ویژه کنید
عکس و تصویر #دانستنی_های_ازدواج سازش های عجولانه در آشنایی قبل از ازدواج 📍 یکی از اشتباهاتی که در ...

#دانستنی_های_ازدواج
سازش های عجولانه در آشنایی قبل از ازدواج

📍 یکی از اشتباهاتی که در زمـان آشـنایی مرتکـب مـیشـویم ایـن اسـت کـه ارزشها، رفتارها و عادتهای خود را به سرعت تغییر میدهیم، تا وانمود کنیم که با فرد مقابل توافق و هماهنگی داریم.
📍 در ابتدای آشـنایی بـا چـشم پوشـی و کوتـاه آمـدن از آنچـه کـه برایمان اهمیت دارد، سعی میکنیم که رابطه را حفظ کنیم.
📍 وقتی متوجه میشویم که عقاید و باورها و علایق ما به مذاق فرد مقابل خوش نمی آید، ممکن است که برای عقاید، باورهـا و علایق خود اهمیت کمتری قائل شویم، تا وانمود کنیم که بسیار باهم تفـاهم داریـم.
📍 البتـه کاملاً آشکار است که این یک تفاهم قلابی و ساختگی است.
🛋 سازشهای عجولانـه معمـولاً در موارد زیر خود را نشان می دهند:
الف ـ چشم پوشی از باورها
و ارزشهای خود
ب ـ دست برداشتن از علایق و فعالیتهای خود
ج ـ کناره گیری از خانواده و دوستان
☘ 🌿 ☘ ☘ 🌿 ☘
🛋 سازش های عجولانه در آشنایی قبل از ازدواج
(بخش دوم)
📍 سازشهای عجولانـه معمـولاً در موارد زیر خود را نشان می دهند:
الف ـ چشم پوشی از باورها
و ارزشهای خود
💮 وقتی که می خواهیم با کسی ازدواج کنیم، باورها، نگرشها و عقایـد خـود را بـا او در میان میگذاریم و درباره ی باورها، نگرشها و عقاید او نیز اطلاعاتی بدسـت مـی آوریـم.
💮 اما اگر برخی از ارزشها و نگرشهایمان از همخوانی کافی با ارزشهـا و نگـرشهـای طـرف مقابل برخوردار نباشد، ما تنها دو راه داریم.
▪ ️اول اینکـه باورهـا و ارزشـهای خـود را حفـظ کنیم.
▪ ️و دوم اینکه برای رسیدن به آن فرد از باورها و ارزش های خود چشم پوشی کنیم.
ب ـ دست برداشتن از علایق و فعالیتهای خود
💮 سازش های عجولانه گاهی در مورد علایق و فعالیتهای فرد رخ مـی دهـد. ایـن کـار معمولاً به دو صورت انجام می گیرد:
1️⃣علایق شخصی و کارهای خودمان را رها میکنیم، به خصوص اگر فکر کنیم که بـرای فرد مقابل، علایق و کارهای ما اهمیتی ندارد یا اینکه با آینده ی مشترک ما تعارض دارد.
2️⃣خود را غرق علایق و کارهای همسر آینده خود می کنیم در حالی که خودمـان از آنهـا لذتی نمی بریم.
ج ـ کناره گیری از خانواده و دوستان
💮 سازش عجولانه و سازشکاری در مـورد ارتبـاط بـا خـانواده و دوسـتان نیـز بـه دو صورت رخ می دهد:
▪ ️اگر او با دوستان و خانواده ی ما راحت نباشد، وقت کمتری را با آنها سپری می کنیم.
▪ ️برای خوشحال کردن او با کسانی وقت خود را میگذرانیم که از بودن با آنها لـذت نمی بریم.
🛋 سازش، مدارا و مصالحه در زندگی مشترک از اهمیت زیادی برخوردار است، اما وقتی این سازش زود هنگام و ناپخته باشد و از شرایط بالغانه به دور باشد، تـأثیر مخربـی در ارتباط خواهد داشت🛋

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...