ویژه کنید
عکس و تصویر #شوگا داشتم‌بع‌عین‌فک‌میکردم‌عگع‌جیمین‌بفهمع‌من‌با‌منظورپیششم‌چیکارمیکنع؟؟؟ یعنی‌یجورایی‌مطمعنم‌خورد‌میشه‌چون‌میفهمه‌واسه‌اطرافیانش‌ارزش‌‌داره‌چون‌منفعت‌داره‌و‌اگع‌اون‌منفعت‌نباشه‌اطرافیانش‌زرتی‌محلش‌نمیدن شایدم‌رفیقاش‌از‌اون‌رفیق‌خوبان‌کع‌همیشه‌هواشو‌داعرن نی‌دونم ‌مهم‌نی‌واسم ( #ادمین:بعلع‌کاملن‌مشخصع‌مهم‌نیس،واست۰_۰بچع‌های‌مردمو‌اسکل‌نکن‌اینا‌خیلی‌بیشتر‌عزت‌میفمن:/ملتو‌خر‌فرض‌کردع×_×) باو‌‌فوق‌فوقشم‌میفهمع‌گریع‌میکنع‌ناراحت‌میشع‌دپ‌میشع‌افسرده‌میشع‌میمیرع:( البتع‌فک‌نکنم‌اصلاواسش‌مهم‌باشع...بیخی...دارع‌با‌منم‌عین‌یکی‌ع‌طعمه‌هاش‌رفتار‌میکنع‌و‌این‌رفتارا‌کع‌باعث‌بشع‌حس‌کنم‌همع‌چے‌روئع‌ولی‌عیچےروع‌نیص... یعنی،عون‌دختر‌امکان‌ندارع‌گاردشو‌بیارع‌پاعین،الانم‌کع‌عنقد‌بش‌نزدیکم‌بخاطر‌گل‌روی‌‌جی‌یانگع البتع،عینم‌هص‌کع‌من‌عنقد‌‌ع‌خودم‌مطمئنم‌کع‌مطمئنم‌یکاری‌میکنم‌عون‌دختر‌سریع‌گاردش ‌بیاد‌پاعین من‌خعلی‌خوشال‌میشم‌عگع‌بفهمه‌من‌چرا‌باعاشم... میدونی‌چرا؟؟؟ ...

#شوگا
داشتم‌بع‌عین‌فک‌میکردم‌عگع‌جیمین‌بفهمع‌من‌با‌منظورپیششم‌چیکارمیکنع؟؟؟
یعنی‌یجورایی‌مطمعنم‌خورد‌میشه‌چون‌میفهمه‌واسه‌اطرافیانش‌ارزش‌‌داره‌چون‌منفعت‌داره‌و‌اگع‌اون‌منفعت‌نباشه‌اطرافیانش‌زرتی‌محلش‌نمیدن
شایدم‌رفیقاش‌از‌اون‌رفیق‌خوبان‌کع‌همیشه‌هواشو‌داعرن
نی‌دونم
‌مهم‌نی‌واسم
( #ادمین:بعلع‌کاملن‌مشخصع‌مهم‌نیس،واست۰_۰بچع‌های‌مردمو‌اسکل‌نکن‌اینا‌خیلی‌بیشتر‌عزت‌میفمن:/ملتو‌خر‌فرض‌کردع×_×)
باو‌‌فوق‌فوقشم‌میفهمع‌گریع‌میکنع‌ناراحت‌میشع‌دپ‌میشع‌افسرده‌میشع‌میمیرع:(
البتع‌فک‌نکنم‌اصلاواسش‌مهم‌باشع...بیخی...دارع‌با‌منم‌عین‌یکی‌ع‌طعمه‌هاش‌رفتار‌میکنع‌و‌این‌رفتارا‌کع‌باعث‌بشع‌حس‌کنم‌همع‌چے‌روئع‌ولی‌عیچےروع‌نیص...
یعنی،عون‌دختر‌امکان‌ندارع‌گاردشو‌بیارع‌پاعین،الانم‌کع‌عنقد‌بش‌نزدیکم‌بخاطر‌گل‌روی‌‌جی‌یانگع
البتع،عینم‌هص‌کع‌من‌عنقد‌‌ع‌خودم‌مطمئنم‌کع‌مطمئنم‌یکاری‌میکنم‌عون‌دختر‌سریع‌گاردش ‌بیاد‌پاعین
من‌خعلی‌خوشال‌میشم‌عگع‌بفهمه‌من‌چرا‌باعاشم...
میدونی‌چرا؟؟؟
چون‌عین‌حسع‌کوفتی‌کع‌بم‌میگع‌"لنتی‌توع‌یع‌لاشی‌هصتی،چجوری‌وقدی‌اون‌دارع‌روئع‌روع‌بازی‌میکنع‌توع‌عینجوری‌با‌لاشی‌بازیات‌میری‌جلو؟؟چراع‌بش‌نمیفهمونی‌چع‌مرگتع؟؟چرا‌ع‌خودش‌کمک‌نمیگیری‌ت‌زمین‌زدنع‌باباش؟؟"
قطعن‌عون‌جی‌یانگع‌عوضی‌تا‌حالا‌کلی‌عذابش‌دادع‌و‌عونم‌الان‌دارع‌مجبوری‌عین‌کارا‌رو‌میکنع..
اخازی‌و‌مخ‌زنی‌پسرایع‌پولدار‌منظورمع...
و‌جی‌یانگ‌قطعن‌ازین‌کارایع‌جیمین‌فقط‌سود‌مالی‌بعش‌نمیرسع‌لابد‌یع‌سوددیع‌هم‌بش‌میرسع‌کع‌ولش‌نمیکنع...البتع‌منظورم‌این‌نی‌کع‌‌عگع‌فقد‌سودمالی‌بش‌میرسیدتاحالا‌بیخیالع‌این‌کار‌شدع‌بود‌اما‌اونوقت‌مدام‌و‌پشت‌هم‌انجامش‌نمیداد...نمیدونم‌شایدم‌عون‌خیلی‌طماعه‌و‌من‌خوب‌نشناختمش...
عرچی‌صفت‌کثیفع‌ت‌وجود‌این‌جی‌یانگ‌هص‌و‌نی‌دونم‌چجوری‌جیمین‌دارع‌باعاش‌زندگی‌میکنع...حتمن‌خعلی‌سختع...
عگع‌جیمین‌عاشقم‌بشع‌حتمن‌ازش‌میپرسم‌زندگی‌با‌جی‌یانگ‌چجوریع.... #یک‌ماه‌بعد #بکهیون
همع‌چی‌بطرزترسناکی‌عآرومع۰_۰
ینی‌عآدم‌حس‌میکنع‌عآرامش‌قبلع‌طوفانع...عنقد‌ترسناک‌تا‌حالا‌عآرامش‌ندیدم
نکنع‌جیمین‌یه‌گهی‌خوردع‌من‌اینجوری‌شدم؟؟
ــــــــــــ
قب‌قب...‌خوجلایع‌من...
کدوم‌رپ‌چانیول‌رو‌بیشتر‌دوس‌دارین؟
خودم:لاوشات‌واوردوز‌

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...