نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

😆 ﺍﮔﻪ ﺭﻭ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﻧﺼﺐ ﺑﻮﺩ ، ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﺍﺩ : عابر بانک : ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﻣﻠﯽ ﺧﻮﺵ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﮐﺎﮐﻮ ﮐﺎﺭﺗﺖِ ﺑﯿﺰﻭ ﺗﻮ ﺩﺳﮕﻮُﻭ🤗 ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ : ﺣﺎﻟﻮ ﭼﯽ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮﯼ؟ ...

😆 ﺍﮔﻪ ﺭﻭ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﻧﺼﺐ ﺑﻮﺩ ، ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﺍﺩ : عابر بانک : ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﻣﻠﯽ ﺧﻮﺵ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﮐﺎﮐﻮ ﮐﺎﺭﺗﺖِ ﺑﯿﺰﻭ ﺗﻮ ﺩﺳﮕﻮُﻭ🤗 ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ : ﺣﺎﻟﻮ ﭼﯽ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮﯼ؟ 🤔 ﻣﺸﺘﺮﯼ : ﻣﯿﺨﺎﻡ ﯾﺎﺭﺍﻧﻢ ﺑﻮﺳﻮﻧﻢ😌 ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ : ﺑﺮﯾﭽﯽ ﺍﯾﻘﺪ ﻫﻮﻟﮑﯽ ﻫﺴﯽ حالو؟ ﻫَﻨﻮ ...

۱۳ بهمن 1397
84
در همسایگی گودزیلا 1 خب دوستای گلم،اینم ازمقدمه رمان : یکی تویی و یکی من... با این ماه که هنوز هم این شهر را تحمل می کند... همین سه تا بس است.. حتی اگر ماه ...

در همسایگی گودزیلا 1 خب دوستای گلم،اینم ازمقدمه رمان : یکی تویی و یکی من... با این ماه که هنوز هم این شهر را تحمل می کند... همین سه تا بس است.. حتی اگر ماه هم نبود... من قانعم... به یک تو و یک من.. مگر میان تو و ماه ...

۵ شهریور 1397
342K
ﺍﮔﻪ ﺭﻭ ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﮑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﻧﺼﺐ ﺑﻮﺩ ﺍﯾﻦ چنین ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﺍﺩ. ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﻣﻠﯽ ﺧﻮﺵ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﮐﺎﮐﻮ ﮐﺎﺭﺗﺖِ ﺑﯿﺰﻭ ﺗﻮ ﺩﺳﮕﻮُﻭ ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﮏ : ﺣﺎﻟﻮ ﭼﯽ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮﯼ؟ ﻣﺸﺘﺮﯼ : ﻣﯿﺨﺎﻡ ﯾﺎﺭﺍﻧﻢ ﺑﻮﺳﻮﻧﻢ💵 ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﮏ : ﺑﺮﯾﭽﯽ ...

ﺍﮔﻪ ﺭﻭ ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﮑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﻧﺼﺐ ﺑﻮﺩ ﺍﯾﻦ چنین ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﺍﺩ. ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﻣﻠﯽ ﺧﻮﺵ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﮐﺎﮐﻮ ﮐﺎﺭﺗﺖِ ﺑﯿﺰﻭ ﺗﻮ ﺩﺳﮕﻮُﻭ ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﮏ : ﺣﺎﻟﻮ ﭼﯽ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮﯼ؟ ﻣﺸﺘﺮﯼ : ﻣﯿﺨﺎﻡ ﯾﺎﺭﺍﻧﻢ ﺑﻮﺳﻮﻧﻢ💵 ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﮏ : ﺑﺮﯾﭽﯽ ﺍﯾﻘﺪ ﻫﻮﻟﮑﯽ ﻫﺴﯽ ﻫَﻨﻮ ﮐﻪ ﻧﺮﯾﺨﺘﻦ ﺑﺤﺴﺎﺑﺘﻮﻥ ، أﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺩﮐﻤﻪ ﻗﺮﻣﺰﻭ ﺭِ ...

۷ دی 1395
24
فصل اول پاشو رها... بلند شو ببینم...چقدر می خوابی دختر؟!پاشو!!...دیرشده! این دیگه کیه کله ی صبحی؟؟؟... انگار فکرم و بلند گفتم چون یارو بایه صدای مسخره ودرحالیکه ادای دخترای لوس و درمیاورد گفت: ارغوان هستم...از ...

فصل اول پاشو رها... بلند شو ببینم...چقدر می خوابی دختر؟!پاشو!!...دیرشده! این دیگه کیه کله ی صبحی؟؟؟... انگار فکرم و بلند گفتم چون یارو بایه صدای مسخره ودرحالیکه ادای دخترای لوس و درمیاورد گفت: ارغوان هستم...از آشناییتون خوش بختم وشما؟؟!!(وبعدش دوباره صداش جدی شدو عصبی گفت:) پاشو ببینم...تومن و نمشناسی؟!!!!!!جلسه معارفه ...

۱۴ مرداد 1395
4K
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ 18:17 ﻧﻈﺮ ﺩﻫﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ 14:6 ﻧﻈﺮ ﺩﻫﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ 13:0 ﻧﻈﺮ ﺩﻫﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ 13:58 ﻧﻈﺮ ﺩﻫﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ...

ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ 18:17 ﻧﻈﺮ ﺩﻫﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ 14:6 ﻧﻈﺮ ﺩﻫﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ 13:0 ﻧﻈﺮ ﺩﻫﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ 13:58 ﻧﻈﺮ ﺩﻫﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ 13:34 ﻧﻈﺮ ﺩﻫﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ 12:8 ...

۲۴ اسفند 1394
71K
#ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ﺩﺍﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺧﺪﺍ: ﺳﺮ ﻫﻔﺖ ﺷﯿﻌﻪ، ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ ﻭﺍﺟﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻦ، ﺳﻨﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﻩ ...

#ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ﺩﺍﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺧﺪﺍ: ﺳﺮ ﻫﻔﺖ ﺷﯿﻌﻪ، ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ ﻭﺍﺟﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻦ، ﺳﻨﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﻩ ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﯾﻨﯽ ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﻭ ﻣﻔﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﺸﻪ ... ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ...

۲۹ آذر 1394
91K
#ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ‌ﺩﺍﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺟﻬﻨﻢ: ﺍﺗﺤﺎﺩ، ﻋﺪﺍﻟﺖ، ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﯼ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺍﯾﺎﻟﺖ ﻟﻮﺋﯿﺰﯾﺎﻧﺎ، ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺗﻮﻥ ﺭﻭﮊ ﻫﺴﺘﻢ. ﺍﯾﺎﻟﺖ ﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺍﺭﻩ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺑﺰﺭﮒ ...

#ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ‌ﺩﺍﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺟﻬﻨﻢ: ﺍﺗﺤﺎﺩ، ﻋﺪﺍﻟﺖ، ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﯼ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺍﯾﺎﻟﺖ ﻟﻮﺋﯿﺰﯾﺎﻧﺎ، ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺗﻮﻥ ﺭﻭﮊ ﻫﺴﺘﻢ. ﺍﯾﺎﻟﺖ ﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺍﺭﻩ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻥ ... . ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮ ...

۲۴ آذر 1394
98K
#ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ﺩﺍﺭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ: ﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ . ﺗﻮﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﻭ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ، ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﺸﻪ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﯼ ...

#ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ﺩﺍﺭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ: ﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ . ﺗﻮﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﻭ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ، ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﺸﻪ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﻪ ... ﻫﺮ ﭼﻨﺪ، ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺵ ﻣﯽ ...

۲۴ آذر 1394
62K
بسم الله الرحمن الرحیم رقص عربی آری ؛ دین عربی خیر وقتی که صحبت از دین است و نماز است و دعا و عبادت ، آن رگ آریائیشان گل می کند که مگر ما آریایینیستیم ...

بسم الله الرحمن الرحیم رقص عربی آری ؛ دین عربی خیر وقتی که صحبت از دین است و نماز است و دعا و عبادت ، آن رگ آریائیشان گل می کند که مگر ما آریایینیستیم ؟ پس چرا باید به زبان اعراب با خدا سخن بگوئیم ؟ چرا باید به ...

۹ آبان 1394
81K
بسم الله الرحمن الرحیم رقص عربی آری ؛ دین عربی خیر وقتی که صحبت از دین است و نماز است و دعا و عبادت ، آن رگ آریائیشان گل می کند که مگر ما آریایینیستیم ...

بسم الله الرحمن الرحیم رقص عربی آری ؛ دین عربی خیر وقتی که صحبت از دین است و نماز است و دعا و عبادت ، آن رگ آریائیشان گل می کند که مگر ما آریایینیستیم ؟ پس چرا باید به زبان اعراب با خدا سخن بگوئیم ؟ چرا باید به ...

۹ آبان 1394
75K
ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻧﻤﯿﺮﻩ. ﺳﺎﻋﺖ 3 ﺷﺒﻪ . ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ . ﻧﻮﺭ ﻣﺎﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺗﻮﯼ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﺷﺪﻩ . ﯾﺎﺩ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ. ﺍﻻﻥ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﻬﺮﯾﻢ. ...

ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻧﻤﯿﺮﻩ. ﺳﺎﻋﺖ 3 ﺷﺒﻪ . ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ . ﻧﻮﺭ ﻣﺎﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺗﻮﯼ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﺷﺪﻩ . ﯾﺎﺩ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ. ﺍﻻﻥ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﻬﺮﯾﻢ. ﺳﺮ ﭼﯿﺰﺍﯼ ﺑﯽ ﻣﻮﺭﺩ ... ﺑﺬﺍﺭﯾﻦ ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﮕﻢ ! ﻣﻦ ﺍﺳﻤﻢ ﺗﺮﻧﻢ ﻫﺴﺖ ...

۱۰ مرداد 1394
45K
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻋﻴﻨﮏ ﺳﻴﺎﻫﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭ ... ﺩﻧﻴﺎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺯﻳﺒﺎﻳﺴﺖ !!! ﻋﻴﻨﮑﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ ... ﻭﺣﺸﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻫﻴﺎﻫﻮﻱ ﺭﻧﮕﻬﺎ ... ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻧﮓ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ... ﻋﻴﻨﮑﻢ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻴﺪ ... ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻳﮏ ﺭﻧﮕﻢ ...

ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻋﻴﻨﮏ ﺳﻴﺎﻫﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭ ... ﺩﻧﻴﺎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺯﻳﺒﺎﻳﺴﺖ !!! ﻋﻴﻨﮑﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ ... ﻭﺣﺸﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻫﻴﺎﻫﻮﻱ ﺭﻧﮕﻬﺎ ... ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻧﮓ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ... ﻋﻴﻨﮑﻢ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻴﺪ ... ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻳﮏ ﺭﻧﮕﻢ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺒﺮﻡ !!!... ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ ﺗﯿﺮ 1393 ﺳﺎﻋﺖ 22:27 ﺗﻮﺳﻂ |mobina 2comment ...

۱ اسفند 1393
17K
ﺁﻗﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﻢ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ “ﺻﺪﻑ ﻣﻮﺵ ﻣﻮﺷﯽ” ﯾﺎ “ﻏﺰﻝ ﺑﻮﺱ ﺑﻮﺱ ” ﯾﺎ “ﻣﻠﯿﻨﺎ ﺧﻮﺟﻤﻠﻪ” ﯾﺎ “ﺁﺯﯾﺘﺎ ﻣﻠﻮﺳﮏ” ﯾﺎ “ﻣﻬﺴﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ” ﻭ… ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﯿﺎﻡ ﻭﻟﯽ ...

ﺁﻗﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﻢ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ “ﺻﺪﻑ ﻣﻮﺵ ﻣﻮﺷﯽ” ﯾﺎ “ﻏﺰﻝ ﺑﻮﺱ ﺑﻮﺱ ” ﯾﺎ “ﻣﻠﯿﻨﺎ ﺧﻮﺟﻤﻠﻪ” ﯾﺎ “ﺁﺯﯾﺘﺎ ﻣﻠﻮﺳﮏ” ﯾﺎ “ﻣﻬﺴﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ” ﻭ… ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﯿﺎﻡ ﻭﻟﯽ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺩﯾﮕﻪ “ﻏﻼﻡ ﺟﻮﺟﻮ” ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﻫﻀﻢ ﮐﻨﻢ :| :| . . . دمپایی ابری ...

۲۶ دی 1393
1K
ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺟﻨﻮﺏ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ! ﻧﻪ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯽ، ﺑﺰﺍﺭ ﺗﺎ برﺍﺕ ﺑﮕﻢ : ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻭﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻮﺩ ﺗﻮﺵ ﮐﺸﯿﺪﻥ، ﺳﺨﺘﻴﺎﺷﻮﻥ ﺷﺪ ﺑﺮﺝ ﻣﯿﻼﺩ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻬﺮﺍﻧﯿﺎ، ﻭﻟﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﻨﻮﺑﯿﺎ ﺷﺪ ...

ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺟﻨﻮﺏ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ! ﻧﻪ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯽ، ﺑﺰﺍﺭ ﺗﺎ برﺍﺕ ﺑﮕﻢ : ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻭﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻮﺩ ﺗﻮﺵ ﮐﺸﯿﺪﻥ، ﺳﺨﺘﻴﺎﺷﻮﻥ ﺷﺪ ﺑﺮﺝ ﻣﯿﻼﺩ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻬﺮﺍﻧﯿﺎ، ﻭﻟﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﻨﻮﺑﯿﺎ ﺷﺪ ﯾﻪ ﭘﻞ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎﺵ ﺭﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﺭﻧﮓ می کنند . جنوب ...

۲۴ شهریور 1393
16
ﺍﮊﺩﻫﺎ : ﺣﺴﻨﯽ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮﯼ ؟ ﺣﺴﻨﯽ : ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺮﻡ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮒ ﺑﺨﻮﺭﻡ ﭘﻔﮏ ﻧﻤﮑﯽ ﭼﺎﻕ ﺑﺸﻢ ﭼﻠﻪ ﺑﺸﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺎﻡ ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﺑﺨﻮﺭ ! ‏( ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﻔﮏ ﻧﻤﮑﯽ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ (! ...

ﺍﮊﺩﻫﺎ : ﺣﺴﻨﯽ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮﯼ ؟ ﺣﺴﻨﯽ : ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺮﻡ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮒ ﺑﺨﻮﺭﻡ ﭘﻔﮏ ﻧﻤﮑﯽ ﭼﺎﻕ ﺑﺸﻢ ﭼﻠﻪ ﺑﺸﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺎﻡ ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﺑﺨﻮﺭ ! ‏( ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﻔﮏ ﻧﻤﮑﯽ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ (! . . ﯾﺎﺩﺵ ﺑﺨﯿﺮ ﯾﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺳﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺗﻮ ﻧﻮﺟﻮﻭﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﺒﺎ ...

۱۱ مرداد 1393
18K
ﺍﮊﺩﻫﺎ : ﺣﺴﻨﯽ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮﯼ ؟ ﺣﺴﻨﯽ : ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺮﻡ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮒ ﺑﺨﻮﺭﻡ ﭘﻔﮏ ﻧﻤﮑﯽ ﭼﺎﻕ ﺑﺸﻢ ﭼﻠﻪ ﺑﺸﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺎﻡ ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﺑﺨﻮﺭ ! ‏( ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﻔﮏ ﻧﻤﮑﯽ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ (! ...

ﺍﮊﺩﻫﺎ : ﺣﺴﻨﯽ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮﯼ ؟ ﺣﺴﻨﯽ : ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺮﻡ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮒ ﺑﺨﻮﺭﻡ ﭘﻔﮏ ﻧﻤﮑﯽ ﭼﺎﻕ ﺑﺸﻢ ﭼﻠﻪ ﺑﺸﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺎﻡ ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﺑﺨﻮﺭ ! ‏( ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﻔﮏ ﻧﻤﮑﯽ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ (! . . ﯾﺎﺩﺵ ﺑﺨﯿﺮ ﯾﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺳﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺗﻮ ﻧﻮﺟﻮﻭﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﺒﺎ ...

۱۱ مرداد 1393
16K
****************************** عاشق فرهنگستان زبان و ادب فارسی ام میدونی چرا؟؟؟ معادل فارسی ایمیل رو گذاشته پست الكترونیك،درحالی كه نه پست فارسیه و نه الكترونیك!!!! ****************************** پدر چیست؟ موجودیست مهربان که حاضره جونشو واست بده .....اما ...

****************************** عاشق فرهنگستان زبان و ادب فارسی ام میدونی چرا؟؟؟ معادل فارسی ایمیل رو گذاشته پست الكترونیك،درحالی كه نه پست فارسیه و نه الكترونیك!!!! ****************************** پدر چیست؟ موجودیست مهربان که حاضره جونشو واست بده .....اما ماشینشو بهت نمیده *************************** سلام خدمت کارشناس برنامه زلال احکام ، حاج ﺁﻗﺎ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ...

۱۲ خرداد 1393
81
ﻣﺎ ﯾﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﯾﻨﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺭﻥ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ !!!! ﯾﻌﻨﯽ ﻻﻣﺼﺒﺎ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﭙﯽ ﭘﯿﺴﺘﺸﻮﻥ ﮐﺮﺩﯼ .....ﺣﺎﻻ ﺍﺳﻤﺎﺷﻮﻥ: ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﭘﺮﯾﺴﺎ ﭘﺮﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﺳﻪ ﺗﺎﺷﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﭘﺮﯼ !!!! ﮐﻼ ﻣﻠﺘﯽ ﺭﻭ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ...

ﻣﺎ ﯾﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﯾﻨﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺭﻥ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ !!!! ﯾﻌﻨﯽ ﻻﻣﺼﺒﺎ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﭙﯽ ﭘﯿﺴﺘﺸﻮﻥ ﮐﺮﺩﯼ .....ﺣﺎﻻ ﺍﺳﻤﺎﺷﻮﻥ: ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﭘﺮﯾﺴﺎ ﭘﺮﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﺳﻪ ﺗﺎﺷﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﭘﺮﯼ !!!! ﮐﻼ ﻣﻠﺘﯽ ﺭﻭ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ...... حالا ﭼﻨﺪ ﻭقت ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﮐﻨﻪ؛ داداشم ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎﺭﯼ ...

۴ اردیبهشت 1393
47