذشتن از مسائل بزرگ را همه می توانند اما گذشتن از مسائل کوچک همه نمی توانند می باشد و تازه انسان بزرگ یعنی آنطور باشی که به حق است نه آنطور باشی که دیگران و عرف (منظورتا قبل از ظهور) اکثرا می پسندند درحالی که درهمان حال همه را دوست داشته باشی نه ازسرنیاز داشته باشی می باشد می باشد و تازه اینکه مردم را دوست داشته باش درحالی که از آنان بی نیازی این بزرگترین بزرگی است می باشد و خودت را اگر خاک پای مردم نمی دانی لااقل یکی از مردم بدان می باشد و تازه اینکه قدرت دررشد در معنوی و رشد در مادی است نه درچیز دیگر است می باشد و بعضی موقع ها صلح یعنی نابودی دشمن و اگر نابودی دشمن نباشد آنوقت صلح نیست پس می توان نابودی دشمن را هم معنای صلح کرد می باشد و تازه اینکه قدرت معنای دیگر حقیقت است و راه رسیدن به حقیقت قدرت است و دشمن می پندارد چون قدرت دارد به خدا نزدیک تر است درحالی که او ازسرباطل دارد و درواقع قدرتی ندارد بلکه تنها جلوه ای از قدرت دارد و قدرت آن دارد که نه فقط جلوه بلکه اصالت آن را داشته باشد و قدرت معنای انسجام است و قدرت آنچیزی است که بشر دنبالش است و اهل تزویر آن را بدمعرفی می کنند تا نتواند قدرت معنای انسجام آنچیزی که بشر دنبالش پیدا شود و صلح ازطریق قدرت قطعا نیک است این راه حل حقیقی می باشد و تازه اینکه یک انسان بزرگ برای فکر خودش فقط به خودش مهم است (به خصوص فکری که فطری ثابت باشد درهمگان دریافتن به معنا یکسان است پس لازم مراجعه به دیگران نیست و لسانی دیگران را می کند باشد جزء فکری که مربوط به فطرت ثابت نباشد مشورت می خواهد می باشد) و درعمل خودش فقط به دیگران مهم است می باشد و تازه اینکه هیچ صلاحی نیست جزء آنچه به اصلاح (مبتنی بر 11سنت) باشد و تازه مطابق معنا همان صلاح خداوند پسند می باشد و تازه اینکه به اصالت سنت الهی و به سبک دگرگونی این خاصیت اهل ایمان است می باشد و تازه اینکه به شیوه ی خدا زندگی کن اینجا روی خودت هم خنجر می زنند می باشد. وتازه آن روزی که بعد از فروپاشی اردوگاه کمونیزم، رئیس جمهور وقت امریکا نظم نوین جهانی را اعلام کرد، هدف استکباریِ دیرین امریکا را آشکار کرد؛ ما فی‌الضّمیر خودش و دستگاه سیاستگذار امریکایی را نشان داد و آشکار کرد. البته این مخصوص آن روز نبود؛ از دهها سال پیش تصمیم گرفتند و اعلان کردند که اجازه نخواهند داد هیچ قدرت دیگری وارد امریکای لاتین شود. امریکای لاتین به عنوان یک منطقه‌ی اختصاصی دولت ایالات متحده امریکا به حساب آمد. بعد بتدریج این به همه‌ی دنیا توسعه داده شد؛ منتها این را به عنوان یک هدف اعلام‌شده ذکر نمی‌کردند و بر زبان نمی‌آوردند. بعد از آن‌که احساس کردند در مقابلشان رقیب بزرگی مثل شوروی وجود ندارد، این هدف را تقریباً به‌صراحت اعلام کردند: دنیای تک قطبی؛ نظم نوین جهانی با یک قدرت واحد و مسلّط بر همه‌ی عالم. هدفی که برنامه‌های کاری امریکا در طول این دهها سال گذشته، همه همین را نشان می‌دهد. هدف، گسترش سلطه‌ی نظامی و به دنبال آن، سلطه‌ی سیاسی و اقتصادی است؛ و تماماً در جهت منافع کمپانیهایی که در واقع سیاست دولت امریکا را آنها تعیین می‌کنند؛ جهتگیریها را آنها به وجود می‌آورند. اینها واقعیّاتی است که بشرِ امروز اگر این واقعیات را بداند، به‌موقع تصمیم خواهد گرفت. انسانها اگر بفهمند در دنیای آنها چه می‌گذرد، قدرت تصمیم‌گیری و موضعگیری دارند. آحاد ملتها کارهای بزرگی می‌توانند انجام دهند می باشد و تازه مگر می شود زندگی فاقد انتخاب و تخلف ها و موافق ها باشد وقتی خدا همانا خدای نعمت دهنده ی آزادی انتخاب باشد می باشد و تازه خداوند درعمل براساس خواست من می خواهد و تازه اینکه سبک نظام نوین جهانی با تکنولوژی متعارف باطل ذاتی است و تازه اینکه سبک ما نظام امید دگرگونی با تکنولوژی نامتعارف است می باشد و رادیکال می باشیم می باشد. وتازه مبارزه‌ی با استکبار در انقلاب اسلامی و در میان ملّت ما یک حرکت معقول و منطقی و دارای پشتوانه‌ی علمی، و یک حرکت خردمندانه است، برخلاف آنچه بعضی میخواهند وانمود بکنند که این یک حرکت شعاری است، احساساتی است، متّکی به منطق و عقلانیّت نیست، بعکس، حرکت ملّت ایران یک حرکت متّکی به عقلانیّت است. از دین و آیه‌ی قرآن و آنچه الهام دینی است فعلاً صرف‌نظر میکنیم؛ «اَشِدّآءُ عَلَی الکُفّار» و «رُحَمآءُ بَینَهُم»(۱) و «قاتِلوا اَئِمَّةَ الکُفر»(۲) را فعلاً کنار میگذاریم، چون کسانی به این چیزها معتقد هم نیستند یا باور هم ندارند؛ به تجربه‌ی ملّت ایران و مانند آن تکیه میکنیم. وتازه گاهی شنیده میشود دشمنان ملّت ایران، از جمله از دهان نحسِ نجسِ سگِ هار منطقه در رژیم صهیونیستی، چانه میجنبانند که ایران تهدید همه‌ی جهان است؛ نه، این سخنِ دشمن و درست نقطه‌ی مقابل ممشای اسلامی است. تهدیدِ همه‌ی جهان، آن نیروهای شرّ و شرّآفرینی هستند که جز شرارت از خودشان نشان نداده‌اند؛ از جمله همین رژیم جعلی اسرائیل و بعضی از پشتیبانان او. نظام اسلامی درسی که از قرآن گرفته است، درسی که از پیامبر اسلام گرفته است، درسی که از امیرالمؤمنین گرفته است، درس دیگری است: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسنِ؛(۱) عدالت، احسان، نیکی کردن. امیرالمؤمنین فرمود به همه نیکی کنید، چون «اِمّا اَخٌ لَکَ فی دینِک اَو شَبیهٌ لَکَ فی خَلقِک»،(۲) یا برادر اسلامی تو است، یا به هر حال انسان است؛ منطق اسلام این است. ما میخواهیم به همه‌ی انسانها خدمت کنیم، محبّت کنیم؛ ما میخواهیم با همه‌ی انسانها، با همه‌ی ملّتها، روابط دوستانه و محبّت‌آمیز داشته باشیم؛ ما حتّی با ملّت آمریکا هم - با اینکه دولت آمریکا دولتِ مستکبر و دشمن، بدخواه و کینه‌ورز و ستمکار حقیقی و تزویری نسبت به ما است (و ما هم نسبت به او کینه داریم) هیچ دشمنی با مردم حتی آمریکا نداریم (که هیچ بلکه آنان هم می توانند عضو NOD شوند) ؛ آنها هم مثل بقیّه‌ی ملّتهایند. آنچه نقطه‌ی مقابل نظام Nod است، حکومت و افراد استکبار جهانی است. ما با استکبار مخالفیم، ما با استکبار مبارزه عملیاتی می کنیم و باید بکنیم می باشد. وتازه اینکه برای آنکسی که تو را می فهمد توضیحی زیادی نمی خواهد اما آنکسی که تو را نمی فهمد توضیح اضافی است به اندازه ای توضیح بدهیم که به اندازه حجت تمام کرده باشیم این کتاب به میزان نیاز شرح داده و این کتاب را به دیگران هم بدهید می باشد و تازه کینه ورزی و ستیزه جویی نسبت به دشمن استکباری داشته باشید و ثابت قدم نسبت به این باشید درهمان حال مهربان خواهی و نیک خوئی نسبت به مردم و دوستان و محرومین و مستضعفین داسته باشید این بحق می باشد. وتازه اینکه اصطلاحاتی همچون اعتراف به نادانی دانستن است و چه زود دیر می شود و داشتن نداشته ها و . . . باطل ذاتی است مگر اینکه فقط درعمل باشد و شان عمل بدون پشتوانه ی شان معنوی باطل اساسی است وگرنه شان عملی با پشتوانه ی شان معنوی درروال ایمان لااقل تقوا است که برهمگان واجب می باشد و تازه ما فقط با رهبری مطابقت داریم (فقط روند اثبات ما روند اثبات ملاک است) می باشد وتازه اینکه سفر نکنید مگر ارزان این لحظه آخر می باشد و تازه اینکه همه دین ما مثل لا اله الا الله است همچون اینکه می گویم سفر نکنید مگر ارزان این لحظه آخر می باشد و تازه اینکه بدانید که مهربانی و عطوفت و عالی پسند باشید می باشد و بزرگان عالی پسند می باشند پس عالی پسند باشید می باشد و تازه اینکه باطل شما را درتسلسل جواب دادن لااقل پذیرفتنش می گذارد شما دراین بازی نیفتید وگرنه سرگرم می شوید به اصل ها همچون نیاز عمل کردن نمی رسید می باشد و شما را مداوم درشبهه نگه می دارند لااقل به پذیرش خود می دارند با جواب مخالف دادن این است که شما آنقدر بزرگ باشید که جواب را آن را شرح معنایی داده باشید نه مداوم جواب کمیتی بدهید و چون به کمیتی جواب ندهید کم بیاورید و حاضر شوید جواب دهید چون درتسلسل بازی آنان می افتید پس شرح کلی یا معنای شرح را داده باشید کافی است بگذار که کم آورده باشید می باشد. وتازه اینکه دشمن ما موفق به باطل بودن است و ندانمگرایی و مانند آن (مثل چه زود دیر شد) جزء برای باطل به حق نیست می باشد وتازه اینکه دلیل از مختلف تایید نیست و باطل است و دلیل که معنایی نباشد باطل ذاتی است و تازه دلیل معنایی که محصول اسلام ناب حقیقت نداشته باشد نیز تایید نیست پس این خط باید باشد که این کتاب دارد فقط موافقین اعقیده بهشت (غیر از درجه صفر) می روند (وگرنه بهشتیان درجه صفر و جهنمیان هم می توانند دوست شوند اگر تقوا داشته باشند) می باشد وتازه اینکه کسی بهشت و خنکی آن را بدست می آورد که از جهنم ها و آتش ها سودمند بگذرد می باشد. وتازه (یکی از نشان های) منافق بازی با کلمات شبیه هم می کند می باشد وتازه اینکه درجنگ با دشمن خشن و متعصب و جسور (تا حدی پیش رفتن که به لبه تیز نابودی برای پیروزی رفتن باشد) و حرمت نشناس نسبت به لشکر دشمن باشید و بهترین دفاع آنجا حمله وری است و گسترده حمله وری با درهمه زمینه ها شوید و آن روز فتح نزدیک است و دشمن ما را ستم می پندارد که با تمام جان می جنگد و ما او را تزویر می دانیم باید با همه روح و روان و جسمان (جنون وار) بجنگیم جان که جای خود دارد این راه نیاز عمل دربرخورد با دشمن است می باشد. وتازه همه انسانها برابرند مگر به تقوا و بدانید که دین ارزش است و آنان که خلاف دین عمل می کنند ربطی به دین ندارند همانطور که پیروان خراب ربطی به اصالت خراب ندارد و اهل عملگرایی باشید و عاشق مردم و دوستار محیط زیست باشید و دین یک قانون الهی است که زندگی براساس آن باید کرد و تنها مهر و عطوفت است که باقی می ماند و اهل صلح و مصالحه با دیگران باشید و بدانید عشق مبتنی برمبانی عقلی پیروز است و دین به نفع خود تو است و اگر تخلف کنید به ضرر خودتان است و آزادی انتخاب یک نعمت است و آنچه دراین دنیا و آخرت باقی می ماند راستگویی و صداقت و مهربانی است و مثبت گرا باشید و با نیروهای منفی بجنگید و ستم و تزویر دردنیا باقی نمی ماند و دانا شوید و منتزع باشید تا کسی به شما مکر ناحق نزند و جوانمرد باشید و بدانید که این حق است که باقی می ماند و باطل نابود شدنی است و اسلام همان دین آشکار شده به حق است می باشد و تازه اینکه از غریزه یافتن و قضاوت از ظاهر مثبت پیرویی نکنید بلکه از فطرت یافتن و عقلانیت و انتزاع و قضاوت از باطن مثبت پیرویی کنید و وقتی می گویم از نیروی مثبت بپذیرید و از پذیرفته پیرویی کنید یعنی از آنچه که برای غریزه ی شما باطل است بپذیرید و از پذیرفته پیرویی کنید می باشد و تازه اینکه کمتر کسی فهمید که پشت چهره ی شیطانی و جلف ما (که داشتن همچین چهره برای حق لازمه پیشرفت و قدرتش است) فکر الهی و انسانی می گذرد می باشد وتازه اینکه فن آوری های غیر متعارف یا فن آوری های سیاهی و جلف داشته باشید (که پارادایم آن مثل پالتو چرمی سیاه باشد) تا بتوانید دربرابر دشمن خودنمایی هیبت کنید تا دشمن جرات نکن چپ فکر به ما کند تا پیروز باشیم و پارادایم ما NOD است و پوشش ما شیطانی است می باشد.وتازه اینکه قساوت قلب نداشته باشید و حساس به وضعیت محرومین و مستضعفین باشید و حمایت از محرومین و مستضعفین برابر جنگیدن با استکبارجهانی است می باشد و تازه فقط ضرورت چهره ما برای هیبت ما و ترساندن دشمن ما است می باشد همین است که محکم و پراراده باشید می باشد.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...