نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

➖🌊⃤--ɪ ᴋɴᴏᴡ sᴏᴍᴇᴅᴀʏ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ᴄᴏᴍᴇ ʙᴜᴛ ᴛʜᴀᴛ ᴅᴀʏ ɪ ᴡᴏɴ'ᴛ ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜ ᴀɴʏ ᴍᴏʀᴇ میدونَم یه روزی میای اما اون روز مَن دیگه دوستت نَخواهم داشت👐🏾 「 . . ♡ 」

➖🌊⃤--ɪ ᴋɴᴏᴡ sᴏᴍᴇᴅᴀʏ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ᴄᴏᴍᴇ ʙᴜᴛ ᴛʜᴀᴛ ᴅᴀʏ ɪ ᴡᴏɴ'ᴛ ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜ ᴀɴʏ ᴍᴏʀᴇ میدونَم یه روزی میای اما اون روز مَن دیگه دوستت نَخواهم داشت👐🏾 「 . . ♡ 」

۶ ثانیه پیش
4
واسم از درد حرف نزن زندگیه من پر از لجبازیای خداست... #araa

واسم از درد حرف نزن زندگیه من پر از لجبازیای خداست... #araa

۲۴ ثانیه پیش
19
➖🌊⃤--ᶦ ʷᵃⁿᵗ ᵃ ˡᶦᶠᵉᵗᶦᵐᵉ ʷᶦᵗʰ ʸᵒᵘ * ━── ⇆ میخوام کلِ زندگی رو با تو باشم..🕊 「 . . ♡ 」

➖🌊⃤--ᶦ ʷᵃⁿᵗ ᵃ ˡᶦᶠᵉᵗᶦᵐᵉ ʷᶦᵗʰ ʸᵒᵘ * ━── ⇆ میخوام کلِ زندگی رو با تو باشم..🕊 「 . . ♡ 」

۴۶ ثانیه پیش
31
➖🌊⃤--ʏᴏᴜʀ ʜᴀɴᴅs ᴀʀᴇ ᴀ ɴᴇᴡ ᴅᴇғɪɴɪᴛɪᴏɴ ᴏғ ᴘᴇᴀᴄᴇғᴜʟ ᴡᴏʀʟᴅ••• دستات معنای جدیدی از یه دنیای آروم ان ••• :))👐🏾 「 . . ♡ 」

➖🌊⃤--ʏᴏᴜʀ ʜᴀɴᴅs ᴀʀᴇ ᴀ ɴᴇᴡ ᴅᴇғɪɴɪᴛɪᴏɴ ᴏғ ᴘᴇᴀᴄᴇғᴜʟ ᴡᴏʀʟᴅ••• دستات معنای جدیدی از یه دنیای آروم ان ••• :))👐🏾 「 . . ♡ 」

۱ دقیقه پیش
49
پریشان می‌کنی آهسته‌تر بانو...دلم با موی تو... سِرِ دگر... دارد... #عاشقانه

پریشان می‌کنی آهسته‌تر بانو...دلم با موی تو... سِرِ دگر... دارد... #عاشقانه

۱ دقیقه پیش
61
#جذاب

#جذاب

۱ دقیقه پیش
62
➖🌊⃤-- ι loѕт мyѕelғ agaιn вυт ι reмeмвer yoυ .. ! من دوباره خودم رو گم کردم اما تو رو به یاد میارم ..!✨ 「 . . ♡ 」

➖🌊⃤-- ι loѕт мyѕelғ agaιn вυт ι reмeмвer yoυ .. ! من دوباره خودم رو گم کردم اما تو رو به یاد میارم ..!✨ 「 . . ♡ 」

۱ دقیقه پیش
79
➖🌊⃤-- I ᴡᴀs ᴄᴏʟᴅ ᴡɪᴛʜ ᴀʟʟ ʙᴜᴛ.. ɴᴏᴛ ʏᴏᴜ ﹗ با همه سرد بودم اما با تو یکی نَه!❄️ 「 . . ♡ 」

➖🌊⃤-- I ᴡᴀs ᴄᴏʟᴅ ᴡɪᴛʜ ᴀʟʟ ʙᴜᴛ.. ɴᴏᴛ ʏᴏᴜ ﹗ با همه سرد بودم اما با تو یکی نَه!❄️ 「 . . ♡ 」

۳ دقیقه پیش
141
➖🌊⃤--ᴛʜᴇʀᴇ's ᴏᴠᴇʀ ɪɴ ᴇᴠᴇʀʏ ғᴏʀᴇᴠᴇʀ . ᴅᴏɴ'ᴛ ɢᴇᴛ ᴀᴛᴛᴀᴄʜᴇᴅ ᴛᴏ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ. به هیچ چیز وابسته نشو. در هر

➖🌊⃤--ᴛʜᴇʀᴇ's ᴏᴠᴇʀ ɪɴ ᴇᴠᴇʀʏ ғᴏʀᴇᴠᴇʀ . ᴅᴏɴ'ᴛ ɢᴇᴛ ᴀᴛᴛᴀᴄʜᴇᴅ ᴛᴏ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ. به هیچ چیز وابسته نشو. در هر "همیشه " ای "پایانی" نهفته ست. 🌪 「 . . ♡ 」

۳ دقیقه پیش
165
سوختن با آتش است و عشق با دیوانگی عشق بر هر دل که زد آتش چو من دیوانه بود 👤 وحشی بافقی #عاشقانه

سوختن با آتش است و عشق با دیوانگی عشق بر هر دل که زد آتش چو من دیوانه بود 👤 وحشی بافقی #عاشقانه

۴ دقیقه پیش
185
➖🌊⃤--repeaт ғor мe, yoυ are тнe вeѕт тнιng.. تکرار شو واسم ، تو بهترین اتفاقی . .🌧 「 . . ♡ 」‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

➖🌊⃤--repeaт ғor мe, yoυ are тнe вeѕт тнιng.. تکرار شو واسم ، تو بهترین اتفاقی . .🌧 「 . . ♡ 」‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۴ دقیقه پیش
225
➖🌊⃤--ɪ ᴄᴀɴ ғᴇᴇʟ ʏᴏᴜ ғᴏʀɢᴇᴛᴛɪɴɢ ᴍᴇ میتونم حس کنم که داری فراموشم میکنی..^^🖇 「 . . ♡ 」

➖🌊⃤--ɪ ᴄᴀɴ ғᴇᴇʟ ʏᴏᴜ ғᴏʀɢᴇᴛᴛɪɴɢ ᴍᴇ میتونم حس کنم که داری فراموشم میکنی..^^🖇 「 . . ♡ 」

۶ دقیقه پیش
299
➖🌊⃤--𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒍𝒆𝒕 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒉𝒂𝒑𝒑𝒊𝒏𝒆𝒔𝒔 𝒅𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅 𝒕𝒐𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒐𝒏 𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆. اجازه نده خوشحالیت خیلی به ادمای دیگه بستگی داشته باشه. 「 . . ♡ 」

➖🌊⃤--𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒍𝒆𝒕 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒉𝒂𝒑𝒑𝒊𝒏𝒆𝒔𝒔 𝒅𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅 𝒕𝒐𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒐𝒏 𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆. اجازه نده خوشحالیت خیلی به ادمای دیگه بستگی داشته باشه. 「 . . ♡ 」

۷ دقیقه پیش
363
➖🌊⃤--𝐽𝑢𝑑𝑔𝑒 𝑛𝑜 𝑜𝑛𝑒 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑙𝑓 بقیه رو به خاطر اینکه خودتو موجه نشون بدی قضاوت نکن!🕷 「 . . ♡ 」

➖🌊⃤--𝐽𝑢𝑑𝑔𝑒 𝑛𝑜 𝑜𝑛𝑒 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑙𝑓 بقیه رو به خاطر اینکه خودتو موجه نشون بدی قضاوت نکن!🕷 「 . . ♡ 」

۸ دقیقه پیش
420
۹ دقیقه پیش
421
➖🌊⃤--𝕹𝖔𝖙 𝖒𝖚𝖈𝖍 𝖇𝖊𝖙𝖙𝖊𝖗 𝖙𝖍𝖆𝖓 𝖒𝖊,𝖇𝖚𝖙 𝖓𝖔 𝖔𝖓𝖊 𝖑𝖎𝖐𝖊 𝖒𝖊 بهتر از من زیاده، ولی هیچکس مثل من نمیشه🕸 「 . . ♡ 」

➖🌊⃤--𝕹𝖔𝖙 𝖒𝖚𝖈𝖍 𝖇𝖊𝖙𝖙𝖊𝖗 𝖙𝖍𝖆𝖓 𝖒𝖊,𝖇𝖚𝖙 𝖓𝖔 𝖔𝖓𝖊 𝖑𝖎𝖐𝖊 𝖒𝖊 بهتر از من زیاده، ولی هیچکس مثل من نمیشه🕸 「 . . ♡ 」

۹ دقیقه پیش
439
➖🌊⃤--𝑳𝒐𝒐𝒌 𝒅𝒆𝒆𝒑 𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒏𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆... 𝑻𝒉𝒆𝒏 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒃𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓. عمیق به طبیعت بنگرید... آنگاه همه چیز را بهتر درک خواهید کرد. 「 . . ♡ 」

➖🌊⃤--𝑳𝒐𝒐𝒌 𝒅𝒆𝒆𝒑 𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒏𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆... 𝑻𝒉𝒆𝒏 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒃𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓. عمیق به طبیعت بنگرید... آنگاه همه چیز را بهتر درک خواهید کرد. 「 . . ♡ 」

۱۰ دقیقه پیش
491
بی مقدمه می گوید:« با سر نخ جمله بساز.» می گویم:« آدمیزاد هر چقدر دنیا را ساده تر ببیند، هر چقدر زندگی را ساده تر بگیرد باز یک جایی، توی یک پیچ و خمی افسار ...

بی مقدمه می گوید:« با سر نخ جمله بساز.» می گویم:« آدمیزاد هر چقدر دنیا را ساده تر ببیند، هر چقدر زندگی را ساده تر بگیرد باز یک جایی، توی یک پیچ و خمی افسار زندگی از دستش در می رود، مثل آن کش شلوار یا دامن، بی ادبی نباشد، ...

۱۰ دقیقه پیش
476
اتاقم چطوره😅😂😂

اتاقم چطوره😅😂😂

۱۲ دقیقه پیش
502