نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تاریخ کوتاه ایران و جهان-331 (ویرایش 2) __________________________________________________ در سال 74 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «پادشاهی پونت» (1) ، قلمروهای سه پادشاهی کوچک «گالاتیا» ، «پافلاگونیا» ، و «بیسینیا» را به قلمروی خود ، افزود ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-331 (ویرایش 2) __________________________________________________ در سال 74 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «پادشاهی پونت» (1) ، قلمروهای سه پادشاهی کوچک «گالاتیا» ، «پافلاگونیا» ، و «بیسینیا» را به قلمروی خود ، افزود (2). پژوهشپایه (منبع تحقیق): (1) https://en.wikipedia.org/wi... (2) http://geacron.com/home-en/

۳ روز پیش
3K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-327 (ویرایش 3) ____________________________________________ در سال 85 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «پادشاهی ارمنستان» ، از جنگ درونی (جنگ داخلی) میان « اُرُد یکم » (1) و «گودرز یکم» (2) ، بهره ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-327 (ویرایش 3) ____________________________________________ در سال 85 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «پادشاهی ارمنستان» ، از جنگ درونی (جنگ داخلی) میان « اُرُد یکم » (1) و «گودرز یکم» (2) ، بهره برداری کرد ، و بخشی از خاک ایران را به قلمروی خود افزود (3). این ...

۳ روز پیش
3K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-326 ________________________________________________ در سال 87 پ. {پبشازادروز}(قبل میلاد) ، «مهرداد پنجم» (1) پادشاه «پادشاهی پونت» (2) ، قلمروهای دو پادشاهی کوچک «گالاتیا» و «کوماژن» را به قلمروی خود افزود (3) ؛ ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-326 ________________________________________________ در سال 87 پ. {پبشازادروز}(قبل میلاد) ، «مهرداد پنجم» (1) پادشاه «پادشاهی پونت» (2) ، قلمروهای دو پادشاهی کوچک «گالاتیا» و «کوماژن» را به قلمروی خود افزود (3) ؛ و همچنین قلمروی «گزینامردمی (جمهوری) رم» در هاتیا (آسیای صغیر یا آناتولی) را به قلمروی ...

۳ روز پیش
3K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-323 ___________________________________________ در سال 94 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «گزینامردمی (جمهوری) رم» ، «پادشاهی کاپادوکیه» و بخش کوچکی از باختر «پادشاهی مصر» را به قلمروی خود افزود (1). یادآوری می شود ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-323 ___________________________________________ در سال 94 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «گزینامردمی (جمهوری) رم» ، «پادشاهی کاپادوکیه» و بخش کوچکی از باختر «پادشاهی مصر» را به قلمروی خود افزود (1). یادآوری می شود که این دو پادشاهی ، هردو از استان های «شاهنشاهی ایران هخامنشی» بوده اند . ...

۴ روز پیش
3K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-321 (ویرایش 2) _______________________________________ در سال 99 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، بخشی از استان های فراز خاوری (شمال شرقی) «ایران هخامنشی» ، که پس از چندین بار دست بدست شدن ، ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-321 (ویرایش 2) _______________________________________ در سال 99 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، بخشی از استان های فراز خاوری (شمال شرقی) «ایران هخامنشی» ، که پس از چندین بار دست بدست شدن ، در این هنگام به دست «توخاری ها» (یوئه ژی ها) افتاده بود ؛ با فرماندهی ...

۷ روز پیش
3K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-320 (ویرایش 2) ______________________________________ در سال 104 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «مهرداد پنجم» (1) پادشاه «پادشاهی پونت» (2) ، قلمروهای دو پادشاهی کوچک «پافلاگونیا» و «بیسینیا» را به قلمروی خود افزود ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-320 (ویرایش 2) ______________________________________ در سال 104 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «مهرداد پنجم» (1) پادشاه «پادشاهی پونت» (2) ، قلمروهای دو پادشاهی کوچک «پافلاگونیا» و «بیسینیا» را به قلمروی خود افزود و همسایهء «گزینامردمی (جمهوری) رم» شد (3). چون «پادشاهی پونت» و دیگر پادشاهی های هاتیا ...

۷ روز پیش
3K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-317 (ویرایش 3) __________________________________________ در سال 120 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «گزینامردمی (جمهوری) رم» در هاتیا (آسیای صغیر یا آناتولی) ، بخشی از قلمروی «پادشاهی پونت» را زورگیری کرد (1) . ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-317 (ویرایش 3) __________________________________________ در سال 120 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «گزینامردمی (جمهوری) رم» در هاتیا (آسیای صغیر یا آناتولی) ، بخشی از قلمروی «پادشاهی پونت» را زورگیری کرد (1) . این بخش از قلمروی «پادشاهی پونت» (2) ، همان نیمهء خاوری قلمروی «پادشاهی پرگامون» بود ...

۱ هفته پیش
4K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-315 (ویرایش 3) ______________________________________________ در سال 127 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، با کشته شدن «فرهاد دوم» ، در جنگ با «توخاری ها» ، «اردوان یکم» ، که عموی «فرهاد دوم» بود ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-315 (ویرایش 3) ______________________________________________ در سال 127 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، با کشته شدن «فرهاد دوم» ، در جنگ با «توخاری ها» ، «اردوان یکم» ، که عموی «فرهاد دوم» بود ، به شاهنشاهی «ایران اشکانی» رسید (1). «هیسپائوسینس» ، که استاندار مقدونیه ای «سومر» (کاراخنه) ...

۱ هفته پیش
4K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-314 (ویرایش 3) ____________________________________________ در سال 129 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «فرهاد دوم» هفتمین پادشاه «ایران اشکانی» ، بخشی از استان های پدفراز خاوری (جنوب شرقی) ایران در هنگامهء هخامنشیان را ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-314 (ویرایش 3) ____________________________________________ در سال 129 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «فرهاد دوم» هفتمین پادشاه «ایران اشکانی» ، بخشی از استان های پدفراز خاوری (جنوب شرقی) ایران در هنگامهء هخامنشیان را از مرزدران (متجاوزان) مقدونیه ای – یونانی بازپس گرفت (1)(2) . همچنین ، در همین ...

۱ هفته پیش
3K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-308 (ویرایش 2) ___________________________________________ در سال 138 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «فرهاد یکم» ، «شاهنشاه ایران اشکانی» ، سومین قلمروگستری بزرگ خود را به انجام رساند و سرزمین هائی که امروزه ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-308 (ویرایش 2) ___________________________________________ در سال 138 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «فرهاد یکم» ، «شاهنشاه ایران اشکانی» ، سومین قلمروگستری بزرگ خود را به انجام رساند و سرزمین هائی که امروزه ، استان های «سپستان بلوچستان» ، «کرمان» ، «فارس» ، «هرمزگان» ، «بوشهر» ؛ و ...

۲ هفته پیش
5K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-307 (ویرایش 3) ______________________________________________ در سال 140 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «مهرداد یکم» ، دومین قلمروگستری خود را به انجام رساند و «بخش میانی میاندورود دجله فرات» و «زاگرس فرازی (شمالی)» ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-307 (ویرایش 3) ______________________________________________ در سال 140 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «مهرداد یکم» ، دومین قلمروگستری خود را به انجام رساند و «بخش میانی میاندورود دجله فرات» و «زاگرس فرازی (شمالی)» را از «سلوکیان» مرزدر (متجاوز) ، بازپس گرفت ؛ و «آتروپاتنه» (آتورپاتگان یا آذربایگان) را ...

۲ هفته پیش
7K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-306 (ویرایش 8) ____________________________________ در سال 143 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، نیمهء فرازی (شمالی) «بلنددشت (فلات) ایران» ، «دشت خوزستان» (ایلام) {1} و پدفراز «میاندورود دجله فرات» {سومر یا بابل} ، ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-306 (ویرایش 8) ____________________________________ در سال 143 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، نیمهء فرازی (شمالی) «بلنددشت (فلات) ایران» ، «دشت خوزستان» (ایلام) {1} و پدفراز «میاندورود دجله فرات» {سومر یا بابل} ، بدست «مهرداد یکم» ، به قلمروی «ایران اشکانی» افزوده شد (1)(2) . «مهرداد یکم» ، ...

۲ هفته پیش
8K
تاریخ کوتاه ایران وجهان-305 _______________________________________________ در سال 160 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، « پادشاهی یونانی-بلخی» ، نیمهء باختری «پادشاهی هندی-یونانی» را زورگیری کرد و این سرزمین گسترده (وسیع) را به قلمروی خود افزود (1). پژوهشپایه ...

تاریخ کوتاه ایران وجهان-305 _______________________________________________ در سال 160 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، « پادشاهی یونانی-بلخی» ، نیمهء باختری «پادشاهی هندی-یونانی» را زورگیری کرد و این سرزمین گسترده (وسیع) را به قلمروی خود افزود (1). پژوهشپایه (منبع تحقیق): (1) http://geacron.com/home-en/

۳ هفته پیش
5K
تاریخ کوتاه ایران و جهان- 303 (ویرایش 3) ___________________________________________ در سال 168 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «گزینامردمی (جمهوری) رم» ، پس از پیروزی در سومین جنگ خود با «پادشاهی مقدونیه» ، همهء قلمروی آن و ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان- 303 (ویرایش 3) ___________________________________________ در سال 168 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «گزینامردمی (جمهوری) رم» ، پس از پیروزی در سومین جنگ خود با «پادشاهی مقدونیه» ، همهء قلمروی آن و همچنین سرزمین «ایلیریا» را به قلمروی خود افزود (1)(2) ، و نیمی از گنجینه های ...

۳ هفته پیش
5K
تاریخ کوتاه ایران و جهان- 301 (ویرایش 2) ________________________________________________ در سال 176 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، با درگذشت «فریاپت» ، که چهارمین پادشاه «ایران اشکانی» بود ، پسرش «فرهاد یکم» به پادشاهی «ایران اشکانی» دست یافت ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان- 301 (ویرایش 2) ________________________________________________ در سال 176 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، با درگذشت «فریاپت» ، که چهارمین پادشاه «ایران اشکانی» بود ، پسرش «فرهاد یکم» به پادشاهی «ایران اشکانی» دست یافت (1) . «فرهاد یکم» در سال 175 پ. ، قلمروی «ایران اشکانی» را به سوی ...

۳ هفته پیش
5K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-300 ________________________________________________ در سال 179 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، پادشاهی «یونانی – بلخی» ، بخش فراز باختری (شمال غربی) قلمروی «پادشاهی هند شونگائی» را زورگیری کرد ، ولی بیدرنگ در این سرزمین ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-300 ________________________________________________ در سال 179 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، پادشاهی «یونانی – بلخی» ، بخش فراز باختری (شمال غربی) قلمروی «پادشاهی هند شونگائی» را زورگیری کرد ، ولی بیدرنگ در این سرزمین زورگیری شده و نیمهء پدفرازی (جنوبی) پادشاهی «یونانی – بلخی» ، «پادشاهی هندی – یونانی» ...

۳ هفته پیش
5K
تاریخ کوتاه ایران و جهان- 295 (ویرایش 2) ______________________________________________ در سال 205 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، در چین شاهیخاندان «پین یین» سرنگون گردید ، و شاهیخاندان «هان» به فرمانروائی چین رسید (1)(2). از همین سال ، ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان- 295 (ویرایش 2) ______________________________________________ در سال 205 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، در چین شاهیخاندان «پین یین» سرنگون گردید ، و شاهیخاندان «هان» به فرمانروائی چین رسید (1)(2). از همین سال ، دومین شاهیخاندان پادشاهی «ویتنام» نیز به فرمانروائی رسید (3)(4). پژوهشپایه ها (منابع تحقیق): (1) درنرم ...

۳ هفته پیش
4K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-293 ____________________________________________ در سال 211 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «پادشاهی ارمنستان» بدست «امپراتوری سلوکی» زورگیری شد (1). پژوهشپایه (منبع تحقیق): (1) درنرم افزار جئاکرون ، کارنگاره های (نقشه های) سال های 212 ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-293 ____________________________________________ در سال 211 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «پادشاهی ارمنستان» بدست «امپراتوری سلوکی» زورگیری شد (1). پژوهشپایه (منبع تحقیق): (1) درنرم افزار جئاکرون ، کارنگاره های (نقشه های) سال های 212 تا 211 پ. را ببینید: http://geacron.com/home-en/ برای دیدن کارنگارهء (نقشهء) هر سالی ، باید در ...

۳ هفته پیش
3K
تاریخ کوتاه ایران و جهان- 295 (ویرایش 3) ______________________________________________ در سال 205 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، در چین شاهیخاندان «پین یین» سرنگون گردید ، و شاهیخاندان «هان» به فرمانروائی چین رسید (1)(2). از همین سال ، ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان- 295 (ویرایش 3) ______________________________________________ در سال 205 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، در چین شاهیخاندان «پین یین» سرنگون گردید ، و شاهیخاندان «هان» به فرمانروائی چین رسید (1)(2). از همین سال ، دومین شاهیخاندان پادشاهی «ویتنام» نیز به فرمانروائی رسید (3)(4). به سر نام (به عنوان) یک ...

۳ هفته پیش
3K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-289 _________________________________________________ در سال 244 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، میاندورود دجله فرات بدست «سلوکوس دوم» فرمانروای «امپراتوری سلوکی» ، از «پادشاهی مصر بطلمیوسی » بازپس گرفته شد (1)(2). پژوهشپایه ها (منابع تحقیق): ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-289 _________________________________________________ در سال 244 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، میاندورود دجله فرات بدست «سلوکوس دوم» فرمانروای «امپراتوری سلوکی» ، از «پادشاهی مصر بطلمیوسی » بازپس گرفته شد (1)(2). پژوهشپایه ها (منابع تحقیق): (1) درنرم افزار جئاکرون ، کارنگاره های (نقشه های) سال های 245 و 244 پ. ...

۳ هفته پیش
3K