نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

توی ِحَموم یَوآشَکی دآشتَعم،سیگآر میکِشیدَعم.یِع نِگآ بِع بیرون میندآختَعم عَ لآی ِدَر،یِع پُکــ بِع سیگآر میزَدَعم.نَخِ اَوَلو کِشیدَعم؛خآستَم بِرَم سَروقَتِ نَخ دُوُم...عآخِع خِعلی کَم فُرصَتِش پیش میومَد بِتونَعم دور عَ چِشمِش سیگآر بِکِشَم؛همیشِع خودِش بآعآم ...

توی ِحَموم یَوآشَکی دآشتَعم،سیگآر میکِشیدَعم.یِع نِگآ بِع بیرون میندآختَعم عَ لآی ِدَر،یِع پُکــ بِع سیگآر میزَدَعم.نَخِ اَوَلو کِشیدَعم؛خآستَم بِرَم سَروقَتِ نَخ دُوُم...عآخِع خِعلی کَم فُرصَتِش پیش میومَد بِتونَعم دور عَ چِشمِش سیگآر بِکِشَم؛همیشِع خودِش بآعآم بود. توی ِهَمین اَفکآر غَرق بودَعم کِع بآ ضَربِع دَرِ حـموم عَ جآ پَریدَعمدودِ سیگآرعَم ...

۳ روز پیش
5K
فاز چٌصنالِع نیصدا وَلی بَعضی وَختا بَدجور بِع یِع عاغوش و یِع گریع عَز تَهِع دِل نیازدارَعم!/:🌵 ✨ 🌈

فاز چٌصنالِع نیصدا وَلی بَعضی وَختا بَدجور بِع یِع عاغوش و یِع گریع عَز تَهِع دِل نیازدارَعم!/:🌵 ✨ 🌈

۲۵ خرداد 1398
5K
بَعضی وَقت ها بایَد نبودنِ افرادی را در زندگیمان باوَر کُنیم .. وَلی خُب این بَعضی ها آمَدند و عجیب برایمان عزیز شُدند .. عجیب به دِلم هایمان نشَستند .. عجیب هم تَرک مان کردند ...

بَعضی وَقت ها بایَد نبودنِ افرادی را در زندگیمان باوَر کُنیم .. وَلی خُب این بَعضی ها آمَدند و عجیب برایمان عزیز شُدند .. عجیب به دِلم هایمان نشَستند .. عجیب هم تَرک مان کردند .. وَلی هَنوز فکر کردن به این بَعضی ها ، لبخندی روی لبِمان می نشاند ...

۷ اردیبهشت 1398
4K
رمان همزاد پارت۶۵ #نور سریع به همه سمت خونه آدین اینا رفتم تا بهشون خبر بدم همین ک وارد حیاط شدم ب کسی برخورد کردم...سرمو بلند کردم آراز بود...میشناختمش ی روز اومد خونمون ملاقاتم و ...

رمان همزاد پارت۶۵ #نور سریع به همه سمت خونه آدین اینا رفتم تا بهشون خبر بدم همین ک وارد حیاط شدم ب کسی برخورد کردم...سرمو بلند کردم آراز بود...میشناختمش ی روز اومد خونمون ملاقاتم و خودشو بهم معرفی کرده بود...وقتی چهره پر از استرسو نگرانی و اشکیمو دید با نگرلنی ...

۲۶ اسفند 1397
47K
توی ِحَموم یَوآشَکی دآشتَعم،سیگآر میکِشیدَعم. یِع نِگآ بِع بیرون میندآختَعم عَ لآی ِدَر،یِع پُکــ بِع سیگآر میزَدَعم. نَخِ اَوَلو کِشیدَعم؛خآستَم بِرَم سَروقَتِ نَخ دُوُم... عآخِع خِعلی کَم فُرصَتِش پیش میومَد بِتونَعم دور عَ چِشمِش سیگآر ...

توی ِحَموم یَوآشَکی دآشتَعم،سیگآر میکِشیدَعم. یِع نِگآ بِع بیرون میندآختَعم عَ لآی ِدَر،یِع پُکــ بِع سیگآر میزَدَعم. نَخِ اَوَلو کِشیدَعم؛خآستَم بِرَم سَروقَتِ نَخ دُوُم... عآخِع خِعلی کَم فُرصَتِش پیش میومَد بِتونَعم دور عَ چِشمِش سیگآر بِکِشَم؛همیشِع خودِش بآعآم بود. توی ِهَمین اَفکآر غَرق بودَعم کِع بآ ضَربِع دَرِ حـموم عَ ...

۱۰ اسفند 1397
16K
توی ِحَموم یَوآشَکی دآشتَعم،سیگآر میکِشیدَعم. یِع نِگآ بِع بیرون میندآختَعم عَ لآی ِدَر،یِع پُکــ بِع سیگآر میزَدَعم. نَخِ اَوَلو کِشیدَعم؛خآستَم بِرَم سَروقَتِ نَخ دُوُم... عآخِع خِعلی کَم فُرصَتِش پیش میومَد بِتونَعم دور عَ چِشمِش سیگآر ...

توی ِحَموم یَوآشَکی دآشتَعم،سیگآر میکِشیدَعم. یِع نِگآ بِع بیرون میندآختَعم عَ لآی ِدَر،یِع پُکــ بِع سیگآر میزَدَعم. نَخِ اَوَلو کِشیدَعم؛خآستَم بِرَم سَروقَتِ نَخ دُوُم... عآخِع خِعلی کَم فُرصَتِش پیش میومَد بِتونَعم دور عَ چِشمِش سیگآر بِکِشَم؛همیشِع خودِش بآعآم بود. توی ِهَمین اَفکآر غَرق بودَعم کِع بآ ضَربِع دَرِ حـموم عَ ...

۲۸ دی 1397
13K
آخرین بآری کِه عَز تَه دِل خَندیدَم نِمیدوُنَم کی بوُد. وَلی اینو میدوُنَم کِ به هَرحآل دِل دآشتـَم... #Lost_boy #sami_am

آخرین بآری کِه عَز تَه دِل خَندیدَم نِمیدوُنَم کی بوُد. وَلی اینو میدوُنَم کِ به هَرحآل دِل دآشتـَم... #Lost_boy #sami_am

۱۸ دی 1397
8K
چآولش:/ نآم: هِلیآ(صونهی) رَنگع موڔدِع عَلآقع ؟سِفید،مشکیع❤ تیمع موردع علاقت:پرسپولس و بآرسآ ❤ قد:صَد شصت پنجج😭 😭 😭 😭 وزن: ۴۰😑 خوشگلی:چِمد:/ تو خیآلت تآحالآ ڿع چیزی رو بیشتڔ اَز همه تَصور کردی؟ رسیدَن ب ...

چآولش:/ نآم: هِلیآ(صونهی) رَنگع موڔدِع عَلآقع ؟سِفید،مشکیع❤ تیمع موردع علاقت:پرسپولس و بآرسآ ❤ قد:صَد شصت پنجج😭 😭 😭 😭 وزن: ۴۰😑 خوشگلی:چِمد:/ تو خیآلت تآحالآ ڿع چیزی رو بیشتڔ اَز همه تَصور کردی؟ رسیدَن ب سهون👫 اَز ݘی ݥیتَڔسۍ:اَز دست دادنش دوصتع صمیمیت:صآرا، هآنیآ، مونا، مآئده، صآغَر، بهآر،مینآ، صَبآ، مَعشاد. ...

۲۰ آبان 1397
13K
وَلی بِع نَظَر مَن دآشتَنِ یِع {آجی}کِع هَمه جورِه هَواتو دآشته بآشِع اَز وُجودِ عِشق قَشَنگ تَرع دوسِـتــ دآرَمــ ♥ عشقَــمـ∞ @EIENA.12

وَلی بِع نَظَر مَن دآشتَنِ یِع {آجی}کِع هَمه جورِه هَواتو دآشته بآشِع اَز وُجودِ عِشق قَشَنگ تَرع دوسِـتــ دآرَمــ ♥ عشقَــمـ∞ @EIENA.12

۱۸ شهریور 1397
10K
-شآزدِه کوچولو گُفت🐼 🌙 -بَعضی کارا بَضی حرْفا💁 🏻 ‍♂🌹 -بَدجور دِل آدمُ عآشوٓب مٓیکُنه👁 🖖 🏿 -گُل گفت : مِث چی؟🍃 -شازدِه کوٓچولو گُفت👻 🕸 -مِث وَقتی کِه میٓدونٓی:):blue_heart: -دِلم بَرات بی‌قراره🌚 🍉 -وَلی ...

-شآزدِه کوچولو گُفت🐼 🌙 -بَعضی کارا بَضی حرْفا💁 🏻 ‍♂🌹 -بَدجور دِل آدمُ عآشوٓب مٓیکُنه👁 🖖 🏿 -گُل گفت : مِث چی؟🍃 -شازدِه کوٓچولو گُفت👻 🕸 -مِث وَقتی کِه میٓدونٓی:):blue_heart: -دِلم بَرات بی‌قراره🌚 🍉 -وَلی کاری نمیکُنی😸 🙌 🏻

۹ شهریور 1397
1K
[میشِع گآهی جآمونو عَوض کُنیم؟ مَن بِع شونِه ی تو تکیه بِدم و تو مَنو بَغل کنی؟ میشِع وقتی قلبَم میپآشِع و فرو میریزِه تو بَغلم کُنی؟ میشِع لبآسِت خیس بِشع؟ قول میدَم بیصِدآ گِریه ...

[میشِع گآهی جآمونو عَوض کُنیم؟ مَن بِع شونِه ی تو تکیه بِدم و تو مَنو بَغل کنی؟ میشِع وقتی قلبَم میپآشِع و فرو میریزِه تو بَغلم کُنی؟ میشِع لبآسِت خیس بِشع؟ قول میدَم بیصِدآ گِریه کُنم وَلی شونِه هآم میلَرزه.. میشِع به چِشم هآی خیسَم نِگآه نَکُنی؟ میشِع وقتی از ...

۱۴ مرداد 1397
2K
دَرد و دِل کَردَن بآ بَعضی آدَمآ پُر کَردِن یِ اَسلَحه ایه کِ قَرآره بَعدا بِ خودت شِلیک بِشه💗 ✨ #ایسکو 💖 #Isco 💐 #۲۲ 💫 ⭐ #star_stars #sᴇтαʀᴇн #gwen ⭐

دَرد و دِل کَردَن بآ بَعضی آدَمآ پُر کَردِن یِ اَسلَحه ایه کِ قَرآره بَعدا بِ خودت شِلیک بِشه💗 ✨ #ایسکو 💖 #Isco 💐 #۲۲ 💫 ⭐ #star_stars #sᴇтαʀᴇн #gwen ⭐

۲۸ فروردین 1397
14K
دَرد و دِل کَردَن بآ بَعضی آدَمآ پُر کَردِن یِ اَسلَحه ایه کِ قَرآره بَعدا بِ خودت شِلیک بِشه💗 ✨

دَرد و دِل کَردَن بآ بَعضی آدَمآ پُر کَردِن یِ اَسلَحه ایه کِ قَرآره بَعدا بِ خودت شِلیک بِشه💗 ✨

۲۳ فروردین 1397
2K
این روزآ دِلتَنگی از چِشآمون می بآره☄ کَلَمه هآیی ک میخوآیم بِ هَم بِگیم دآرَن خَفَمون میکُنَن~ وَلی فَقَط بآ دیگَری حَرف میزَنیم~ فَقَط بآ دیگَری می خَندیم~ فَقَط بآ دیگَری قَدَم میزَنیم~ فَقَط بآ ...

این روزآ دِلتَنگی از چِشآمون می بآره☄ کَلَمه هآیی ک میخوآیم بِ هَم بِگیم دآرَن خَفَمون میکُنَن~ وَلی فَقَط بآ دیگَری حَرف میزَنیم~ فَقَط بآ دیگَری می خَندیم~ فَقَط بآ دیگَری قَدَم میزَنیم~ فَقَط بآ دیگَری دَرد و دِل می کُنیم~ جلو هَمدیگه بِ دیگری میگیم "دوسِت دآرَم" =)♥ از ...

۷ فروردین 1397
34K
بِع صَلامَتیش کِع خودِشو تُ دِلَم جاکَردو... یِع دَفِع رَفتُ و رَفتُ و رفتُ و تَنهام کرد... #میلاد_راستاد -asma.sm

بِع صَلامَتیش کِع خودِشو تُ دِلَم جاکَردو... یِع دَفِع رَفتُ و رَفتُ و رفتُ و تَنهام کرد... #میلاد_راستاد -asma.sm

۲۷ اسفند 1396
11K
یه روزی میرسه‍ که‍ توام دوسَم داری😍 ❤ ️ توامـ دِلِت بَرام تَنگْ میشه‍🙈 💞 توامْ مُدام پُروفایلَموچِکْ میکُنی😊 😃 دونه‍ دونه‍ کامِنتْ هاولایکاموبَررِسی میکُنی😑 😉 بِبینی کی چی‌گُفته😶 😛 باخودِت میگیْ بازاین مُزاحِمابَراش کامِنتِ ...

یه روزی میرسه‍ که‍ توام دوسَم داری😍 ❤ ️ توامـ دِلِت بَرام تَنگْ میشه‍🙈 💞 توامْ مُدام پُروفایلَموچِکْ میکُنی😊 😃 دونه‍ دونه‍ کامِنتْ هاولایکاموبَررِسی میکُنی😑 😉 بِبینی کی چی‌گُفته😶 😛 باخودِت میگیْ بازاین مُزاحِمابَراش کامِنتِ قَلب گُذاشتَن😡 لَست سیناموهِی چِکْ میکُنی😆 😏 اَی وامونده پَس چِراآنلاین نمیشی یِکَم اَذیَّتتْ کُنَم😒 ...

۱۲ اسفند 1396
5K