ویژه کنید
عکس و تصویر اگر بدانے ڪھ وقتے #چادر بھ سر مے ڪنے و روسری گل گلے ات از ...

اگر بدانے ڪھ وقتے #چادر بھ سر مے ڪنے و روسری گل گلے ات از پس آن خارج مے شود؛ چقدر براے خدایت دلبر مے شوے، هیچ وقت حتی براے لحظه اے هم از حجابت غافل نمے شوے!
و نسبت به دلبر شدن براے جنس مخالفت بی تفاوت مے شوے.

اگر بدانی ڪھ؛ روسرے ات چقدر زیبا چهرھ ات را قاب مے گیرد، حتی ذره ای هم آن را به عقب نمی رانی!
اگر بدانے ڪھ؛ بھ وساطھ ے همین حجابت چندین چشمِ مریض بستھ مے شود و از زهرشان در امان مے مانے، خدایت را براے این دستورش هر دم شکر مے ڪنے.

دخترڪ، دلبر خدا بودن از دلبر چند چشم مریض و مرڪز هوسے زود گذر بودن، بھ مراتب بهتر و والاتر است.
براےِ خدایت با حجابت دلبرے ڪن و چشم ببند، بر روے تمام زرق و برق هایے ڪھ تنها براے بھ دام انداختن تو ساختھ اند و مے سازند.

چشم ببند و پوزخند هایشان را بے جواب بگذار، چرا ڪھ خداوند خود جوابگو خواهد بود.
به گزافھ گویے هایشان، لحظھ اے هم گوش نسپار چرا ڪھ:

[ وَ لَقَد نَعلَمُ اَنَّکَ یَضِیقُ صَدرُکَ بِما یَقولُونَ ]
( و ما قطعا می دانیم که تو از آنچه مردم می گویند،سخت دلشکسته می شوی )
[ سوره حجر ]

مے بینے؟ خدایت مےداند و مے شنود و محال است ڪھ، بے تفاوت بگذرد و مرهمی نشود بر زخم دلت، و ترمیم نڪند آن شکستگے را!
دخترڪ لبخند بزن...
لبخند بزن و حجابت را با پنجھ هایت سفت نگھ دار!
لبخند بزن و اطمینان داشتھ باش بھ این ڪھ روزے، فرشتگان هم بر گوشھ ے چادرت بوسھ خواهند زد...
لبخند بزن و براے تڪ خدایت دلبرے ڪن!
.
.

✍ 🏻 〗 #نجمھ_محمودے

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...