نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

#آدم ها همشون #احمق عن! #فکر عاشون #مستعمره ست! #هیچکس #ارزش #زنده موندن ندارع! ی #هشدار: خودمون داریم خودمونو بگا میدیم پ باید بمیریم! #چصناله نمکنم حرفمم #خودکشی نی! دارم ع #پاکسازی #دنیا ع #آشغال ...

#آدم ها همشون #احمق عن! #فکر عاشون #مستعمره ست! #هیچکس #ارزش #زنده موندن ندارع! ی #هشدار: خودمون داریم خودمونو بگا میدیم پ باید بمیریم! #چصناله نمکنم حرفمم #خودکشی نی! دارم ع #پاکسازی #دنیا ع #آشغال های #دوست داشتنی و #مغز های #کوچک #زنگ زدع ح میزنم!!!

۲۵ ثانیه پیش
20
#رمستان

#رمستان

۵ دقیقه پیش
89
خدا یا کی این عذاب تموم میشه😪 😥 .تــ💔 ا 💔 بـــــ💔 ســــــ💔 تـــــــ💔 و 💔 ن....کجایی😪

خدا یا کی این عذاب تموم میشه😪 😥 .تــ💔 ا 💔 بـــــ💔 ســــــ💔 تـــــــ💔 و 💔 ن....کجایی😪

۶ دقیقه پیش
188
- #حاجی همع دیوونن- [ #دیالوگ] ا.م:راص میگی همع دیوونن منم دیوونم توعم #دیوونه عی اونم دیوونس و میدونی چیع؟ ایناهایی ک میخان #روانشناس شن خ احمقن! میدونی چرا؟ چون کارشون مث #اب دادن ب ...

- #حاجی همع دیوونن- [ #دیالوگ] ا.م:راص میگی همع دیوونن منم دیوونم توعم #دیوونه عی اونم دیوونس و میدونی چیع؟ ایناهایی ک میخان #روانشناس شن خ احمقن! میدونی چرا؟ چون کارشون مث #اب دادن ب #گل مصنوعیع!!! {چ کسی از دیوانه ها نمیترسد؟}

۷ دقیقه پیش
208
هر چی بت گفدم تا الان #فراموش کن! منم باید فراموش شم! #تنها راهش فراموشیع! همع چی باید فراموش ش!!!

هر چی بت گفدم تا الان #فراموش کن! منم باید فراموش شم! #تنها راهش فراموشیع! همع چی باید فراموش ش!!!

۱۲ دقیقه پیش
236
اینا #من عو نمیخان! اینا بم میگن #هرزه! اینا بم میگن #خیابونی! جای من #کنار اینا نی! #شاید جام تو همون خیابونیع ک میگن! ول من هرزع نیصم!!!

اینا #من عو نمیخان! اینا بم میگن #هرزه! اینا بم میگن #خیابونی! جای من #کنار اینا نی! #شاید جام تو همون خیابونیع ک میگن! ول من هرزع نیصم!!!

۱۴ دقیقه پیش
344
۲۲ دقیقه پیش
394
۳۴ دقیقه پیش
610
۳۵ دقیقه پیش
544
۳۵ دقیقه پیش
558
۳۵ دقیقه پیش
555
۳۵ دقیقه پیش
520
۳۵ دقیقه پیش
519
۳۵ دقیقه پیش
515
۳۶ دقیقه پیش
530
۳۶ دقیقه پیش
528
۳۶ دقیقه پیش
520
۳۶ دقیقه پیش
520
۳۶ دقیقه پیش
513
۳۶ دقیقه پیش
527