ویژه کنید
عکس و تصویر 👫💔👫💔👫💔👫💔👫💔 آهــٓای پســٓری ک مــٓوقع پــاییـن کشـیدن شلــٓوار دوس دخــٓترتــٰٓـٰٰٰٓٓٓ خــٓدارو قســٰٓـٰٰٰٓٓٓم مـی خــوری تــٰٓـٰٰٰٓٓٓا ...

👫💔👫💔👫💔👫💔👫💔
آهــٓای پســٓری ک مــٓوقع پــاییـن کشـیدن شلــٓوار دوس دخــٓترتــٰٓـٰٰٰٓٓٓ خــٓدارو قســٰٓـٰٰٰٓٓٓم مـی خــوری تــٰٓـٰٰٰٓٓٓا آخــرش بــاهــاتم
آخــٰٓـٰٰٰٓٓٓرش کــجاســت وقتــٓی بــالاکشیــدی زیــپ شلــٰٓـوارتــٰٓوووووووووو؟?¿?؟
💔👫💔👫💔👫💔👫💔👫💔👫
میــٰٓدونــٰٓی ب تــٓو چــٰٓـٓی میــٓگن؟!
ب تــٰٓـٰٰٰٓٓٓو مــی گــن بــی نــٰٓامــٰٓـٓوس لاشــی
زمیــٰٓـن گــٰٓـرده ســٰٓـٓر خــٰٓـٰٰٰٓٓٓواهرت نیــاد ســٰٓـٓر زنــٰٓـٓت میــاد،ســٰٓـر زنــٰٓـٓت نیــٰٓـاد ســٰٓـر دختــٰٓـٓرتــ میــٰٓـاد،
💔👫💔👫💔👫👫💔
اگــٰٓـٓه افتخــٰٓـارتــٰٓـ ب اینــٰٓـٓه ک چنــٰٓـدبــٰٓـٰٰٰٓٓٓار شلــٰٓـوارتــٰٓـٰٰٰٓٓٓو کشیــٰٓـدی پــٰٓـاییــٰٓـٰٰٰٓٓٓن چنــدتــٰٓـٰٰٰٓٓٓا دختــٰٓـٰٰٰٓٓٓرو بــٰٓـٰٰٰٓٓٓی حیثیــٰٓـت کــٰٓـٰٰٰٓٓٓردی بــٰٓـرات متــٰٓـٓاســٰٓـٓفم...
😐💕😐آقــٓا پســر جــوری زنــٰٓـٰٰٰٓٓٓدگــی کــن وقتــٰٓـی بچــٰٓـه دار شــٓدی بهــٓش بگن آقـاااااازاده نـه حــرومــ زاده.....لاشیانه مرد باش ولی ادای خوبارودرنیارحاجی✌😊 #کپی_پیگرد_ناموسی_دارد

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...