ویژه کنید
عکس و تصویر ادامه پارت 4 اونم وقتی دید جوابش رو نمی دم بلند شد و رفت پیش ...

ادامه پارت 4
اونم وقتی دید جوابش رو نمی دم بلند شد و رفت پیش اون دو پسر دیمن و استیفن ، کنار در تیکه زدم رو دیوار و سر خوردم زمین تو خودم جمع شدم و زل زدم به کف خونه، اینقدر فکر کردم که نفهمیدم چقدر گذشت ،
با دادی از جا پریدم ،
هوداد :بلند شو
نگاهم رو بالا کشیدم که ... وای ، این پسر چرا با بالا تنه برهنه یه هو ظاهر میشه ، چشمام رو بستم و باز سرم انداختم پایین ، دوبار داد زد :با تو بودم

غوغا :(آروم با لرزش) لباس بپوشین تا منم بلند بشم باهاتون حرف بزنم

هوداد : چه زری زدی ؟
سرم رو گذاشتم رو زانوم و بهش توجه ای نکـــردم ،
با پا زد تو پهلوم که رو دست افتادم جلو در ،با یه قدم اومد بالا سرم و پاشو اورد سمت صورتم ،پاشو برد بالا ........
با چشمایی از ترس زل زدم به چشماش ، پاشو برد سمت پهلوم و یه ضربه دیگه زد که جیغ زدم و تو خودم جمع شدم ، پاشو گذاشت زیر چونه ام و سرم رو از زمین بلند کرد و تو چشمام نگاه کرد و گفت : تا من نخوام پات از این خونه بیرون گذاشته نمیشه ، چموش بازی هم کنار میزاری فهمیدی ؟

غوغا : تو پولت رو میخوای من خودم میرم کار میکنم پولی که دادی به اون رو بهت میدم

پاشو کشید عقب و زانو زد کنارم و تو به حرکت ....
نه نه ....
نظر فراموش نشه ☺ 😃 😉

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...