ویژه کنید
عکس و تصویر لیست 2000 پراستفاده ترین لغات و 30 عبارات در زبان انگلیسی همراه با معنی دری ...

لیست 2000 پراستفاده ترین لغات و 30 عبارات در زبان انگلیسی همراه با معنی دری

شریک سازید تا به همه برسد

1- the این
2- be بودن
3- and و
4- of از
5- a
6- in به
7- to به
8- have داشتن
9- it آن
10- I من
11- that که
12- for برای
13- you شما
14- he او
15- with با
16- on بر
17- do انجام دادن
18- say گفتن
19- this این
20- they آنها
21- at در
22- but اما
23- we ما
24- his او
25- from از
26- not نه
27- by توسط
28- she او
29- or یا
30- as مانند
31- what چه
32- go رفتن
33- their شان
34- can می تواند
35- who که
36- get رسیدن
37- if اگر
38- would خواهد بود
39- her او
40- all تمام
41- my من
42- make ساخت
43- about در باره
44- know دانستن
45- will اراده
46- up بالا
47- one یک
48- time زمان
49- there آنجا
50- year سال
51- so پس
52- think فکر کردن
53- when وقتی که
54- which که
55- them آنها
56- some برخی از
57- me به من
58- people مردم
59- take گرفتن
60- out خارج
61- into به
62- just فقط
63- see دیدن
64- him او را
65- your خود را
66- come رسیدن
67- could میتوانست
68- now اکنون
69- than نسبت به
70- like مانند
71- other دیگر
72- how چگونه
73- then سپس
74- its آن
75- our ما
76- two دو
77- more بیشتر
78- these اینها
79- want خواست
80- way راه
81- look نگاه
82- first اولین
83- also همچنین
84- new جدید
85- because زیرا
86- day روز
87- use استفاده
88- no هیچ
89- man مرد
90- find پیدا کردن
91- here اینجا
92- thing چیز
93- give دادن
94- many بسیاری
95- well خوب
96- only فقط
97- those کسانی که
98- tell گفتن
99- very بسیار
100- even حتی
101- back پشت
102- any هر
103- good خوب
104- woman زن
105- through از طریق
106- us ما
107- life زندگی
108- child کودک
109- work کار
110- down پایین
111- may ممکن است
112- after پس از
113- should باید
114- call صدا
115- world جهان
116- over روی
117- school مدرسه
118- still هنوز
119- try امتحان
120- last آخر
121- ask پرسیدن
122- need نیاز
123- too هم
124- feel احساس
125- three سه
126- state دولت
127- never هرگز
128- become شدن
129- between میان
130- high زیاد
131- really واقعا
132- something چیزی
133- most بیشترین
134- another دیگر
135- much بسیار
136- family خانواده
137- own خود
138- leave مرخصی
139- put قرار دادن
140- old قدیمی
141- while در حین
142- mean متوسط
143- keep نگاه داشتن
144- student دانشجو
145- why چرا
146- let اجازه
147- great بزرگ
148- same همان
149- big بزرگ
150- group گروه
151- begin شروع
152- seem به نظر می رسد
153- country کشور
154- help کمک
155- talk صحبت
156- where جایی که
157- turn نوبت
158- problem مشکل
159- every هر
160- start شروع
161- hand دست
162- might قدرت
163- American امریکایی
164- show نشان
165- part بخش
166- against در برابر
167- place محل
168- such چنین
169- again دوباره
170- few کمی از
171- case مورد
172- week هفته
173- company شرکت
174- system سیستم
175- each هر
176- right راست
177- program برنامه
178- hear شنیدن
179- question سوال
180- during در طی
181- play بازی
182- government دولت
183- run دویدن
184- small کوچک
185- number شماره
186- off خاموش
187- always همیشه
188- move حرکت
189- night شب
190- live زنده
191- Mr آقای
192- point نقطه
193- believe باور
194- hold نگه داشتن
195- today امروز
196- bring را
197- happen اتفاق می افتد
198- next بعد
199- without بدون
200- before قبل از
201- large بزرگ
202- million میلیون
203- must باید
204- home خانه
205- under تحت
206- water اب
207- room اتاق
208- write نوشتن
209- mother مادر
210- area منطقه
211- national ملی
212- money پول
213- story داستان
214- young جوان
215- fact حقیقت
216- month ماه
217- different مختلف
218- lot خیلی
219- study مطالعه
220- book کتاب
221- eye چشم
222- job کار
223- word کلمه
224- though اگر چه
225- business تجارت
226- issue موضوع
227- side سمت
228- kind نوع
229- four چهار
230- head سر
231- far دور از
232- black سیاه
233- long طولانی
234- both هر دو
235- little کوچک
236- house خانه
237- yes بله
238- since پس از
239- provide ارائه
240- service سرویس
241- around در اطراف
242- friend دوست
243- important مهم
244- father پدر
245- sit نشستن
246- away دور
247- until تا
248- power قدرت
249- hour ساعت
250- game بازی
251- often غالبا
252- yet هنوز
253- line خط
254- political سیاسی
255- end پایان
256- among در میان
257- ever همیشه
258- stand ایستادن
259- bad بد
260- lose از دست دادن
261- however اما
262- member عضو
263- pay پرداخت
264- law قانون
265- meet ملاقات
266- car اتومبیل
267- city شهرستان
268- almost تقریبا
269- include عبارتند از
270- continue ادامه
271- set مجموعه
272- later بعد
273- community انجمن
274- name نام
275- five پنج
276- once یک بار
277- white سفید
278- least کمترین
279- president رئیس جمهور
280- learn یاد بگیرند
281- real واقعی
282- change تغییر
283- team تیم
284- minute دقیقه
285- best بهترین
286- several چند
287- idea فکر
288- kid بچه
289- body بدن
290- information اطلاعات
291- nothing هیچ
292- ago پیش
293- lead رهبری
294- social اجتماعی
295- understand فهمیدن
296- whether چه
297- watch ساعت
298- together با هم
299- follow دنبال کردن
300- parent پدر یا مادر
301- stop توقف
302- face صورت
303- anything هر چیزی
304- create ساختن
305- public عمومی
306- already قبلا
307- speak صحبت کردن
308- others دیگران
309- read خواندن
310- level سطح
311- allow اجازه دادن
312- add اضافه کردن
313- office دفتر
314- spend خرج کردن
315- door درب
316- health سلامت
317- person شخص
318- art هنر
319- sure مطمئن
320- war جنگ
321- history تاریخ
322- party حزب
323- within در داخل
324- grow رشد
325- result نتیجه
326- open باز
327- morning صبح
328- walk راه رفتن
329- reason دلیل
330- low کم
331- win پیروزی
332- research پژوهش
333- girl دختر
334- guy مرد
335- early در اوایل
336- food غذا
337- moment لحظه
338- himself خود
339- air هوا
340- teacher معلم
341- force مجبور
342- offer ارائه
343- enough کافی
344- education آموزش و پرورش
345- across در میان
346- although اگر چه
347- remember به یاد داشته باشید
348- foot پا
349- second دوم
350- boy پسر
351- maybe شاید
352- toward نسبت به
353- able قادر
354- age سن
355- policy سیاست
356- everything همه چیز
357- love عشق
358- process روند
359- music موسیقی
360- including از جمله
361- consider در نظر
362- appear به نظر می رسد
363- actually در حقیقت
364- buy خرید
365- probably شاید
366- human انسانی
367- wait صبر کردن
368- serve خدمت
369- market بازار
370- die مردن
371- send ارسال
372- expect انتظار
373- sense حس
374- build ساختن
375- stay ماندن
376- fall سقوط
377- oh اوه
378- nation ملت
379- plan طرح
380- cut قطع
381- college کالج
382- interest علاقه
383- death مرگ
384- course دوره
385- someone کسی
386- experience تجربه
387- behind پشت سر
388- reach رسیدن به
389- local محلی
390- kill کشتن
391- six شش
392- remain ماندن
393- effect اثر
394- yeah آره
395- suggest نشان می دهد
396- class کلاس
397- control کنترل
398- raise بالا بردن
399- care مراقبت
400- perhaps شاید
401- late دیر
402- hard سخت
403- field رشته
404- else دیگر
405- pass عبور
406- former سابق
407- sell فروختن
408- major عمده
409- sometimes گاهی
410- require نیاز
411- along همراه
412- development توسعه
413- themselves خودشان
414- report گزارش
415- role نقش
416- better بهتر
417- economic اقتصادی
418- effort تلاش
419- decide تصمیم گیری
420- rate نرخ
421- strong قوی
422- possible ممکن
423- heart قلب
424- drug دارو
425- leader رهبر
426- light نور
427- voice صدا
428- wife زن
429- whole تمام
430- police پلیس
431- mind ذهن
432- finally سرانجام
433- pull کشیدن
434- return برگشت
435- free رایگان
436- military نظامی
437- price قیمت
438- less کمتر
439- according مطابق
440- decision تصمیم
441- explain توضیح
442- son پسر
443- hope امید
444- develop توسعه
445- view نظر
446- relationship ارتباط
447- carry بردن
448- town شهر
449- road جاده
450- drive راندن
451- arm بازو
452- TRUE TRUE
453- federal فدرال
454- break شکستن
455- difference تفاوت
456- thank تشکر
457- receive گرفتن
458- value ارزش
459- international بین المللی
460- building ساختمان
461- action اقدام
462- full کامل
463- model مدل
464- join پیوستن
465- season فصل
466- society جامعه
467- tax مالیات
468- director مدیر
469- position موقعیت
470- player نوازنده
471- agree موافقت
472- especially به خصوص
473- record رکورد
474- pick کلنگ
475- wear پوشیدن
476- paper مقاله
477- special ویژه
478- space فضا
479- ground زمین
480- form فرم
481- support پشتیبانی
482- event واقعه
483- official رسمی
484- whose که
485- matter ماده
486- everyone هر کس
487- center مرکز
488- couple زن و شوهر
489- site محل
490- project پروژه
491- hit اصابت
492- base پایه
493- activity فعالیت
494- star ستاره
495- table جدول
496- court دادگاه
497- produce محصول
498- eat خوردن
499- teach آموزش
500- oil نفت
501- half نیم
502- situation وضعیت
503- easy ساده
504- cost هزینه
505- industry صنعت
506- figure شکل
507- street خیابان
508- image تصویر
509- itself خود
510- phone تلفن
511- either هر دو
512- data اطلاعات
513- cover پوشش
514- quite کاملا
515- picture عکس
516- clear روشن
517- practice عمل
518- piece قطعه
519- land زمین
520- recent اخیر
521- describe توصیف
522- product محصول
523- doctor دکتر
524- wall دیوار
525- patient بیمار
526- worker کارگر
527- news اخبار
528- test آزمون
529- movie سینما
530- certain معین
531- north شمال
532- personal شخصی
533- simply بسادگی
534- third سوم
535- technology تکنولوژی
536- catch گرفتن
537- step گام
538- baby کودک
539- computer کامپیوتر
540- type نوع
541- attention توجه
542- draw قرعه کشی
543- film فیلم
544- Republican جمهوری
545- tree درخت
546- source منبع
547- red قرمز
548- nearly تقریبا
549- organization سازمان
550- choose را انتخاب کنید
551- cause علت
552- hair مو
553- century قرن
554- evidence مدرک
555- window پنجره
556- difficult دشوار
557- listen گوش دادن
558- soon بزودی
559- culture فرهنگ
560- billion بیلیون
561- chance شانس
562- brother برادر
563- energy انرژی
564- period دوره
565- summer تابستان
566- realize تحقق بخشیدن
567- hundred صد
568- available موجود
569- plant گیاه
570- likely احتمالا
571- opportunity فرصت
572- term مدت
573- short کوتاه
574- letter نامه
575- condition شرط
576- choice انتخاب
577- single تک
578- rule رد
579- daughter دختر
580- administration حکومت
581- south جنوب
582- husband شوهر
583- Congress کنگره
584- floor طبقه
585- campaign کمپین
586- material ماده
587- population جمعیت
588- economy اقتصاد
589- medical پزشکی
590- hospital بیمارستان
591- church کلیسا
592- close نزدیک
593- thousand هزار
594- risk خطر
595- current جریان
596- fire آتش
597- future بعدی
598- wrong اشتباه
599- involve شامل
600- defense دفاع
601- anyone هر کس
602- increase افزایش
603- security امنیت
604- bank بانک
605- myself خودم
606- certainly قطعا
607- west غرب
608- sport ورزش
609- board تخته
610- seek به دنبال
611- per در هر
612- subject موضوع
613- officer افسر
614- private خصوصی
615- rest استراحت
616- behavior رفتار
617- deal برخورد
618- performance کارایی
619- fight جنگ
620- throw پرتاب
621- top بالا
622- quickly سریعا
623- past گذشته
624- goal هدف
625- bed بستر
626- order نظم
627- author نویسنده
628- fill پر کردن
629- represent نشان دادن
630- focus کانون
631- foreign خارجی
632- drop رها کردن
633- blood خون
634- upon بر
635- agency نمایندگی
636- push فشار
637- nature طبیعت
638- color رنگ
639- recently تازه
640- store ذخیره
641- reduce کاستن
642- sound صدا
643- note یادداشت
644- fine خوب
645- near نزدیک
646- movement جنبش
647- page صفحه
648- enter وارد شدن
649- share سهم
650- common مشترک
651- poor فقیر
652- natural طبیعی
653- race نژاد
654- concern علاقه
655- series سلسله
656- significant قابل توجه
657- similar مشابه
658- hot داغ
659- language زبان
660- usually معمولا
661- response پاسخ
662- dead مرده
663- rise بالا رفتن
664- animal حیوانی
665- factor عامل
666- decade دهه
667- article مقاله
668- shoot شلیک
669- east شرق
670- save صرفه جویی
671- seven هفت
672- artist هنرمند
673- scene صحنه
674- stock موجودی
675- career حرفه ای
676- despite با وجود
677- central مرکزی
678- eight هشت
679- thus بنابر این
680- treatment درمان
681- beyond خارج از
682- happy خوشحال
683- exactly کاملا
684- protect محافظت
685- approach روش
686- lie دروغ
687- size اندازه
688- dog سگ
689- fund صندوق
690- serious جدی
691- occur رخ می دهد
692- media رسانه ها
693- ready اماده
694- sign امضاء
695- thought فکر
696- list فهرست
697- individual فرد
698- simple ساده
699- quality کیفیت
700- pressure فشار
701- accept پذیرفتن
702- answer پاسخ
703- resource منابع
704- identify شناسایی
705- left سمت چپ
706- meeting جلسه
707- determine مشخص کردن
708- prepare آماده
709- disease مرض
710- whatever هر چه
711- success موفقیت
712- argue استدلال
713- cup فنجان
714- particularly ویژه
715- amount مقدار
716- ability توانایی
717- staff کارکنان
718- recognize شناختن
719- indicate نشان دادن
720- character شخصیت
721- growth رشد
722- loss فقدان
723- degree درجه
724- wonder تعجب
725- attack حمله
726- herself خودش
727- region منطقه
728- television تلویزیون
729- box جعبه
730- TV تلویزیون
731- training پرورش
732- pretty قشنگ
733- trade تجارت
734- election انتخاب
735- everybody هر کس
736- physical فیزیکی
737- lay غیر روحانی
738- general عمومی
739- feeling احساس
740- standard استاندارد
741- bill لایحه
742- message پیام
743- fail شکست
744- outside خارج از
745- arrive رسیدن
746- analysis تحلیل
747- benefit سود
748- sex جنسی
749- forward به جلو
750- lawyer وکیل دادگستری
751- present ارائه
752- section بخش
753- environmental محیطی
754- glass شیشه
755- skill مهارت
756- sister خواهر
757- PM PM
758- professor استاد
759- operation عمل
760- financial مالی
761- crime جرم
762- stage مرحله
763- ok خوب
764- compare مقایسه
765- authority قدرت
766- miss از دست
767- design طرح
768- sort نوع
769- act عمل
770- ten ده
771- knowledge دانش
772- gun تفنگ
773- station ایستگاه
774- blue ابی
775- strategy استراتژی
776- clearly به وضوح
777- discuss مورد بحث
778- indeed در واقع
779- truth حقیقت
780- song ترانه
781- example مثال
782- democratic دموکراتیک
783- check چک
784- environment محیط
785- leg پا
786- dark تاریک
787- various مختلف
788- rather بلکه
789- laugh خندیدن
790- guess حدس
791- executive اجرایی
792- prove ثابت کردن
793- hang چسبیدن به
794- entire تمام
795- rock سنگ
796- forget فراموش کردن
797- claim ادعا
798- remove برداشتن
799- manager مدیر
800- enjoy لذت بردن
801- network شبکه
802- legal حقوقی
803- religious مذهبی
804- cold سرد
805- final نهایی
806- main اصلی
807- science علم
808- green سبز
809- memory حافظه
810- card کارت
811- above در بالا
812- seat صندلی
813- cell سلول
814- establish ایجاد
815- nice خوب
816- trial محاکمه
817- expert متخصص
818- spring بهار
819- firm شرکت
820- Democrat عضو حزب دموکرات
821- radio رادیو
822- visit بازدید
823- management اداره
824- avoid جلوگیری از
825- imagine تصور کنید
826- tonight امشب
827- huge کلان
828- ball توپ
829- finish پایان
830- yourself خودت
831- theory نظریه
832- impact ضربه
833- respond پاسخ
834- statement بیانیه
835- maintain نگه داشتن
836- charge اتهام
837- popular محبوب
838- traditional مرسوم
839- onto بر روی
840- reveal فاش کردن
841- direction جهت
842- weapon سلاح
843- employee کارمند
844- cultural فرهنگی
845- contain شامل
846- peace صلح
847- pain درد
848- apply اعمال می شود
849- measure اندازه
850- wide وسیع
851- shake تکان دادن
852- fly پرواز
853- interview مصاحبه
854- manage اداره کردن
855- chair صندلی
856- fish ماهی
857- particular خاص
858- camera دوربین
859- structure ساختار
860- politics سیاست
861- perform انجام دادن
862- bit ذره
863- weight وزن
864- suddenly ناگهان
865- discover پیدا کردن
866- candidate نامزد
867- production تولید
868- treat درمان
869- trip سفر
870- evening شب
871- affect اثر
872- inside داخل
873- conference کنفرانس
874- unit واحد
875- style سبک
876- adult بالغ
877- worry نگرانی
878- range محدوده
879- mention ذکر
880- deep عمیق
881- edge لبه
882- specific خاص
883- writer نویسنده
884- trouble زحمت
885- necessary لازم
886- throughout سراسر
887- challenge چالش
888- fear ترس
889- shoulder شانه
890- institution نهاد
891- middle وسط
892- sea دریا
893- dream خواب
894- bar بار
895- beautiful زیبا
896- property خاصیت
897- instead در عوض
898- improve بهبود
899- stuff چیز
900- detail جزئیات
901- method روش
902- somebody کسی
903- magazine مجله
904- hotel هتل
905- soldier سرباز
906- reflect منعکس کردن
907- heavy سنگین
908- sexual جنسی
909- bag کیسه
910- heat گرما
911- marriage ازدواج
912- tough سخت
913- sing خواندن
914- surface سطح
915- purpose هدف
916- exist وجود داشته باشد
917- pattern الگو
918- whom چه کسی
919- skin پوست
920- agent عامل
921- owner دارنده
922- machine ماشین
923- gas گاز
924- ahead پیش
925- generation نسل
926- commercial تجاری
927- address ادرس
928- cancer سرطان
929- item بخش
930- reality واقعیت
931- coach مربی
932- Mrs خانم
933- yard حیاط
934- beat ضرب
935- violence خشونت
936- total کل
937- tend تمایل
938- investment سرمایه گذاری
939- discussion گفتگو
940- finger انگشت
941- garden باغ
942- notice توجه
943- collection مجموعه
944- modern مدرن
945- task کار
946- partner شریک
947- positive مثبت
948- civil مدنی
949- kitchen اشپزخانه
950- consumer مصرف کننده
951- shot عکس
952- budget بودجه
953- wish دلخواه
954- painting نقاشی
955- scientist دانشمند
956- safe ایمن
957- agreement موافقت
958- capital سرمایه
959- mouth دهان
960- nor نه
961- victim قربانی
962- newspaper روزنامه
963- threat تهدید
964- responsibility مسئولیت
965- smile لبخند
966- attorney وکیل
967- score نمره
968- account حساب
969- interesting جالب
970- audience حضار
971- rich غنی
972- dinner شام
973- vote رای
974- western غربی
975- relate ارتباط
976- travel سفر
977- debate مناظره
978- prevent جلوگیری از
979- citizen شهروند
980- majority اکثریت
981- none هیچ یک
982- front جلو
983- born متولد
984- admit پذیرفتن
985- senior ارشد
986- assume گرفتن
987- wind باد
988- key کلید
989- professional حرفه ای
990- mission ماموریت
991- fast سریع
992- alone تنها
993- customer مشتری
994- suffer رنج می برند
995- speech سخنرانی
996- successful موفق
997- option انتخاب
998- participant شرکت کننده
999- southern جنوبی
1000- fresh تازه
1001- eventually سرانجام
1002- forest جنگل
1003- video تصویری
1004- global جهانی
1005- Senate مجلس سنا
1006- reform اصلاحات
1007- access دسترسی
1008- restaurant رستوران
1009- judge قاضی
1010- publish چاپ
1011- relation ارتباط
1012- release آزاد
1013- bird پرنده
1014- opinion نظر
1015- credit اعتبار
1016- critical بحرانی
1017- corner گوشه
1018- concerned علاقمند
1019- recall یاد
1020- version نسخه
1021- stare از روی تعجب و یا ترس نگاه کردن
1022- safety ایمنی
1023- effective موثر
1024- neighborhood همسایگی
1025- original اصلی
1026- troop دسته
1027- income درامد
1028- directly مستقیما
1029- hurt صدمه
1030- species گونه
1031- immediately بلافاصله
1032- track مسیر
1033- basic اساسی
1034- strike اعتصاب
1035- sky آسمان
1036- freedom ازادی
1037- absolutely کاملا
1038- plane هواپیما
1039- nobody هیچ کس
1040- achieve رسیدن
1041- object هدف
1042- attitude گرایش
1043- labor کار
1044- refer اشاره
1045- concept مفهوم
1046- client مشتری
1047- powerful قوی
1048- perfect کامل
1049- nine نه نفر
1050- therefore از این رو
1051- conduct رفتار
1052- announce اعلام
1053- conversation گفتگو
1054- examine بررسی
1055- touch لمس
1056- please لطفا
1057- attend حضور
1058- completely به طور کامل
1059- variety تنوع
1060- sleep خواب
1061- involved گرفتار
1062- investigation تحقیق
1063- nuclear اتمی
1064- researcher پژوهشگر
1065- press فشار
1066- conflict تضاد
1067- spirit روح
1068- replace جایگزین کردن
1069- British انگلیسی
1070- encourage تشویق
1071- argument استدلال
1072- camp اردوگاه
1073- brain مغز
1074- feature خصیصه
1075- afternoon بعد از ظهر
1076- AM AM
1077- weekend اخر هفته
1078- dozen دوجین
1079- possibility احتمال
1080- insurance بیمه
1081- department بخش
1082- battle نبرد
1083- beginning شروع
1084- date تاریخ
1085- generally عموما
1086- African افریقایی
1087- sorry متاسف
1088- crisis بحران
1089- complete کامل
1090- fan پنکه
1091- stick چوب
1092- define تعریف
1093- easily به آسانی
1094- hole سوراخ
1095- element عنصر
1096- vision دید
1097- status وضعیت
1098- normal طبیعی
1099- Chinese چینی
1100- ship کشتی
1101- solution راه حل
1102- stone سنگ
1103- slowly به آرامی
1104- scale مقیاس
1105- university دانشگاه
1106- introduce معرفی
1107- driver راننده
1108- attempt کوشش
1109- park پارک
1110- spot نقطه
1111- lack عدم
1112- ice یخ
1113- boat قایق
1114- drink نوشیدن
1115- sun خورشید
1116- distance فاصله
1117- wood چوب
1118- handle دسته
1119- truck کامیون
1120- mountain کوه
1121- survey بررسی
1122- supposed مفروض
1123- tradition سنت
1124- winter زمستان
1125- village دهکده
1126- Soviet شوروی
1127- refuse رد کردن
1128- sales فروش
1129- roll چرخش
1130- communication ارتباط
1131- screen پرده
1132- gain سود
1133- resident اقامت
1134- hide پنهان کردن
1135- gold طلا
1136- club باشگاه
1137- farm مزرعه
1138- potential پتانسیل
1139- European اروپایی
1140- presence حضور
1141- independent مستقل
1142- district ناحیه
1143- shape شکل
1144- reader خواننده
1145- Ms خانم
1146- contract قرارداد
1147- crowd جمعیت
1148- Christian مسیحی
1149- express سریع السیر
1150- apartment اپارتمان
1151- willing حاضر
1152- strength استحکام
1153- previous قبلی
1154- band باند
1155- obviously بدیهی است
1156- horse اسب
1157- interested علاقمند
1158- target هدف
1159- prison زندان
1160- ride سوار شدن
1161- guard نگهبان
1162- terms قوانین و مقررات
1163- demand تقاضا
1164- reporter خبرنگار
1165- deliver ارائه
1166- text متن
1167- tool ابزار
1168- wild وحشی
1169- vehicle وسیله نقلیه
1170- observe مشاهده
1171- flight پرواز
1172- facility امکان
1173- understanding درک
1174- average متوسط
1175- emerge پدیدار شدن
1176- advantage مزیت
1177- quick سریع
1178- leadership رهبری
1179- earn کسب درآمد
1180- pound پوند
1181- basis اساس
1182- bright روشن
1183- operate عمل
1184- guest مهمان
1185- sample نمونه
1186- contribute کمک
1187- tiny کوچک
1188- block مسدود کردن
1189- protection حفاظت
1190- settle واریز
1191- feed خوراک
1192- collect جمع کردن
1193- additional اضافی
1194- highly خیلی
1195- identity هویت
1196- title عنوان
1197- mostly غالبا
1198- lesson درس
1199- faith ایمان
1200- river رودخانه
1201- promote ترویج
1202- living زندگی
1203- count شمار
1204- unless مگر
1205- marry ازدواج کردن
1206- tomorrow فردا
1207- technique تکنیک
1208- path مسیر
1209- ear گوش
1210- shop فروشگاه
1211- folk مردم
1212- principle اصل
1213- survive زنده ماندن
1214- lift بلند کردن
1215- border مرز
1216- competition رقابت
1217- jump پرش
1218- gather جمع کردن
1219- limit محدود کردن
1220- fit مناسب
1221- cry گریه
1222- equipment تجهیزات
1223- worth با ارزش
1224- associate وابسته
1225- critic نقاد
1226- warm گرم
1227- aspect منظر
1228- insist اصرار
1229- failure شکست
1230- annual سالیانه
1231- French زبان فرانسه
1232- Christmas کریسمس
1233- comment توضیح
1234- responsible مسئولیت
1235- affair امر
1236- procedure روش
1237- regular منظم
1238- spread گسترش
1239- chairman رئیس
1240- baseball بازی بیس بال
1241- soft نرم
1242- ignore چشم پوشی از
1243- egg تخم مرغ
1244- belief باور
1245- demonstrate نشان دادن
1246- anybody کسی
1247- murder قتل
1248- gift هدیه
1249- religion دین
1250- review این فایل نقد می نویسید:
1251- editor ویرایشگر
1252- engage تعامل با
1253- coffee قهوه
1254- document سند
1255- speed سرعت
1256- cross صلیب
1257- influence نفوذ
1258- anyway در هر صورت
1259- threaten تهدید
1260- commit ارتکاب
1261- female زن
1262- youth جوانان
1263- wave موج
1264- afraid ترسیده
1265- quarter ربع
1266- background زمینه
1267- native محلی
1268- broad پهن
1269- wonderful شگفت انگیز
1270- deny رد کردن
1271- apparently ظاهرا
1272- slightly کمی
1273- reaction واکنش
1274- twice دو برابر
1275- suit دادخواست
1276- perspective چشم انداز
1277- growing در حال رشد
1278- blow فوت
1279- construction ساخت
1280- intelligence هوش
1281- destroy از بین بردن
1282- cook پختن
1283- connection ارتباط
1284- burn سوختگی
1285- shoe کفش
1286- grade درجه
1287- context زمینه
1288- committee کمیسیون
1289- hey هی
1290- mistake اشتباه
1291- location محل
1292- clothes لباس
1293- Indian هندی
1294- quiet ساکت
1295- dress لباس
1296- promise وعده
1297- aware مطلع
1298- neighbor همسایه
1299- function تابع
1300- bone استخوان
1301- active فعال
1302- extend گسترش
1303- chief رئیس
1304- combine ترکیب کردن
1305- wine شراب
1306- below در زیر
1307- cool سرد
1308- voter رای دهنده
1309- learning یادگیری
1310- bus اتوبوس
1311- hell جهنم
1312- dangerous خطر ناک
1313- remind یادآوری
1314- moral اخلاقی
1315- United متحد
1316- category رده
1317- relatively نسبتا
1318- victory پیروزی
1319- academic دانشگاهی
1320- Internet اینترنت
1321- healthy سالم
1322- negative منفی
1323- following متعاقب
1324- historical تاریخی
1325- medicine پزشکی
1326- tour سفر
1327- depend بستگی دارد
1328- photo عکس
1329- finding کشف
1330- grab گرفتن
1331- direct مستقیم
1332- classroom کلاس درس
1333- contact تماس
1334- justice عدالت
1335- participate شرکت کردن
1336- daily روزانه
1337- fair منصفانه
1338- pair جفت
1339- famous معروف
1340- exercise ورزش
1341- knee زانو
1342- flower گل
1343- tape نوار
1344- hire اجاره
1345- familiar مانوس
1346- appropriate مناسب
1347- supply عرضه
1348- fully کاملا
1349- actor بازیگر
1350- birth تولد
1351- search جستجو
1352- tie کراوات
1353- democracy دموکراسی
1354- eastern شرقی
1355- primary اولیه
1356- yesterday دیروز
1357- circle دایره
1358- device دستگاه
1359- progress پیشرفت
1360- bottom پایین
1361- island جزیره
1362- exchange مبادله
1363- clean تمیز کردن
1364- studio کارگاه
1365- train قطار
1366- lady خانم
1367- colleague همکار
1368- application کاربرد
1369- neck گردن
1370- lean خم
1371- damage خسارت
1372- plastic پلاستیک
1373- tall بلند
1374- plate صفحه
1375- hate نفرت
1376- otherwise وگرنه
1377- writing نوشته
1378- male مردانه
1379- alive زنده
1380- expression بیان
1381- football فوتبال
1382- intend قصد
1383- chicken جوجه
1384- army ارتش
1385- abuse سوء استفاده
1386- theater تئاتر
1387- shut بسته
1388- map نقشه
1389- extra اضافی
1390- session جلسه
1391- danger خطر
1392- welcome خوش آمد
1393- domestic خانگی
1394- lots بسیار
1395- literature ادبیات
1396- rain باران
1397- desire میل
1398- assessment ارزیابی
1399- injury صدمه
1400- respect احترام
1401- northern شمالی
1402- nod سرتکان دادن
1403- paint رنگ
1404- fuel سوخت
1405- leaf برگ
1406- dry خشک
1407- Russian روسی
1408- instruction دستور العمل
1409- pool استخر
1410- climb بالا رفتن
1411- sweet شیرین
1412- engine موتور
1413- fourth چهارم
1414- salt نمک
1415- expand گسترش
1416- importance اهمیت
1417- metal فلز
1418- fat چربی
1419- ticket بلیط
1420- software نرمافزار
1421- disappear ناپدید شدن
1422- corporate شرکت ها
1423- strange عجیب
1424- lip لب
1425- reading مطالعه
1426- urban شهری
1427- mental روانی
1428- increasingly به طور فزاینده
1429- lunch ناهار
1430- educational آموزشی
1431- somewhere یک جایی
1432- farmer کشاورز
1433- sugar قند
1434- planet سیاره
1435- favorite محبوب
1436- explore اکتشاف کردن
1437- obtain گرفتن
1438- enemy دشمن
1439- greatest بزرگترین
1440- complex پیچیده
1441- surround احاطه
1442- athlete ورزشکار
1443- invite دعوت کردن
1444- repeat تکرار
1445- carefully بدقت
1446- soul روح
1447- scientific علمی
1448- impossible غیر ممکن
1449- panel تابلو
1450- meaning معنی
1451- mom مادر
1452- married متاهل
1453- instrument سند
1454- predict پیش بینی
1455- weather هوا
1456- presidential ریاست جمهوری
1457- emotional عاطفی
1458- commitment تعهد
1459- Supreme عالی
1460- bear تحمل
1461- pocket جیب
1462- thin نازک
1463- temperature درجه حرارت
1464- surprise تعجب
1465- poll رای
1466- proposal پیشنهاد
1467- consequence نتیجه
1468- breath نفس
1469- sight نظر
1470- balance تعادل
1471- adopt اتخاذ
1472- minority اقلیت
1473- straight مستقیم
1474- connect اتصال
1475- works کار می کند
1476- teaching آموزش
1477- belong تعلق
1478- aid کمک
1479- advice نصیحت
1480- okay خوب
1481- photograph عکس
1482- empty خالی
1483- regional منطقهای
1484- trail دنباله
1485- novel رمان
1486- code قانون
1487- somehow بطریقی
1488- organize سازمان دادن
1489- jury هیئت منصفه
1490- breast پستان
1491- Iraqi عراقی
1492- acknowledge اذعان
1493- theme موضوع
1494- storm طوفان
1495- union اتحادیه
1496- desk میز
1497- thanks تشکر
1498- fruit میوه
1499- expensive گران
1500- yellow زرد
1501- conclusion نتیجه
1502- prime نخست
1503- shadow سایه
1504- struggle مبارزه
1505- conclude نتیجه گیری
1506- analyst روانکاو
1507- dance رقص
1508- regulation تنظیم
1509- being وجود
1510- ring حلقه
1511- largely تا حد زیادی
1512- shift تغییر
1513- revenue درامد
1514- mark علامت
1515- locate قرار دادن
1516- county شهرستان
1517- appearance ظاهر
1518- package بسته
1519- difficulty مشکل
1520- bridge پل
1521- recommend توصیه
1522- obvious واضح
1523- basically بطور اساسی
1524- e-mail ایمیل
1525- generate تولید
1526- anymore دیگر
1527- propose پیشنهاد
1528- thinking تفکر
1529- possibly احتمالا
1530- trend گرایش
1531- visitor مهمان
1532- loan وام
1533- currently در حال حاضر
1534- comfortable راحت
1535- investor سرمایه گذار
1536- profit سود
1537- angry خشمگین
1538- crew خدمه
1539- accident تصادف
1540- meal غذا
1541- hearing شنوایی
1542- traffic ترافیک
1543- muscle عضله
1544- notion مفهوم
1545- capture گرفتن
1546- prefer ترجیح می دهم
1547- truly صادقانه
1548- earth زمین
1549- Japanese ژاپنی
1550- chest قفسه سینه
1551- thick ضخیم
1552- cash پول نقد
1553- museum موزه
1554- beauty زیبایی
1555- emergency اورژانس
1556- unique منحصر به فرد
1557- internal داخلی
1558- ethnic قومی
1559- link پیوند
1560- stress فشار
1561- content مقدار
1562- select را انتخاب کنید
1563- root ریشه
1564- nose بینی
1565- declare اعلام
1566- appreciate قدردانی
1567- actual واقعی
1568- bottle بطری
1569- hardly به سختی
1570- setting زمینه
1571- launch انداختن
1572- file پرونده
1573- sick بیمار
1574- outcome نتیجه
1575- ad آگهی
1576- defend دفاع
1577- duty وظیفه
1578- sheet ورق
1579- ought باید
1580- ensure اطمینان از
1581- Catholic کاتولیک
1582- extremely خیلی
1583- extent حد
1584- component جزء
1585- mix مخلوط
1586- long-term دراز مدت
1587- slow کند
1588- contrast کنتراست
1589- zone منطقه
1590- wake بیداری
1591- airport فرودگاه
1592- brown قهوهای
1593- shirt پیراهن
1594- pilot خلبان
1595- warn هشدار دادن
1596- ultimately در نهایت
1597- cat گربه
1598- contribution سهم
1599- capacity ظرفیت
1600- ourselves خودمان
1601- estate املاک
1602- guide راهنمایی
1603- circumstance چگونگی
1604- snow برف
1605- English انگلیسی
1606- politician سیاستمدار
1607- steal سرقت
1608- pursue دنبال کردن
1609- slip لغزش
1610- percentage در صد
1611- meat گوشت
1612- funny خنده دار
1613- neither هیچ یک
1614- soil خاک
1615- surgery عمل جراحی
1616- correct اصلاح
1617- Jewish یهودی
1618- blame سرزنش
1619- estimate تخمین
1620- due ناشی از
1621- basketball بازی بسکتبال
1622- golf گلف
1623- investigate بررسی
1624- crazy دیوانه
1625- significantly به طور قابل توجهی
1626- chain زنجیر
1627- branch شاخه
1628- combination ترکیب
1629- frequently غالبا
1630- governor فرماندار
1631- relief تسکین
1632- user کاربر
1633- dad پدر
1634- kick پا زدن
1635- manner روش
1636- ancient کهن
1637- silence سکوت
1638- rating رتبه
1639- golden طلایی
1640- motion حرکت
1641- German آلمانی
1642- gender جنس
1643- solve حل کردن
1644- fee پرداخت
1645- landscape چشم انداز
1646- used مورد استفاده قرار
1647- bowl کاسه
1648- equal برابر
1649- forth جلو
1650- frame قاب
1651- typical نوعی
1652- except جز
1653- conservative محافظه کار
1654- eliminate حذف
1655- host میزبان
1656- hall سالن
1657- trust اعتماد
1658- ocean اقیانوس
1659- row ردیف
1660- producer تولید کننده
1661- afford استطاعت
1662- meanwhile در ضمن
1663- regime رژیم
1664- division تقسیم
1665- confirm تایید
1666- fix تعمیر
1667- appeal استیناف
1668- mirror اینه
1669- tooth دندان
1670- smart زرنگ
1671- length طول
1672- entirely کاملا
1673- rely تکیه
1674- topic موضوع
1675- complain شکایت
1676- variable متغیر
1677- telephone تلفن
1678- perception ادراک
1679- attract جذب
1680- confidence اعتماد
1681- bedroom اطاق خواب
1682- secret مخفی
1683- debt بدهی
1684- rare نادر
1685- tank مخزن
1686- nurse پرستار
1687- coverage پوشش
1688- opposition مخالفت
1689- aside گذشته از
1690- anywhere هر جا
1691- bond اوراق قرضه
1692- pleasure لذت
1693- master استاد
1694- era عصر
1695- requirement نیاز
1696- fun سرگرمی
1697- expectation انتظار
1698- wing بال
1699- separate جداگانه
1700- somewhat قدری
1701- pour ریختن
1702- stir بهم زدن
1703- judgment داوری
1704- beer آبجو
1705- reference ارجاع
1706- tear پارگی
1707- doubt شک
1708- grant اعطای
1709- seriously به طور جدی
1710- minister وزیر
1711- totally کاملا
1712- hero قهرمان
1713- industrial صنعتی
1714- cloud ابر
1715- stretch بسط
1716- winner برنده
1717- volume حجم
1718- seed دانه
1719- surprised متعجب
1720- fashion روش
1721- pepper فلفل
1722- busy مشغول
1723- intervention مداخله
1724- copy کپی
1725- tip نوک
1726- cheap ارزان
1727- aim هدف
1728- cite گفتن
1729- welfare رفاه
1730- vegetable سبزی
1731- gray خاکستری
1732- dish ظرف
1733- beach ساحل
1734- improvement بهبود
1735- everywhere در همه جا
1736- opening افتتاح
1737- overall به طور کلی
1738- divide تقسیم کردن
1739- initial اول
1740- terrible وحشتناک
1741- oppose مخالفت
1742- contemporary معاصر
1743- route مسیر
1744- multiple چندگانه
1745- essential ضروری
1746- league اتحادیه
1747- criminal جنایی
1748- careful دقیق
1749- core هسته
1750- upper بالا
1751- rush حمله
1752- necessarily لزوما
1753- specifically به طور خاص
1754- tired خسته
1755- employ شغل
1756- holiday روز تعطیل
1757- vast وسیع
1758- resolution حل
1759- household خانواده
1760- fewer کمتر
1761- abortion سقط جنین
1762- apart جدا
1763- witness شاهد
1764- match مسابقه
1765- barely به سختی
1766- sector بخش
1767- representative نماینده
1768- beneath در زیر
1769- beside در کنار
1770- incident حادثه
1771- limited محدود
1772- proud مغرور
1773- flow جریان
1774- faculty اعضای هیات علمی
1775- increased افزایش یافته است
1776- waste اتلاف
1777- merely تنها
1778- mass جرم
1779- emphasize تاکید
1780- experiment تجربه
1781- definitely قطعا
1782- bomb بمب
1783- enormous عظیم
1784- tone لحن
1785- liberal لیبرال
1786- massive عظیم
1787- engineer مهندس
1788- wheel چرخ
1789- decline کاهش
1790- invest سرمایه گذاری
1791- cable کابل
1792- towards طرف
1793- expose افشای
1794- rural روستایی
1795- AIDS ایدز
1796- Jew یهودی
1797- narrow باریک
1798- cream کرم
1799- secretary دبیر
1800- gate دروازه
1801- solid جامد
1802- hill تپه
1803- typically به طور معمول
1804- noise سر و صدا
1805- grass چمن
1806- unfortunately متاسفانه
1807- hat کلاه
1808- legislation قانون
1809- succeed موفق شدن
1810- celebrate جشن گرفتن
1811- achievement موفقیت
1812- fishing ماهیگیری
1813- accuse متهم کردن
1814- useful مفید
1815- reject رد کردن
1816- talent استعداد
1817- taste طعم
1818- characteristic مشخصه
1819- milk شیر
1820- escape فرار
1821- cast قالب
1822- sentence جمله
1823- unusual غیر عادی
1824- closely نزدیک
1825- convince متقاعد کردن
1826- height ارتفاع
1827- physician پزشک
1828- assess ارزیابی
1829- plenty فراوان
1830- virtually تقریبا
1831- addition اضافه
1832- sharp تیز
1833- creative خالق
1834- lower کاهش
1835- approve تایید
1836- explanation توضیح
1837- gay همجنسگرا
1838- campus دانشگاه
1839- proper مناسب
1840- guilty گناهکار
1841- acquire دست آوردن
1842- compete رقابت کردن
1843- technical فنی
1844- plus بعلاوه
1845- immigrant مهاجر
1846- weak ضعیف
1847- illegal غیر قانونی
1848- hi سلام
1849- alternative دیگر
1850- interaction فعل و انفعال
1851- column ستون
1852- personality شخصیت
1853- signal سیگنال
1854- curriculum برنامه تحصیلی
1855- honor افتخار
1856- passenger مسافر
1857- assistance کمک
1858- forever برای همیشه
1859- regard نظر
1860- Israeli اسرائیل
1861- association انجمن
1862- twenty بیست
1863- knock بد گویی کردن از
1864- wrap بسته بندی
1865- lab ازمایشگاه
1866- display نمایش
1867- criticism انتقاد
1868- asset دارایی
1869- depression افسردگی
1870- spiritual روحانی
1871- musical موسیقی
1872- journalist روزنامه نگار
1873- prayer نماز
1874- suspect مشکوک
1875- scholar محقق
1876- warning هشدار
1877- climate اقلیم
1878- cheese پنیر
1879- observation مشاهده
1880- childhood کودکی
1881- payment پرداخت
1882- sir آقا
1883- permit اجازه
1884- cigarette سیگار
1885- definition تعریف
1886- priority اولویت
1887- bread نان
1888- creation ایجاد
1889- graduate فارغ التحصیل
1890- request درخواست
1891- emotion هیجانی
1892- scream فریاد
1893- dramatic نمایشی
1894- universe جهان
1895- gap شکاف
1896- excellent عالی
1897- deeply عمیقا
1898- prosecutor مدعی
1899- lucky خوش شانس
1900- drag کشیدن
1901- airline شرکت هواپیمایی
1902- library کتابخانه
1903- agenda دستور کار
1904- recover بهبود یافتن
1905- factory کارخانه
1906- selection انتخاب
1907- primarily در درجه اول
1908- roof سقف
1909- unable ناتوان
1910- expense هزینه
1911- initiative ابتکار
1912- diet غذا
1913- arrest بازداشت
1914- funding بودجه
1915- therapy درمان
1916- wash شستن
1917- schedule برنامه
1918- sad غمگین
1919- brief مختصر
1920- housing مسکن
1921- post پست
1922- purchase خرید
1923- existing موجود
1924- steel فولاد
1925- regarding راجع به
1926- shout فریاد
1927- remaining باقی مانده
1928- visual بصری
1929- fairly منصفانه
1930- chip تراشه
1931- violent شدید
1932- silent خاموش
1933- suppose فرض کنید
1934- self خود
1935- bike دوچرخه
1936- tea چای
1937- perceive درک کردن
1938- comparison مقایسه
1939- settlement توافق
1940- layer لایه
1941- planning برنامه ریزی
1942- description تعریف
1943- slide لغزش
1944- widely به طور گسترده ای
1945- wedding عروسی
1946- inform اطلاع دادن
1947- portion بخش
1948- territory قلمرو
1949- immediate فوری
1950- opponent حریف
1951- abandon رها کردن
1952- lake دریاچه
1953- transform تبدیل کردن
1954- tension تنش
1955- leading برجسته
1956- bother زحمت دادن
1957- consist شامل
1958- alcohol الکل
1959- enable قادر ساختن
1960- bend خم
1961- saving پس انداز
1962- desert بیابان
1963- shall باید
1964- error خطا
1965- cop پلیس
1966- Arab عرب
1967- double دو برابر
1968- sand شن
1969- Spanish اسپانیایی
1970- print چاپ
1971- preserve شکارگاه
1972- passage عبور
1973- formal رسمی
1974- transition انتقال
1975- existence وجود
1976- album البوم
1977- participation مشارکت
1978- arrange ترتیب دادن
1979- atmosphere جو
1980- joint مشترک
1981- reply پاسخ
1982- cycle چرخه
1983- opposite مقابل
1984- lock قفل
1985- deserve سزاوار
1986- consistent استوار
1987- resistance مقاومت
1988- discovery کشف
1989- exposure ارائه
1990- pose ژست گرفتن
1991- stream جریان
1992- sale فروش
1993- pot گلدان
1994- grand بزرگ
1995- mine مال من
1996- hello سلام
1997- coalition ائتلاف
1998- tale داستان
1999- knife چاقو
حل یا برفصل کردن resolve 2000
2001 خیلی ممنون - Thanks so much
2002 من واقعا قدردانی میکنم - Thanks so much
2003 ببخشید - Excuse me
2004 متاسفم - I'm sorry
2005 شما چی فکر میکنید؟ - ? What do you think
2006 این چگونه به نظر میرسد؟ - ? How does that sound
2007 این عالی است - That sounds great.
2008 (اوه) هرگز فکر نکن - (Oh) never mind
2009 من انگلیسی را یاد می گیرم - I’m learning English
2010 من نمی فهمم - I don’t understand.
2011 امکان دارد دوباره تکرار کنید؟ - ? Could you repeat that, please
2012 آیا می توانید لطفا آهسته تر صحبت کنید؟ -? Could you please talk slower
2013 متشکرم. این خیلی کمک می کند - Thank you. That helps a lot
2014 چه معنی میدهد؟ -? What does ~ mean
2015 چطور نوشته میشود؟ - ? How do you spell that
2016 منظور شما چیست؟ -? What do you mean
2017 سلام! من [احمد] هستم (و شما؟ - ? Hi! I’m [Ahmad]. (And you)
2018 از آشنایی با شما خوشحال شدم - Nice to meet you.
2019 از کجا هستید؟ -? Where are you from
2020 چه کار می کنی؟ - What do you do?
2021 چه چیزی را دوست دارید (در وقت فراغت خود)؟ -? What do you like to do (in your free time )
2022 شماره تلفن شما چیست؟ - ?What’s your phone number
2023 فیسبوک داری؟ - ?Do you have Facebook
2024 چگونه می توانم به شما کمک کنم؟ - ?How can I help you
2025 من در یک لحظه با شما خواهم بود - I’ll be with you in a moment.
2026 چه زمان جلسه ما است؟ - ? What time is our meeting
2027 لطفا با من تماس بگیرید Please call me (back) at…
2028 (اوه واقعا؟) در واقع، من فکر کردم (Oh really?) Actually, I thought…
2029 در واقع Actually
2030 من قصد دارم تا قهوه را انتخاب کنم I'm about to go and pick up some coff ee

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...