ویژه کنید
عکس و تصویر #رمان_مثلث_برمودا پارت⑦② اوف چه ماشینی کاش این ماشین مال من بود آدرس نداشتم پس به ...

#رمان_مثلث_برمودا
پارت⑦②
اوف چه ماشینی کاش این ماشین مال من بود آدرس نداشتم پس به ارشیا زنگ زدم
سلام خوبی آدرس ندادی کجا بیام
—بیا تو ماشین
ها کجا کدوم
قطع کرد حالا از کجا اینو پیدا کنم یکم رفتم جلوتر وا این ماشینه چرا هی دنبالم میومد بوق زد توجهی نکردم باز بوق زد رفتم سمتش که یه چیزی بهش بگم که ارشیا رو دیدم گفتم:منو باش فک کردم مزاحمه خواستم بزنم توگوشت حداقل یه چیزی میگفتی
حسابی از دستش حرصی بودم گفت:باش بابا من تسلیم
جمله ی آخرش دلمو خون کرد یاد شهاب افتادم با این که رفتار بدی باهاش داشتم خیلی دلم براش تنگ شده بود
الیسا الیسا
اخ من توفکر رفته بودم اینم صدام می کرد
—بله
کجایی؟
—بیرون
بیا بشین ولش
موندم جلو بشینم یا عقب یکم گیج بودم
که رفتم عقب
گفت:رانندتونم شدم
بدون حرفی رفتم جلو گفتم:مال خودته؟
چی؟
—ماشین
اره دوسش داری
—خیلی
زیر لب چیزی گفت که نشنیدم و صدای ظبط و زیاد کرد یه آهنگ خارجی بود بعد یه مدت یه جا پارک کرد و پیاده شد درو برام باز کرد الان هرکی بجای من بود ذوق مرگ میشد ولی من فکرم یه جا دیگه بود رفتیم توکافی شاپ خیلی شیک بود بازومو گرفتو یه جای دنج و انتخاب کردو نشستیم گفت:چی می خورید
یاد شهاب افتادم و گفتم:آب کرفس
به پیشدخدمت گفت دوتا آب کرفس بیاره
گفتم:کاری داشتی؟
حالا اینم بگه دوست دارم انقدر که خاطر خواه دارم والا
از این حرف یکم تودلم خندیدم
گفت:الیسا من نمی دونم باید چجوری بگم ولی
وسط حرفش گفتم:بگو مشکلی نیست همه چیو میدونی نه آرام بهت گفته
چیو میگی
اوخ سوتی دادم وای زود گفتم:ام میدونی رفته بودم یه مغازه بعد ام یه بستنی برداشتم و بازش کردم بعد مرده گفت حساب کردید گفتم اره باهم حساب کردم یه بستنی میک موز خیلی زشته که به حساب من رایگانم اینو نمی خرن نگا تازه یه نفر نصفشو خورده بعدشم یارو بدو من بدو ....
نمی دونستم چی بگم یکم شک کرده بود ولی بازم لبخند می زد گفت:الیسا من عاشقت شدم
همون موقع پوقی زدم زیر خنده واقعا چقدر خاطر خواه داشتم همینجور می خندیدم که گفت:جدی بودما
نفس نفس زنان گفتم:ازتو بعید بود واقعا فکر نمی کردم انقدر جوک خنده داری بگی ولی باید بازم تمرین کنی مثلا ........
نزاشت ادامه بدم گفت:من خیلی جدی ام الیسا
یکم به خودم اومدم و گفتم:......
نویسنده:صبا

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...