ویژه کنید
عکس و تصویر یه تیکه از آخرای فیک درد عاشقی (کاپل : بکرا) راهیون یعنی پسر بکهیون و ...

یه تیکه از آخرای فیک درد عاشقی (کاپل : بکرا)
راهیون یعنی پسر بکهیون و بورا از مدرسه میاد . میره پیش بورا که روی مبل نشسته و تو گوشیشه
_سلام بورا جون
سرشو میاره بالا و به راهیون نگاه میکنه
_مامان
_باشه...مامان
_سلام
یکم بینشون سکوت میشه که راهیون سکوتو میشکنه
_امروز دوستم میگفت مامان بابات چقدر جوونن
_خوب...
_نمیدونه که هنوز...
حرفشو میخوره . بورا سوالی نگاهش میکنه
_هنوز چی؟؟؟
لبخندی از سر شیطونی میزنه
_هنوز پی بچن
_هنوز پی...
تازه میفهمه چی گفته . گوشیشو روی مبل میزاره و از جاش بلند میشه
_من تورو آخر میکشم
راهیون سریع فرار میکنه . بورا میره دنبالش
_وایستا میخوام بکشمت
_بورا جون میوفتی زندان
_تو به کی رفتی انقدر زبونت درازه؟؟؟
بکهیون_بورا این...
با رفتن راهیون پشتش حرفشو میخوره . بکهیون با دیدن بورا که به سمتشون میاد سریع دستشو میبره پشتشو راهیونو میگیره تا بورا آسیبی بهش نرسونه . بورا میاد جلوشون
_بکهیون بیا اینور
_نوچ...از جام تکون نمیخورم
_یااا...میدونی چی میگه؟؟؟
_چی میگه؟؟؟
_میگه ما هنوز دنبال بچه ایم
_خوب...بچه که خوبه...
_وااااای...خوب شد گفتی...وگرنه که من نمیدونستم بچه خوبه...تو با این آی کیوت چجوری دانشگاهو پاس کردی...میگه دنبال بچن...میفهمی...دنبال بچه...اگه نفهمیدی بازش کنم
بکهیون یکم به بورا خیره میشه و فکر میکنه و بعد یهو میگه
_آهااااااان
_ارههههه آهاااااان
بکهیون برمیگرده و به راهیون نگاه میکنه
_راهیون...این حرفت خیلی زشت بود
بورا_واااای بکهیون دلم براش سوخت...کشتیش که...
بکهیون چشاشو ریز میکنه
_من دلم نمیاد اینو بزنم که
راهیون یکم از پشت پاهای بکهیون میاد بیرون و به بورا نگاه میکنه
راهیون_قشنگم...راست میگم دیگه
بورا چشماشو میبنده و با جیغ اسم پسرشو صدا میزنه
_رااهیووووون
راهیون دوباره پشت بکهیون قایم میشه . بولیز بکهیونو میکشه که باعث میشه بکهیون نگاش کنه . خیلی اروم میگه
_تروخدا کمکم کن...با این وضع فکر کنم منو سیخ کنه بپزه بخوره
بکهیون سرشو به نشونه ی تاسف تکون میده .
_بعدا حسابشو ازت پس میگیرم
راهیون سرشو تکون میده . میره پیش بورا و دستشو دور گردنش میندازه و بوسش میکنه و به سمت مبل هولش میده
_عزیزم بیا یکم بشین آروم میشی
بورا میره روی مبل میشینه و بکهیون هم کنارش میشینه . راهیون اروم اروم میره سمتشون
بکهیون_اروم باش...بچس دیگه
بورا_بکهیون هشت سالشه...یعنی چی بچس
راهیون_عزیزم...ببخشید...غلط کردم
بورا بهش نگاه میکنه . نگاهش انقدر ترسناکه که راهیون در میره و میره اتاقش
بورا_بکهیون... خسته شدم...حرفایی میزنه که من میمونم
بکهیون_من خودم ادبش میکنم...خودتو ناراحت نکن
بورا سرشو تکون میده و بکهیون هم بغلش میکنه

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...