ویژه کنید
عکس و تصویر #پارت_دوازدهم #لونا #شوگا لونا : لبخند گشاد دیگه ای زدم و گفتم : باشه . ...

#پارت_دوازدهم
#لونا #شوگا


لونا :


لبخند گشاد دیگه ای زدم و گفتم : باشه .
و اون موقع شاید من ...از پیله ی سردم بیرون اومدم . شایدم فقط برای جیمین و میچا و بک کیونگ .
دستاشونو گرفتم و بلندشون کردم و گفتم : خب حرف زدن بسه . بریم بازی .
رفتیم وسط زمین چمن . بک کیونگ که منو دید با تعجب گفت : اما ..تو مگه برای قلبت...
+هیس...همه چیز خوبه .
با نگرانی لبخندی زد و زمزمه ی نامفهومی زیر لب کرد که من نفهمیدم . کمی خودمو کشش دادم و اماده شدم .
مهم نبود چه کسی مقابل ما بود . تنها چیزی که مهم بود این بود که شوگا دقیقا کنار من بود .
و این باعث حرص من میشد .
تنها کسایی که تو تیم ما مونده بودن میچا و خودم و شوگا بود. و این خیلی بد بود . اما من سریع یک پاس گرفتم و
باید خودم میزدم . با حرص به تیم مقابل زل زدم . چقدر من از کلاسشون بدم میومد .
دستم و عقب دادم و با تمام توانم توپ و زدم به دختر خر خون . خودشیرین و لوس کلاس که باعث شد پاش لیز بخوره و کمی تکون بخوره . فضا یکم ساکت شد و بعد همه شروع کردن به دست زدن .
که باعث شد شوگا دستشو روی گوشش بزاره و چشاشو با حرص ببنده .
پوزخندی زدم . اما دختر مقابلم توپ و محکم به سمتم پرت کرد . جوری که از ترس پاهام خشک شد و نفهمیدم چرا اینجوری کرد .
فقط یادمه شوگا به سرعت طرفم اومد و از پشت بغلم کرد و توپ خورد به خودش و بعدش محکم افتادیم زمین .
همین .

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...