ویژه کنید
عکس و تصویر #ادمین تو‌این‌سع‌روز‌جی‌مین‌رسما‌جین‌رو‌ایگنور‌کردع‌بود.... تمایاشو‌ریجکت‌میکرد.... پیعماشو‌صین‌نمیکرد... اما‌واسع‌اینکع‌نکنع‌کع‌کار‌دستع‌خودش‌بدع‌عز‌نوتیف‌پیعماشومیخوند...جین‌مدام‌التماس‌میکرد‌برگردع‌...به‌این‌رابطع‌ۍ‌شانس‌دیگع‌بدع...قول‌میداد... ولی‌جی‌مین‌انگار‌سنگ‌شدع‌بود.... شدع‌بود؟؟ نَ... اون‌فقدع‌فقد‌عصبی‌بود... خودش‌بع‌شوگا‌علاقع‌داشت‌اما‌نمیخاص‌حتا‌بخودش‌بگع‌دوصش‌دارع... چون‌میترسید... ترسو‌نبود‌اما‌اگع‌اون‌علاقه‌ی‌کوفتی‌واسش‌مشکل‌میساخت‌چی؟؟؟ مصلن‌جی‌یانگ‌میفعمید... بعد‌همش‌عآتو‌دصش‌بود‌کع‌بع‌جی‌مین‌فشار‌بیارع... بنظر‌من‌کع‌واسع‌ترسیدن‌کافی‌بود... ...

#ادمین
تو‌این‌سع‌روز‌جی‌مین‌رسما‌جین‌رو‌ایگنور‌کردع‌بود....
تمایاشو‌ریجکت‌میکرد....
پیعماشو‌صین‌نمیکرد...
اما‌واسع‌اینکع‌نکنع‌کع‌کار‌دستع‌خودش‌بدع‌عز‌نوتیف‌پیعماشومیخوند...جین‌مدام‌التماس‌میکرد‌برگردع‌...به‌این‌رابطع‌ۍ‌شانس‌دیگع‌بدع...قول‌میداد...
ولی‌جی‌مین‌انگار‌سنگ‌شدع‌بود....
شدع‌بود؟؟
نَ...
اون‌فقدع‌فقد‌عصبی‌بود...
خودش‌بع‌شوگا‌علاقع‌داشت‌اما‌نمیخاص‌حتا‌بخودش‌بگع‌دوصش‌دارع...
چون‌میترسید...
ترسو‌نبود‌اما‌اگع‌اون‌علاقه‌ی‌کوفتی‌واسش‌مشکل‌میساخت‌چی؟؟؟
مصلن‌جی‌یانگ‌میفعمید...
بعد‌همش‌عآتو‌دصش‌بود‌کع‌بع‌جی‌مین‌فشار‌بیارع...
بنظر‌من‌کع‌واسع‌ترسیدن‌کافی‌بود...
خوده‌جی‌مینم‌همین‌نظرو‌دارع...
عز‌فرصتی‌که‌جی‌یانگ‌بهش‌دادع‌بود‌بک‌هفتع‌ودو‌سع‌روز‌موندع‌بود....
جون‌سخ‌نبود‌و‌دوریع‌شوگا‌واسع‌کشتنش‌کافی‌بود...
آرع...
شوگا...
خیره‌بود‌به‌شماره‌ی‌جیمین...
سکوت‌لعنتیع‌اتاق...
دصتش‌رفت‌کع‌تماسو‌وصل‌کنع...
اما‌جلوی‌خودشو‌گرفت...
عادت‌به‌جی‌مین‌مثع‌اعتیاد‌بع‌کوکائین‌میموند...
میدونید‌چرا؟؟؟
زگدگیشو‌بع‌باد‌میداد...نقشه‌هاشو...ثروتشو...غرورشو...دور‌و‌بریاشو...اعتمادی‌کع‌بعش‌داشتن...معروفیتش‌بع‌باد‌میرف...نباید‌عصم‌خودشو‌وقتی‌همع‌روش‌زوم‌بودن‌خراب‌میکرد...همع‌ روش‌زوم‌بودن‌چون‌مدیا‌اعتقاد‌داشتن‌اون‌خعلےواسع‌عمچین‌صمتی‌جوون‌و‌خامع...
ولی‌‌اون‌واسع‌مدیا‌یع‌ایمیج‌پرفکت‌عز‌خودش‌نشون‌دادع‌بود‌و‌قضاوتاشون‌دیگع‌ذرع‌عی‌مهم‌نبود...چون‌پدرش‌بعش‌اعتماد‌کامل‌داشت...
عآرع‌اون‌یع‌عآدم‌موفق‌بود...
اما‌جی‌مین‌میخاس‌اون‌ایمیج‌عآدم‌موفق‌رو‌خراب‌کنع...
و‌خودع‌شوگاعم‌وایع‌همین‌عزش‌دوری‌میکرد‌‌چون‌بعدن‌عز‌بین‌بردن‌عادتی‌کع‌خودش‌باعثش‌شدع‌بود‌سخ‌بود...
حالا‌قانع‌شدین‌جیمین‌عین‌کوکائین‌میمونع؟؟
ــــــــــ
شما‌طرف‌شوگاعید‌یا‌جی‌مین؟؟؟

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...