ویژه کنید
عکس و تصویر #جیمین رو تخت لش کردم... یه شب طولانی و کلی دیوونه بازی با شوگا خستم ...

#جیمین
رو تخت لش کردم...
یه شب طولانی و کلی دیوونه بازی با شوگا خستم کرده بود شدید....
اول رفتیم رستوران شام خوردیم بعد رفتیم شهربازی و کلی دیوونه بازی!
یهو بارون گرفت!
رفتیم تو ماشین...کلی حالمون گرفته بود که یهو شیطنتم گل کرد و عصبیش کردمو از ماشین فرار کردمو کلی زیر بارون دنبال هم دویدیم
عین بچه ها!!!
الان خیسع خیسم...
عزممو جزم کردم که بلن شم برم دوش آب داغ بگیرم که یهو گوشیم زنگ خورد
عین احمقا بدون نگاه کردن به اسکیرین جواب دادم:جوووونممم؟!
- :جونم‌ودرد:neutral_face:بازمنتظر‌زنگ‌کدوم‌خری‌بودی؟؟
_جین😕
- مرض...چخبر؟؟کدوم‌گوری‌بودی‌که‌گوشیتوجواب‌نمیدادی‌لاشی؟؟
_با...اممم...باشوگابودم...
-‌ جیمین‌بهت‌دس‌نزد‌کع؟؟؟
نباید دروغ‌بگم‌دیگع...
- چرالال‌شدی‌هان؟؟؟جیمین‌اینباردروغ‌بگی‌میکشمت...‌زدع‌مگع‌نع؟؟؟
_نزدع...
-‌ مطمعن؟؟؟
_عآرع....
- خوبه...و‌ازین‌ب‌بعدم‌نمیزنه....زودبخاب‌صب‌میام‌دنبالت‌بریم‌بیرون
_ن‌اوپا...نمی‌تونم‌کاردارم...
- باشع‌میذاریمش‌واسع‌بعدن....بخاب‌...‌شبت‌بخیر
_شب‌توام‌بخیر...
قطع کردم و گوشیمو شوت کردم سمت تخت و رفتم تو حموم
زیر دوش آروم اشک میریختم... #نبایددروغ‌بگم،دروغام‌‌نابودش‌میکنع:)
منم‌نمیخام‌نابودشع‌هرچن‌کع‌اجباری‌باعاش‌باشم #شوگا
وارد سالن شرکت شدم
یجوری چپ چپ نگام میکردن انگار گناه کبیره ای چیزی کردم😕
فقط زیر چشام یکم گود رفته و سیاه شده بود عز کم خابی
دیشب تا ساعت ۳ با جیمین بودم و بعدشم چار خابیدم تا هفت و نیم
نی‌دونم‌جیمین‌اومده‌یا‌ن...برم‌ببینم؟؟؟
اممم...برم
وارد‌راهرویی‌کع‌ب‌دفترم‌منتهی‌میشدشدم‌وسعی‌کردم‌افکارموجم‌و‌جور‌کنم
ینی‌عاشق‌کردنع‌جیمین‌چقد‌کارمیبرد؟؟؟چرامدام‌نگرانشم...مطمعنم‌اون‌دختر‌خعلی‌ساده‌و‌بی‌شیله‌پیله‌اس‌و‌زود‌خر‌میشع...یعنی‌خیلی‌از‌دخترا‌اینجورین،زوداز‌شرش‌خلاص‌میشم...مطمعنم...وپارک‌جی‌یانگ‌بدون دخترش‌ینی‌تیرانداز،بدون‌تیرکمون...
نی‌دونم‌چرا...اما‌فک‌میکنم‌اون‌دختر‌زیاد‌میفهمه‌اما‌خودشو‌میزنه‌‌به‌نفهمی‌کع‌نفهمم‌میفهمه‌بعدم‌میفهمه‌نفهم‌نیسم‌میفهمم‌که‌فهمیدع‌ولی‌باز‌خودشو‌میزنع‌بع‌نفهمی‌که‌بفهمم‌نفهمع‌اما‌نمیفهمه‌من‌میفهمم‌میفهمه‌اماخودمو‌میزنم‌به‌نفهمی‌که‌نفهمع‌میفهمم
( #ادمین:توروخدا اگع کسی فهمید چی گفتم بهم بگع بفهمم...خیلی از فعل"فهم"استفاده کردم اما بخودم مربوطع😆 )
چی دارم میگم باو
خو بفهمع‌مگع‌بدع...
ـــــــــــــــ #ادمین
قب،قب...
سوال میپرسم ج بدین
یونمین یا هونهان؟؟؟

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...