ویژه کنید
عکس و تصویر پارت ۲۸ : فقط نگاش کردم یک چشم غره رفت و با دو تا دستاش ...

پارت ۲۸ : فقط نگاش کردم یک چشم غره رفت و با دو تا دستاش بازو هامو و گرفت بلندم کرد و منو کوبوند تو دیوار و اخم کرد و گفت : اگه دوباره منو اون طوری نگا کنی جریمه میشی . یک لبخند کجی زدم و گفتم : اون وقت جریمه ام چیه ؟ . دست راستش و نزدیک گردنم کرد و مو هامو کمی اون ور زد و به گردنم نگا کرد بعد بیست ثانیه تو چشمام نگاه کرد اخم هاشو باز کرد چند ثانیه بعد گفت : هیچ کاری باهات نمیکنم . فقط چشمام و نگا میکرد بعد چند دقیقه رفت بیرون منم باهاش رفتم . اُه اُه نمیدونین جونگ کوک رو مبل ولو بود جیمین هم روی اپن خوابش برده بود وی رفت دستشویی من موندم و با این دو پسر رفتم پیش جیمین صداش زدم تکونش دادم بیدار شد گفت : هان چیه من : بیدار شو باید جونگ کوک رو بیدار کنیم جیمین : اون با این حرفا بیدار نمیشه من : پس روش آب می ریزیم . رفتم پارچ و آب کردم و رفتم پیش جونگ کوک با شمارش جیمین آب و ریختم و بیدار شد . بیچاره سکته کرد ولی بیدار شد صبحانه خوردیم و جونگ کوک و وی رفتن ساعت دوازده بود که رفتم تو اتاق جیمین گفتم : جیمین میتونم برم خونم جیمین : امم نمیشه من : چرا ؟؟؟جیمین : چون شاید دوباره حالت بد بشه من : خوب خودتم بیا جیمین : اگه من بیام مشکلی نیست چون حالت بد شه من هستم که کمکت کنم من : خب پس بریم . جیمین بلند شد منم رفتم کیفم و بیارم . رفتیم خونه خودم . غذا رو دیدم که زیرش خاموشه زیرشو روشن کردم و غذا رو درست کردم جیمین هم کمکم کرد غذا رو خوردیم ظرف ها رو گذاشتم توی سینک با جیمین کلنجار رفتم و اخر قرار شد خودم ظرف بشورم و رفتم هندز فری مو برداشتم و هم آهنگ گوش میدادم هم ظرف میشوستم .

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...