نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بمناسبت سیزده بدر و عشق و خاطره 🌸 ☘ ️ استاد ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ﺗﺎ 47 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺠﺮﺩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻋﺸﻖ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺍﺵ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ ... ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﻣﻌﺸﻮﻗﺶ ﺭﻓﺖ، به ﺍﻭ ...

بمناسبت سیزده بدر و عشق و خاطره 🌸 ☘ ️ استاد ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ﺗﺎ 47 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺠﺮﺩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻋﺸﻖ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺍﺵ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ ... ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﻣﻌﺸﻮﻗﺶ ﺭﻓﺖ، به ﺍﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﺭﺩ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﯽ ﺑﻬﺮﻩ بوﺩ !!! ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ در ﯾﮏ ...

۱۰ فروردین 1398
2K
بگذﺍﺭ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺁﺧﺮﺵ ﭼﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ... ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﮐﻢ، ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﮐﻢ ﻏﺼﻪ ﻣﯽﺧﻮﺭﯾﻢ ﻭ ﺑﻌﺪ ...

بگذﺍﺭ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺁﺧﺮﺵ ﭼﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ... ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﮐﻢ، ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﮐﻢ ﻏﺼﻪ ﻣﯽﺧﻮﺭﯾﻢ ﻭ ﺑﻌﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﻣﯽﺭﻭﺩ... ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻧﻪ ، ﻭﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰ ﻫﺎ ...

۲۲ دی 1396
15K
شهریار ﻭﻗﺘﯽ در ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺳﯿﺰﺩﻩ به ﺩﺭ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﯼ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﯿﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﻭ بچه ﺑﻪ ﺑﻐﻞ ﺩﯾﺪ ، ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺭﺍ ﺳﺮﻭﺩ: یار ﻭ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﺮﻭ ﺑﻮﺩ ﺳﺮﻡ ﺗﻮ ...

شهریار ﻭﻗﺘﯽ در ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺳﯿﺰﺩﻩ به ﺩﺭ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﯼ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﯿﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﻭ بچه ﺑﻪ ﺑﻐﻞ ﺩﯾﺪ ، ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺭﺍ ﺳﺮﻭﺩ: یار ﻭ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﺮﻭ ﺑﻮﺩ ﺳﺮﻡ ﺗﻮ ﺷﺪﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺮﯼ؛ ﭘﺴﺮﻡ ﺗﻮ ﺟﮕﺮﮔﻮﺷﻪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺷﯿﺮ ﺑﺮﯾﺪﯼ ﻭ ...

۱۴ شهریور 1396
243
🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 لطفا با دقت ویژه بخوانید ﺟﺎﯼ

🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 لطفا با دقت ویژه بخوانید ﺟﺎﯼ " ﺷﻬﯿﺪ ﻫﻤﺖ" ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻤﺶ ﻣﯿﮕﻔﺖ: ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﺍﮔﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺎ ﺑﺮﯼ بهشت، ﮔﻮﺷﺘﻮ می بُرَم .. ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﺭﻭ آﻭﺭﺩﻥ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﺳﺮﯼ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ ... 💝 ﺟﺎﯼ " ﺷﻬﯿﺪ ...

۲۳ مرداد 1396
11K
ﻗﺎﺻﺪﮐﯽ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﯽ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﯽ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﻣﺴﺎﻓﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺭﺍﺑﻪ ﺭﺍﻥ ﺑﺎﺩ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﻧﺶ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺑﺎﺩ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺒﻬﻤﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﻣﯽ ﻭﺯﯾﺪ ﻭ ﻗﺎﺻﺪﮎ ﺗﻨﻬﺎ ...

ﻗﺎﺻﺪﮐﯽ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﯽ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﯽ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﻣﺴﺎﻓﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺭﺍﺑﻪ ﺭﺍﻥ ﺑﺎﺩ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﻧﺶ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺑﺎﺩ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺒﻬﻤﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﻣﯽ ﻭﺯﯾﺪ ﻭ ﻗﺎﺻﺪﮎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﺳﺎﺯ ﺑﺎﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻗﺼﺎﻧﺪﻥ ﮐﻮﮎ ﺷﺪﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭﮔﻮﯼ ...

۲۹ تیر 1396
3K
لطفا با دقت ویژه بخوانید ﺟﺎﯼ

لطفا با دقت ویژه بخوانید ﺟﺎﯼ " ﺷﻬﯿﺪ ﻫﻤﺖ" ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻤﺶ ﻣﯿﮕﻔﺖ: ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ‌ ﺍﮔﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺎ ﺑﺮﯼ بهشت، ﮔﻮﺷﺘﻮ می بُرَم .. ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﺭﻭ آﻭﺭﺩﻥ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﺳﺮﯼ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ ... 💝 ﺟﺎﯼ " ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ" ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﺑﻪ ...

۲۳ تیر 1396
11K
از زبان یک خانوم...ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺷﯿﮑﯽ، ﺳﺲ ﺳﺎﻻﺩ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﻧﺘﻮﯾﻢ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻢ

از زبان یک خانوم...ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺷﯿﮑﯽ، ﺳﺲ ﺳﺎﻻﺩ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﻧﺘﻮﯾﻢ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻢ" ﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎ و خندیدم "ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﮔﻔﺖ : ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺧﻼﻗﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺷﻮﻫﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯽ!!!ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻏﺶ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩ ...

۳ خرداد 1396
8K
۰ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺷﯿﮑﯽ، ﺳﺲ ﺳﺎﻻﺩ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﻧﺘﻮم ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻢ

۰ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺷﯿﮑﯽ، ﺳﺲ ﺳﺎﻻﺩ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﻧﺘﻮم ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻢ " ﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎ " ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﮔﻔﺖ : ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺧﻼﻗﺖ ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺷﻮﻫﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯽ !!! ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻏﺶ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩ ...

۱۶ اردیبهشت 1396
7K
استاد شهریار در پی یک شکست عشقی ترم آخر پزشکی دانشگاه را رها میکند و ترک تحصیل مینماید. یعنی حدود 6 ماه قبل از اخذ مدرک دکتری از دانشگاه به دلیل شکست عشقی انصراف میدهد. ...

استاد شهریار در پی یک شکست عشقی ترم آخر پزشکی دانشگاه را رها میکند و ترک تحصیل مینماید. یعنی حدود 6 ماه قبل از اخذ مدرک دکتری از دانشگاه به دلیل شکست عشقی انصراف میدهد. او که به خواستگاری دختری از آشنایان میرود چون وضع مالی مناسبی نداشته و در ...

۱۳ فروردین 1396
309
به مناسبت سیزده بدر 🌾 🍃 استاد شهریار در پی یک شکست عشقی ترم آخر پزشکی دانشگاه را رها میکند و ترک تحصیل مینماید. یعنی حدود 6 ماه قبل از اخذ مدرک دکتری از دانشگاه ...

به مناسبت سیزده بدر 🌾 🍃 استاد شهریار در پی یک شکست عشقی ترم آخر پزشکی دانشگاه را رها میکند و ترک تحصیل مینماید. یعنی حدود 6 ماه قبل از اخذ مدرک دکتری از دانشگاه به دلیل شکست عشقی انصراف میدهد. او که به خواستگاری دختری از آشنایان میرود چون ...

۱۳ فروردین 1396
261
ماهان: آخرین معشوقه ایران درگذشت! ثریا ابراهیمی(پری)معشوقه معروف استاد شهریار امروز در آمریکا دارفانی را وداع گفته وبسوی حق شتافت. پری معروفترین وآخرین معشوقه ی نامدار ایران بلطف شاعرمعاصراستاد شهریار که بحق قسمتی از ادبیات ...

ماهان: آخرین معشوقه ایران درگذشت! ثریا ابراهیمی(پری)معشوقه معروف استاد شهریار امروز در آمریکا دارفانی را وداع گفته وبسوی حق شتافت. پری معروفترین وآخرین معشوقه ی نامدار ایران بلطف شاعرمعاصراستاد شهریار که بحق قسمتی از ادبیات ما مدیون ایشان است وگرنه شهریار بجای شاعر شدن، پزشک میشد و شاید دیگه شاهدشاهکارهای ...

۱۹ اسفند 1395
458
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﭼﻤﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﯾﺶ ﺑﺎﺭ ﻭ ﺑﻨﺪﯾﻞ ﺳﺒﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻭ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺶ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﻣﺮﮒ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻢ ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺷﺐ ﺳﯿﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮﺵ ﻫﺴﺘﻢ ﮔﺎﻩ ...

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﭼﻤﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﯾﺶ ﺑﺎﺭ ﻭ ﺑﻨﺪﯾﻞ ﺳﺒﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻭ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺶ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﻣﺮﮒ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻢ ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺷﺐ ﺳﯿﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮﺵ ﻫﺴﺘﻢ ﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﯽ ﮔﺎﻩ ﭘﺮ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﻄﺮﻡ ﺑﻪ ﺳﺮﻡ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﺘﻤﺎ ...

۲۶ بهمن 1395
17K
ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺁﺧﺮﺵ ﭼﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ... ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﮐﻢ، ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﮐﻢ ﻏﺼﻪ ﻣﯽﺧﻮﺭﯾﻢ ﻭ ﺑﻌﺪ ﮐﻢ ...

ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺁﺧﺮﺵ ﭼﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ... ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﮐﻢ، ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﮐﻢ ﻏﺼﻪ ﻣﯽﺧﻮﺭﯾﻢ ﻭ ﺑﻌﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﻣﯽﺭﻭﺩ... ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻧﻪ ، ﻭﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰ ﻫﺎ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ...

۱ دی 1395
5K
ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺁﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﯾﻪ ﺗﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﯿﺪ ! . . ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ … . . ...

ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺁﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﯾﻪ ﺗﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﯿﺪ ! . . ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ … . . ﺳﻘﻮﻁ ؛ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﭘﺮﯾﺪﻥ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎﺳﺖ … !!! . . ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ...

۵ آذر 1395
9K
. . استاد ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ﺗﺎ چهل و هفت ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺠﺮﺩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻋﺸﻖ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺍﺵ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ ... ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﻣﻌﺸﻮﻗﺶ ﺭﻓﺖ، ﺑﻩ ﺍﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﺭﺩ ﺩﺍﺩﻧﺪﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﺩﻧﯿﺎ ...

. . استاد ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ﺗﺎ چهل و هفت ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺠﺮﺩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻋﺸﻖ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺍﺵ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ ... ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﻣﻌﺸﻮﻗﺶ ﺭﻓﺖ، ﺑﻩ ﺍﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﺭﺩ ﺩﺍﺩﻧﺪﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﯽ ﺑﻬﺮﻩ ﺒﻮﺩ !!! ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ در ﯾﮏ ﺭﻭﺯﺳﯿﺰﺩﻩ ﺑه ﺩﺭ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﯼ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﯿﺶ ...

۳۰ مهر 1395
204
الی3: ♻ ️ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﺛﺮﯾﺎ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ ‏( ﭘﺮﯼ ‏) ﻣﻊﺷﻮﻗﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺍﺭﻓﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻭﺩﺍﻉ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺑﺴﻮﯼ ﺣﻖ ﺷﺘﺎﻓﺖ . ﭘﺮﯼ ﻣﻌﺮﻭﻓﺘﺮﯾﻦ ﻭﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﯼ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻠﻄﻒ ...

الی3: ♻ ️ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﺛﺮﯾﺎ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ ‏( ﭘﺮﯼ ‏) ﻣﻊﺷﻮﻗﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺍﺭﻓﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻭﺩﺍﻉ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺑﺴﻮﯼ ﺣﻖ ﺷﺘﺎﻓﺖ . ﭘﺮﯼ ﻣﻌﺮﻭﻓﺘﺮﯾﻦ ﻭﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﯼ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻠﻄﻒ ﺷﺎﻋﺮﻣﻌﺎﺻﺮﺍﺳﺘﺎﺩ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ﮐﻪ ﺑﺤﻖ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﻣﺎ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ﺑﺠﺎﯼ ﺷﺎﻋﺮ ...

۱۵ مهر 1395
5K
ثریا ابراهیمی(پری)معشوقه معروف استاد شهریار که الان تو آمریکا زندگی میکنه.قسمتی از ادبیات ما مدیون ایشونه وگرنه شهریار بجای شاعر شدن،پزشک میشد و شاید دیگه شاهدشاهکارهای نظیر

ثریا ابراهیمی(پری)معشوقه معروف استاد شهریار که الان تو آمریکا زندگی میکنه.قسمتی از ادبیات ما مدیون ایشونه وگرنه شهریار بجای شاعر شدن،پزشک میشد و شاید دیگه شاهدشاهکارهای نظیر"آمدی جانم به قربانت..."و امثال اون نبودیم استاد شهریار در پی یک شکست عشقی ترم آخر پزشکی دانشگاه را رها میکند و ترک تحصیل ...

۱۳ شهریور 1395
136