ویژه کنید
عکس و تصویر #پارت_صد_و_هفت #گم_شده_ها زینب: بیخیال... ب من چه کی بش زنگ زده... بعد از چند دقیقه ...

#پارت_صد_و_هفت #گم_شده_ها


زینب:


بیخیال... ب من چه کی بش زنگ زده...
بعد از چند دقیقه برگشتو با یه حالت عصبی بم نگا کرد ولی من زود سرمو انداختم پایین... وقتی نشست کمی سرمو اوردم بالا....
نائون: سهون داره نگات میکنه زینب(خیلی اروم)
یوکی هم خندید...
لبمو گاز گرفتم... نمیدونستم باید چیکار کنم... فقط میخواستم بلند شم برم یه جایی ک نه اون منو ببینه نه من اونو....
چانیول: نائون... بلند شو برام اب بیار
به نائون نگا کردم... صورتش قرمز شد ولی بعد خودشو جمعوجور کرد
نائون: برو بابا... پام درد میکنه...
چانیول: ت ک گفتی پات خوب شده
نائون: دوباره درد گرفت...
چانیول: پوووف
بعدم دوباره شروع کرد به حرف زدن با دخترا
یوکی بلند شد...
یوکی: من برم براش بیارم
سریع بلند شدم...
-من... من میرم...
اونم سریع نشست
من: '_'
یوکی: بجا اب شربت درست کن... دستت درد نکنه
-باشه...
بدو بدو رفتم تو اشپزخونه شروع کردم به شربت درست کردن.... کمی طولش دادم
وقتی اماده شد رفتم پیش نائون نشستم. یوکی هم فقط رفت شربتو اورد...
خیلی خسته بودمو خوابم میومد...
دوباره گوشی سهون زنگ خوردو اونم دوباره بلند شدو رفت...
چند دقیقه بعد به یوکی گفتم ک خیلی خوابم میاد...
یوکی: میخوای برو تو یکی از اتاقا کمی بخواب... فک نکنم حالا حالاها برین...
نائون: اره... تازه قراره هممون باهم بریم بیرون. اون موقع بیدارت میکنم
-من... اصلا حالم خوب نیس... فک کنم... اگ برم هتل بهتر باشه...
یوکی: نه نه نه... نمیشه بری. اگ نمیخوای باهامون بیای من میمونم پیشت ک نترسی...
نائون: پ منم بمونم دیگ...
-نه... من نمیترسم... شماها برین
یوکی: نمیشه. منو نا...
-نگران نباشین... من نمیترسم...
نائون: حتما؟؟
-اره...
لبخند زدمو بلند شدمو مستقیم رفتم سمت یکی از اتاقا... دستمو گذاشتم روی دسته درو بازش کردم
(+هوووو... مگه اینجا طویلس؟؟
-سهون... بزا اینجا بخوابم...
+نمیشه. برو بیرون
-خواهش میکننننم...
-پووووف
-لطفااااا...
+خیلی خب... ولی دیگ زر نمیزنی)
-... سهون؟...
به یوکیو نائون نگا کردم که با تعجب داشتن نگام میکردن.
سریع رفتم داخلو درو بستمو چسبیدم ب در... خوب به اتاق نگا کردم... حس میکنم این اتاقو قبلا هم دیدم... ولش...
رفتم روی تخت دراز کشیدمو اروم خوابیدم.
نویسنده:
@tobio
زینب:@tobio
مارلی:@marliswiftie
نیوشا:@niu-666
یوکی:@helena.bts
نائون:@likoli2
فافا:@L.H.F

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...